Keskkonnakaitse spetsialist

EUROAKADEEMIAKeskkonnakaitse teaduskond
1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist
2. Õppekava nimetus inglise keeles Environmental specialist
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe ja osakoormusõpe, eksternõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Keskkonnahoid
9. Õppekava kood EHISes 111201
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015
14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;üle keskmise hinded loodusteaduste riigieksamitel või lõputunnistusel; motivatsioonivestlus vastuvõtukomisjonis; õppekeele oskus B2 (kesktase).
15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Keskkonnakaitse  (180 EAP) 
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP)  ————
17. Õppekava eesmärgid Ette valmistada keskkonnaharidusega praktiliste oskustega spetsialiste töötamiseks keskkonnakaitse, looduskaitse, keskkonnakorralduse valdkonnas, spetsialiste strateegilise keskkonnamõju ja keskkonnamõju hindamiseks, planeeringute analüüsiks, töötamiseks keskkonnahoiu, loodushoiu ja keskkonnakaitse alal asjaomastes ametkondades, ametites ning loodusvarasid töötlevates firmades.Omandada teadmisi ja pädevusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.
18. Õppekava õpiväljundid Keskkonnakaitse spetsialisti õppekava täites omandatakse: ·         ökoloogia ja keskkonnateaduse alused;

·         keskkonnakaitse teoreetilised alused, sh säästva arengu alused, sh keskkonnaökonoomika ja keskkonnaõiguse alused;

·         juhtimise alused, sh pädevused projektijuhtimiseks;

·         andmetöötluse tarkvara keskkonnakomponente iseloomustavate andmete statistiliseks töötlemiseks;

·         GIS tarkvara  ja GPS rakenduste alused;

·         keskkonnaalase informatsiooni  kogumise ja salvestamise pädevused, andmebaaside otsimise ja kasutamise oskused;

·         keskkonna-alase uurimistöö metodoloogilised alused;

·         teaduslik maailmavaade;

·         KMS ja KMH metoodikad jt keskkonnaseisundi hindamise meetodid;

·         erialasuhtlemiseks vajalikul tasemel võõrkeeled ja erialaterminoloogia;

·         oskus kasutada keskkonnatingimuste määramise instrumente ja aparatuuri, saastainete määramismeetodeid ja standardeid;

·         teadmised ja pädevused õpingute jätkamiseks magistriõppes.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplomKeskkonnakaitse spetsialist

Environmental specialist

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend, ning ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus   Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:Peaaine

–          Uurimismetodoloogia ja meetodid (16 EAP)

–          Loodusteadused (40 EAP)

–    Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused (17,5 EAP)

–          Keskkonnakorraldus (21,5 EAP)

–          Valikained erialane valikainete plokk (59 EAP), valida 12 EAP

–          Praktika ja kursusetöö (31 EAP)

Kõrvalaine

–          Üldained (20 EAP)

–          Keeleõpe (6 EAP)

Vabaained (6 EAP)

Lõputöö  (10 EAP)

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks   —————–
 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus s.h.  lõputöö kaitsmine, mis on rakendusuurimus teaduskonna poolt kinnitatud teemal ja ulatuses.    
24. Täiendav informatsioon Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonddekaan Jüri Martin, DSc

Tel 611 5804

E-post: jmartin@euroakadeemia.ee ; www.euroakadeemia.ee

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Mooduli nimetus: Uurimismetodoloogia ja meetodid Maht:   16,0 EAP
Eesmärgid Anda alused ja üldteadmised uurimismetodoloogiast ja meetoditest, andmetöötlusel enamkasutatavatest statistilistest meetoditest, anda alusteadmised geograafilistest infosüsteemidest.
Õpiväljundid Saadakse teadmised uurimistöö metodoloogilistest alustest, pädevused andmetöötluses enamkasutatavate statistiliste meetodite valdkonnas, oskused kasutada ArcGis-9 rakendusi ruumiandmete analüüsil ning GPS seadmeid, oskused kasutada kirjandusallikaid.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja arvestustöö alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0
GPEE6050 Statistilised meetodid 3,0
EPEE1010 ORD – 6 tarkvara ökoloogiliste andmete analüüsiks 2,0
EPEE1020 Geograafilised infosüsteemid 4,0
EPEE1030 Keskkonnauuringute meetodid 4,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Loodusteadused Maht: 40,0 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised põhilistest keskkonna komponentidest loodussüsteemide baasil.
Õpiväljundid Alusteadmised geograafiast, üldfüüsikast, üldisest ja keskkonnakeemiast, limnoloogiast ja hüdroloogiast, meteoroloogiast ja klimatoloogiast, geoloogiast, üldbioloogiast, bioloogilisest mitmekesisusest.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPEE1040 Loodusteaduste ja looduskaitse ajalugu Eestis 3,0
EPEE1050 Üldbioloogia 4,0
EPEE1060 Geograafia 3,0
EPEE1070 Üldine- ja keskkonnafüüsika 4,0
EPEE1080 Üldine- ja keskkonnakeemia 5,0
EPEE1090 Limnoloogia ja hüdroloogia 5,0
EPEE1100 Meteoroloogia ja klimatoloogia 4,0
EPEE1110 Eesti geoloogia ja maavarad 4,0
EPEE1120 Taimemitmekesisus 4,0
EPEE1130 Loomamitmekesisus 4,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

