Ärijuhtimine

EUROAKADEEMIA

Ärijuhtimise teaduskond

1. Õppekava nimetus Ärijuhtimine
2. Õppekava nimetus inglise keeles Business Management
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe; osakoormusõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Ärindus ja haldus
9. Õppekava kood EHISes 111194
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; vestlus vastuvõtukomisjonis.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Peaeriala: Ärijuhtimine

(180 EAP)

16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) Spetsialiseerumine:

Juhtimine kultuuri valdkonnas (18,0 EAP).

Juhtimine turismi valdkonnas (18,0 EAP)

17. Õppekava eesmärgid ·         Tagada kaasaegne majandus- ja äriharidus, pakkudes süsteemseid majandusteoreetilisi teadmisi ning ettevõtte juhtimise- ja ökonoomikaalaseid teadmisi ning oskusi, mis loovad eeldused tööks  erinevatel ametikohtadel ja erinevatel juhtimistasanditel äri- või muudes organisatsioonides või õpingute jätkamiseks magistriõppes.

·         Süvendada teadmisi ühiskonnast ja majandusest, mis on aluseks kõrgharidusele vastava sotsiaalse kompetentsuse ja ühiskonna muutustele reageerimisvõime kujunemisele.

·         Kujundada iseseisva töö oskust ja analüütilisi oskusi, mis võimaldavad programmi läbinul olla iseseisev kompetentne otsustaja ametialases tegevuses.

.

18. Õppekava õpiväljundid Õppekava läbinu:

·         Omab teadmisi majanduse üldisest funktsioneerimisest, ärijuhtimise tähtsamatest valdkondadest ja probleemidest ning omab erialaseid kompetentse (kooskõlas kutsestandardi „Ärijuht IV“ nõudmistega), mis võimaldavad töötada spetsialistina või juhina erinevatel ametikohtadel äri- ja muudes organisatsioonides: oskused töötamiseks ärijuhina; oskused töötamiseks arvestus- ja finantsalal; oskused töötamiseks turunduse alal; oskus olla ettevõtja; kultuurijuhtimise spetsialiseerumissuuna läbinul lisaks oskused juhtida kultuuriorganisatsioone ja -projekte; turismijuhtimise spetsialiseerumissuuna läbinul lisaks oskused juhtida turismiorganisatsioone ja -projekte.

 

·         Omab süsteemset ülevaadet majanduse ja ärinduse teoreetilistest alustest, põhimõistetest ja uurimismeetoditest. Oskab näha majandus- ja äriprotsesse süsteemselt.

·         Mõistab ärinduse erinevate funktsionaalsete valdkondade rakendusalasid ja interdistsiplinaarseid seoseid.

·         Oskab sõnastada ja analüüsida ärijuhtimise alaseid  probleeme ja algatada projekte, leida sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid erialaste ülesannete lahendamiseks ning hinnata erinevaid lahendusi.

·         Valdab ametialaseks tegevuseks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiaid. On valmis koostööks erinevate sihtrühmadega ning võimeline meeskonnatööks ja meeskonna juhtimiseks.

·         On võimeline oma õppekeeles ja inglise keeles osa võtma erialastest aruteludest, osates käsitletavaid probleeme nii suuliselt kui kirjalikult selgitada.

·         On valmis osalema kodanikuühiskonnas, teadvustades oma erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ning eetilisi probleeme.

·         Oskab määratleda enesetäiendamisvajadusi ja omab eeldusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom
20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe  diplom ja akadeemiline õiend, ingliskeelne akadeemiline õiend (Diploma Supplement)
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava struktuur:

Kohustuslikud moodulid (kokku 117 EAP)

Üldmoodulid (29 EAP)

   Üldained (23 EAP)

   Keeled (6 EAP)

Põhimoodulid (88 EAP):

     Ärinduse majandusteoreetiline raamistik (9 EAP)

     Informaatika ja matemaatika (15 EAP)

     Juhtimine (13,5 EAP)

     Turunduse juhtimine (10,5 EAP)

     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (20,5 EAP)   

     Ettevõtlus (19,5 EAP)

Valikainete moodulid (valida 14 EAP)

Majandus

Juhtimine ja ettevõtlus

Majandusarvestus

Muude ainete moodul

Vabaained (6 EAP)

Kursusetöö (3 EAP)

Seminar (3 EAP)

Praktika (27 EAP)

Lõputöö (10 EAP)

Spetsialiseerumise moodul:

Kultuurijuhtimine (18 EAP)

Turismijuhtimine (18 EAP)

