EUROAKADEEMIA VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE KORD

KINNITATUD
Euroakadeemia Senati
31. augusti 2017 otsusega

Euroakadeemia varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord kehtestatakse Euroakadeemia põhikirja punkti 4.4.9 ja rakenduskõrgkooli seaduse § 9 lg 4 punkti 51 alusel ning kooskõlas kõrgharidusstandardiga
I. ÜLDSÄTTED
1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (edaspidi VÕTA) on osa Euroakadeemia õppekorraldusest.
2. Mõisted
2.1. formaalharidus – tasemeõpe täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses, mis hõlmab üld-, kutse- ja kõrgharidussüsteemi;
2.2. informaalharidus – õpe, mis toimub vabaaja-, huvi- ja igapäevase tegevuse raames ning töökohal omandatud teadmised ja kogemused;
2.3. mitteformaalharidus – täienduskoolitus täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses, mis toimub kindlate õppeprogrammide alusel kindlatele huvirühmadele väljaspool tasemeõpet;
2.4. taotleja – üliõpilane, kes taotleb VÕTA korras varasemate õpitulemuste või töökogemuse arvestamist Euroakadeemia õppekava täitmisel.
3. Euroakadeemia õppekavade täitmisel saab VÕTA korras arvestada:
3.1. teistes kõrgkoolides, õppeasutustes läbitud formaalhariduse tasemeõppe õpitulemusi;
3.2. mitteformaalhariduse õpitulemusi;
3.3. informaalhariduse ning töökogemusega saadud tulemusi.
4. VÕTA raames hinnatakse varem omandatud teadmiste, töökogemuste ja oskuste vastavust Euroakadeemia õppekavade taotletavate õppeainete õpieesmärkidele ja õpiväljunditele.
5. VÕTA kord näeb ette varasemate õpingute ja töökogemuse vastavuse otsustamise iga konkreetse personaalse taotluse alusel.
6. Euroakadeemia VÕTA korras ei arvestata teistes õppeasutustes VÕTA alusel üle kantud õpitulemusi, VÕTA aluseks saab olla ainult originaalsooritus.
7. VÕTA korda ei rakendata õpirändes osalenud tudengite õpitulemuste ülekandmisel, kui välisõpingud või –praktika on toimunud antud õppekava täitmise ajal ning on fikseeritud Euroakadeemia poolt kinnitatud õppelepinguga.
8. Euroakadeemia Senat võib erandjuhtudel VÕTA rakendamisel ette näha akadeemilisest kalendrist erinevaid tähtaegu taotluste menetlemiseks.
9. Euroakadeemia Senat võib teaduskonna nõukogu ettepanekul kehtestada lisatingimusi taotlejale valitud õppekava kohaste õppeainete täiendavaks sooritamiseks.

