Euroakadeemia kirjalike tööde kontrollimise ja loomevarguse tuvastamise kord

Kinnitatud

EA Senati 19.12.2018 otsusega

protokoll nr 4

EUROAKADEEMIA

KIRJALIKE TÖÖDE KONTROLLIMISE JA LOOMEVARGUSE TUVASTAMISE KORD

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev dokument määratleb üliõpilaste (edasi õppurid) kirjalike tööde, kursusetööde, lõputööde ja magistritööde, samuti Euroakadeemia struktuurüksuste ja töötajate poolt väljaantavate raamatute ja publikatsioonide ning teaduslike uuringute aruannete publitseeritud allikatest õigusvastaste loomevarguste kontrolli läbiviimise korra.

1.2. Käesolevat korda rakendatakse õppe- ja teadustegevuse korralduse kvaliteedi tõstmise ja efektiivsuse eesmärgil, mis on suunatud õppe-ja teaduslike tööde  iseseisva täitmise kõrge taseme kindlustamisele, õppurite loomingulisele aktiivsusele, ning samuti uute teadmiste saamisele ja kasutamisele töötajate poolt, füüsiliste isikute ja juriidiliste isikute intellektuaalomandi õiguse järgimisele.

1.3. Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks Euroakadeemia akadeemilistele üksustele, akadeemilisele personalile ja õppuritele.

1.4. Käesolev kord on koostatud vastavalt Euroakadeemia eetikakoodeksi ja Autoriõiguse seaduse sätetele (www.riigiteataja.ee/akt/127112018003).

  1. TERMINID JA MÕISTED

Käesolevas dokumendis kasutatakse järgmisi termineid ja mõisteid.

Plagiaat e. loomevargus – tahtlik võõraste avastuste ja/või publikatsioonide autorluse omastamine, võõraste teoste või ka nende osade avaldamine enda nime all või nende ulatuslik kasutamine allikale viitamata.

Plagiaat võib esineda kahel viisil:

  • põhiteksti sõna-sõnaline esitus;
  • parafraas – võõra teksti esitus sõnade ja väljendite asendamisega laenatud teksti sisu muutmata.

Laenamine – teise autori tekstist võetud osa paigutamine enda teksti originaalis muudatusi tegemata.

Korrektne tsiteerimine – tekstist väljavõtte tsiteerimine autori ja teose viitamisega mahus, mis õigustab tsiteerimise eesmärki.

Ebakorrektne tsiteerimine – tekstist väljavõtte tsiteerimine oma tekstis teiste autorite ja teoste viitamiseta.

Mitte iseseisev töö – teistest allikatest pärit andmete esitamine ilma vastava iseseisva uurimuse läbiviimiseta.

Teksti originaalsuse koondhinne – originaalse teksti mahu suhe laenatud teksti mahuga.

Antiplagiaat – dokumentide kontrollimise infosüsteem/id trükis avaldatud allikatest õigusvastase loomevarguse  kontrollimiseks.

Õppejõud – on Antiplagiaat-süsteemide kasutaja, kes õpetab kõrgkoolis ja kelle üheks  ametiülesandeks on õppurite kirjalike tööde kontroll plagiaadi tuvastamiseks.

  1. KONTROLLIMISE ÜLDREEGLID

3.1. Kohustuslikule kontrollile kuuluvad järgmised õppekavakohased hindamiseks esitatud kirjaliku õppetöö liigid ja tulemused:

– üliõpilaste kirjalikud tööd (referaadid),

– kursusetööd (projektid),

– rakendusõppekavade lõputööd,

– magistritööd.

3.2. Kohustuslikule kontrollile kuuluvad õppe-metoodilised väljaanded, Euroakadeemia © avaldatud õppematerjalid.

3.3. Kohustuslikule kontrollile kuuluvad järgmised teadustöö tulemused, mis on finantseeritud Euroakadeemia poolt ning esitatakse  mistahes viisil avaldamiseks:

– monograafiad;

– õppurite, õppejõudude ja töötajate poolt koostatud teadustööd ja artiklid avaldamiseks   teaduslikes või õppe-metoodilistes väljaannetes;

– õppurite, õppejõudude ja töötajate teadustööd ja artiklid esitamiseks kõrgkooli, kõrgkoolide vahelistele, riiklikele ja rahvusvahelistele konkurssidele.

