Keskkonnakaitse spetsialist

EUROAKADEEMIA

Keskkonnakaitse teaduskond

1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist
2. Õppekava nimetus inglise keeles Environmental specialist
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe ja osakoormusõpe, eksternõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Keskkonnahoid
9. Õppekava kood EHISes 111201
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

üle keskmise hinded loodusteaduste riigieksamitel või lõputunnistusel; motivatsioonivestlus vastuvõtukomisjonis; õppekeele oskus B2 (kesktase).

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Keskkonnakaitse  (180 EAP)

 

16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP)  

————

17. Õppekava eesmärgid Ette valmistada keskkonnaharidusega praktiliste oskustega spetsialiste töötamiseks keskkonnakaitse, looduskaitse, keskkonnakorralduse valdkonnas, spetsialiste strateegilise keskkonnamõju ja keskkonnamõju hindamiseks, planeeringute analüüsiks, töötamiseks keskkonnahoiu, loodushoiu ja keskkonnakaitse alal asjaomastes ametkondades, ametites ning loodusvarasid töötlevates firmades.

Omandada teadmisi ja pädevusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Keskkonnakaitse spetsialisti õppekava täites omandatakse: 

·         ökoloogia ja keskkonnateaduse alused;

·         keskkonnakaitse teoreetilised alused, sh säästva arengu alused, sh keskkonnaökonoomika ja keskkonnaõiguse alused;

·         juhtimise alused, sh pädevused projektijuhtimiseks;

·         andmetöötluse tarkvara keskkonnakomponente iseloomustavate andmete statistiliseks töötlemiseks;

·         GIS tarkvara  ja GPS rakenduste alused;

·         keskkonnaalase informatsiooni  kogumise ja salvestamise pädevused, andmebaaside otsimise ja kasutamise oskused;

·         keskkonna-alase uurimistöö metodoloogilised alused;

·         teaduslik maailmavaade;

·         KMS ja KMH metoodikad jt keskkonnaseisundi hindamise meetodid;

·         erialasuhtlemiseks vajalikul tasemel võõrkeeled ja erialaterminoloogia;

·         oskus kasutada keskkonnatingimuste määramise instrumente ja aparatuuri, saastainete määramismeetodeid ja standardeid;

·         teadmised ja pädevused õpingute jätkamiseks magistriõppes.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom

Keskkonnakaitse spetsialist

Environmental specialist

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend, ning ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus   Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

Peaaine

–          Uurimismetodoloogia ja meetodid (16 EAP)

–          Loodusteadused (40 EAP)

–    Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused (17,5 EAP)

–          Keskkonnakorraldus (21,5 EAP)

–          Valikained erialane valikainete plokk (59 EAP), valida 12 EAP

–          Praktika ja kursusetöö (31 EAP)

Kõrvalaine

–          Üldained (20 EAP)

–          Keeleõpe (6 EAP)

Vabaained (6 EAP)

Lõputöö  (10 EAP)

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks   

—————–

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus s.h.  lõputöö kaitsmine, mis on rakendusuurimus teaduskonna poolt kinnitatud teemal ja ulatuses.    
24. Täiendav informatsioon Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskond

dekaan Jüri Martin, DSc

Tel 611 5804

E-post: jmartin@euroakadeemia.ee ; www.euroakadeemia.ee

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Mooduli nimetus: Uurimismetodoloogia ja meetodid Maht:   16,0 EAP
Eesmärgid Anda alused ja üldteadmised uurimismetodoloogiast ja meetoditest, andmetöötlusel enamkasutatavatest statistilistest meetoditest, anda alusteadmised geograafilistest infosüsteemidest.
Õpiväljundid Saadakse teadmised uurimistöö metodoloogilistest alustest, pädevused andmetöötluses enamkasutatavate statistiliste meetodite valdkonnas, oskused kasutada ArcGis-9 rakendusi ruumiandmete analüüsil ning GPS seadmeid, oskused kasutada kirjandusallikaid.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja arvestustöö alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0
GPEE6050 Statistilised meetodid 3,0
EPEE1010 ORD – 6 tarkvara ökoloogiliste andmete analüüsiks 2,0
EPEE1020 Geograafilised infosüsteemid 4,0
EPEE1030 Keskkonnauuringute meetodid 4,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Loodusteadused Maht: 40,0 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised põhilistest keskkonna komponentidest loodussüsteemide baasil.
Õpiväljundid Alusteadmised geograafiast, üldfüüsikast, üldisest ja keskkonnakeemiast, limnoloogiast ja hüdroloogiast, meteoroloogiast ja klimatoloogiast, geoloogiast, üldbioloogiast, bioloogilisest mitmekesisusest.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPEE1040 Loodusteaduste ja looduskaitse ajalugu Eestis 3,0
EPEE1050 Üldbioloogia 4,0
EPEE1060 Geograafia 3,0
EPEE1070 Üldine- ja keskkonnafüüsika 4,0
EPEE1080 Üldine- ja keskkonnakeemia 5,0
EPEE1090 Limnoloogia ja hüdroloogia 5,0
EPEE1100 Meteoroloogia ja klimatoloogia 4,0
EPEE1110 Eesti geoloogia ja maavarad 4,0
EPEE1120 Taimemitmekesisus 4,0
EPEE1130 Loomamitmekesisus 4,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

