Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste statuut

KINNITATUD
Euroakadeemia Senati
16. veebruari 2016 otsusega
Viimati muudetud 17. märtsi 2017 otsusega

EUROAKADEEMIA STIPENDIUMITE JA TOETUSTE STATUUT

Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste statuut kehtestatakse Euroakadeemia õppekorralduse eeskirja alusel ning kooskõlas tulumaksuseaduse § 19, õppetoetuste ja õppelaenu seadusega ning Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013 määrusega nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“

I. ÜLDSÄTTED
1. Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste statuut (edaspidi statuut) kehtestab Euroakadeemia poolt välja antavad stipendiumid ja toetused ning nende määramise alused. Statuut ei laiene stipendiumitele või toetustele, mida maksavad riik või kolmandad isikud.
2. Euroakadeemia stipendiumite ja toetuste eesmärk on toetada ja innustada heade õpitulemustega ja aktiivsete üliõpilaste õpinguid ning silmapaistvate õppejõudude ja üliõpilaste teadustegevust Euroakadeemias. Euroakadeemia annab välja järgmisi stipendiume ja toetusi:
2.1. Euroakadeemia õppestipendium;
2.2. Euroakadeemia üliõpilasesinduse stipendium;
2.3. Euroakadeemia teadustegevuse toetus;
2.4. vajaduspõhine eritoetus.
2.5. Lisaks punktides 2.1 kuni 2.4 nimetatud stipendiumitele ja toetustele võib Euroakadeemia pidaja MTÜ Eesti Euroinfo Ühing (edaspidi ühing) kooskõlas tulumaksuseadusega eraldada sihtotstarbelisi toetusi tegevustele, mis aitavad täita ühingu eesmärke.
2.6. Lisaks punktide 2.1 kuni 2.5 nimetatud stipendiumitele või toetustele võib Euroakadeemia rektor määrata toetusi Euroakadeemia töötajatele või üliõpilastele erakorralisel juhul, kui töötaja või üliõpilane vajab materiaalset abi.
3. Euroakadeemia poolt antavaid stipendiume ja toetusi ei finantseerita laekunud õppemaksust vaid Euroakadeemia või ühingu muudest sissetulekutest. Stipendiumi- ja toetusfondi suuruse igaks õppeaastaks kinnitab ühingu juhatus õppeaasta eelarves.
4. Stipendiumite ja toetuste jaotuse, määramise ja suuruse otsustab Euroakadeemia stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjoni koosseis ja töökord määratakse rektori käskkirjaga. Stipendiumikomisjoni koosseisu kuulub õppeprorektor, õppeosakonna juhataja ja vähemalt üks (1) esindaja igast teaduskonnast.
5. Stipendiumite ja toetuste, välja arvatud vajaduspõhise eritoetuse konkursid kuulutab välja rektor oma käskkirjaga. Info avaliku konkursi kohta avaldatakse Euroakadeemia õppeinfosüsteemis ning õppehoonete teadetetahvlitel. Info vajaduspõhise eritoetuse taotlemise ja tingimuste kohta on avaldatud Euroakadeemia kodulehel.
6. Stipendiumite ja teadustegevuse toetuse konkursid toimuvad üldjuhul üks (1) kord aastas, sügissemestril hiljemalt 15. detsembriks. Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda jooksvalt kogu õppeaasta vältel. Teadustegevuse toetust võib taotleda ka väljaspool avalikku konkurssi, kuid erakorraline taotlus võetakse menetlusse üksnes vabade vahendite olemasolul.
7. Konkursil osalemiseks esitab taotleja ettenähtud tähtajaks kirjaliku avalduse koos vajalike dokumentidega Euroakadeemia sekretärile.
8. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul arvates stipendiumi taotluste esitamise tähtajast või teadustegevuse toetuse taotluse esitamisest. Stipendiumikomisjoni ettepanekul kinnitab rektor stipendiumi või teadustegevuse toetuse saajad. Stipendiumikomisjoni otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie (5) tööpäeva jooksul otsuse langetamisest.
9. Üliõpilase ühe õppeaasta kõigi stipendiumite summa ei või olla suurem kui 25 % antud õppeaasta õppemaksust.
10. Euroakadeemia raamatupidamine arvestab üliõpilastele määratud stipendiumi reeglina jooksva õppeaasta stipendiumikonkursile järgneva osamaksu arvete väljastamisel. Stipendium arvatakse maha õppemaksu osamaksest.
11. Stipendiumikomisjonil on õigus lükata tagasi stipendiumitaotlus kui stipendiumi taotleja ei vasta stipendiumi saamise tingimustele.
12. Kõiki stipendiumikonkursiga seotud dokumente säilitatakse Euroakadeemia raamatupidamises vastavalt raamatupidamise seaduses ettenähtud tähtaegadele.
13. Euroakadeemial on õppetoetuse määramisel õigus nõuda alljärgnevaid dokumente:
13.1. elanike registri tõend kohalikust omavalitsusest perekonna koosseisu kohta;
13.2. tõend muude samal ajal saadavate sotsiaaltoetuste kohta;
13.3. tõend teiste õigusaktidega ettenähtud õppetoetuste saamise kohta;
13.4. eritoetuse taotlemisel dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole üliõpilane ilma toetuseta võimeline õpinguid jätkama;
13.5. vajadusel täiendavad dokumendid.
14. Euroakadeemial on õigus kontrollida esitatud dokumentide ja andmete õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.
15. Sobivate kandidaatide puudumisel võib stipendiumikomisjon jätta stipendiumi(d) välja andmata.