Juhul kui Euroakadeemia finantseerib ja uurimistöö viidi läbi Euroakadeemias, siis autori isikliku avalduse alusel ja rektori, õppeprorektori otsusel kontrollitakse teistele teaduslikele väljaannetele avaldamiseks esitatavad teadustööd.

3.4. Tööde kontrolli teostatakse autori isikliku avalduse alusel, milles autor kinnitab oma töös laenatud või kolmandate isikute, sh digitaalsete  allikate puudumist, mida ei ole kinnitatud asjakohaste viidetega, ja seda, et autor on informeeritud plagiaadi tuvastamisele järgnevatest võimalikest sanktsioonidest.

3.5. Plagiaadi tuvastamise kontroll viiakse läbi kaks korda. Peale teistkordset plagiaadi leidmist lükatakse töö tagasi.

3.6. Tööde kontrollimine õigusvastaste laenamiste väljaselgitamiseks toimub arvutitarkvaraga ANTIPLAGIAAT (edaspidi Antiplagiaat). Seoses plagiaadi tuvastamise tarkvara sagedase uuenemisega kooskõlastatakse nende loetelu enne kasutamist teaduskondade dekaanidega, tööde juhendajatega ning kontrolli teostavate õppejõududega.

3.7. Lähtudes teaduskondade poolt kinnitatud kaitsmiste kalendrikavast tööde esitamiseks kontrolliks Antiplagiaat tarkvaraga  kehtestatakse järgmised tähtajad:

– rakendusõppekavade lõputööd ja magistritööd – mitte hiljem kui 5 päeva enne eelkaitsmist ning mitte hiljem kui 10 päeva enne kaitsmist;

– kursusetöö, referaat, õppuri teadustöö aruanne – mitte hiljem kui 7 päeva enne esitamise tähtaega;

– teadusartiklid – mitte hiljem kui 10 päeva publikatsioonide esitamise lõpptähtaega;

3.8. Antiplagiaat-süsteemidega kontrollitavad tööd esitatakse digitaalselt formaadis doc, docx, rtf  ja paberkandjal allkirja vastu, kus on märgitud töö  esitamise aeg.

3.9. Tööde kontrollimise kestuseks Antiplagiaat tarkvaraga  kehtestatakse järgmised tähtajad:

– rakendusõppekavade lõputööd ja magistritööd  – mitte rohkem kui 5  päeva töö esitamisest kontrollile;

– teadustöö (teadusartiklid) – mitte rohkem kui 3 tööpäeva töö esitamisest kontrollile;

– kursusetööd (projektid), referaat, õppuri teadustöö aruanne – mitte rohkem kui 3 tööpäeva töö esitamisest teaduskonnale;

– õppe-metoodilised väljaanded – mitte rohkem kui 5 tööpäeva töö esitamisest Euroakadeemia  asjaomasele teaduskonnale.

3.10. Tööd loetakse kontrolli läbinuks positiivse tulemusega, kui ta vastab järgmistele kriteeriumidele:

– kursusetöö, referaat, õppuri teadustöö aruanne – mitte vähem kui 60% originaalset teksti;

– rakendusõppekavade lõputööd – mitte vähem kui 75% originaalset teksti;

– magistritööd – mitte vähem kui 80% originaalset teksti;

– kõrgkooli, kõrgkoolide vahelistele konkurssidele esitatavad teadustööd – mitte vähem kui 80% originaalset teksti;

– rahvusvahelistele üliõpilaste teadustööde konkurssitele esitatavad teadustööd – mitte vähem kui 80% originaalset teksti;

– teadustööd, avaldamiseks teadusväljaannetes – mitte vähem kui 85% originaalset teksti;

-teadustööd, avaldamiseks konverentsi materjalides- kooskõlastatult konverentsi korraldamise tingimustega, kuid mitte vähem, kui 80% originaalset teksti;

– õppe-metoodilised väljaanded – mitte vähem kui 70% originaalset teksti;

3.11. Eraldi juhtudel rakendusõppekavade lõputööde ja magistritööde puhul, arvestades õigusalast dokumentatsiooni kasutamist, raamatupidamisaruandeid, teadusvaldkondade metoodilisi probleeme võib teaduskond võtta vastu positiivse otsuse lubada kaitsmisele vähema protsendiga (erinevus mitte rohkem, kui 5%) originaalset teksti. Otsus sellise töö kaitsmisele lubamiseks peab olema põhjendatud juhendaja poolt ja tema hinnang õppuri tööle  peab olema kajastatud teaduskonna nõukogu istungi protokollis.