II. VÕTA TAOTLEMINE
10. Üliõpilasel on võimalus esitada taotlus õppeaja jooksul, kuid üldjuhul mitte esimesel ja viimasel õppesemestril.
11. VÕTA taotluste koostamine, esitamine, menetlemine ja hindamine toimub Euroakadeemia õppeinfosüsteemi (ÕIS) VÕTA keskkonnas kaks (2) korda aastas järgmistel perioodidel:
11.1. sügissemestril 1.–15. oktoober;
11.2. kevadsemestril 1.–15. märts.
12. VÕTA menetluse läbiviimise aluseks on üliõpilase nõuetekohane taotlus ning taotlusele lisatud vajalikud dokumendid PDF-failivormingus.
12.1. Formaalõppe arvestamise aluseks on teises kõrgkoolis tasemeõppe läbimist kinnitav diplom ja akadeemiline õiend või kinnitatud väljavõte õpingukaardist, milles on toodud varem sooritatud õppeaine nimetus, õppeaine maht (EAP des või tundides), saadud tulemus (hinne või märge positiivse soorituse kohta), soorituse kuupäev ning õppejõu nimi.
12.2. Täienduskoolituse arvestamise aluseks on vastav tunnistus, millel on märgitud teema, maht või kestus, õppe läbiviija (asutus või isik), õppe läbiviimise õiguse kinnitus ning õppe programm ning sisu kirjeldus.
12.3. Töökogemuse arvestamise aluseks on töökoha poolt taotlejale välja antud tõend, töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia, töö iseloomu või loometöö kirjeldus. Töökogemuse tõendamisel lisatakse taotlusele erialase töökogemuse kirjeldus, enesehinnang ning kogemusest õpitu analüüs näitamaks selle seotust taotletavate õpiväljunditega.
13. Mõnes teises keeles (ka riigis) välja antud originaaldokumendi tõlge peab olema notariaalselt kinnitatud ja formaalhariduse õpitulemuste arvestamise taotlemisel ENIC/NARIC poolt kommenteeritud vastavus Eesti Vabariigis kehtivale haridussüsteemile.
13.1. Välisriigi kõrgkoolist õppeainete ülekandmisel tuleb esitada diplom koos akadeemilise õiendiga. Diplom peab läbima ENIC/NARIC keskuse hindamise.
13.2. Lõpetamata kõrgema hariduse korral peab kõrgkool, milles omandati ülekantav õppeaine, omama ENIC/NARIC keskuse tunnustust.
13.3. VÕTA komisjon teeb ENIC/NARIC keskusele asjakohase järelepärimise.
14. Varajasema töökogemuse arvestamiseks esitatavad materjalid peavad sisaldama:
14.1. selgitust töökogemuse seotuse kohta omandatava erialaga;
14.2. selgitust töökogemuse sobivuse kohta valitud õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega;
14.3. kunstialadel (sisearhitektuur, moedisain) esitatavas portfoolios kirjeldatakse töö iseloomu, esitatakse andmeid ja töö tulemusi illustreerivaid projekte, fotosid jm graafilist materjali (osavõtt näitustest, konkurssidest, viited kataloogidele või mudelitele jt).
15. Taotlus peab sisaldama ülekantava õppeaine nimetust eesti ja inglise keeles. Venekeelse õppeaine puhul peab olema lisatud ülekantava õppeaine nimetuse tõlge eesti ja inglise keelde, ingliskeelse õppeaine puhul peab olema lisatud õppeaine nimetuse tõlge eesti keelde. Ilma õppeaine nimetuse eesti- ja ingliskeelse tõlketa ei võeta taotlust menetlusse.

