Euroakadeemia põhikiri

Kinnitatud
MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse poolt 25.08.2015

EUROAKADEEMIA PÕHIKIRI

Euroakadeemia põhikiri kehtestatakse erakooliseaduse § 21 lg 2, § 6, alusel.

1. ÜLDSÄTTED. NIMI JA ASUKOHT
1.1. Euroakadeemia (edaspidi Euroakadeemia) on asutatud MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu (edaspidi ühing) poolt kooskõlas mittetulundusühingute seadusega, erakooliseadusega, rakendus-kõrgkooli seadusega, teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusega, teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega ning ühingu põhikirjaga. Euroakadeemia on ühingu kui erakooli pidaja asutus.
1.2. Euroakadeemia nimi inglise keeles on Euroacademy, University of Applied Sciences, Tallinn.
1.3. Euroakadeemia eesmärk on teaduslikule käsitlusele põhineva kõrgharidusstandardile vastava rakenduskõrghariduse omandamise võimaluste loomine viljeldavatel eurointegratsiooniga seotud sotsiaal-, majandus- ja loodusteaduslikel erialadel ning teadus-, koolitus- ja muul kultuuritegevusel põhinevate teenuste osutamine. Euroakadeemia lähtub oma akadeemilises tegevuses Euroopa Ülikoolide Magna Charta (1988) põhimõtetest.
1.4. Euroakadeemia juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ühingu põhikirjast ja oma põhikirjast.
1.5. Euroakadeemia asjaajamiskeel on eesti keel. Euroakadeemia õppekeeled on eesti, vene ja inglise keel. Üliõpilastele, kes õpivad vene või inglise õppekeelega õppekaval, tagatakse õppeinfo kätte¬saadavus ja asjaajamine vene või inglise keeles.
1.6. Nominaalne õppeaeg Euroakadeemias on määratud õppekavades vastavalt kõrgharidus-standardile.
1.7. Euroakadeemia asukoht on Tondi 55, 11316 Tallinn, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSALAD
2.1. Õppe-, teadus- ja arendustegevus.
2.2. Kõrghariduse andmine kahel kõrghariduse astmel.
2.2.1. Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused;
2.2.2. Magistriõpe Euroakadeemias toimub jätkuna samal õppesuunal toimuvale rakendus-kõrghariduse õppekavale.
2.3. Teadus-, koolitus- ja muul kultuuritegevusel põhinevate teenuste osutamine, sh kirjastamine.
2.3.1. Euroakadeemia tegevuse eesmärk on teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine ja arendamine avalikes huvides, et avardada enda liikmete kui ka teiste infotarbijate teadmisi ja rahuldada nende infovajadusi.
2.3.2. Euroakadeemia töötajad ning üliõpilased tegelevad õppetööga ning teadus- ja arendus-tegevusega järgmistes valdkondades:
2.3.2.1. keeleõppe ja tõlkealal;
2.3.2.2. ärinduse ja teadmusmajanduse alal;
2.3.2.3. sisearhitektuuri, moekunsti ja kunstiteaduse alal;
2.3.2.4. politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja riigiteaduste alal;
2.3.2.5. keskkonnauuringute, keskkonnapoliitika ja keskkonnahariduse alal.
2.3.3. Euroakadeemia töötajad on kaasatud õppetööks, teadus- ja arendustegevuseks vajalike kirjanduse, seadmete, infotehnoloogia vahendite ning neid tegevusi toetava finantseerimise hankimisse;
2.3.4. Euroakadeemia töötajad on kaasatud koostöö arendamisesse õppe-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutustega ning finantseerimisagentuuridega Eestis ja välisriikides;
2.3.5. Euroakadeemia töötajad on kaasatud huvialahariduse ja täiskasvanute või vabaharidusliku koolitustegevuse korraldamisse.