Mooduli nimetus:  Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused Maht:  17,5 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised süsteemsest käsitlusest looduse funktsioneerimisel, aine ja energiaringest, ökoloogiast kui keskkonnakaitse ühest alusteadusest, selgitada erinevate ökosüsteemide olemust ja seaduspärasusi, inimmõju olemust, antropogeenseid protsesse ning kahjuliku loodusmõju leevendamise võimalusi.
Õpiväljundid Arusaam süsteemsest käsitlusest ning looduse kui terviku funktsioneerimisest, keskkonnakaitse ökoloogilistest alustest, inimmõju iseloomust ning selle hindamise võimalustest, teadmised keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest, arusaam suurte süsteemide olemusest erinevate bioomide baasil
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
EPEE1140 Populatsiooniökoloogia (looduskaitseökoloogia) 3,0
EPEE1150 Keskkonnateaduse alused ja tehnoökoloogia 4,0
EPEE1160 Antropogeensed ökosüsteemid 2,5
EPEE1170 Mereökoloogia 2,5
EPEE1180 Metsaökoloogia 2,5

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:  Keskkonnakorraldus Maht:  21,5 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised keskkonnapoliitika ja keskkonnamajanduse toimimisest, keskkonnaõiguse põhimõtetest, loodusvarade jätkusuutlikust kasutamisest, keskkonnahariduse alustest.
Õpiväljundid Teadmised keskkonnakaitse rahvusvahelisest sotsiaal-majanduslikust olemusest, struktuurist, institutsioonidest ja rakendamisest.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6180 Euroopa Liidu ökoloogiline julgeolek 3,0
EPEE1190 Keskkonnaõigus 3,5
EPEE1200 Keskkonnaökonoomika alused 4,0
EPEE1210 Keskkonna- ja looduskaitse korraldus, KMS ja KMH metoodikad 6,0
EPEE1220 Keskkonnakahjude hindamine ja menetlemine 3,0
EPEE1230 Keskkonnapoliitika ja arenduse seminarid 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Valikained Maht: 59,0 EAP(valida vähemalt 12,0 EAP)
Eesmärgid Anda lisainformatsiooni üliõpilase poolt valitud uurimissuunal kursusetöö ja lõputöö koostamiseks
Õpiväljundid Vastavalt valitud temaatikale
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
Loodusteadused
EPEE3010 Geofüüsika ja dünaamiline geoloogia 3,0
EPEE3020 Märgalade ökoloogia 3,0
EPEE3030 Kliimamuutused 3,0
Keskkonnakorraldus
EPEE3040 Läänemere kaitse 3,0
EPEE3050 Metsandus 3,0
EPEE3060 Bioindikatsioon 3,0
BPEE3090 Tööohutus ja töötervishoid 3,0
EPEE3080 Asjaõigus  keskkonnakaitses 3,0
EPEE3090 Keskkonnategevuskava. Keskkonnahariduse  strateegia 2,0
Üldained
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
RPEE1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
GPEE6160 Juhtimise alused 3,0
GPEE6210 Projektijuhtimine 3,0
BPEE1210 Tööõigus 3,0
GPEE6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
BPEE1090 Personalijuhtimine 3,0
Võõrkeel 2 (valida üks keel)
K011-K012 Inglise keel (A1-A2) 6,0
K013-K014 Inglise keel (A2-B1) 6,0
K015-K016 Inglise keel (B1-B2) 6,0
K041-K042 Vene ametikeel 6,0
K051-K052 Prantsuse keel (A1) 6,0
K061-K062 Itaalia keel (A1) 6,0
K071-K072 Saksa keel (A1) 6,0
K081-K082 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: 59,0 EAP pakutavast mahust valida vähemalt 12,0 EAP ulatuses vastavalt uurimistöö temaatikale.