II. STIPENDIUMITE JA TEADUSTEGEVUSE TOETUSE TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE
16. Euroakadeemia õppestipendium
16.1. Rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe üliõpilasel on õigus taotleda statuudi punktis 2.1 nimetatud õppestipendiumit, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
16.1.1. üliõpilane õpib vähemalt teisel kursusel;
16.1.2. üliõpilasel ei ole õppevõlgnevusi;
16.1.3. üliõpilasel ei ole õppemaksuvõlgnevusi või muid rahalisi võlgnevusi Euroakadeemia ees;
16.1.4. üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
16.1.5. üliõpilase kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne oli 3,0 või kõrgem.
16.2. Õppestipendiumi suurus võib olla kuni 20 % vastava teaduskonna aasta õppemaksu summast.
16.3. Õppestipendiumite fond jagatakse statuudi punkti 16.1 nõuetele vastavate stipendiumi taotlejate vahel proportsionaalselt arvestusega, et:
16.3.1. kaalutud keskmine hinne 4,6 või kõrgem annab keskmisest (stipendiumifondi suurus jagatud taotlejate arvuga) kuni 90 % suurema stipendiumi;
16.3.2. kaalutud keskmine hinne 4,0 kuni 4,6 annab keskmisest (stipendiumifondi suurus jagatud taotlejate arvuga) kuni 50 % suurema stipendiumi;
16.3.3. ükski määratav õppestipendium ei ole väiksem kui viiskümmend (50) eurot.
16.3.4. Juhul, kui stipendiumitaotlejate arvu tõttu ei ole võimalik täita statuudi punktides 16.3.1 kuni 16.3.3 nimetatud tingimusi, jäetakse rahuldamata madalaima kaalutud keskmise hindega üliõpilaste taotlused sellises mahus, et nimetatud tingimused oleksid täidetud.
16.4. Õppestipendiumi taotlemiseks täidab üliõpilane statuudi lisa 1 vormi kohase taotluse ja esitab selle määratud tähtajaks Euroakadeemia sekretärile.
17. Euroakadeemia üliõpilasesinduse stipendium
17.1. Üliõpilasesinduse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja tunnustada üliõpilasesinduse liikmeid nende tegevuse ja panuse eest üliõpilasesinduses.
17.2. Üliõpilasesinduse stipendiumi võivad taotleda kõik üliõpilasesinduse liikmed, kes vastavad statuudi punktis 16.1.2 kuni 16.1.4 nimetatud tingimustele.
17.3. Üliõpilasesindus teeb esialgse ettepaneku üliõpilasesinduse stipendiumite jaotuse kohta stipendiumikomisjonile.
17.4. Üliõpilasesinduse stipendiumi määramisel võetakse arvesse iga taotleja aktiivsust ja panust üliõpilasesinduse tegevuses. Samuti võidakse üliõpilasesinduse stipendiumite jaotuse määramisel arvestada taotlejate õppeedukust ja õppetaset.
17.5. Üliõpilasesinduse stipendium ei ole väiksem kui viiskümmend (50) eurot.
17.6. Üliõpilasesinduse stipendiumi taotlemiseks täidab üliõpilane statuudi lisa 2 vormi kohase taotluse ja esitab selle määratud tähtajaks Euroakadeemia sekretärile.
18. Euroakadeemia teadustegevuse toetus
18.1. Teadustegevuse toetuse eesmärk on toetada ja motiveerida Euroakadeemia õppejõude ja üliõpilasi panustama Euroakadeemia teadus-, arendus- ja loometegevuse eesmärkide ellu viimisele.
18.2. Teadustegevuse toetust antakse Euroakadeemia õppejõududele ja üliõpilastele nende isikliku avalduse alusel. Teadustegevuse toetust võivad taotleda kõik üliõpilased, kes vastavad statuudi punktis 16.1 nimetatud tingimustele ning Euroakadeemia akadeemiline personal.
18.3. Teadustegevuse toetus katab osaliselt või täielikult teadustulemuste avaldamisega seotud sise- või välislähetuse reisi- ja majutuskulud ning teadustulemuste publitseerimisega seotud kulud.
18.4. Teadustegevuse toetuse määramisel võetakse arvesse:
18.4.1. publikatsiooni taset ja tsiteerimisindeksit;
18.4.2. rahvusvaheliste või Euroakadeemia väliste kaasautorite olemasolu;
18.4.3. seoseid Euroakadeemia teadus-, arendus- ja loometegevuse suundadega.
18.5. Teadustegevuse toetuse taotlemiseks täidab taotleja statuudi lisa 3 vormi kohase taotluse ja esitab selle määratud tähtajaks Euroakadeemia sekretärile.
19. Juhul kui stipendiumite või teadustegevuse toetuste jagamisvooru pingereas saavad võrdselt punkte kaks üliõpilast, on stipendiumi või toetuse saamisel eelistatud:
19.1. üliõpilane, kes õpib täiskoormusega;
19.2. üliõpilane, kelle kaalutud keskmine hinne on kõrgem.