3. ÕIGUSLIK SEISUND
3.1. Euroakadeemia on Ühingu kui juriidilise isiku pidada olev õppeasutus, kellel on oma sümboolika.
3.2. Ühing vastutab Euroakadeemia kohustuste eest kogu oma varaga.
3.3. Euroakadeemia ei vastuta ühingu kohustuste eest.
3.4. Euroakadeemia võib teha kõiki seaduslikke tehinguid, mis on talle volitatud ühingu poolt ja millised seonduvad tema tegevusega ja mis otseselt või kaudselt on Euroakadeemiale vajalikud.

4. JUHTIMINE
4.1. Euroakadeemia kollegiaalne otsustuskogu on Euroakadeemia Senat (edaspidi senat).
4.2. Senati liikmete arvu ning isikulise koosseisu kinnitab rektori ettepanekul ühingu juhatus.
4.3. Senati koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, dekaanid, ühingu juhatuse esimees, õppejõudude ja teadustöötajate esindajad, üliõpilaste esindajad (1/5 senati koosseisust). Senati liikmeteks võivad olla eriteadlased teistest kõrgkoolidest ja asutustest. Senati esimees on rektor.
4.3.1. Senati liikmete tagasikutsumine toimub rektori ettepanekul ühingu juhatuse otsusega.
4.3.2. Senati liikmete volitused kestavad nende töötamise ajal punktis 4.3 märgitud ametikohtadel, teistel senati liikmetel – 5 aastat, üliõpilastest senati liikmetel – nominaalse õppeaja kestel.
4.4. Euroakadeemia Senat:
4.4.1. võtab seisukoha Euroakadeemia põhikirja suhtes, teeb muudatusettepanekuid ning esitab need kinnitamiseks ühingu juhatusele;
4.4.2. kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused ning üliõpilaskonna põhikirja;
4.4.3. moodustab Euroakadeemia struktuuriüksused ning vajadusel muudab neid või lõpetab nende tegevuse;
4.4.4. võtab vastu Euroakadeemia arengukava ja kontrollib selle täitmist;
4.4.5. kinnitab Euroakadeemia eelarve täitmise aruande;
4.4.6. valib korralised õppejõud;
4.4.7. sätestab Euroakadeemia valitavate ametikohtade täitmise ja struktuuriüksuste nõukogude moodustamise korra;
4.4.8. teeb muudatusi õppekavades ning esitab need kinnitamiseks ühingu juhatusele;
4.4.9. otsustab õppe- ja teadustegevuse üldküsimusi, mis puudutavad rohkem kui ühte teaduskonda, s.h. kinnitab õppekorralduse eeskirja;
4.4.10. kehtestab akadeemiliste kraadide ja teaduskraadi kaitsmise korra ja tingimused;
4.4.11. kehtestab korraliste õppejõudude ja teadustöötajate kvalifikatsiooni hindamise, töölevõtu konkursi eeskirjad ja valib korralised professorid;
4.4.12. teeb ühingu juhatusele ettepanekuid õppemaksu määra kehtestamiseks ja muutmiseks (kuid mitte üle 10% kahe õppeaasta vahel), kehtestab õppemaksu tasumise korra ning soodustused;
4.4.13. avaldab vajadusel umbusaldust rektorile;
4.4.14. otsustab rektori või senati liikmete poolt seisukohavõtmiseks esitatud teisi küsimusi;
4.4.15. kehtestab üliõpilaste vastuvõtutingimused ja -korra ning Euroakadeemiast väljaarvamise tingimused ja korra;
4.4.16. kehtestab üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
4.4.17. on otsustusvõimeline, kui senati koosolekust võtab osa vähemalt 50 % liikmetest.
4.4.18. võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud rektorile umbusalduse avaldamisel. Selles küsimuses on otsuse vastuvõtmiseks vajalik 2/3 senati liikmete häältest, seejuures igal senati liikmel on üks hääl;
4.4.19. võtab oma pädevuse piires vastu määruseid ja otsuseid;
4.4.20. vormistab seisukohad, mis sisaldavad üldisi eeskirju, määrustena, millele kirjutavad alla rektor, rektori puudumisel prorektor ja senati sekretär ning see tehakse teatavaks Euroakadeemia töötajatele ning üliõpilastele;
4.4.21. vormistab seisukoha üksikküsimuses otsusena, millele kirjutab alla rektor, rektori puudumisel prorektor ja senati sekretär.