 

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Võimalus spetsialiseeruda kultuurivaldkonna juhtimises või turismivaldkonna juhtimises
 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus, s.h. lõpuöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Ärijuhtimise teaduskona dekaan  Maret Branten

E-post:  maret@euroakadeemia.ee;   www.euroakadeemia.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

 

ÜLDMOODULID:

 

Mooduli nimetus: Üldained Maht: 23,0 EAP 
Eesmärgid Kindlustada äri- ja majandusspetsialistile vajalik  üldine kaasaegne silmaring ja oskused. Kujundada vajalik sotsiaalne kompetentsus, andes üldised teadmised ühiskonnast ja põhilised oskused tegutsemiseks kaasaegse ühiskonna liikmena. Õpetada uurimistöö aluseid.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Omab teadmisi ühiskonnast ja majandusest:

Tunneb maailma filosoofilisi käsitlusi.

Orienteerub õiguse alustes.

Orienteerub Euroopa Liidu aluspõhimõtetes ja seadusandlikus raamistikus.

Teadvustab ökoloogia- ja keskkonnakaitsealaseid probleeme.

 • Oskab töötada arvutiga: Word, Excel, PowerPoint, Interneti võimalused.
 • Tunneb asjaajamise korda ja oskab koostada ametlikke dokumente.
 • Oskab läbi viia lihtsamat uurimistööd.

 

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
GPEE6080 Asjaajamise korraldus 2,0
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
GPEE6030 Innovaatika 3,0
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Keeled Maht: 6,0 EAP 
Eesmärgid Õpetada võõrkeeli, et kindlustada oskus suhelda erialaselt rahvusvaheliselt:  oskus lugeda võõrkeelseid erialaartikleid ja -raamatuid, suhelda äripartneritega, võtta osa rahvusvahelistest nõupidamistest, selgitada oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Inglise keeles: oskab lugeda erialaseid tekste; saab hakkama rahvusvahelistel nõupidamistel; on võimeline suhtlema rahvusvaheliste koostööpartneritega.
 • Teistes keeltes saavutatakse alg- või kesktase.
Mooduli hindamine  õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel

Õppeained

Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
K011-012 Inglise keel (A1-A2) 6,0
K013-014 Inglise keel (A2-B1) 6,0
K015-016 Inglise keel (B1-B2) 6,0
K090 Inglise ärikeel 6,0
K040 Vene ametikeel 6,0
K050 Prantsuse keel (A1) 6,0
K060 Itaalia keel (A1) 6,0
K070 Saksa keel (A1) 6,0
K080 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik on läbida keeleõpe 6 EAP ulatuses (inglise ärikeel). Teisi keeli võib õppida valik- või vabaainetena.

 

PÕHIMOODULID: kindlustavad süsteemse arusaamise majandus- ja ärivaldkonna funktsioneerimisest ja probleemidest ning  erialased põhikompetentsid  (kokku 88 EAP)

* märgitud õppeained ei ole kohustuslikud kultuurijuhtimise suunal

** märgitud õppeained ei ole kohustuslikud turismijuhtimise suunal

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 1. Ärinduse majandusteoreetiline raamistik Maht: 9,0 EAP 
Eesmärgid Anda teadmised majandusteooria ja majanduspoliitika valdkonnas, mis on teoreetiliseks raamistikuks äri- ja ettevõtlusprotsesside käsitlemisel. Tutvustada majanduse üldise funktsioneerimise seaduspärasusi: mikro- ja makroökonoomilist mudelit. Õpetada nägema mikro- ja makroökonoomiliste protsesside mõju ettevõtlusele. Anda ülevaade majanduspoliitika eesmärkidest ja teostamise võimalustest.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb majanduse teoreetilisi aluseid ja omab arusaamist majanduse üldisest funktsioneerimisest.
 • Oskab kasutada praktiliselt mikro- ja makroökonoomika mõisteid ja seaduspärasusi konkreetsete majandusolukordade mõistmiseks ja analüüsimiseks.
 • Oskab näha ettevõtet ja äriprotsesse mikro- ja makroökonoomilises kontekstis.
 • Omab arusaamist erinevate majanduspoliitiliste hoobade kasutamise otstarbekusest ja tagajärgedest.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE1010 Majanduspoliitika alused** 3,0
BPEE1020 Mikroökonoomika 3,0
BPEE1030 Makroökonoomika 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 2. Informaatika ja matemaatika

Maht: 15,0 EAP

Eesmärgid Anda teadmised matemaatikast ja matemaatika rakendusvõimalustest majandusülesannete lahendamisel. Õpetada statistikameetodeid. Anda põhiteadmised kvantitatiivsete meetodite kasutamisest majandus- ja ärianalüüsis.