Mooduli nimetus:  Ökoloogia ja keskkonnateaduse alused Maht:  17,5 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised süsteemsest käsitlusest looduse funktsioneerimisel, aine ja energiaringest, ökoloogiast kui keskkonnakaitse ühest alusteadusest, selgitada erinevate ökosüsteemide olemust ja seaduspärasusi, inimmõju olemust, antropogeenseid protsesse ning kahjuliku loodusmõju leevendamise võimalusi.
Õpiväljundid Arusaam süsteemsest käsitlusest ning looduse kui terviku funktsioneerimisest, keskkonnakaitse ökoloogilistest alustest, inimmõju iseloomust ning selle hindamise võimalustest, teadmised keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest, arusaam suurte süsteemide olemusest erinevate bioomide baasil
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
EPEE1140 Populatsiooniökoloogia (looduskaitseökoloogia) 3,0
EPEE1150 Keskkonnateaduse alused ja tehnoökoloogia 4,0
EPEE1160 Antropogeensed ökosüsteemid 2,5
EPEE1170 Mereökoloogia 2,5
EPEE1180 Metsaökoloogia 2,5

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:  Keskkonnakorraldus Maht:  21,5 EAP
Eesmärgid Anda alusteadmised keskkonnapoliitika ja keskkonnamajanduse toimimisest, keskkonnaõiguse põhimõtetest, loodusvarade jätkusuutlikust kasutamisest, keskkonnahariduse alustest.
Õpiväljundid Teadmised keskkonnakaitse rahvusvahelisest sotsiaal-majanduslikust olemusest, struktuurist, institutsioonidest ja rakendamisest.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt kontrolltööde, testide ja eksamitööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6180 Euroopa Liidu ökoloogiline julgeolek 3,0
EPEE1190 Keskkonnaõigus 3,5
EPEE1200 Keskkonnaökonoomika alused 4,0
EPEE1210 Keskkonna- ja looduskaitse korraldus, KMS ja KMH metoodikad 6,0
EPEE1220 Keskkonnakahjude hindamine ja menetlemine 3,0
EPEE1230 Keskkonnapoliitika ja arenduse seminarid 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Valikained Maht: 59,0 EAP

(valida vähemalt 12,0 EAP)

Eesmärgid Anda lisainformatsiooni üliõpilase poolt valitud uurimissuunal kursusetöö ja lõputöö koostamiseks
Õpiväljundid Vastavalt valitud temaatikale
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt testide ja eksami ning arvestustööde alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
Loodusteadused
EPEE3010 Geofüüsika ja dünaamiline geoloogia 3,0
EPEE3020 Märgalade ökoloogia 3,0
EPEE3030 Kliimamuutused 3,0
Keskkonnakorraldus
EPEE3040 Läänemere kaitse 3,0
EPEE3050 Metsandus 3,0
EPEE3060 Bioindikatsioon 3,0
BPEE3090 Tööohutus ja töötervishoid 3,0
EPEE3080 Asjaõigus  keskkonnakaitses 3,0
EPEE3090 Keskkonnategevuskava. Keskkonnahariduse  strateegia 2,0
Üldained
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
RPEE1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
GPEE6160 Juhtimise alused 3,0
GPEE6210 Projektijuhtimine 3,0
BPEE1210 Tööõigus 3,0
GPEE6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
BPEE1090 Personalijuhtimine 3,0
Võõrkeel 2 (valida üks keel)
K011-K012 Inglise keel (A1-A2) 6,0
K013-K014 Inglise keel (A2-B1) 6,0
K015-K016 Inglise keel (B1-B2) 6,0
K041-K042 Vene ametikeel 6,0
K051-K052 Prantsuse keel (A1) 6,0
K061-K062 Itaalia keel (A1) 6,0
K071-K072 Saksa keel (A1) 6,0
K081-K082 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: 59,0 EAP pakutavast mahust valida vähemalt 12,0 EAP ulatuses vastavalt uurimistöö temaatikale.