5. EUROAKADEEMIA VALITSUS
5.1. Euroakadeemia Valitsus on regulaarselt tegutsev juhtimisorgan, mille töövorm on nõupidamine.
5.2. Euroakadeemia Valitsuse nõupidamisest võtavad osa rektor, prorektorid, teaduskondade dekaanid, õppeosakonna juhataja, kantselei juhataja, pearaamatupidaja, õppetöö arvestust pidav töötaja, üliõpilasesinduse juht, jt päevakorras olevate küsimuste arutamiseks vajalikud töötajad.
5.3. Euroakadeemia Valitsuse pädevuses on Euroakadeemia Senati istungite vaheaegadel:
5.3.1. esitada seisukohti õppe- ja teadustegevusega seotud üldküsimustes;
5.3.2. otsustada jooksvaid majandustegevusega seotud küsimusi;
5.3.3. võtta seisukoht rektori, prorektorite ja struktuuriüksuste juhtide aruannete kohta;
5.3.4. kooskõlastada semestri tunniplaane ja eksamisessioonide ajakavu;
5.3.5. teha senatile ja ühingu juhatusele ettepanekuid õppekavade avamiseks, muutmiseks ja sulgemiseks;
5.3.6. teha ettepanekuid rektorile töö tasustamise reguleerimiseks;
5.3.7. kooskõlastada teaduskondade semestri ja õppeaasta eelarveid; otsustada teisi rektori, teaduskondade, Euroakadeemia töötajate või üliõpilaste poolt seisukoha võtmiseks esitatud küsimusi.
5.4. Valitsuse otsused üldistes küsimustes vormistatakse otsustena, millele kirjutab alla rektor või rektori puudumisel nõupidamist läbi viinud prorektor ja nõupidamise sekretär.

6. REKTOR
6.1. Euroakadeemiat juhib rektor, kes vastutab Euroakadeemia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
6.2. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.
6.3. Rektor:
6.3.1. teostab Euroakadeemias oma pädevuse piires kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
6.3.2. hoolitseb õppe- ja arendustegevuse otstarbeka korralduse eest;
6.3.3. kinnitab Euroakadeemia sisekorraeeskirjad, asjaajamiseeskirjad, teeb korraldusi ja annab käskkirju, mis on Euroakadeemia liikmeskonnale täitmiseks kohustuslikud;
6.3.4. määrab kindlaks prorektorite arvu ning nende tegevusvaldkonnad ja nimetab ametisse prorektorid;
6.3.5. tagab senati otsuste täitmise;
6.3.6. teeb senatile ettepanekuid Euroakadeemia teiste juhtivtöötajate töölevõtmiseks;
6.3.7. omab ühekordset vetoõigust senati otsuste suhtes;
6.3.8. immatrikuleerib ja eksmatrikuleerib üliõpilasi;
6.3.9. võib moodustada operatiivseks juhtimiseks Euroakadeemia Valitsuse ning määrab kindlaks selle tegevuse alused ja korra;
6.3.10. tagab Euroakadeemia eelarveprojekti koostamise ning kinnitab eelarve;
6.3.11. tagab Euroakadeemia eelarve täitmise ja esitab selle kohta aruande senatile ja ühingule;
6.3.12. käsutab Euroakadeemia eelarvevahendeid rakenduskõrgkooli seadusega antud volituste ulatuses;
6.3.13. hoolitseb õppetegevuse ja teadusuuringute otstarbeka korralduse eest;
6.3.14. esindab Euroakadeemiat ja teostab Euroakadeemia nimel tehinguid seaduse, ühingu ning Euroakadeemia põhikirjaga antud volituste ulatuses;
6.3.15. lahendab teisi seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi;
6.3.16. on aruandekohustuslik senati, Haridus- ja Teadusministri ning ühingu ees ning esitab senatile kord kuue kuu jooksul ülevaate Euroakadeemia õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta Euroakadeemia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
6.3.17. annab käskkirju oma pädevuse piires.
6.4. Rektori ametisse määramine ja ametist vabastamine
6.4.1. Rektor valitakse avalikul konkursil viieks aastaks. Rektori valib ühingu juhatus viimase poolt määratud korras. Rektor astub ametisse ametivande andmisega senati ees.
6.4.2. Rektori ametikohale valitud isikuga sõlmib tähtajalise töölepingu ühingu juhatuse esimees või juhatuse vanim liige. Töölepingu sõlmimisest võib keelduda juhul, kui on tuvastatud, et valimisel rikuti valimisprotseduuri.
6.4.3. Lepingu lõpetamisel rektori algatusel vabastab ühingu juhatus rektori töökohustuste täitmisest ühe kuu jooksul pärast vastava avalduse esitamist.
6.4.4. Rektori vabastab ennetähtaegselt ühingu juhatus:
6.4.4.1. kui senat on avaldanud rektorile umbusaldust;
6.4.4.2. kui rektor on enam kui 1/3 õppekavade negatiivse akrediteerimisotsuse või negatiivse ümberhindamisotsuse või Euroakadeemia negatiivse akrediteerimisotsuse eel olnud ametis vähemalt kolm aastat;
6.4.4.3. omal soovil ametist tagasiastumisel;
6.4.4.4. muudel tööseadusandluses ettenähtud alustel.
6.4.5. Rektori volitused lõpevad omal soovil ametist tagasiastumisel töökohustuste täitmisest vabastamise päevast, lepingu tähtaja möödumise päevast, ametist enne lepingutähtaja möödumist vabastamise päevast.
6.4.6. Volituste lõppemisel on rektoril õigus siirduda tagasi ametikohale, kus ta Euroakadeemias töötas enne rektoriks valimist.