Õpetada äriinfotehnoloogia rakendusi.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab lahendada majandusülesandeid, kasutades majandusmatemaatika aparatuuri.
 • Tunneb ja oskab kasutada statistika meetodeid.
 • Oskab eelpoolnimetatud oskusi kasutada igapäevatöös.
 • On kursis kaasaegsete infotehnoloogia lahendustega.

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE1040 Informaatika 3,0
BPEE1050 Infotehnoloogia 4,5
BPEE1060 Majandusmatemaatika* 4,5
GPEE6050 Statistilised meetodid 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 3. Juhtimine Maht: 13,5 EAP
Eesmärgid Õpetada organisatsioonide juhtimise teoreetilisi aluseid ja teooria  kasutamist erinevates olukordades.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb organisatsioonide ja inimressursside juhtimise aluspõhimõtteid ja erinevaid kontseptsioone.
 • Tunneb juhtimise põhitegevusi ja juhi ning liidri põhikompetentse.
 •  Omab teadmisi organisatsiooni ülesehitusest ja tööjaotusest, organisatsioonikäitumisest ja organisatsioonikultuurist.
 •  Omistab tähtsust väärtuste ja inimsuhete kujunemisele organisatsioonis.
 •  On võimeline meeskonnatööks ja lahendama konflikte.
 •  Oskab teadlikult valida erinevate juhtimisstiilide vahel.
 •  Tunneb juhtimise valdkonna probleemistikku, oskab analüüsida erinevaid juhtimissituatsioone ja valida lahendusi.
 •  On kursis juhtimise eetiliste probleemidega.

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel

Õppeained

Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
GPEE6160 Juhtimise alused 3,0
BPEE1070 Organisatsioonikäitumine 4,5
BPEE1080 Strateegiline juhtimine 3,0
BPEE1090 Personalijuhtimine 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 4. Turunduse juhtimine Maht: 10,5 EAP 
Eesmärgid Anda turunduse kui ärijuhtimise funktsionaalse valdkonna alusteadmised. Õpetada hinnakujundust. Õpetada logistikat.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb turunduse valdkonna probleeme.
 • Oskab analüüsida turusituatsioone ja  kasutada erinevaid turundusmeetmeid.
 • Osakab teha turu-uuringut.
 • Teab hinnakujunduse põhimõtteid ja oskab neid rakendada.
 • Tunneb turunduse eetikat.
 • Omab ülevaadet turunduskommunikatsiooni probleemidest ja tähtsusest.
 • Oskab lahendada logistikaülesandeid.

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel

Õppeained

Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE1100 Turundus 4,5
BPEE1110 Hinnakujundus** 3,0
BPEE1120 Logistika*, ** 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 5. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Maht 20,5 EAP

Eesmärgid Anda teadmised majandusarvestusest kui süsteemist, ettevõtte rahandusest ja ettevõtte finantstegevusega seotud institutsioonidest – pankadest ja börsist.

Õpetada finantsarvestuse (raamatupidamise) seadusandlikku ja kontseptuaalset raamistikku  ning ettevõttes majandusarvestuse läbiviimist. Anda alusteadmised ettevõtte finantside juhtimisest ja finantseerimise allikatest. Õpetada raha ja pangandust ning väärtpaberitesse puutuvat.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb finantsarvestuse kontseptuaalset ja seadusandlikku raamistikku.
 • Valdab finantsarvestuse meetodeid ja protsessi.
 • Oskab koostada ja analüüsida ettevõtte finantsaruandeid.
 • Tunneb alternatiivseid arvestusmeetodeid  ja oskab nende vahel valida.
 • On kursis finantsarvestuse eetiliste küsimustega.
 • Oskab valida erinevate finantseerimis- ja investeerimisvõimaluste vahel.
 • Tunneb panganduse põhimõtteid.
 • Omab arusaamist väärtpaberitest ja tehingutest nendega.
 • Oskab tegutseda raamatupidajana.