3.12. Loomevarguse olemasolu õppe-ja teadustöödes mahus, mis ületab antud korraga ettenähtud protsendi (osa), toob endaga kaasa kaitsmisele mittelubamise või keeldumise avaldamise soovitusest.

3.13. Tööde autoritel, kes ei läbinud kontrolli Antiplagiaat- süsteemiga, on õigus oma tööde viimistlemisele ja teistkordsele esitamisele akadeemiliseks tegevuseks ettenähtud tähtaegadel. Töö viimistlemisel autor ei pea tegema muudatusi, mis on suunatud Antiplagiaat süsteemi algorütmidest kõrvalehiilimisele. Töid, mida on ettekavatsetult muudetud Antiplagiaat- süsteemi algoritmidest  kõrvalehiilimise eesmärgil, korduskontrollile ei lubata.

3.14. Juhul, kui teistkordse Antiplagiaat tarkvaraga  kontrollimise tulemus on negatiivne, kaitsmisele (konkursist osavõtule, avaldamisele) ei lubata.

3.15. Autori mittenõustumisel töö kontrollimise negatiivse tulemusega, mis on esitatud kirjalikus avalduses,  määrab teaduskonna dekaan komisjoni  ekspertkontrolli läbiviimiseks. Lõplik otsus töö lubamiseks kaitsmisele (avaldamiseks) võetakse vastu teaduskonna nõukogu istungil ekspertide hinnangu alusel.

3.16. Antiplagiaat- süsteemi vahendamisel kontrollitud töö protokoll, ekspertkontrolli juhul- ekspertide hinnang, koos juhendaja arvamusega (retsensiooniga) lisatakse eelkaitsmise dokumentidele.

3.17. Esitatavates lõputöödes, teadustöödes õiguspärane laenamine eeldab kasutamist tekstis korrektseid ettevõtete, riigivõimu organite ja kohalike omavalitsuste nimetusi; viiteid õigusaktidele; seaduste tekste; kirjanduse loetelu; kordusi, sealhulgas tihti korduvate väljendite ja juriidiliste terminite; tsitaate, väljavõtteid dokumentidest nende analüüsiks, ning samuti enda tööde tsiteerimist jms.

3.18. Autorid, kes osutavad oma lõputööde, teaduslike uurimistööde kommentaarides, tekstides kasutatavatele laenamistele, peavad põhjendama, et laenamised on õiguspärased vastavalt Autoriõiguse seaduse sätetele.

3.19. Kõik olulised kirjalikud tööd antakse õppeosakonda ja Euroakadeemia raamatukokku tööde kataloogi ning teadmusbaasi  formeerimiseks.

  1. KIRJALIKE TÖÖDE KONTROLLIMISE KORD

4.1. Üliõpilaste lõputööde kontroll.

4.1.1. Lõputöö kirjutamine on Euroakadeemia lõpetajale õppeprotsessi kohustuslikuks  osaks, ning samuti, õppuri iseseisva õppe-teadusliku töö õppeoskuste arendamise vahend.

4.1.2. Loomevarguse tuvastamise lõputöödes kindlustavad:

– Euroakadeemia  teaduskonnad;

– õppeosakond.

4.1.3. Lõputööde vastuvõtu ja kontrollimise plagiaadi tuvastamiseks viib läbi teaduskonna poolt määratud isik (edasi teaduskonna õppejõud), Euroakadeemia siseaktide ja käesoleva korraga määratud tööde esitamise tähtaegadel. Õppejõud, kes teostavad tööde kontrolli plagiaadi tuvastamiseks, määratakse teaduskondade dekaanide poolt ja kinnitatakse rektori korraldustega.

4.1.4. Lõputööd võetakse kontrollimiseks vastu üheaegselt paber-ja digiversioonis. Paberversiooni all mõeldakse dokumenti, mis on täidetud vastavalt lõputööde kirjutamise kehtivatele nõuetele ja välja trükitud pabekandjale.

Lõputöö digiversioon on digitaalne dokumenti, mis on koostatud vastavalt lõputöödele esitatud nõuetele ja on salvestatud arvutiga loetavatele infokandjatele (ketas, mälupulk jm). Lõputööde digitaalsed versioonid töö kontrollimiseks esitatakse failide tekstidena formaadis doc, docx, rtf. Failid mahuga üle 20 Mb peavad olema arhiveeritud. Ainult paber- või ainult digitaalse versiooni vastu ei võeta.

