Keskkonnakaitse magistriõpe

EUROAKADEEMIAKeskkonnakaitse teaduskond
1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse
2. Õppekava nimetus inglise keeles Environmental protection
3. Kõrgharidustaseme õpe Magistriõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe, osakoormusõpe ja eksternõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 120 EAP
7. Õppe nominaalkestus 2 aastat
8. Õppekavagrupp Keskkonnahoid
9. Õppekava kood EHISes 111202
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015
14. Õppe alustamise tingimused Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon; vestlus; õppekeele oskus B2 (kesktase).
15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Keskkonnakaitse (120 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) Kõrvaleriala „Keskkonnapoliitika“(45 EAP).Omandatakse erimooduli (18,5 EAP) ja valikainete (26,5 EAP)

läbimisel. 

 

17. Õppekava eesmärgid Ette valmistada magistrikraadiga spetsialiste töötamiseksjuhtivalt keskkonnakaitse, looduskaitse keskkonnakorralduse valdkonnas, keskkonnalaste planeeringute, ka  keskkonnamõju strateegilise ja keskkonnamõju hindamisel, töötamiseks keskkonnahoiu, loodushoiu ja keskkonnakaitse alal asjaomastes ametkondades, ametites ja firmades, uurimis- ja õppeasutustes.

Kõrvaleriala eesmärk on mitmekesistada karjäärivõimalusi

poliitika ja rahvusvahelise tegevuse valdkonnas.

Omandada teadmisi ja pädevusi uurimistööks ning õpingute

jätkamiseks doktoriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Keskkonnakaitse magistriõppekava täites omandatakse: ·         teoreetilise ökoloogia ja keskkonnateaduse põhiseisukohad;

·         strateegilise juhtimise, KMSH alused;

·         säästva/jätkusuutliku arengu kontseptsiooni alused ja keskkonna-poliitika põhimõtted (EL, Läänemeremaad,  Eesti);

·         keskkonnakaitses ja planeeringutes kasutatavate GIS tarkvara rakendusi;

·         planeeringuteks, ekspertiisideks ja uurimistööks vajalikud informatsiooni kogumise, otsimise, töötlemise ja andmebaaside loomise pädevused;

·         keskkonnaseire alused;

·         erialane terminoloogia inglise ja/või vene keeles;

·         teadmised ja pädevused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Loodusteaduse magisterMaster of Science in Natural Sciences, MSc,

kõrvalerialaga: Keskkonnapoliitika, Environmental policy

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Magistridiplom, akadeemiline õiend ja  ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement 
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:– Teooria ja uurimismeetodid (16,0 EAP)

– Keskkonnapoliitika (18,5 EAP)

– Keskkonnakorraldus (12,5 EAP)

– Ökoloogiliste ressursside seire (12,0 EAP)

– Praktika (9,5 EAP)

– Valikained (maht 93,5 EAP), valida min 21,5 EAP

põhierialaks ning kõrvalerialaks – 26,5 EAP

– Vabaained (5,0 EAP)

– Magistritöö (25,0 EAP)

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Õpingute jooksul valitakse valikainete moodulist ettenähtudmahus õppeaineid, samuti vabaainetena õppeaineid

Euroakadeemia või mõne muu kõrgkooli, sh välismaa ülikoolide

õppekavadest, millised toetavad valitud magistritöö teema

täitmist. Kõrvaleriala saamiseks valitakse 45 EAP ulatuses

keskkonnapoliitika-alaseid õppeaineid.