7. STRUKTUUR
7.1. Euroakadeemia struktuuri põhiüksus on teaduskond, mille ülesandeks on oma valdkonnas õppe- ja teadustegevuse ning täiendkoolituse korraldamine, sh õppekavade ettevalmistamine, üliõpilaste poolt õppekava täitmise arvestus ja kontroll ning teaduskonna arengukavade koostamine ja tema koosseisus olevate allstruktuuride tegevuse koordineerimine.
7.2. Teaduskonna tegevust juhivad dekaan ja teaduskonna nõukogu, mis on dekaani nõuandev organ. Teaduskonna nõukogu koosseisu kinnitab dekaani ettepanekul rektor. Dekaani nimetab viieks aastaks ametisse rektor teaduskonna nõukogu ettepanekul.
7.3. Teaduskonna peamisteks allstruktuurideks on õppetoolid või lektoraadid, mis ühendavad sisulähedaste õppeainete õppejõude ning korraldavad vahetult nende ainete õpetamist ja tagavad õppeprotsessi metoodilise töö õppetooli valdkonda kuuluvates õppeainetes.
7.4. Õppetooli tegevust juhib selle juhataja-professor, kelle valib oma ametikohale teaduskonna nõukogu ettepanekul senat. Õppetooli juhataja-professori ametikohale võib valida isiku, kellel on doktori teaduskraad või kes on töötanud vastava ala õppejõuna Euroakadeemias vähemalt kolm aastat või on varem mõnes teises Eesti kõrg- või ülikoolis töötanud valituna professori ametikohale.
7.5. Euroakadeemia võib moodustada teadus- ja õppetöö arendamiseks instituute, keskusi või laboratooriume. Nende kohustused ja õigused määratakse struktuuriüksuse põhikirjaga, mille kinnitab senati ettepanekul rektor.
7.6. Euroakadeemia funktsionaalseteks tugistruktuuriüksusteks on raamatukogu, arhiiv, muuseum või teised üksused, mida näeb ette arengukava.
7.7. Ühingu juures võivad vajadusel tegutseda Euroakadeemiaga seotud ühendused, mittetulundus¬ühingud, fondid või osaühingud, mis on iseseisvad juriidilised isikud.