III. VAJADUSPÕHISE ERITOETUSE TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE
20. Vajaduspõhine eritoetus on üliõpilasele, õppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatud tingimustel antav ning isiku majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud.
21. Vajaduspõhist eritaotlust saab taotleda õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 lõikes 22 sätestatud tingimustel.
22. Vajaduspõhist eritoetust võib taotleda üliõpilane:
22.1. kes on Euroakadeemiasse immatrikuleeritud 2013/2014. õppeaastal või hiljem;
22.2. kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
22.3. kes ei saa samal semestril vajaduspõhist õppetoetust;
22.4. kes õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75 % või õpib täiskoormusega esimesel semestril.
23. Vajaduspõhise eritoetuse määramisel võetakse arvesse järgmisi asjaolusid:
23.1. üliõpilase majanduslik olukord takistab tema õpingute jätkamist, kusjuures majanduslikku olukorda hinnatakse taotluse esitanu perekonna sissetuleku alusel ühe perekonnaliikme kohta. Perekonnaliikmeks loetakse abikaasa ja alaealised lapsed või taotleja vanemad või eestkostja;
23.2. üliõpilase ja tema perekonnaliikmete sissetulek on vähenenud eelkõige seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80–100 %;
23.3. üliõpilane on orb või lastekodu kasvandik;
23.4. üliõpilane on pensionäridest vanemate ülalpidamisel;
23.5. üliõpilase mõlemad vanemad on töötud.
24. Vajaduspõhine eritoetus ei sõltu üliõpilase õppetulemustest (hinnetest). Akadeemilisel puhkusel olles üliõpilane vajaduspõhist eritoetust taotleda ei saa.
25. Vajaduspõhise eritoetuse taotlust saab esitada kogu õppeaasta jooksul, kuid soovitatavalt semestri alguses (veebruaris ja septembris). Toetuse saamiseks täidab üliõpilane statuudi lisa 4 vormi kohase taotluse ja esitab selle koos nõutud dokumentidega Euroakadeemia sekretärile.
25.1. Vajadusel on Euroakadeemial õigus küsida üliõpilaselt täiendavaid dokumente (näit. tõend töötuna arvelevõtmise kohta jmt). Vajadusel esitab üliõpilane jooksval kuul tagasilükatud vajaduspõhise õppetoetuse taotluse, kus on näha taotluse tagasilükkamise põhjus.
25.2. Esitatud taotlus vaadatakse kõikide vajalike dokumentide olemasolul läbi ja tehakse otsus toetuse määramiseks kümne (10) tööpäeva jooksul.
25.3. Taotluste läbivaatamine ja toetuse määramine toimub taotluste laekumise järjekorras Euroakadeemiale vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks eraldatud rahaliste vahendite piires.
25.4. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on ükssada kolmkümmend viis (135) eurot. Toetust makstakse semestris kuni viis kuud, alates toetuse taotlemise kuust.
26. Üliõpilase keskmise sissetuleku arvestamisel:
26.1. loetakse kuni 24-aastase üliõpilase perekonnaliikmeteks: tema vanemad ning alaealised õed ja vennad (ka poolõed ja -vennad), kui üliõpilane ei ole abielus või lapsevanem;
26.2. üliõpilase pereliikmeteks loetakse samuti kuni 24-aastased õed-vennad, kes omandavad üldkeskharidust statsionaarses õppes ning kutse- või kõrgharidust täiskoormusega nominaalaja piires;
26.3. kui üliõpilane on abielus või lapsevanem, siis loetakse tema pereliikmeteks abikaasa ja/või alaealised lapsed, kelle vanem või eestkostja üliõpilane on;
26.4. 25-aastase ja vanema üliõpilase, kes ei ole abielus või lapsevanem, sissetulekute hulka ei arvestata tema vanemate sissetulekuid;
26.5. keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse tulude summa kaheteistkümnega ja seejärel üliõpilase ja tema perekonnaliikmete arvuga.