III. VÕTA TAOTLUSE MENETLUS
16. Taotleja koostab VÕTA taotluse ÕIS is, lisab taotlusele nõutud dokumendid ja kinnitab selle VÕTA komisjonile esitamiseks.
17. Pärast taotluse esitamist kontrollib õppeosakond taotluse vastavust järgmistele nõuetele:
17.1. taotlus on esitatud tähtaegselt;
17.2. taotlus sisaldab kõiki nõutavaid dokumente;
17.3. lisatud dokumendid on PDF failivormingus;
17.4. ülekantavate õppeainete nimetustele on lisatud eesti- ja ingliskeelsed tõlked;
17.5. taotlejal puudub taotluse esitamise kuupäeva seisuga õppemaksuvõlg.
18. Nõuetele vastav taotlus võetakse menetlusse ÕIS is.
19. Nõuetele mittevastava taotluse korral teeb õppeosakond taotlejale ÕIS i kaudu ettepaneku taotluses esinevad puudused kõrvaldada hiljemalt käesoleva korra punktis 20.2 nimetatud VÕTA komisjoni istungite perioodi algusele eelnevaks kuupäevaks. Taotlus, milles on antud tähtajaks puudused kõrvaldatud, võetakse menetlusse. Taotlust, milles on antud tähtajaks puudused kõrvaldamata, ei võeta menetlusse.
20. VÕTA komisjon
20.1. Rektori korraldusega moodustatud VÕTA komisjoni kuuluvad õppeprorektor, dekaanid või dekaani poolt määratud teaduskonna esindajad ja õppeosakonna esindaja, kes lähtuvad komisjoni kinnitatud töökorrast. VÕTA komisjoni sekretär on õppeosakonna juhataja.
20.2. VÕTA komisjoni istungid toimuvad teaduskondade kaupa ajavahemikel 01.–10. november ja 01.–10. aprill, sealjuures peab igal istungil kohal olema taotluse õppekavale vastava teaduskonna esindaja, õppeprorektor ja õppeosakonna esindaja.
20.3. Euroakadeemia VÕTA komisjon hindab taotleja poolt esitatud materjalide kohasust ja sobivust omandatava eriala ja õppekava eesmärkide ning õpiväljunditega ja otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise. Komisjon võib vajadusel kaasata kooliväliseid eksperte.
20.4. Hindamise aluseks on integreeritud lähenemine erinevate õpinguvormide (formaalne, mitteformaalne ning informaalne) käigus omandatud pädevustele ja nende efektiivsusele õpiväljundite saavutamisel.
20.5. VÕTA komisjonil on õigus rakendada täiendavaid hindamismeetodeid – anda taotlejale praktilisi ülesandeid, vestelda või hinnata tema teadmisi mõnel muul viisil (N: õpimapp, proovitöö, vaatlus, põhjendatud juhtudel test).
20.6. VÕTA komisjon teeb otsuse esitatud taotluste kohta reeglina punktis 20.2 määratud perioodil. Komisjon võib vajadusel küsida taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi, sh teises kõrgkoolis kehtinud hindamissüsteemi kohta mille alusel viiakse hinne vastavusse Euroakadeemias kasutatava hindamissüsteemiga.
20.7. VÕTA komisjoni otsus vormistatakse ÕIS-is komisjoni kõigi punktis 20.2 ettenähtud liikmete juuresolekul.
21. VÕTA taotluse menetlus ÕIS is
21.1. Taotleja esitab vormi- ja nõuetekohase taotluse ÕIS is ning kinnitab selle.
21.2. Õppeosakond kontrollib taotluse vastavust nõuetele.
21.3. Taotluses esinevate puuduste korral teavitab õppeosakond taotlejat ÕIS i kaudu puudustest ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks.
21.4. Taotleja kõrvaldab taotluses esinevad puudused ja kinnitab taotluse.
21.5. Nõuetele vastava taotluse vaatab läbi taotluse õppekavale vastava teaduskonna VÕTA komisjoni liige (edaspidi teaduskonna esindaja), kes kontrollib õppetasemete, õppeaine õpiväljundite, õppemahu ja õppeaine nimetuse tõlgete asjakohasust ja vastavust. Taotleja poolt sisestatud õppeainete nimetuste tõlked kantakse otse diplomi akadeemilisele õiendile.
21.6. Teaduskonna esindaja sisestab ÕIS-i oma otsuse taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise või taotluse muutmise kohta.
21.6.1. Taotluse muutmise korral teavitab teaduskonna esindaja taotlejat ÕIS i kaudu taotluse muutmise vajadusest ja annab konkreetsed juhised taotluse muutmiseks.
21.6.2. Pärast taotluse muutmist kinnitab taotleja taotluse uuesti ÕIS is. Seejärel sisestab teaduskonna esindaja ÕIS i oma otsuse taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
21.7. Pärast teaduskonna esindaja otsuse sisestamist ÕIS i vaatab taotluse läbi õppeprorektor ja sisestab ÕIS-i oma otsuse taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
21.8. Seejärel sisestatakse ÕIS-i teaduskonna esindaja, õppeprorektori ja õppeosakonna esindaja juuresolekul VÕTA komisjoni lõppotsus.
21.9. VÕTA komisjoni liikmete arvamuste lahknemise korral kaasatakse taotluse hindamisse kooliväline ekspert või rektor. Arvamuste võrdse jagunemise korral on otsustavaks eksperdi või rektori arvamus.
22. Rektori käskkiri VÕTA kohta
22.1. VÕTA komisjoni otsuse põhjal valmistab õppeosakond ette rektori käskkirja eelnõu, milles kajastuvad kõik antud taotlusvooru VÕTA taotlused koos taotletud ning arvestatud ja/või mittearvestatud ainepunktidega.
22.2. Käskkirja eelnõusse sisestab raamatupidamine tasaarveldamisele kuuluva õppemaksu summa iga taotleja kohta.
22.3. Rektor allkirjastab käskkirja hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul arvates selle esitamisest.
22.4. Rektori käskkirja alusel kannab õppeosakond ÕIS is VÕTA korras arvestatud ainepunktid üliõpilase õppekaardile ja õppekava täitmise arvestusse.
22.5. Rektori käskkirja koopia säilitatakse õppeosakonnas.

