Euroakadeemia õigusaktid

Regulations of Euroacademy

Правовые акты Евроакадемии

 

 

Eesti keeles

 

 

In English 

 

 

На русском языке

Kehtiv alates

Valid from

Bступает в силу

Euroakadeemia põhikiri

 

The statutes of Euroacademy

 

Устав Евроакадемии

 

 25.08.2015
Õppekorralduse eeskiri

 

Study Regulations

 

Предписание об организации учебного процесса

 

 1.07.2016

 

Eetikakoodeks

 

Code of Ethics

 

Кодекс этики

 

 1.09.2016

 

Õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord

 

The procedures for the payment of tuition fee and study service fees

 

Порядок уплаты платы за обучение и платы за учебные услуги

 

 1.07.2016

 

Vastuvõtutingimused

 

Rules for Admission

 

Порядок приема

 

 1.07.2016

 

VÕTA kord

 

APEL procedure

 

Порядок VÕTA

 

 26.06.2014

 

Stipendiumite statuut

 

The scholarship and grant statute

 

Статут о стипендиях и пособиях

 

 1.03.2016

 

Lõputööde koostamise ja kaitsmise eeskiri

 

Regulations for writing and defending graduation theses

 

 

 

 28.08.2013

 

Lõputööde vormistamise juhend

 

Guidelines for formatting the graduations theses

 

 

 

 2015

 

Täiendusõppe eeskiri

 

 

 

 

 

 22.12.2014

 

Teklikandja meelespea A Guide for Wearing the Student Cap Памятка пользователя студенческой фуражки
Üliõpilasesinduse põhimäärus
Õppekava statuut

 

Curriculum statute

 

 16.02.2016

 

Tagasiside ja rahulolu-uuringute kord

 

 16.12.2015

 

Teaduskonna nõukogu põhimäärus