Erasmus programm

ERASMUS programm

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm, mille eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle Euroopa mõõdet, toetada kõrgkoolide ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, suurendada kõrgharidusega seotud vaba liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust kogu Euroopa Liidus. Programmist lähemalt vt. SA Archimedes kodulehelt.

Eelkõige toetab Erasmus programm kõrgkoolidevahelist koostööd üliõpilaste õpirände ja õppejõudude vahetuse organiseerimisel.

Erasmuse programmis võivad osaleda üliõpilased, kes:
o    on kantud Euroakadeemia üliõpilaste nimekirja;
o    on läbinud vähemalt esimese õppeaasta (va praktika, milles võib osaleda ka I kursuse üliõpilane).

Vaata Erasmus programmi tutvustavat videot YouTubes eesti ja inglise keeles!

Alates õ/a-st 2014/15 toimuvad senised Erasmus programmi tegevused uue ERASMUS+ programmi raames. Üliõpilaste ja õppejõudude vahetust reguleerib programmi 1. tegevus (Key Action 1) Erasmus+ õpiränne.

Seni olnud välisõpingutele ja –praktikale lisandub äsjalõpetanute praktika. Välisettevõttesse on võimalik tööpraktikale minna 2-12 kuuks arvestusega, et praktikaperiood lõpeb hiljemalt 12 kuud pärast õpingute lõppu. Kandideerida tuleb viimase õppeaasta kevadsemestril.

Oluline muudatus puudutab korduvat õpirändes osalemist. Kui varem võis tudeng maksimaalselt ühe korra käia õppimas ja ühe korra praktikal, siis uue korra kohaselt on igal tudengil nn personaalne Erasmuse konto, mis tähendab, et igal õppetasemel (bakalaureus/rakendus-, magistri- ja doktoriõpe) võib tudeng kokku välisõpingutel või –praktikal viibida kuni 12 kuud. Mitu korda ta seda võimalust kasutab, jääb tudengi valida. Äsjalõpetanu praktika arvestatakse eelneva õppetaseme osaks.

Õpi- ja praktikarände võimalikud sihtriigid: EL liikmesriigid + programmiga liitunud riigid nagu endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Lichtenstein, Norra, Türgi ja Šveits.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada kõiki riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse stipendiaadina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Topeltfinantseerimise vältimiseks kehtib sama tingimus ka riikliku stipendiumiprogrammi Kristjan Jaak ja riikidevaheliste lepete alustel makstavate stipendiumide kohta.

Tutvu Erasmuse üliõpilaskaardi ja  programmi haldamise korraga.