Охрана окружающей среды

EUROAKADEEMIA

Keskkonnakaitse teaduskond

1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist
2. Õppekava nimetus inglise keeles Environmental specialist
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe ja osakoormusõpe, eksternõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Keskkonnahoid
9. Õppekava kood EHISes 122017
10. Õppekeel(-ed) Vene keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 13.06.2016

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 13.06.2016

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

üle keskmise hinded loodusteaduste riigieksamitel või lõputunnistusel; motivatsioonivestlus vastuvõtukomisjonis; õppekeele oskus B2 (kesktase).

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP )  

Keskkonnakaitse (180 EAP)

16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas ja nende maht ( EAP) Kõrvaleriala „Geo- ja ökoturism“ (45 EAP).

Omandatakse mooduli „Kaitstavad ja kultuuriväärtuslikud loodusobjektid Eestis ja Läänemere regioonis“ (18 EAР) ja mooduli Valikained plokk 1.ja 2. (27 EAP) läbimisel.

 

17. Õppekava eesmärgid Ette valmistada keskkonnaharidusega praktiliste oskustega spetsialiste töötamiseks keskkonnakaitse, looduskaitse, keskkonnakorralduse valdkonnas, spetsialiste strateegilise keskkonnamõju ja keskkonnamõju hindamiseks, planeeringute analüüsiks, töötamiseks keskkonnahoiu, loodushoiu ja keskkonnakaitse alal asjaomastes ametkondades, ametites ning loodusvarasid töötlevates firmades. Kõrvaleriala omandamine annab teadmisi kaitstavate, loodus- ja kultuuriväärtuste olemist ja oskusi nende tutvustamiseks Eestis ja Läänemere regioonis.

Omandada teadmisi ja pädevusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Keskkonnakaitse spetsialisti õppekava täites omandatakse:

·         ökoloogia ja keskkonnateaduse alused;

·         keskkonnakaitse teoreetilised alused, sh säästva arengu alused, sh keskkonnaökonoomika ja keskkonnaõiguse alused;

·         juhtimise alused, sh pädevused projektijuhtimiseks;

·         andmetöötluse tarkvara keskkonnakomponente iseloomustavate andmete statistiliseks töötlemiseks;

·         GIS tarkvara ja GPS rakenduste alused;

·         keskkonnaalase informatsiooni kogumise ja salvestamise pädevused, andmebaaside otsimise ja kasutamise oskused;

·         keskkonna-alase uurimistöö metodoloogilised alused;

·         teaduslik maailmavaade;

·         KMS ja KMH metoodikad jt keskkonnaseisundi hindamise meetodid;

·         erialasuhtlemiseks vajalikul tasemel võõrkeeled ja erialaterminoloogia;

·         oskus kasutada keskkonnatingimuste määramise instrumente ja aparatuuri, saastainete määramismeetodeid ja standardeid;

·         teadmised ja pädevused õpingute jätkamiseks magistriõppes.

·         teadmised oluliste elus- ja eluta looduse objektide paiknemisest ning nende loodus- ja kultuuriväärtusest;

·         teadmised ja oskused viibimiseks looduskeskkonnas ning õppekäikude korraldamiseks.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom

Keskkonnakaitse spetsialist

Environmental specialist

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend, ning ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

Peaaine

–       Uurimismetodoloogia ja meetodid – 15 EAP;

–       Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused – 33 EAP;

–       Keskkonnakorraldus – 24 EAP;

–       Kaitstavad ja kultuuriväärtuslikud loodusobjektid Eestis ja Läänemere regioonis – 18 ЕАР;

Valikained (valida 17 EAP, kõrvaleriala omandamiseks tuleb valida 27 EAP valikainete plokkidest 1. ja 2);

Kursusetöö 4 EAP;

Erialapraktika – kutsealane praktika27 EAP;

Kõrvalaine

–          Üldained – 20 EAP;

–          Keeleõpe – 6 EAP;

Vabaained 6 EAP;

Lõputöö – 10 EAP.