 

Mooduli nimetus:  Praktika ja kursusetöö Maht:  31,0 EAP
Eesmärgid Anda pädevusi praktiliseks tegevuseks erinevate keskkonnaprobleemide tuvastamiseks ning vastavate seadmete ning instrumentide kasutamiseks ning metoodikate rakendamiseks.
Õpiväljundid Oskus kirjeldada keskkonnaseisundit, sh metsaökosüsteemi tervislikku seisundit; teostada mõõtmisi mere- ja magevee kvaliteedi määramiseks, kasutada atmosfääriõhu kvaliteedi määramise seadmeid, rakendada bioindikatsioonilisi meetodeid erinevate keskkonna-komponentide hindamiseks, rakendada keskkonnamõju hindamise meetodeid.

Kursusetöö on lõpetatud aruanne valitud keskkonnauuringute teemal.

Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt vastavate praktiliste tööde aruannete kaitsmise-arvestustöö

alusel

Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EPEE4050 Kursusetöö  4,0
Välipraktika, sh: 10,0
EPEE4011 Metsapraktika 2,0
EPEE4012 Merepraktika 2,5
EPEE4013 Bioindikatsiooni praktika 1,5
EPEE4014 Hüdroloogia praktika 2,0
EPEE4015 Regionaalne keskkonnakorraldus (praktika) 2,0
Laboripraktika, sh: 6,0
EPEE4021 Veeanalüüside praktika 2,0
EPEE4022 Õhusaaste määramise praktika 2,0
EPEE4023 GPS praktika 0,5
EPEE4024 Väliandmete töötlemine ja analüüs, aruannete koostamine 1,5
EPEE4030 Tutvustuspraktika 5,0
EPEE4040 Erialapraktika 6,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

Mooduli nimetus:  Üldained Maht:  20,0 EAP
Eesmärgid Kujundada üliõpilastes teaduslik maailmavaade ja akadeemiline lähenemisviis ühiskonnaelu erinevatele aspektidele.
Õpiväljundid Teadusliku maailmavaate omandamine, Euroopa Liidu õigus- ja majandus-mehhanismide toimimise mõistmine .
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
GPEE6030 Innovaatika 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
GPEE6080 Asjaajamise korraldus 2,0

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:  Keeleõpe Maht: 6,0 EAP
Eesmärgid Omandada võõrkeel tasemel, mis võimaldab aru saada erialastest tekstides ning suhelda erialaselt
Õpiväljundid Omandada erialaterminoloogia ökoloogia ja keskkonnakaitse valdkonnas.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
K025-K026 Keskkonnakaitse erialaterminoloogia inglise keeles 6,0

Valikud põhimõtted: Kohustuslik on läbida keeleõppe 6 EAP ulatuses inglise erialakeel. Teisi keeli võib õppida valik- või vabaainetena.

 

Vabaained Maht 6,0 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilastele  täiendada ja arendada antud õppekavaga loodud eeldusi vastavalt üliõpilase huvidele ja lõputöö või eeldatava erialase töö eesmärkidele.

 

Õpiväljundid Teadmised ja pädevused vastavalt valitud õppeainetele.
Hindamine Õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel

Valiku põhimõtted: vastavalt uurimistöö temaatikale kas Euroakadeemia teistest õppekavadest, teiste  Eesti või välismaa kõrgkoolide õppekavadest.

 

Lõpetamise nõudeks olev töö: EPEE7000 Lõputöö  Maht 10,0 EAP
Eesmärgid Omandada uurimistöö, teadusliku informatsiooni kogumise ja töötlemise ning tulemuste esitamise kogemused.
Õpiväljundid Lõputöö on terviklik, lõpetatud iseseisvalt läbi viidud uurimus, mis vastab teadustööle esitatavatele nõuetele ning traditsioonidele.
EPEE7000 Lõputöö 10,0
Hindamine Hinne kaitsmisel: A, B, C, D, E vastavalt kehtestatud kriteeriumitele

Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul

 

Keskkonnakaitse teaduskonna dekaan                J. Martin