4.1.5. Lõputöö vastuvõtmine toimub lõpetaja poolt isikut tõendava dokumendi ja avalduse esitamisel, kus lõpetaja kinnitab, et töö on koostatud iseseisvalt.

4.1.6. Lõputöö esitamine kontrolli läbiviimiseks registreeritakse teaduskonna õppejõu poolt, kes vastutab kontrolli läbiviimise eest ja teeb vastava kande eel- ja kaitsmisele suunatavate lõputööde nimekirja ning kinnitatakse teaduskonna õppejõu ja lõpetaja isiklike allkirjadega.

4.1.7. Vastutus lõputöö õigeaegse esitamise eest Antiplagiaat-süsteemiga kontrolliks, käesoleva korraga kehtestatud tähtaegadel, lasub õppuril.

4.1.8. Iga lõputöö plagiaadi kontrollimise tulemuse kohta vormistab teaduskonna õppejõud kontrolli aruande trükitult ja digitaalselt ning edastab selle lõputöö autorile, juhendajale ja teaduskonna dekaanile.

4.1.9. Süsteemi Antiplagiaat  tulemuste analüüsi alusel, üliõpilase töö teaduslik juhendaja võtab vastu otsuse töö lubamise kohta eelkaitsmisele. Lõputöödele esitatavate nõuete mittetäitmisel teksti originaalsuse osas, peab õppur töös tuvastatud puudused kõrvaldama  muutmata teemat ja esitama selle ettenähtud tähtajal teistkordsele kontrollile.

4.1.10. Loomevarguse kõrvaldamata jätmise peale töö kontrolli läbimist või õppuri võimetuse tõttu erinevatel põhjustel kõrvaldada loomevargus käesoleva korraga  ettenähtud  tähtajaks, tööd kaitsmisele ei lubata. Töö kuulub puuduste kõrvaldamiseks läbitöötamisele, töö kaitsmine viiakse üle teisele ajaperioodile, mille määrab Euroakadeemia administratsioon. Seejuures lõputöö teemat ei saa muuta.

4.1.11. Loomevarguse olemasolul peale teistkordset töö esitamist teaduslikule juhendajale õppur loetakse mitte täitnuks õppekava  ja kuulub Euroakadeemiast välja arvamisele.

4.1.12. Lõputöö vastuvõtmine kaitsmiseks, mis ei vasta antud korra nõuetele teksti originaalsuse osas, on otsustaja/te töökohustuste ja akadeemilise eetikakoodeksi rikkumine.

4.1.13. Kõik lõputööd, mis on lubatud kaitsmisele, peavad olema edastatud teaduskonna õppejõu poolt õppeosakonna õppetegevuse kvaliteedi seire personalile digitaalselt, mitte hiljem kui lõputööde kaitsmisele eelneval päeval, tööde valikuliseks kontrolliks plagiaadi olemasolule ja lõputööde sisestamiseks Euroakadeemia lõputööde arhiivi.

4.2. Kursusetööde kontroll

4.2.1. Kursusetöö esitab üliõpilane oma juhendajale paberkandjal ja digitaalselt.  Antiplagiaat- süsteemi õppejõud võib kursusetööde kontrollimise ülesande üle anda teaduskonna õppejõududele, kes juhendavad kursusetöid.

4.2.2. Õppejõud kontrollib Antiplagiaat-süsteemiga ja vormistab kontrollimise protokolli. Protokoll edastatakse üliõpilasele ja kursusetööde kaitsmise komisjonile.

4.2.3.Juhul, kui töö ei ole parandatud või pärast parandusi ei vasta antud korra nõuetele, tööd kaitsmisele ei lubata.

4.2.4.Kursusetöö vastuvõtmine kaitsmiseks, mis ei vasta käesoleva korra nõuetele teksti originaalsuse osas, on otsustaja/te tööülesannete ja akadeemilise eetikakoodeksi rikkumine.

4.2.5. Käesoleva  korra nõuetele vastavalt kursusetöö mitteesitamist eksamisessiooni lõpuni, peetakse  akadeemiliseks võlgnevuseks.

4.2.6. Kursusetööd peavad olema edastatud hiljemalt eksamisessiooni viimaseks kuupäevaks digitaalselt õppeosakonna õpetamise kvaliteedi seire personalile valikuliseks kontrolliks ja kursusetööde sisestamiseks teaduskonna kursusetööde digiarhiivi.

5.LÕPPSÄTTED

5.1. Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli Senati poolt tähtajaga kolmeks  aastaks. Muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel ning need kinnitab kõrgkooli Senat.