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE1130 Finants- ja juhtimisarvestus 7,0
BPEE1140 Väärtpaberid ja börs*, ** 4,5
BPEE1150 Raha ja pangandus** 4,5
BPEE1160 Ettevõtte rahandus* 4,5

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 6.  Ettevõtlus Maht: 19,5 EAP 
Eesmärgid Anda teadmised ärijuhtimisest kui interdistsiplinaarsest tegevusalast, mille põhilised funktsionaalsed komponendid on juhtimine, turunduse juhtimine ja finantsjuhtimine.  Õpetada ettevõtte loomisega ja juhtimisega seonduvat. Anda ülevaade ettevõtluskeskkonnast ja ettevõtluse seadusandlikust raamistikust.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab näha ärinduse erinevate valdkondade ja probleemide vahelisi seoseid ja ärijuhtimist kui interdistsiplinaarset tegevusala, mille funktsionaalseteks komponentideks on juhtimine, turunduse juhtimine ning majandusarvestus ja finantsjuhtimine.
 • Omab süsteemset ülevaadet ärinduse mõistetest.
 • Oskab analüüsida ettevõtluskeskkonda ja turgusid.
 • Oskab hinnata ettevõtte loomise võimalikkust ja potentsiaali.
 • Oskab koostada äriplaani.
 • Oskab luua virtuaaläri.

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE1170 Ärijuhtimise alused 3,0
BPEE1180 Virtuaaläri* 3,0
BPEE1190 Ettevõtluse organiseerimine 4,5
BPEE1200 Äriõigus 3,0
BPEE1210 Tööõigus 3,0
GPEE6210 Projektijuhtimine 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

SPETSIALISEERUMISE MOODULID

 

Mooduli nimetus: Juhtimine kultuuri valdkonnas

Maht: 18,0 EAP

Eesmärgid Õpetada  kultuuriorganisatsioonide- ja projektide ökonoomika ja juhtimise küsimusi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab turundada kultuurisündmusi.
 • Oskab rahastada kultuuriorganisatsioone ja projekte.
 • Oskab töötada loovinimestega.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE5010 Loomemajanduse alused 4,5
BPEE5020 Suhtekorraldus kultuuris 3,0
BPEE5040 Turundus kultuuris 2,5
BPEE5050 Kultuuriasutuste tegevuse korraldamine 2,0
BPEE5060 Kultuuri finantseerimine 3,0
BPEE5070 Reklaam kultuuris 3,0

Valiku põhimõtted: moodul on vaja valida kultuurijuhtimise spetsialiseerumise omandamiseks

 

 

 

Mooduli nimetus: Juhtimine turismi valdkonnas

Maht: 18,0 EAP

Eesmärgid Õpetada  turismiorganisatsioonide- ja projektide ökonoomika ja juhtimise küsimusi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab töötada turismiorganisatsioonides erinevatel ametikohtadel

 

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE6010 Turismimajanduse alused 4,0
BPEE6020 Maailma turismigeograafia 4,0
BPEE6030 Reisikindlustuse korraldamine 3,0
BPEE6040 Turismiteeninduse korraldamine 4,0
 BPEE6050 Turismi juhtimine 3,0

Valiku põhimõtted: moodul on vaja valida turismijuhtimise spetsialiseerumise omandamiseks

 

 

VALIKAINETE MOODULID: võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul. Valida aineid 14 EAP ulatuses.

*märgitud ained on valikaineteks kultuurijuhtimise õppele.

 

Mooduli nimetus: Valikainete moodul 1. Majandus  
Eesmärgid  Süvendada teadmisi majanduse valdkonnas.
Õpiväljundid Moodulist ainete läbinu:

on süvendanud  teadmisi majanduse valdkonnas.

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE3010 Eesti arengustsenaariumid 3,0
BPEE3020 Majanduslugu 3,0
BPEE3030 Rahvusvaheline majandusstrateegia 3,0
BPEE3040 Välismajandus ja -kaubandus 4,5
RPEE1220 Euroopa Liidu majandus- ja rahanduspoliitika 2,5

 

 

Mooduli nimetus: Valikainete moodul 2. Juhtimine ja ettevõtlus  
Eesmärgid Süvendada teadmisi juhtimise ja ettevõtluse valdkonnas.
Õpiväljundid Moodulist ainete läbinu:

on   süvendanud teadmisi juhtimise ja/või ettevõtluse valdkonnas.

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE3050 Juhtimisprogrammid arvutil 3,0
GPEE6220 Väikeettevõtlus 3,0
BPEE3060 Ärieetika 3,0
GPEE6200 Võlaõigus 3,0
BPEE3070 Asjaõigus 3,0
GPEE6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
BPEE3080 Tarbijakäitumine ja tarbijakaitse 3,0
BPEE3150 Ettevõtte konkurentsivõime analüüs 3,0
BPEE3090 Tööohutus ja töötervishoid 3,0

 

Mooduli nimetus: Valikainete moodul 3. Majandusarvestus  
Eesmärgid Süvendada teadmisi majandusarvestuse valdkonnas.
Õpiväljundid Moodulist ainete läbinu:

On süvendanud  teadmisi majandusarvestuse valdkonnas.