 

Mooduli nimetus:  Praktika ja kursusetöö Maht:  31,0 EAP
Eesmärgid Anda pädevusi praktiliseks tegevuseks erinevate keskkonnaprobleemide tuvastamiseks ning vastavate seadmete ning instrumentide kasutamiseks ning metoodikate rakendamiseks.
Õpiväljundid Oskus kirjeldada keskkonnaseisundit, sh metsaökosüsteemi tervislikku seisundit; teostada mõõtmisi mere- ja magevee kvaliteedi määramiseks, kasutada atmosfääriõhu kvaliteedi määramise seadmeid, rakendada bioindikatsioonilisi meetodeid erinevate keskkonna-komponentide hindamiseks, rakendada keskkonnamõju hindamise meetodeid.Kursusetöö on lõpetatud aruanne valitud keskkonnauuringute teemal.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt vastavate praktiliste tööde aruannete kaitsmise-arvestustööalusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPEE4050 Kursusetöö  4,0
Välipraktika, sh: 10,0
EPEE4011 Metsapraktika 2,0
EPEE4012 Merepraktika 2,5
EPEE4013 Bioindikatsiooni praktika 1,5
EPEE4014 Hüdroloogia praktika 2,0
EPEE4015 Regionaalne keskkonnakorraldus (praktika) 2,0
Laboripraktika, sh: 6,0
EPEE4021 Veeanalüüside praktika 2,0
EPEE4022 Õhusaaste määramise praktika 2,0
EPEE4023 GPS praktika 0,5
EPEE4024 Väliandmete töötlemine ja analüüs, aruannete koostamine 1,5
EPEE4030 Tutvustuspraktika 5,0
EPEE4040 Erialapraktika 6,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

Mooduli nimetus:  Üldained Maht:  20,0 EAP
Eesmärgid Kujundada üliõpilastes teaduslik maailmavaade ja akadeemiline lähenemisviis ühiskonnaelu erinevatele aspektidele.
Õpiväljundid Teadusliku maailmavaate omandamine, Euroopa Liidu õigus- ja majandus-mehhanismide toimimise mõistmine .
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
GPEE6030 Innovaatika 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
GPEE6080 Asjaajamise korraldus 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:  Keeleõpe Maht: 6,0 EAP
Eesmärgid Omandada võõrkeel tasemel, mis võimaldab aru saada erialastest tekstides ning suhelda erialaselt
Õpiväljundid Omandada erialaterminoloogia ökoloogia ja keskkonnakaitse valdkonnas.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
K025-K026 Keskkonnakaitse erialaterminoloogia inglise keeles 6,0

Valikud põhimõtted: Kohustuslik on läbida keeleõppe 6 EAP ulatuses inglise erialakeel. Teisi keeli võib õppida valik- või vabaainetena.

 

Vabaained Maht 6,0 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilastele  täiendada ja arendada antud õppekavaga loodud eeldusi vastavalt üliõpilase huvidele ja lõputöö või eeldatava erialase töö eesmärkidele.
Õpiväljundid Teadmised ja pädevused vastavalt valitud õppeainetele.
Hindamine Õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel

Valiku põhimõtted: vastavalt uurimistöö temaatikale kas Euroakadeemia teistest õppekavadest, teiste  Eesti või välismaa kõrgkoolide õppekavadest.

 

Lõpetamise nõudeks olev töö: EPEE7000 Lõputöö  Maht 10,0 EAP
Eesmärgid Omandada uurimistöö, teadusliku informatsiooni kogumise ja töötlemise ning tulemuste esitamise kogemused.
Õpiväljundid Lõputöö on terviklik, lõpetatud iseseisvalt läbi viidud uurimus, mis vastab teadustööle esitatavatele nõuetele ning traditsioonidele.
EPEE7000 Lõputöö 10,0
Hindamine Hinne kaitsmisel: A, B, C, D, E vastavalt kehtestatud kriteeriumitele

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Keskkonnakaitse teaduskonna dekaan                J. Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Название модуля: Методология и методы исследовательской работы Объем: 16,0 EAP
Цели Дать базовые и общие знания о методологии и методах исследования, о наиболее часто используемых при обработке данных статистических методах, о географических инфосистемах.
Результаты Приобретаются знания о методологических основах исследовательской работы, навыки в области применения статистических методов обработки данных, навыки по использованию ArcGis-9 при анализе пространственных данных и оборудование ГПС, навыки поиска и использования литературных источников.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
GPRU6090 Основы исследовательской работы 3,0
GPRU6050 Статистические методы 3,0
EPRU1010 Программа ORD – 6 для анализа экологических данных 2,0
EPRU1020 Географические инфосистемы 4,0
EPRU1030 Методы исследования окружающей среды 4,0

