Euroakadeemia eetikakoodeks

EUROAKADEEMIA LIIKMESKONNA EETIKAKOODEKS

Euroakadeemia liikmeskonna eetikakoodeks (edaspidi eetikakoodeks) kehtestatakse Euroakadeemia põhikirja alusel ning kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti teadlaste eetikakoodeksiga.

I. ÜLDSÄTTED
1. Euroakadeemia liikmeskonna moodustavad õppejõud, üliõpilased ja teenistujad.
2. Eetikakoodeksi aluseks on väärtuspõhised normid ja põhimõtted ja head tavad, mis määravad kõrgkooli liikmeskonna kõlbelise käitumise, tema kohustused kõrgkooli, ühiskonna, sotsiaalse ja looduskeskkonna suhtes.
3. Euroakadeemia on oma tegevuses seaduses ettenähtud piires autonoomne.
4. Euroakadeemia liikmeskond juhindub oma tegevuses headest suhtlus-, haridus- ja teadus-tavadest.
5. Euroakadeemia liikmeskond seisab hea selle eest, et ühiskond väärtustaks haridust ja teadust.
6. Euroakadeemia liikmeskonna kohus on aidata kaasa teadmiste ja teadussaavutuste rakendamisele ühiskonna hüvanguks ja säästva arengu tagamiseks.
7. Euroakadeemia liikmeskonna kohus on kaitsta teadusliku mõtte, sellest lähtuva hariduse ja maailmavaate vabadust.
8. Säilitades kriitilise meele ja terve skepsise, peavad õppejõud ja üliõpilased aitama kujundada tõenduspõhiseid seisukohti ning astuma vastu tõestamata tulemuste ja ebateaduslike väidete kasutamisele hariduses.
9. Õppejõudude kohus on noorte haritlaste ettevalmistamine. See ei piirdu üksnes õpi- ja teadustööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamise ning arendamisega, vaid ka õppuritele kõlbelise eeskuju andmisega suhtumises haridusse, teadmistesse ja ühiskonda.
10. Euroakadeemia liikmeskond vastutab moraalselt oma niisuguse tegevuse eest, mis võib oluliselt mõjutada kogu ühiskonna, elukeskkonna, riigi või institutsioonide, sh kõrgkooli arengut.
11. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

II. HARIDUS- JA TEADUSTEGEVUS
12. Õppejõud juhindub oma haridus- ja uurimistöö kavandamisel ja läbiviimisel kõige kõrgematest kutseala standarditest.
13. Õppetegevuse ning uurimistöö igal etapil peab õppejõud jääma ausaks, hoiduma mistahes pettusest, nagu näiteks andmete fabritseerimisest, loomevargusest ja plagieerimisest, teiste teadlaste töö saboteerimisest, konfidentsiaalsuse nõude eiramisest juhendaja või retsensendina ning selgitama neid põhimõtteid üliõpilastele.
14. Õppejõud peab lähtuma sellest, et haridustegevus ja teadusloome on seotud, süsteemne ja jätkuv protsess. Ta peab suhtuma kriitiliselt oma töö tulemustesse ja olema valmis uute faktide valguses ümber hindama oma varasemaid seisukohti.
15. Õppejõu kohus on jälgida, et tema tööst tekkinud intellektuaalne omand oleks piisavalt kaitstud.
16. Õppejõu kui teadlase ja arendaja kohus on, kus vähegi võimalik, kindlustada, et tema uurimistöö tulemusi kasutatakse õppeprotsessis, ühiskonna ja elukeskkonna huvides.
17. Õppejõud innustab üliõpilasi osa võtma teadustegevusest, selgitades teadustöö eripära ja tavasid.
18. Teadusuuringud ja haridusprogrammid, kus uurimisobjektiks on inimesed, ei tohi olla vastuolus inimväärikusega ja põhiliste inimõigustega.