8. LIIKMESKOND
8.1. Euroakadeemia liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor, õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad ning üliõpilased.
8.2. Euroakadeemia üliõpilaskonda kuuluvad Euroakadeemia üliõpilased.
8.2.1. Euroakadeemia üliõpilaseks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kellel on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus ja kes on valmis sõlmima lepingu Euroakadeemiaga. Välismaalaste vastuvõtmisel arvestatakse välismaalaste seaduses sätestatud erisusi tähtajalise elamisloa andmisel õppimiseks.
8.2.2. Euroakadeemia ja üliõpilase vahel sõlmitavas lepingus määratakse õpingute alustamise aeg, maht ja kestus, õppetöö läbiviimise koht ja aeg, õppemaksu suurus, selle tasumise kord ja tähtaeg, õppemaksu tagastamise tingimused, lepingu muutmise ja lõpetamise kord, teises kõrgkoolis omandatud õppeainete ja ainemahu ülekandmise tingimused ja kord, lahkhelide lahendamise kord, õppekava sulgemisel õpingute jätkamise tingimused.
8.2.3. Euroakadeemia lõpetamise tingimused ja kord määratakse õppekavaga, üldjuhul peab üliõpilane täitma õppekava täies mahus.
8.2.4. Üliõpilane võidakse eksmatrikuleerida tema enda soovil, õppemaksu tasumata jätmisel, kohtulikult süüdi mõistmisel, Euroakadeemia mainet kahjustava väärteo sooritamisel või teistel juhtudel, mis on kehtestatud Euroakadeemia õppekorralduse eeskirjaga või üliõpilasega sõlmitud lepingus.
8.2.5. Üliõpilaskonda kuulumist tõendab väljaantud Euroakadeemia üliõpilaspilet.
8.2.6. Üliõpilaskonnal on õigus moodustada esindusorganeid ja valida oma esindajad senatisse.
8.2.7. Üliõpilaskonnal on õigus oma esindusorgani kaudu esitada nõudmisi õppekavade ja õppeprotsessi osas, teha ettepanekuid Euroakadeemia õppekorralduse ja juhtimise parendamiseks ja osaleda järjepidevalt Euroakadeemia vastavas tegevuses, pidada rahvusvahelisi sidemeid teiste riikide kõrgkoolide ja üliõpilaskondadega, kuuluda üliõpilas-organisatsioonidesse ja liitudesse.
8.2.8. Üliõpilaskonnal on oma põhikiri, millise kinnitab senat. Üliõpilaskonna vastutav ja korraldav esindusorgan on demokraatlikult valitud üliõpilasesindus, kes esindab üliõpilaskonda suhetes Euroakadeemiaga, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Üliõpilasesindus valitakse üliõpilaskonna põhikirja alusel üliõpilaskonna poolt.
8.2.9. Euroakadeemia eelarves nähakse ette vahendid üliõpilasesinduse tegevuse toetamiseks.
8.3. Euroakadeemia töötajad on akadeemiline personal ja teenistujad.
8.3.1. Euroakadeemia akadeemiline personal on professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad.
8.3.2. Akadeemiline personal jaguneb korralisteks ja külalisõppejõududeks. Korralised õppejõud valitakse kuni viieks aastaks konkursi korras ja nendega sõlmib rektor tähtajalise töölepingu. Mittevalitud õppejõud võidakse erakorralisena määrata rektori käskkirjaga kuni kolmeks aastaks ja nendega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Külalisõppejõududega sõlmitakse töövõtuleping üheks või kaheks semestriks olenevalt õppeaine mahust.
8.3.3. Professuur koosneb professoritest ja emeriitprofessoritest.
8.3.3.1. Professor on rahvusvahelisel tasemel uurimis- ja arendustegevuses või muus loometegevuses osalev oma eriala juhtiv õppejõud, kes korraldab ja viib läbi oma aine (aineterühma) õpet, juhib uurimis- ja arendustegevust või muud loometegevust ning juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi, õppejõude ja teadustöötajaid. Professori põhiülesanne on akadeemilise õppe korraldamine.
8.3.3.2. Professoriks valitakse pedagoogiliste kogemustega, sh üliõpilaste juhendamise kogemustega oma erialal tunnustatud teadlane, kellel on vähemalt viieaastane teadus-ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus ning Eesti doktorikraad või mõnes teises riigis omandatud akadeemiline kraad, mis tasemelt sellele vastab. Kunstialadel võib professoriks olla oma erialal tunnustatud loovisik, kellel ei pea olema doktorikraadi.
8.3.3.3. Euroakadeemia professori ametikohale kandideerimisel, v.a. juhul, kui isik ei ole varem professorina töötanud, ning v.a. kunstialade professori ametikohale kandideerimisel, peab kandideerija juhendamisel olema viimase viie aasta jooksul kaitstud vähemalt üks doktoritöö.
8.3.3.4. Emeriitprofessori nimetuse annab senat teaduskonna ettepanekul korralise professorina töötanud pensionile siirduvale õppejõule. Emeriitprofessoril on õigus osaleda Euroakadeemia tegevuses. Emeriitprofessorile makstakse emeriitprofessori tasu, mille suuruse määrab rektori ettepanekul ühingu juhatus. Emeriitprofessori nimetuse andmise korra kehtestab senat.