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  

—————–

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus s.h. lõputöö kaitsmine, mis on rakendusuurimus teaduskonna poolt kinnitatud teemal ja ulatuses.
24. Täiendav informatsioon Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskond

dekaan Jüri Martin, DSc

Tel 611 5804

E-post: jmartin@euroakadeemia.ee ; www.euroakadeemia.ee

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Mooduli nimetus: Uurimismetodoloogia ja meetodid Maht: 15 EAP
Eesmärgid Anda alused ja üldteadmised uurimismetodoloogiast ja meetoditest, andmetöötlusel enamkasutatavatest statistilistest meetoditest, anda alusteadmised geograafilistest infosüsteemidest.
Õpiväljundid Saadakse teadmised uurimistöö metodoloogilistest alustest, pädevused andmetöötluses enamkasutatavate statistiliste meetodite valdkonnas, oskused kasutada ArcGis-9 rakendusi ruumiandmete analüüsil ning GPS seadmeid, oskused kasutada kirjandusallikaid, saadakse kogemusi erinevate keskkonnakomponentide mõõtmiseks ning seisundi hindamiseks.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja arvestustöö alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPRU6090 Uurimistöö alused 3,0
GPRU6050 Statistilised meetodid 3,0
EPRU1010 ORD – 6 tarkvara ökoloogiliste andmete analüüsiks 2,0
EPRU1020 Geograafilised infosüsteemid 4,0
EPRU1030 Keskkonnauuringute meetodid 3,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused Maht: 33 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised põhilistest keskkonna komponentidest, süsteemsest käsitlusest looduse funktsioneerimisel, aine ja energiaringest, ökoloogiast kui keskkonnakaitse ühest alusteadusest, selgitada erinevate ökosüsteemide rolli ja seaduspärasusi, inimmõju olemus ning kahjuliku loodusmõju leevendamise võimalusi.
Õpiväljundid Alusteadmised geograafiast, üldfüüsikast, üldisest ja keskkonnakeemiast, limnoloogiast ja hüdroloogiast, meteoroloogiast ja klimatoloogiast. Teadmus looduse kui terviku süsteemsest olemusest ning funktsioneerimisest, keskkonnakaitse ökoloogilistest alustest, inimmõju iseloomust ning selle hindamise võimalustest, teadmised keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest, arusaam suurte süsteemide olemusest erinevate bioomide baasil.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPRU1050 Üldbioloogia 4,0
EPRU1060 Geograafia 3,0
EPRU1070 Üldine- ja keskkonnafüüsika 4,0
EPRU1080 Üldine- ja keskkonnakeemia 4,0
EPRU1090 Hüdroloogia ja limnoloogia 5,0
EPRU1101 Meteoroloogia, klimatoloogia ja kliimamuutused 4,0
GPRU6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
EPRU1141 Looduskaitsebioloogia 3,0
EPRU1152 Keskkonnateaduse alused 3,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul.

Mooduli nimetus: Keskkonnakorraldus Maht: 24 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised keskkonnapoliitika ja keskkonnamajanduse toimimisest, keskkonnaõiguse põhimõtetest, loodusvarade jätkusuutlikust kasutamisest, ökotehnoloogiast ja ringmajandusest.
Õpiväljundid Teadmised keskkonnakaitse rahvusvahelisest sotsiaal-majanduslikust olemusest, struktuurist, institutsioonidest ja keskkonnapoliitika rakendamisest.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPRU6180 Euroopa Liidu ökoloogiline julgeolek 3,0
EPRU1190 Keskkonnaõigus 3,5
EPRU1200 Keskkonnaökonoomika alused 4,0
EPRU1240 Ökotehnoloogia alused 4,0
EPRU1210 Keskkonna- ja looduskaitse korraldus, KMS ja KMH metoodikad 7,5
EPRU1230 Keskkonnamajanduse ja -poliitika seminarid 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Kaitstavad ja kultuuriväärtuslikud loodusobjektid Eestis ja Läänemere regioonis Maht: 18 EAP
Eesmärgid Kõrvaleriala omandamisel saadakse teadmisi silmapaistvate, sh kaitstavate, loodus- ja kultuuriväärtuste olemist ja paiknemisest Eestis ja Läänemere regioonis.
Õpiväljundid Saadakse teadmisi oluliste elus- ja eluta looduse objektide paiknemisest, nende loodus- ja kultuuriväärtusest ning teadmised ja oskused viibimiseks looduskeskkonnas ning õppekäikude korraldamiseks.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPRU5010 Üldgeoloogia ja regiooni kultuuri- ja loodusväärtuslikud kaitstavad eluta looduse objektid 6,0
EPRU5020 Läänemere akvatooriumi kaitstavad alad 3,0
EPRU5030 Regiooni kultuuriväärtuslikud maismaa kaitstavad elusa looduse objektid 6,0
EPRU1040 Loodusteaduste ja looduskaitse ajalugu Eestis 3,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Valikained

