Euroakadeemia õigusaktid

Regulations of Euroacademy

Правовые акты Евроакадемии

 

Eesti keeles In English  На русском языке Kehtiv alates

Valid from

Bступает в силу

Euroakadeemia põhikiri The statutes of Euroacademy Euroakadeemia põhikiri  25.08.2015
Õppekorralduse eeskiri Study Regulations Предписание об организации учебного процесса  1.07.2016
Eetikakoodeks Code of Ethics Кодекс этики  1.09.2016
Õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord The procedures for the payment of tuition fee and study service fees Порядок уплаты платы за обучение и платы за учебные услуги  1.07.2016
Vastuvõtutingimused Rules for Admission Порядок приема  1.07.2016
VÕTA kord APEL procedure Порядок VÕTA  26.06.2014
Stipendiumite statuut The scholarship and grant statute Статут о стипендиях и пособиях  1.03.2016
Lõputööde koostamise ja kaitsmise eeskiri Regulations for writing and defending graduation theses  28.08.2013
Lõputööde vormistamise juhend Guidelines for formatting the graduations theses  2015
Täiendusõppe eeskiri  22.12.2014
Teklikandja meelespea A Guide for Wearing the Student Cap Памятка пользователя студенческой фуражки
Üliõpilasesinduse põhimäärus
Õppekava statuut  Curriculum statute  16.02.2016
Tagasiside ja rahulolu-uuringute kord  16.12.2015
Teaduskonna nõukogu põhimäärus