IV. LÕPPSÄTTED JA VASTUTUS
27. Euroakadeemial on õigus ebaväärikalt käitunud üliõpilaselt tagasi nõuda õppestipendium või üliõpilasesinduse stipendium, sealjuures kaotab ebaväärikalt käitunud üliõpilane õiguse edaspidi taotleda statuudi punkides 2.1 kuni 2.3 nimetatud stipendiume või toetusi.
28. Järelevalvet statuudi täitmise üle teostab rektor.
29. Euroakadeemia Nõukogu 9. oktoobri 2012 otsusega heaks kiidetud ja MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse 9. oktoobri 2012 koosoleku otsusega kinnitatud Euroakadeemia stipendiumite põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.
30. Euroakadeemia rektori käskkirjaga kinnitatud „Vajaduspõhise eritoetuse määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
31. Statuut on kinnitatud Euroakadeemia Senati 16. veebruari 2016 otsusega ja jõustub 1. märtsil 2016.
32. Statuudi lisades tehtavad muudatused kinnitab Euroakadeemia rektor.

LISA 1
Õppestipendiumi taotluse vorm

Eesnimi, perenimi
Sünniaeg, isikukood
Taotluse esitamise kuupäev
Üliõpilaskood
Elukoht
Kontakttelefon
Meiliaadress
Õppekava, õppekava number
Täiskoormus/osakoormus
Õppevõlgnevused puuduvad (täidab õppeosakond)
Kaalutud keskmine hinne (täidab õppeosakond)
Õppemaksu võlgnevus puudub (täidab raamatupidamine)
Avaldatud publikatsioonid
Osalemine projektides
Euroakadeemia esindamine ühiskonnas

LISA 2
Üliõpilasesinduse stipendiumi taotluse vorm

Eesnimi, perenimi
Sünniaeg, isikukood
Taotluse esitamise kuupäev
Üliõpilaskood
Elukoht
Kontakttelefon
Meiliaadress
Õppekava, õppekava number
Täiskoormus/osakoormus
Õppevõlgnevused puuduvad (täidab õppeosakond)
Kaalutud keskmine hinne (täidab õppeosakond)
Õppemaksu võlgnevus puudub (täidab raamatupidamine)
Tegevused üliõpilasesinduses
Euroakadeemia esindamine ühiskonnas
Osalemine projektides
Avaldatud publikatsioonid

LISA 3
Teadustegevuse stipendiumi taotluse vorm

LISA 4
Vajaduspõhise eritoetuse taotluse vorm
Üliõpilane esitab kõikide pereliikmete kohta Maksu- ja Tolliameti tõendi kolme viimase kuu kohta. Taotluse esitaja iga pereliige saab MTA kodulehelt ise vastava väljavõtte tellida ja sealsamas märkida, kellele see tuleb elektroonselt saata.
E-posti aadress, kuhu väljavõtted saata on: inessa@euroakadeemia.ee
Allkirjastatud taotluse vormi koos lisatud dokumentidega esitab üliõpilane Euroakadeemia sekretärile registreerimiseks või saadab digitaalselt allkirjastatult E-posti aadressile: inessa@euroakadeemia.ee

EUROAKADEEMIA VAJADUSPÕHISE ERITOETUSE MÄÄRAMISE KOMISJONILE

Eesnimi: …………………………………………………………………………………….
Perekonnanimi: …………………………………………………………………………
Isikukood: …………………………………………………………………………………
Teaduskond: …………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………
E-post: ……………………………………………………………………………………..

TAOTLUS

Soovin taotleda Euroakadeemialt vajaduspõhist eritoetust seoses hiljuti halvenenud majandusliku olukorraga ja kinnitan, et ma ei taotle samaks perioodiks vastavat toetust üheski teisest Eesti kõrgharidust pakkuvast asutusest.
Minuga ühte leibkonda kuuluvate pereliikmete arv (sh mina ise) on: …………….
Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
• Pereliikmete koosseisu andmed Rahvastikuregistrist
• Iga pereliikme sissetuleku andmed Maksu- ja Tolliametist kolme viimase kuu kohta
• …………………………………………………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Toetus palun kanda minu isiklikule arvelduskontole:……………………………………………………………
(IBAN)

…………………………………………………….
(allkiri)

……………………………………………………
(kuupäev)