 

Maht: 96,0 EAP

(valida vähemalt 17,0 EAP;

kõrvaleriala omandamiseks – 27 EAP 1. ja 2. valikainete plokist)

Eesmärgid Anda valikulist lisainformatsiooni üliõpilase poolt valitud uurimissuunal kursusetöö ja lõputöö koostamiseks ning kõrvaleriala omandamiseks.
Õpiväljundid Saadakse teadmisi valitud suunal ning täiendavaid teadmisi ning oskusi kõrvaleriala omandamiseks vastavalt valitud temaatikale.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
1. Geo- ja ökoturismi korraldus
BPRU6010 Turismimajanduse alused 4,0
BPRU6040 Turismiteeninduse korraldamine 4,0
BPRU6050 Turismi juhtimine 3,0
EPRU5040 Turismimarsruutide ja õppekäikude koostamine, ohutuse tagamine 6,0
EPRU5050 Looduse õpperaja praktika 4,0
2. Loodusteadused, sh ökoloogiateaduse objektid
EPRU3010 Geofüüsika ja dünaamiline geoloogia 3,0
EPRU1120 Taimemitmekesisus 4,0
EPRU1130 Loomamitmekesisus 4,0
EPRU1160 Antropogeensed ökosüsteemid 4,0
EPRU1171 Mere ökosüsteemid 4,0
EPRU1181 Metsa ökosüsteemid 4,0
EPRU3021 Märgalade ökosüsteemid 4,0
EPRU5060 Loodus- ja keskkonnahariduse alused 4,0
3. Keskkonnakorraldus
EPRU3050 Metsandus 4,0
EPRU5070 Rakenduslik dendroökoloogia 4,0
EPRU3060 Bioindikatsioon 3,0
GPRU6160 Juhtimise alused 3,0
GPRU6210 Projektijuhtimine 3,0
EPRU3080 Asjaõigus keskkonnakaitses 3,0
BPRU3090 Tööohutus ja töötervishoid 3,0
4. Üldained
GPRU6120 Psühholoogia 3,0
GPRU6140 Sotsioloogia 3,0
RPRU1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
BPRU1210 Tööõigus 3,0
GPRU6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
Võõrkeel 2 (valida üks keel)
K001 Eesti keel (A1) 6,0
K015-K016 Inglise keel (B1-B2) 6,0
K031-K032 Eesti ametikeel 6,0
K051-K052 Prantsuse keel (A1) 6,0
K061-K062 Itaalia keel (A1) 6,0
K071-K072 Saksa keel (A1) 6,0
K081-K082 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: 96,0 EAP pakutavast mahust

  • valida vähemalt 17,0 EAP ulatuses vastavalt uurimistöö temaatikale;
  • kõrvaleriala omandamiseks valida 27 EAP-d 1. ja 2. valikainete plokist.

 

Mooduli nimetus: Erialapraktika – kutsealane praktika Maht: 27 EAP
Eesmärgid Anda pädevusi praktiliseks tegevuseks erinevate keskkonnaprobleemide tuvastamiseks ning vastavate seadmete ning instrumentide kasutamiseks ning metoodikate rakendamiseks töökeskkonnas.
Õpiväljundid Oskus kirjeldada keskkonnaseisundit, sh metsaökosüsteemi tervislikku seisundit; teostada mõõtmisi mere- ja magevee kvaliteedi määramiseks, kasutada atmosfääriõhu kvaliteedi määramise seadmeid, rakendada bioindikatsiooni meetodeid erinevate keskkonna-komponentide hindamiseks, rakendada keskkonnamõju hindamise meetodeid.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt vastavate praktiliste tööde aruannete kaitsmise-arvestustöö