III. ÕPPEJÕUDUDE JA ÜLIÕPILASTE KOLLEGIAALSED SUHTED
19. Õppejõud
19.1. Õppejõud on haridusprotsessi võtmeisik ning tema tegevus on eeskätt suunatud üliõpilastele, kes on haridusprotsessi keskmes.
19.2. Õppejõud ja üliõpilased on õppeprotsessis võrdõiguslikud partnerid.
19.3. Õppejõud pöörab suurt tähelepanu loomingulise õhkkonna kujundamisele ja suhtub kolleegidesse ning üliõpilastesse tolerantselt, tervitades igati nende edusamme.
19.4. Õppejõud väärtustab kõrgelt õppetegevuses ja teadusloomes üliõpilaste ja kolleegide kompetentsust ning professionaalsust.
19.5. Õppejõud on üliõpilaste suhtes nõudlik, kuid toetav.
19.6. Kriitikas, diskussioonis ja poleemikas lähtuvad õppejõud ja üliõpilane võrdõiguslikkuse printsiibist ning faktide usaldatavusest.
19.7. Õppejõud ja üliõpilane ei tõlgenda olukordi meelevaldselt ega omakasupüüdlikult.
20. Üliõpilased
20.1. Üliõpilased suhtuvad lugupidamisega Euroakadeemiasse ja õppejõududesse.
20.2. Üliõpilased on õpitöös ausad.
20.3. Üliõpilased suhtuvad õppimisse kui oma esmakohustusse.
20.4. Üliõpilased võivad õppejõu pädevuse või õpetamismeetodid seada kahtluse alla ainult argumenteeritud tõestuse põhjal.
20.5. Üliõpilased peavad aine omandamisel täitma õppekava ja ainekava ning õppejõu poolt esitatud nõudmisi.
20.6. Üliõpilased võivad esitada põhjendatud soovitusi õppeaine, õppeprotsessi sisu ja vormide osas.

IV. ÕPPEJÕU EETIKA
21. Õppejõud õpetaja ja õpilasena
21.1. Õppejõud suhtub lugupidamisega niihästi oma õpetajatesse kui ka õpilastesse.
21.2. Õppejõud soodustab üliõpilaste iseseisvat tööd, toetab sõltumatut ja kriitilist mõtlemist ning austab üliõpilaste vaba arvamuse avaldamist.
21.3. Õppejõud ei takista üliõpilaste suhtlemist teiste õppejõududega, teadlaste ja õppeasutustega.
21.4. Õppejõud hindab üliõpilasi objektiivselt, hoidudes neid halvustamast ja tendentslikult kritiseerimast.
21.5. Üliõpilastööde retsensendina või oponendina ning teadmiste hindajana peab õppejõud olema objektiivne ja erapooletu ning kohtlema üliõpilasi võrdselt.
21.6. Juhina ja juhendajana rakendab õppejõud demokraatlikku juhtimisstiili.
21.7. Õppejõud juhindub oma haridus- ja uurimistöö kavandamisel ja läbiviimisel kõige kõrgematest kutseala standarditest.
22. Õppejõud eksperdina
22.1. Õppejõud esineb eksperdina ainult oma pädevuse piirides.
22.2. Õppejõud retsenseerib ausalt, erapooletult ja vastutustundega.
22.3. Õppejõud lähtub õppeprotsessis juhendajana ja retsensendina võrdõiguslikkusest. Igasugune diskrimineerimine rassilisel, rahvuslikul, poliitilisel, usulisel või soolisel alusel on lubamatu.
22.4. Akadeemiliste isikute kohtadele valimisel peab õppejõud hindama kandidaate objektiivselt. Ta ei tohi anda mingeid eeliseid oma õpilastele, koolkonna esindajatele või muul viisil talle lähedal seisvatele isikutele.

V. ÕPPEJÕUD, ÜLIÕPILANE JA ÜHISKOND
23. Õppejõud väärtustab uute teadmiste loomist, omandamist ja nende rakendamist õppeprotsessis, ühiskonna ja elukeskkonna huvides.
24. Üliõpilastele esitatav teave peab olema usaldusväärne, õppejõud väldib kontrollimata andmete esitamist faktidena.
25. Õppejõud peab propageerima teadussaavutusi, kasutama neid ja pidevalt uuendama loengumaterjale ning seisma vastu pseudoteaduslike teooriate ning väärarusaamade ja -kujutluste levikule.
26. Üliõpilane on Euroakadeemia liikmeskonnas ja ühiskonnas aktiivne, kasutab omandatud teadmisi õppetegevuses, loomingus ning töökohal.
27. Õppejõud ja üliõpilane hoiavad kõrgel Euroülikooli mainet ühiskonnas.

VI. LÕPPSÄTTED JA VASTUTUS
28. Järelevalvet eetikakoodeksi täitmise üle teostab rektor.
29. Eetikanormide rikkumise ja liikmeskonna õiguste riivamise korral võivad Euroakadeemia otsustuskogud teha ettepanekuid küsimuste arutamiseks või erikomisjoni määramiseks.
30. Euroakadeemia Nõukogu 31. augusti 2012 otsusega kinnitatud Euroakadeemia liikmeskonna eetikakoodeks tunnistatakse kehtetuks.
31. Eetikakoodeks on kinnitatud Euroakadeemia Senati 30. augusti 2016 otsusega ja jõustub 1. septembril 2016.