Принцип выбора: обязательный модуль

 

Название модуля: Естественные науки Объем: 40,0 EAP
Цели Дать базовые знания об основных компонентах природных систем.
Результаты Приобретаются базовые знания в географии, общей физике, общей химии и химии окружающей среды, лимнологии и гидрологии, метеорологии и климатологии, геологии, общей биологии, биологическом разнообразии.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
EPRU1040 История естествознания и охраны природы в Эстонии 3,0
EPRU1050 Общая биология 4,0
EPRU1060 География 3,0
EPRU1070 Общая физика, физика окружающей среды 4,0
EPRU1080 Общая химия, химия окружающей среды 5,0
EPRU1090 Гидрология и лимнология 5,0
EPRU1100 Метеорология и климатология 4,0
EPRU1110 Геология Эстонии и полезные ископаемые 4,0
EPRU1120 Разнообразие растительного мира 4,0
EPRU1130 Разнообразие животного мира 4,0

Принцип выбора: обязательный модуль

 

 

 

 

 

 

 

Название модуля: Основы экологии и наук об окружающей среде Объем: 17,5 EAP
Цели Дать базовые знания о системном подходе к функционированию природы, о

круговороте веществ и энергии, об экологии как одной из базовых наук в охране окружающей среды, объяснить сущность отдельных экосистем и закономерностей, сущность воздействия деятельности человека, антропогенных процессов и возможности снижения нагрузки на природу.

Результаты Понимание системного подхода при исследовании функционирования природы как единого целого, знание экологических основ охраны окружающей среды, характера и роли деятельности человека и возможностей оценки, знания о воздействии на окружающую и стратегической оценке водействия на окружающую среду, понимание сущности больших систем на базе биомов и биосферы.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
GPRU6100 Основы экологии и охраны окружающей среды 3,0
EPRU1140 Популяционная экология 3,0
EPRU1150 Основы наук об окружающей среде и техноэкологии 4,0
EPRU1160 Антропогенные экосистемы 2,5
EPRU1170 Морская экология 2,5
EPRU1180 Лесная экология 2,5

Принцип выбора: обязательный модуль

 

Название модуля: Управление окружающей средой Объем: 21,5 EAP
Цели Дать базовые знания об осуществлении политики в области окружающей среды и экологической экономике, о принципах законодательства по охране окружающей среды, об устойчивом использовании природных ресурсов и образовании в области окружающей среды.
Результаты Приобретаются знания о международном социально-экономическом характере охраны окружающей среды, структурах, институтах, а также о функционировании соответствующих структур и институтов.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
GPRU6180 Экологическая безопасность Европейского Союза 3,0
EPRU1190 Законодательство по охране окружающей среды 3,5
EPRU1200 Основы экономики окружающей среды 4,0
EPRU1210 Организация охраны окружающей среды и природы, методы СОСОС и ОСОС 6,0
EPRU1220 Оценка ущерба окружающей среде 3,0
EPRU1230 Семинары по проблемам в области охраны окружающей среды 2,0

Принцип выбора: обязательный модуль

 

     Название модуля: Выборные предметы Объем: 53,0 ЕАР

(выбрать

    не менее 12,0 ЕАР)

Цели Предоставить возможность получить знания и дополнительную информацию для выполнения курсовой и дипломной работ  по выбранной студентом теме.
Результаты В соответствии с выбранной тематикой.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
Естественные науки
EPRU3010 Геофизика и динамическая геология 3,0
EPRU3020 Экология заболоченных территорий 3,0
EPRU3030 Изменение климата 3,0
Природные ресурсы и прикладная экология
EPRU3040 Охрана Балтийского моря 3,0
EPRU3050 Лесоводство 3,0
EPRU3060 Биоиндикация 3,0
EPRU3090 Безопасность труда и охрана здоровья на работе 3,0
EPRU3080 Вещное право в сфере охраны окружающей среды 3,0
EPRU3090 Концепция образования в области окружающей среды 2,0
Общественные науки
GPRU6120 Психология 3,0
GPRU6140 Социология 3,0
BPRU6130 Культурология 3,0
RPRU1040 Международные организации 3,0
Основы управления
GPRU6160 Основы управления 3,0
GPRU6210 Руководство проектами 3,0
BPRU1090 Управление персоналом 3,0
BPRU1210 Трудовое право 3,0
GPRU6170 Защита интеллектуальной собственности 3,0
Второй иностранный язык (выбрать один язык)
K011-K012 Английский язык (А1-А2) 6,0
K013-K014 Английский язык (А2-В1) 6,0
K015-K016 Английский язык (B1-В2) 6,0
K031-К032 Эстонский язык делового общения 6,0
K051-K052 Французский язык (A1) 6,0
K061-K062 Итальянский язык (A1) 6,0
K071-K072 Немецкий язык (A1) 6,0
K081-K082 Испанский язык (A1) 6,0

Принцип выбора: Из модуля выборных предметов (53 EAP) выбрать предметы объемом не менее 12 EAP в соответствии с тематикой курсовой и дипломной работ.

