Graduates and theses

Graduates and theses – HERE

Graduation year:

Faculty:

Search by name:

 • Adotey, Solomon
  (2019)
  Magistritöö.

  Administration of Sustainable Development at Volta River Authority (VRA, Ghana) by the Indicators of Economic Security

  Säästva arengu haldamine Volta jõe valduses (VRA, Ghana) majandusliku turvalisuse näitajate abil

 • Akolonye, Chinonso Nelson
  (2019)
  Diplomitöö.

  Macroeconomic Crisis in Nigeria

  Makroökonoomiline kriis Nigeerias

 • Aladesulu, Kayode Oluwole
  (2019)
  Diplomitöö.

  The Impact of Digital Marketing on Consumer Purchase Decisions

  Digitaalse turunduse mõju tarbija ostuotsustele

 • Ansah, Mavis Serwaa
  (2019)
  Magistritöö.

  Environmental Impacts of Illegal Small-Scale Mining on Crop Production at Kenyasi in the Asutifi North District, Ghana

  Ebaseadusliku väikekaevandamise mõju põllundusele Kenyasis, Asutifi North District, Ghana

 • Asoh, George Nfor
  (2019)
  Magistritöö.

  Charcoal Production in the Humid Forest Zone of Cameroon: Case Study South West Region

  Puusöe tootmine Camerooni Niiskete Metsade Vööndis (Humid Forest Zone): uuring Loode Regiooni näitel

 • Ayoola, Adepeju Deborah
  (2019)
  Diplomitöö.

  Tackling Youth Unemployment in Nigeria with Technology and Entertainment

  Noorte töötusega tegelemine tehnoloogia ja meelelahutusäri toel Nigeerias

 • Babatunde, Victor
  (2019)
  Magistritöö.

  An Overview of Sustainable Development Goals in Nigeria, Way Forward to Promote Quality Education and Improve it’s Availability for All

  Ülevaade jätkusuutliku arengu eesmärkidest Nigeerias. Kvaliteetse hariduse toetamine kõigile

 • Bachmann, Terje
  (2019)
  Diplomitöö.

  Õpiettevõtte õppematerjalide kaasajastamine

  Modernization of Teaching Materials of Learning Institution

 • Barry, Aissata Saliou
  (2019)
  Magistritöö.

  Биосферная и экономическая роль тропических лесов

  Troopikametsad biosfääris ja nende majanduslik roll

  Tropical Forests Their Contemporary Biospheric and Economic Role

 • Bulatkina, Anastasija
  (2019)
  Diplomitöö.

  Развитие морского туризма в Эстонии в первых десятилетиях 21-го века

  Mereturismi arendamine Eestis 21. saj. esimestel kümnenditel

  Development of Maritime Tourism in Estonia in the First Decades of the 21st Century

 • Enow, Clara Enow
  (2019)
  Magistritöö.

  The Environmental Importance of Plastic Recycling: a Comparative Study of Cameroon and Estonia (EU)

  Plastmassi taaskasutamise tähtsus keskkonnale. Võrdlusuuring – Cameroon ja Eesti (EL)

 • Fofanah, Abdul Malik
  (2019)
  Magistritöö.

  The Roles of Waste to Energy and Recycling in a Circular Economy. A Case Study Japan

  Jäätmeteenergia ja taaskasutuse roll ringmajanduses Jaapani kogemuse näitel

 • Guitova, Maria
  (2019)
  Magistritöö.

  Методы реабилитации загрязнённых грунтов урбанизированных территорий

  Saastunud ja reostunud pinnaste tervendamismeetodid urbaniseerunud piirkondades

  Methods of Contaminated Urban Areas Soils Rehabilitation

 • Hasson, Ganem
  (2019)
  Diplomitöö.

  Повышение эффективности парковочного бизнеса в Таллине на примере AS Ühisteenused

  Parkimisäri efektiivsuse tõstmine Tallinnas (AS Ühisteenused näitel)

  Improving the Efficiency of the Parking Business in Tallinn (on the example of AS Ühisteenused)

 • Kajoud Michael, Asongo
  (2019)
  Magistritöö.

  Sustainable Drainage Systems in Landscape and Cottage Construction (Flood of Waste Water)

  Säästvad drenaažisüsteemid maastiku- ja suvilaehituses (reovee üleujutus)

 • Khaled, Saifuddin Mohammad
  (2019)
  Magistritöö.

  An Assessment of Environmental Security of Bangladesh

  Keskkonnajulgeoleku hinnang Bangladeshis

 • Ndongo Ebi, Patrick
  (2019)
  Magistritöö.

  Проблемы окружающей среды в Балтийском море – транспорт нефти и оценка его влияния

  Läänemere keskkonnaprobleemid – naftasaaduste transport ja selle mõju hinnang

  Environmental Probleem of the Baltic Sea – Evaluation of Oil Transportation Impact

 • Nnaji, Tasie Mobi
  (2019)
  Magistritöö.

  Environmental Adult Education in Solving the Problems of Deforestation in Yakurr Local Government Area of Cross River Nigeria

  Täiskasvanu keskkonnaharidus metsatustamise probleemi teadvustamiseks. Yakurr omavalitsus, Cross River, Nigeeria

 • Ogbevoen, Osamuyi Festus
  (2019)
  Magistritöö.

  Accounting for Natural Capital in EU Policy Decision Making

  Looduskapitali arvestuse roll Euroopa Liidu poliitilises otsustusprotsessis

 • Okuneva, Anastasia
  (2019)
  Diplomitöö.

  Мотивация трудовой деятельности персонала за счёт внедрения инновационных изменений на предприятии

  Töötajate motivatsioon innovaatiliste muudatuste rakendamisel ettevõttes

  Employee Motivation in Implementing Innovative Changes in a Company

 • Osei, Silas
  (2019)
  Magistritöö.

  Saving Natural Resources Through the Improvement of Solid Waste Management in Chana; Case of Kumasi Metropolis

  Loodusvarade säästmine tahkete jäätmete käitlemise parendamisega Ghanas pealinna Kumas´i näitel

 • Oyerinde, Kazeem Oyewole
  (2019)
  Magistritöö.

  Importance of Renewable Energy to the Nigerian Economy

  Taastuvenergia osatähtsus Nigeeria majanduses

 • Rymar, Kirill
  (2019)
  Diplomitöö.

  Лизинг в Эстонии

  Liising Eestis

  Leasing in Estonia

 • Stoliarenko, Lidiia
  (2019)
  Diplomitöö.

  Чрезмерный туризм в популярных туристских дестинациях Европы

  Ülemäärane turism Euroopa populaarsetes turismisihtkohtades

  Over-tourism in Popular Tourist Destinations in Europe

 • Uddin, Mohammed Nazam
  (2019)
  Magistritöö.

  Concentration of Particullate Matters Near the Bus Stop

  Peenosakeste kontsentratsioon bussipeatuste piirkonnas

 • Zavialov, Aleksandr
  (2019)
  Diplomitöö.

  Лихеноиндикационная оценка уровня загрязнения воздуха в парках города Таллина

  Tallinna parkide atmosfääriõhu saastumise lihhenoindikatsiooniline hinnang

  Evaluation of Atmospheric Air Pollution in the Parks of Tallin