8.3.3.5. Auprofessori nimetuse annab senat teise kõrgkooli, sh välisriigi kõrgkooli silmapaistvatele õppejõududele, lähtudes käesoleva põhikirja punktis 8.3.3.1 sätestatud üldistest nõuetest ja sidemetest Euroakadeemiaga.
8.3.4. Dotsent on õppejõud, kes aktiivselt osaleb uurimis- ja arendustegevuses või muus loometegevuses ja võib juhtida oma kutseala uurimis- ja arendustegevust või muud loometegevust, viib läbi õpet ning juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja õppejõude.
8.3.4.1. Dotsendiks valitakse teaduskonna nõukogus isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, kellel on kõrgkoolis töötamise pedagoogiline kogemus ning vähemalt 5-aastane teadus- ja arendustegevuse või muu loometegevuse kogemus.
8.3.4.2. Teaduskonna nõukogu ettepanekul võib Euroakadeemias pikaajaliselt dotsendi ametikohal töötanud õppejõule omistada emeriitdotsendi nimetuse, mille tasu suuruse määrab rektori ettepanekul ühingu juhatus.
8.3.5. Lektor on õppejõud, kes viib läbi õpet, võib juhtida uurimis- ja arendusprojekte või muud loometegevust ning juhendab nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi. Lektoriks võivad olla isikud kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes omavad pedagoogilisi oskusi ning teadus- ja arendustegevuse või muu loometegevuse kogemust.
8.3.6. Assistent viib läbi õpet, juhendab praktilise töö ja praktika läbimist ja üliõpilaste lõputöid ning osaleb uurimis- ja arendustegevuses või muus loometegevuses.
8.3.7. Õpetaja viib läbi seminare, praktikume, harjutustunde ja täidab muid praktilist laadi õppe-ülesandeid. Õpetajana võivad töötada magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud.
8.3.8. Külalisõppejõududena võivad töötada õppekava eesmärkide ja oodatavate õpiväljundite saavutamise eesmärgil väljastpoolt õppeasutust kaasatud teadlasi või teisi silmapaistvaid loovisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid. Külalisõppejõudude rakendamise otsustab teaduskonna nõukogu.
8.3.9. Õppejõudude kvalifikatsiooni hindamine toimub atesteerimisel. Atesteerimise eeskirjad kehtestatakse senati otsusega.
8.3.10. Õppejõuna töötav isik esitab enne õppetöö algust Euroakadeemias kehtestatud vormi kohaselt aineprogrammi ja iga kalendriaasta lõpul aruande teadus- ja arendustegevuse ning pedagoogilise tegevuse kohta vastavalt kehtestatud vormile. Aruande vorm kinnitatakse senati otsusega.
8.3.11. Teadustöötaja on reeglina teaduskraadi omav teadus- ja arendustöö kogemusega isik, kes võib täita õppejõu ülesandeid.
8.3.11.1. Teadustöötajateks on teadurid ja vanemteadurid. Korralised teadustöötajad valib struktuuriüksuse nõukogu konkursi korras kuni viieks aastaks. Konkursi tulemused kinnitab rektor. Konkursi võitnud teadustöötajaga sõlmib rektor tähtajalise töölepingu.
8.3.11.2. Vanemteadur on oma ala tunnustatud teadlane, kes juhib teadusteema või uurimisprojekti täitmist. Vanemteaduri ametikohale võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav mõne teise riigi akadeemiline kraad.
8.3.12. Akadeemilise personali kohustuseks on kindlustada õppetöö kinnitatud õppekavades määratud mahus ja kõrgharidusstandardi nõuete kohaselt.
8.3.13. Akadeemilisel personalil on õigus saada Euroakadeemia kulul vahendeid õppetöö läbiviimiseks, kasutada paljundustehnikat ja sidevahendeid ning esitada nõudmisi vajaliku õppekeskkonna loomiseks ja vahendite soetamiseks.
8.3.14. Euroakadeemia akadeemilise personali ja teenistujate ning Euroakadeemia vahelised suhted on reguleeritud kehtiva tööseadusandlusega.
8.3.15. Kõigi korraliste õppejõudude ja teadustöötajate vakantsed ametikohad Euroakadeemias täidetakse avaliku ja võrdse konkursi korras kuni viieks aastaks või uurimisprojektis ettenähtud perioodiks senati poolt, teised õppejõud ja teadustöötajad valib struktuuriüksuse kollegiaalne otsustuskogu.
8.3.16. Konkursi võitnud isikutega sõlmib rektor töölepingu. Töölepingu sõlmimisest võib keelduda konkursitingimuste ja -korra rikkumisel.
8.3.17. Konkursi korras täitmata jäänud korraliste õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtadele võib kuni kolmeks aastaks tööle võtta erakorralisi õppejõude ja teadustöötajaid.
8.3.18. Euroakadeemia õppejõudude ametikohti ei saa koondada õppesemestri kestel.