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
BPEE3100 Investeeringute tulukus 2,0
BPEE3110 Raamatupidamisprogrammid arvutil 2,0
BPEE3120 Maksundus ja riigirahandus 4,5
BPEE1140 Väärtpaberid ja börs* 4,5

 

 

Mooduli nimetus: Valikainete moodul 4. Muude ainete moodul

 
Eesmärgid Süvendada valikuliselt erinevaid erialaseid teadmisi.
Õpiväljundid Moodulist ainete läbinu:

on õppinud keeli ja/või kulturoloogiat/sotsioloogiat/psühholoogiat.

Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel

Õppeained

Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
RPEE1170 Avalikud suhted ja massimeedia 3,0
GPEE6190 Protokoll ja etikett 3,0
RPEE1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
GPEE6180 Euroopa Liidu ökoloogiline julgeolek 3,0
K010; K040-K080 Keeled keelte moodulist Iga keel 6,0

 

 

Vabaained
Maht vähemalt  6,0 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilasel valida õppeaineid vastavalt oma eelistustele ja huvidele teistest Euroakakadeemia õppekavadest, teistest Eesti või välisriikide kõrgkoolidest.
Õpiväljundid Sõltuvad valitud õppeainest.

Lisaks mobiilsusest tulenev kogemus ja silmaringi avardumine.

Hindamine Üldistel alustel ainepunktide ülekandmine

Valiku põhimõtted: 6 EAP osas kohustuslik

 

Kursusetöö BPEE4050
Maht  3,0 EAP
Eesmärgid Arendada üliõpilase iseseisva uurimistöö oskust. Süvendada teadmisi valdkonnas, milles kursusetöö tehakse.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab teostada uurimust, töödelda ja analüüsida andmeid.
 • Oskab vormistada uurimistulemusi.
 • Oskab esitleda uurimust.
 • Omab süvendatud teadmisi kursusetöö teemal.
Hindamine Üldise hindamissüsteemi alusel

Valiku põhimõtted:  kohustuslik

 

Seminar BPEE1220
Maht  3,0 EAP
Eesmärgid Anda erialaseid teadmisi aktuaalsetel teemadel. Süvendada üliõpilaste iseseisva töö oskust seminariteemade ettevalmistamisega. Süvendada üliõpilaste esinemisoskust ja grupitöö oskust.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab koostada referaate ja ettekandeid.
 • Oskab esineda ja kaitsta oma seisukohti.
 • Oskab töötada meeskonnas.
Hindamine Üldise hindamissüsteemi alusel

Valiku põhimõtted:  kohustuslik

 

Praktika BPEE4000
Maht 27,0 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilasel saada ettekujutus ettevõtete/organisatsioonide praktilisest tegevusest, struktuurist, juhtimisest, eesmärkidest jms. Võimaldada  üliõpilasel saada töökogemus, kasutades õpitud teoreetilisi teadmisi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab kasutada õpitud teadmisi reaalses  töökeskkonnas.
 • Omab erialast töökogemust.
 • Teadvustab enese pideva tööalase täiendamise vajadust.
 • Omab arusaamist asutuste/organisatsioonide töökorraldusest ja juhtimisest.
Hindamine Üldise hindamissüsteemi alusel
Kood Nimetus Maht
BPEE4001 Praktika (Töökorraldus ettevõttes) 9,0
BPEE4002 Praktika (Juhtimiskorraldus ettevõttes) 9,0
BPEE4003 Praktika (Diplomieelne praktika) 9,0

Valiku põhimõtted:  kohustuslik

 

Lõpetamise nõudeks olev töö või eksam: Lõputöö BPEE7000 Maht: 10,0 EAP
Eesmärgid Anda iseseisva teadusliku uurimistöö  kogemus ja kontrollida õpinguaja jooksul omandatud teadmiste kasutamise oskust.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab kasutada õpitut probleemi püstitamisel, fokusseerimisel ja lahendamisel.
 • Oskab töötada teoreetiliste allikatega.
 • Oskab viia läbi empiirilist uuringut ja töödelda ning analüüsida andmeid.
 • Oskab vormistada  uurimust.
 • Oskab esitleda tööd.
Hindamine Üldistel alustel

 

 

 

Maret Branten

Ärijuhtimise teaduskonna dekaan