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus, sh magistritöö kaitsmine, mis on teadusartikli tasemel uurimus teaduskonna poolt kinnitatud teemal ja mahus.
24. Täiendav informatsioon Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskond,dekaan Jüri Martin, DSc

Tel. 6115 804

E-post: jmartin@euroakadeemia.ee

www.euroakadeemia.ee

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID
Mooduli nimetus: Teooria ja uurimismeetodid Maht 16,0 EAP
Eesmärgid Tutvustada erinevate, eriala piiridesse mahtuvate, distsipliinide  teooriaid ning saada ülevaade empiirilistest ja eksperimentaalsetest uurimismeetoditest.
Õpiväljundid Üliõpilased omandavad keskkonnateaduse  ja sidusdistsipliinide teooriad,  keskkonnauuringute meetodid ning oskused, omandavad olulise osa erialasest terminoloogiast inglise keeles.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6020 Teadustöö metodoloogia 3,0
EMEE1010 Keskkonna-alase uurimistöö meetodid 3,0
EMEE1020 Teoreetiline ja indikatsiooniökoloogia 4,0
EMEE1030 Erialaterminoloogia inglise keeles keskkonnakaitse alal 6,0
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul
Mooduli nimetus: Keskkonnapoliitika Maht 18,5 EAP
Eesmärgid Selgitada keskkonnapoliitika ja keskkonnastrateegiate maailmavaatelist olemust, nende seoseid teiste ühiskonnaelu valdkondadega (majandus- ja sotsiaalsfäär, julgeoleku probleemid jt), keskkonnapoliitika kujunemise faktoreid ja mehhanisme rahvuslikul, regionaalsel ning Euroopa Liidu tasandil.
Õpiväljundid Üliõpilased omandavad Euroopa Liidu keskkonnapoliitika põhialused, mis on kujunenud säästva arengu paradigma, valdkondade poliitikate, keskkonna tegevuskavade (programmide) ning regionaalsete ja rahvuslike/riiklike keskkonnastrateegiate baasil. Omandatakse keskkonna-informatsiooni allikate kasutamise pädevused.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6110 Eesti keskkonnastrateegia ja loodusvarade kasutamine 4,5
GMEE6100 Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja keskkonnaseisund 4,5
GMEE6040 Säästva arengu paradigma 4,5
GMEE6170 Keskkonnaökonoomika 3,0
EMEE1040 Seminarid aktuaalsetust keskkonnasündmustest 2,0
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul. Kõrvaleriala „Keskkonnapoliitika“ omandatakse selle mooduli läbimisel koos valikainega, vähemalt 26,5 EAP.
Mooduli nimetus:  Keskkonnakorraldus Maht 12,5 EAP
Eesmärgid Saada ülevaade keskkonna- ja looduskaitse korraldusest nii riiklikul, regionaalsel kui Euroopa Liidu tasanditel.
Õpiväljundid Omandatakse strateegilise juhtimise alused mahus, mis on vajalik KMSH läbiviimiseks ja keskkonnaekspertiiside läbiviimiseks, saadakse teadmisi keskkonnakaitse korraldusest ja juhtimisest erinevatel tasanditel alates ettevõttest, kohalikust omavalitsusest, riiklikust ning lõpetades Euroopa Liidu tasandiga, omandatakse keskkonnatehnoloogia ning keskkonna kvaliteedi juhtimise alused ning sellega seonduvad õiguslikud alused.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EMEE1050 Keskkonnakorraldus 5,0
GMEE6080 Strateegiline juhtimine 4,5
GMEE6160 Keskkonnaõiguse ruum ja õigussuhted 3,0
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul
Mooduli nimetus: Ökoloogiliste ressursside seire Maht 12,0 EAP
Eesmärgid Saada ülevaade keskkonnaseire teoreetilistest alustest ning erinevate keskkonna-komponentide ja elementide kui ökoloogiliste ressursside kvaliteedi hindamise metoodikatest ning vahenditest.