IV. VÕTA TULEMUSTE HINDAMINE JA ARVESTAMINE
23. VÕTA komisjon hindab ülekantava õppeaine, täienduskoolituse või kogemuse õpiväljundite sobivust taotletava õppeaine õpiväljunditega.
24. VÕTA taotleja poolt varasemalt omandatud teadmised ja oskused peavad olema säilinud. VÕTA hindajal või komisjonil on õigus kontrollida taotleja teadmiste ja oskuste säilimise taset vestluse, testi või muu ülesande abil.
25. Tasemeõppe (formaalhariduse) arvestamisel (VÕTA komisjoni otsuse alusel) kantakse üliõpilase õppekaardile teises õppeasutuses sooritatud õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles, soorituse kuupäev, saadud tulemus, õppeasutuse ja õppejõu nimi.
26. Täienduskoolituse (mitteformaalhariduse) tulemuste arvestamisel kantakse õppekaardile saadud hinne või tulemus „arvestatud“, tulemuse aluseks oleva dokumendi väljaandmise kuupäev, koolituse läbiviija nimi.
27. Varajasema töökogemuse jm informaalõppe arvestamisel märgitakse õppekaardile tulemus „arvestatud“ ning otsuse tegemise kuupäev ning hindaja nimi.
28. Hindamissüsteemi kirjelduse puudumisel või kohandamatusel kantakse õppekaarti tulemus „arvestatud“.
29. Kui taotleja ei nõustu VÕTA komisjoni otsusega, on tal õigus ühe nädala jooksul esitada apellatsioon rektori nimele. VÕTA ga seonduvate otsuste vaidlustamine toimub Euroakadeemia õppekorralduseeskirjas kehtestatud korras ja vastavalt haldusmenetluse seadusele.
30. VÕTA komisjon teeb otsuse reeglina ühe kuu jooksul pärast käesoleva korra punktis 20.2 märgitud istungite perioodi.

V. VÕTA PIIRANGUD
31. Varasemalt õpitu on kehtiv ja asjakohane. Varasemalt sooritatud õppeaine ja arvestamise taotluse esitamise vaheline ajavahemik üldjuhul ei tohiks olla pikem kui õppekava kaks nominaalaega.
32. Varasemalt õpitu on mahult sobiv. Varasemalt sooritatud õppeaine maht peab olema suurem või võrdne Euroakadeemia õppekavas ettenähtud õppeaine mahuga.
33. Varasemaid õpinguid või kogemust saab eriala, valik- või vabaainetena arvestada ainult õppekavas ettenähtud mahu ulatuses.
34. VÕTA korras ei saa üle kanda:
34.1. mujal kaitstud lõputööd, lõpueksami tulemust või magistritööd;
34.2. teises kõrgkoolis sooritatud praktikat;
34.3. järgmisele kursusele üleviimise eelduseks olevat kursusetööd või –projekti.
35. Taotletavad valikained peavad toetama vastava õppekava õpieesmärkide täitmist. Valikainete asemele ei saa üle kanda erialast töökogemust.
36. Vabaaineid saab üle kanda üldjuhul ainult eelviimasel semestril. Vabaainete asemele saab kanda ainult formaalhariduse õppeaineid. Vabaaine asemele ei saa üle kanda töökogemust ning mitteformaal- ja informaalharidust.
37. Kui üliõpilasel on teatud moodul õppekavas täidetud, siis mooduli mahtu ületavaid täiendavaid õppeaineid antud moodulisse üle ai kanta.
38. Kõrghariduse esimese astme õppeainet ei saa üle kanda kõrghariduse teisele astmele.
39. Kõrghariduse teise astme õppeainet võib kõrghariduse esimesele astmele üle kanda üksnes õppeaine mahu ja õpiväljundite sobivuse korral või vabaainena.