9. ÕPPEKORRALDUS
9.1. Õppekorralduse aluseks on kõrgharidusstandardile vastavad õppekavad ja Euroakadeemia õppekorralduse eeskiri.
9.2. Õpe Euroakadeemias toimub täiskoormusega, osakoormusega või eksternina. Õppetöö toimub kontaktõppe, praktika ja iseseisva tööna.
9.3. Kehtiv õppekava on kantud Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras riigi andmekogusse „Eesti Hariduse Infosüsteem“ (EHIS).

10. ÜLIÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
10.1. Üliõpilaste õigused ja kohustused on fikseeritud õppekorralduse eeskirjas, mille kinnitab senat.
10.2. Üliõpilasel on õigus:
10.2.1. mis tahes alal õppides on üliõpilasel õigus valida oma õppekavasse aineid väljastpoolt õppesuunda vabaainetele ettenähtud mahus;
10.2.2. õppekavaväliselt kuulata loenguid ning sooritada praktikume, seminare, eksameid ja arvestusi;
10.2.3. kasutada auditooriume, laboratooriume, arvutisaale, raamatukogu, inventari, seadmeid ja muud vara Euroakadeemias kehtestatud korras;
10.2.4. Euroakadeemia või mõne tema õppekava sulgemisel jätkata õpinguid teise õppekava alusel või teises kõrgkoolis;
10.2.5. valida oma esindajaid ja olla valitud Euroakadeemia kollegiaalsetesse otsustuskogudesse;
10.2.6. esitada rektorile põhjendatud taotlus õppejõu kõrvaldamiseks õppetegevusest;
10.2.7. saada õppelaenu või toetusi Eesti Vabariigis kehtestatud korras;
10.2.8. saada akadeemilist puhkust õppekorralduse eeskirjas sätestatud korras;
10.2.9. saada õppimiseks vajalikke õppekavu, -programme ja muud informatsiooni, sh karjäärinõustamist;
10.2.10. nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni;
10.2.11. saada üliõpilaspilet kehtestatud korras;
10.2.12. kasutada muid seaduste, Euroakadeemia põhikirja, õppekorralduse eeskirja, sisekorra-eeskirja ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud õigusi.
10.3. Üliõpilased peavad järgima seaduste, Euroakadeemia põhikirja, sisekorraeeskirjade, õppekorralduse eeskirja ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud kohustusi ning kandma vastustust nende rikkumise eest.