alusel

Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
Erialapraktika, sh: 27,0
EPRU4011 Metsapraktika 2,0
EPRU4012 Merepraktika 2,0
EPRU4014 Hüdroloogia praktika 2,0
EPRU4021 Veeanalüüside praktika 2,0
EPRU4022 Õhusaaste määramise praktika 2,0
EPRU4060  Kutsealane praktika 17,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul, täidetakse profileerivates asutustes.

Mooduli nimetus: Üldained Maht: 20 EAP
Eesmärgid Kujundada üliõpilastes teaduslik maailmavaade ja akadeemiline lähenemisviis ühiskonnaelu erinevatele aspektidele.
Õpiväljundid Teadusliku maailmavaate omandamine, Euroopa Liidu õigus- ja majandus-mehhanismide toimimise mõistmine.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPRU6010 Filosoofia 3,0
GPRU6020 Õiguse alused 3,0
GPRU6030 Innovaatika 3,0
GPRU6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
GPRU6060 Arvutiõpetus 3,0
GPRU6070 Majanduse alused 3,0
GPRU6080 Asjaajamise korraldus 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Keeleõpe Maht: 6 EAP
Eesmärgid Omandada võõrkeel tasemel, mis võimaldab aru saada erialastest tekstides ning suhelda erialastel teemadel.
Õpiväljundid Omandada erialaterminoloogia ökoloogia ja keskkonnakaitse valdkonnas.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
K025-K026 Keskkonnakaitse erialaterminoloogia inglise keeles 6,0

Valikud põhimõtted: Kohustuslik on läbida keeleõppe 6 EAP ulatuses inglise erialakeel. Teisi keeli võib õppida valik- või vabaainetena.

 

Mooduli nimetus: Vabaained Maht: 6 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilastele täiendada ja arendada antud õppekavaga loodud eeldusi vastavalt üliõpilase huvidele ja lõputöö või eeldatava erialase töö eesmärkidele.

 

Õpiväljundid Teadmised ja pädevused vastavalt valitud õppeainetele.
Hindamine Õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel.

Valiku põhimõtted: vastavalt uurimistöö temaatikale kas Euroakadeemia teistest õppekavadest, teiste Eesti või välismaa kõrgkoolide õppekavadest.

 

Mooduli nimetus: Kursusetöö Maht: 4 EAP
Eesmärgid Anda pädevusi erialasteks kirjalikeks töödeks, referaatide, temaatiliste ülevaadete ja esitluste koostamiseks, selgitada autoriõigusest tulenevaid reegleid vältimaks loomevargusi ja plagiaati.
Õpiväljundid Oskus kasutada erialaseid andmebaase, leida teemakohaseid teaduslikke allikaid. Omandada pädevusi teemakohaste kirjutiste koostamiseks ja esitlemiseks. Omandada oskusi teemakohaste tööhüpoteeside formuleerimiseks ning saadud tulemuste kokkuvõtete koostamiseks. Omandada kogemusi koostööks juhendajaga ning kaasüliõpilastega.

Kursusetöö on kirjalik töö valitud keskkonnauuringute teemal.

Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt vastavate praktiliste tööde aruannete kaitsmise-arvestustöö

alusel

 

Kood Õppeaine nimetus Maht
EPRU4050 Kursusetöö 4,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

 

Lõpetamise nõudeks olev töö: Lõputöö Maht 10,0 EAP
Eesmärgid Omandada uurimistöö, teadusliku informatsiooni kogumise ja töötlemise ning tulemuste esitamise kogemused.
Õpiväljundid Lõputöö on terviklik, lõpetatud iseseisvalt läbi viidud uurimus, mis vastab teadustööle esitatavatele nõuetele ning traditsioonidele.
EPRU7000 Lõputöö 10,0
Hindamine Hinne kaitsmisel: A, B, C, D, E vastavalt kehtestatud kriteeriumitele

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Keskkonnakaitse teaduskonna dekaan J. Martin