 

 

 

 

 

Название модуля: Практика и курсовая работа Объем: 31,0 EAP
Цели Выработать необходимые для практической деятельности навыки по выявлению проблем окружающей среды и использованию соответствующего оборудования и инструментов, а также по применению соответствующих методик.
Результаты Способность и умение описывать состояние окружающей среды, в том числе здоровье лесных экосистем, производить оценку качества морской и поверхностной воды, использовать оборудование для измерения качества атмосферного воздуха, применять биоиндикационные методы при оценке состояния различных компонентов среды.

Курсовая работа является законченным отчетом по выбранной теме исследования окружающей среды.

Оценивание: На основе защиты отчета о практических работах
Предметы
Код Название предмета Объем
EPRU4050 Курсовая работа 4,0
Полевая практика: 10,0
EPRU4011 в т.ч. Лесная практика 2,0
EPRU4012 в т.ч. Морская практика 2,5
EPRU4013 в т.ч. Биоиндикационная практика 1,5
EPRU4014 в т.ч. Гидрологическая практика 2,0
EPRU4015 в т.ч. Региональное управление природными ресурсами (практика) 2,0
Лабораторная практика: 6,0
EPRU4021 в т.ч. Анализ химического состава воды 2,0
EPRU4022 в т.ч. Измерение загрязнения воздуха 2,0
EPRU4023 в т.ч. GPS практика 0,5
EPRU4024 в т.ч. Обработка и анализ данных, составление отчета 1,5
EPRU4030 Ознакомительная практика 5,0
EPRU4040 Производственная практика 6,0

Принцип выбора: обязательный модуль

 

Название модуля: Общие предметы Объем: 20 EAP
Цели Сформировать у студентов научное мировоззрение и академический подход к различным аспектам общественной жизни.
Результаты Формирование научного мировоззрения, понимание действия правовых и экономических механизмов Европейского Союза.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
GPRU6010 Философия 3,0
GPRU6020 Основы права 3,0
GPRU6030 Инноватика 3,0
GPRU6110 Основы и институты Евросоюза 3,0
GPRU6060 Информатика 3,0
GPRU6070 Основы экономики 3,0
GPRU6080 Делопроизводство и официальная переписка 2,0

Принцип выбора: обязательный модуль

 

Название модуля: Иностранные языки Объем: 6,0 EAP
Цели Освоить иностранный язык на уровне, позволяющем понимать специальные тексты и общаться на профессиональные темы
Результаты Владение специальной терминологией в области экологии и охраны окружающей среды.
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.
Предметы
Код Название предмета Объем
K025-K026 Английская терминология по окружающей среде 6,0

Принципы выбора: обязательно прохождение курса «Английская терминология по окружающей среде» в объеме 6 ЕАР. Курс общего английского предусмотрен в модуле выборных предметов  для студентов, владеющих английским языком на уровне ниже В1).

 

Дополнительные предметы Объем: 6,0 EAP
Цели Способствовать совешенствованию и развитию профессиональных знаний и навыков, сформированных при прохождении основной программы, в соответствии с интересами студента, выбранной темой дипломной работы и предполагаемого места работы.
Результаты Знания и навыки в соответствии с выбранными предметами
Оценивание: тесты и экзамены по предметам, в соответствии с общей системой оценивания.

Принципы выбора: в учебных программах Евроакадемии или в программах других высших учебных заведений Эстонии или других государств в соответствии с тематикой исследования.

 

Выпускная (дипломная) работа Объем: 10,0 EAP
Цели Усвоить опыт и навыки сбора и обработки научной информации, а также ее представления.
Результаты Дипломная работа является целостным и законченным самостоятельно проведенным исследованием, соответствующим требованиям и традициям научной работы.
EPRU7000 Дипломная работа 10,0
Оценивание: по результатам защиты: A, B, C, D, E в соответствии с установленными критериями

Принцип выбора: обязательный модуль

 

 

Декан факультета охраны окружающей среды Ю. Мартин