VI. TASU VÕTA MENETLUSE LÄBIVIIMISE EEST
40. VÕTA korras taotluse läbivaatamise, hindamise ja varem saadud hinnete arvestamise tasu kinnitab ja muudab MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus Euroakadeemia õppemaksu ja õppeteenustasude tasumise korraga.
41. Mitteformaalhariduse, informaalhariduse ja töökogemusega saadud tulemuste VÕTA korras arvestamisel Euroakadeemia poolt praktika või õppeaine ainepunktideks õppemaksu tasaarveldust saadud ainepunktide ulatuses ei teostata ja menetlustasu ei arvestata.
42. Kui VÕTA taotlus esitatakse viimasel semestril, siis õppemaksu tasaarveldust ei teostata ja menetlustasu ei rakendata.
43. Õppemaksuvõlgnevuse korral VÕTA taotlust ei võeta menetlusse.

VII. VÕTA MENETLUSE KVALITEEDIKINDLUSTUS
44. Euroakadeemia tagab VÕTA taotlejatele:
44.1. vajaliku informatsiooni ja regulatsioonide kättesaadavuse;
44.2. üldine nõustamise, sealhulgas tehnilise nõustamise taotluse koostamisel ÕIS is;
44.3. vajadusel menetlustoimingute juures viibimise.
45. Vajadusel toetab Euroakadeemia lisateabe taotlemist ja osutab vajadusel tasuta juriidilist abi.
46. VÕTA koordineerimine kuulub õppeosakonna pädevusse koostöös teaduskondade ja õppekavade juhtidega.
47. Kontroll VÕTA korra täitmise üle ja vajadusel korra muutmisettepanekute tegemine kuulub õppeprorektori pädevusse.
48. VÕTA komisjon moodustatakse teaduskondade esindajatest ja ekspertidest.

VIII. LÕPPSÄTTED JA VASTUTUS
49. Käesolev VÕTA kord täiendab Euroakadeemia õppekorralduseeskirja peatükki VI iseseisva dokumendina.
50. Järelevalvet VÕTA korra täitmise üle teostab ja VÕTA komisjoni otsustega seotud vaidlused lahendab rektor.
51. Euroakadeemia Senati 26. juuni 2014 otsusega kinnitatud Euroakadeemia varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord tunnistatakse kehtetuks.
52. VÕTA kord on kinnitatud Euroakadeemia Senati 31 . augusti 2017 otsusega ja jõustub 1. septembril 2017.

LISA 1
VÕTA komisjoni töökord

EUROAKADEEMIA VÕTA KOMISJONI TÖÖKORD

1. Euroakadeemia VÕTA komisjon (edaspidi Komisjon) moodustatakse Euroakadeemiasse õppima asuvate üliõpilaste teistes haridus- ja koolitusasutustes saavutatud õpitulemuste ning töökogemuse jm informaalhariduse hindamiseks ja transformeerimiseks omandatava eriala õppekava õppemahuks.
2. Euroakadeemia VÕTA komisjon moodustatakse rektori käskkirjaga (korraldusega).
3. Komisjoni koosseisu kuuluvad iga teaduskonna nõukogu poolt soovitatud valdava eriala kaks esindajat. Komisjon võib vajadusel kaasata eksperte Euroakadeemiast või väljastpoolt.
4. Komisjoni esimees on õppeprorektor, komisjoni sekretär on õppeosakonna juhataja.
5. Komisjon järgib oma tegevuses Euroakadeemias kehtestatud VÕTA korda.
6. Komisjoni töövorm on töökoosolek. Töökoosoleku otsused protokollitakse. Protokolli originaalid säilitatakse õppeosakonnas, koopiad teaduskondades.
7. Komisjoni töökoosoleku materjalid valmistatakse ette õppeosakonna ja teaduskonna koostöös iga konkreetse taotleja personaalse taotluse alusel.
8. VÕTA komisjoni istungid toimuvad ajavahemikel 01.–10. november ja 01.–10. märts. Euroakadeemia Senatil on õigus erandjuhtudel VÕTA rakendamisel ette näha taotluste menetlemiseks teisi tähtaegu.
9. Üliõpilase taotlus õpitulemuste ja töökogemuse arvestamiseks koos vajalike lisamaterjalidega esitatakse menetlemiseks õppeosakonnale, seejärel teaduskonnale ja VÕTA komisjonile.
10. Komisjon teeb otsuse reeglina ühe kuu jooksul pärast käesoleva töökorra punktis 8 märgitud istungite perioodi.
11. Komisjoni töökorra kinnitab edaspidi ja vajadusel muudab Euroakadeemia rektor.