11. VARA JA FINANTSEERIMINE
11.1. Euroakadeemia pidaja rahalised vahendid moodustuvad üliõpilaste õppemaksudest, teadus ja arendustegevuseks saadud ja muudest sihtotstarbelistest vahenditest, uurimis- ja arendustegevusest saadavast omatulust, sponsortoetustest ning muust seadustega kooskõlas olevast tegevusest.
11.2. Euroakadeemia on tema kasutusse antud vara täieõiguslik käsutaja koos sellest tuleneva vastutusega.
11.3. Euroakadeemia majandustegevus toimub ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve alusel ja selle täitmist kontrollib ühing.
11.4. Euroakadeemia vara jaotamise ja ümberjaotamise struktuuriüksuste vahel määrab rektor.
11.5. Euroakadeemia eelarve kinnitab rektori ettepanekul ühingu juhatus ja selle täitmise aruande ning bilansi vaatab läbi senat ning kinnitab ühingu üldkoosolek.
11.6. Vara valdamise ja kasutamise korra struktuuriüksuses määrab kindlaks vastava struktuurüksuse juht.
11.7. Finantsarvestus ja aruandlus toimub kehtivates õigusaktides ettenähtud korras ja ühingu juhatuse poolt kinnitatud raamatupidamise eeskirja alusel.
11.8. Euroakadeemia esitab oma tegevuse kohta sisulisi ja statistilisi aruandeid ühingule ning riiklikult kehtestatud korras ja tähtaegadel.
11.9. Struktuuriüksuste aruandlus toimub nende põhimäärustes sätestatud korras.
11.10. Sihtfinantseeringute kasutamise kohta esitab Euroakadeemia aruande finantseerijale viimase nõudel.
11.11. Vara arvestus ja aruandlus toimub Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
11.12. Euroakadeemia majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

12. JÄRELEVALVE
12.1. Euroakadeemia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelevalvet rakenduskõrgkooli seaduse, erakooliseaduse, ülikooliseaduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korras.
12.2. Euroakadeemia majandustegevust kontrollib ühing.
12.3. Euroakadeemia viib läbi eneseanalüüse õppe kvaliteedi parendamiseks, mille tulemusi hindab senat.

13. TEGEVUSE LÕPETAMINE VÕI REORGANISEERIMINE
13.1. Ühing on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras Euroakadeemia lõpetamise, kui:
13.1.1. Euroakadeemial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia ning vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada;
13.1.2. ühing on otsustanud oma tegevuse lõpetada või tema vastu on algatatud likvideerimis-menetlus;
13.1.3. ühingu juhatus ja senat on võtnud otsuse Euroakadeemia ühinemiseks, jagunemiseks või selles, et Euroakadeemia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
13.2. Euroakadeemia tegevuse lõpetamisest teatatakse üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele ning Haridus- ja teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.
13.3. Euroakadeemia lõpetamiseks või reorganiseerimiseks moodustab ühingu juhatus komisjoni, mille tegevusest võtab osa ühingu juhatuse esindaja, senati esindaja ja mittekoosseisulisena Euroakadeemia rektor. Komisjon vaatab üle Euroakadeemia bilansi, kohustused ja varalise seisu ning töötajatega sõlmitud töölepingud ning koostab aruande ühingu juhatusele. Ühingu juhatus teeb Euroakadeemia lõpetamise otsuse. Kohustuste ja võlgnevuste likvideerimisest järelejäänud vara läheb üle ühingule.

14. PÕHIKIRJA KEHTIVUS
14.1. Kui põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
14.2. Põhikirja saab muuta ja kehtetuks tunnistada ühingu juhatuse otsusega.
14.3. Euroakadeemia põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse poolt 25.08.2015.