Õpiväljundid Omandatakse teadmised keskkonnaseire alustest, erinevate keskkonnakomponentide kvaliteedi süsteemse hindamise meetoditest ja seadmetest, keskkonna kvaliteedi modelleerimisest, ülevaadete koostamise mehhanismidest ja rahvusvahelisest koostööst keskkonnaseire valdkonnas.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
EMEE1060 Mereseire 3,0
EMEE1070 Metsaseire 3,0
EMEE1080 Pinnavee seire 3,0
EMEE1090 Õhuseire 3,0
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul
Mooduli nimetus: Praktika EMEE4000 Maht 9,5 EAP
Eesmärgid Arendada üliõpilaste võimeid ja oskusi keskkonnaalase informatsiooni kogumisel, selle töötlemise, esitamisel ning esitlemisel, sh temaatiliste loengute ja õppematerjalide koostamisel.
Õpiväljundid Üliõpilased koostavad ettekannete teese, lühiartikleid, loengumaterjali multimeedia presentatsioonina, samuti koostavad ja kannavad ette üliõpilaskonverentsil või mõnel muul teaduskonverentsil oma või kollektiivse uurimistöö tulemusi viisil, mis vastab teadusettekande tasemele ja mahule. Erialapraktika jooksul omandatakse valitud töölõigu ja tööülesannete täitmiseks vajalikud pädevused, ettevõtte või asutuse keskkonnalased funktsioonid ja koostatakse  nende täitmise juhendid.
Mooduli hindamine: õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht 
EMEE4010 Esinemine erialakonverentsil 3,0
EMEE4020 Loenguline praktika 2,5
EMEE4030 Erialapraktika 4,0
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul. Erialase loengu võib pidada kas Euroakadeemias või mõnes muus kõrgkoolis, samuti konverentsil (võib esineda kas Euroakadeemias või muul teaduskonverentsil)
Mooduli nimetus:  Valikained Maht 21,5 EAP,Kõrvalerialaks – 26,5 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilastel saada täiendavaid teadmisi nende poolt valitud kitsamas, keskkonnaprobleeme käsitlevas valdkonnas võõrkeelse kirjanduse alusel, täiendada teadmisi võõrkeelse erialase terminoloogia alal. Anda kõrvalerialaks vajalikud alusteadmised ja pädevused.
Õpiväljundid Omandatakse lisateadmisi  magistritöö valdkonnas, kogemused erialase informatsiooni, võõrkeelse kirjanduse otsimisel ning andmebaaside  kasutamisel. Kõrvaleriala, 45 EAP ulatuses, saadakse alusteadmised keskkonnapoliitikas, selle kujunemisest, rakendamisest, toimimisest ja arengutest, keskkonnakorralduse süsteemidest, õiguslikest ning administratiivsetest struktuuridest.
  Teooria ja uurimismeetodid
EMEE3010 Regionaalne ökoklimatoloogia 3,0
GMEE6140 Innovatsiooni ja muudatuste juhtimine 4,5
EMEE3020 GIS keskkonnauuringutes 4,0
EMEE3030 Erialaterminoloogia eesti/vene keele baasil 5,0
Keskkonnapoliitika(Kõrvalerialaks valida min 26,5 EAP)
GMEE6180 Kaasaegsed  rahvusvaheliste suhete teooriad 4,0
GMEE6150 Kaasaegne julgeolekupoliitika 4,5
GMEE6010 Majandusteooria ja -poliitika 6,0
EMEE3040 Keskkonnariskide reguleerimine 4,0
GMEE6120 Rahvusvaheline keskkonna-alane koostöö Läänemere piirkonnas 3,0
EMEE3050 Energiajulgeolek 4,5
EMEE3060 Linnastumise sotsiaal-ökoloogilised aspektid 4,0
GMEE6130 Inimarengu regionaalsed aspektid 4,5
BMEE1010 Inglise ärikeel 7,5
RMEE1030 Erialaterminoloogia inglise keeles rahvusvaheliste suhete alal 6,0
  Keskkonnakorraldus  
GMEE6070 Kaasaegsed organisatsiooni- ja juhtimisteooriad 6,0
EMEE3070 Keskkonnalabori kvaliteedijuhtimise süsteem 3,0
EMEE3080 Jäätmekorraldus 3,0
EMEE3090 Keskkonnatehnoloogia 5,0
GMEE6090 Inimressursside juhtimine 4,5
Ökoloogiliste ressursside seire 
EMEE3100 Maastike geokeemia 4,0
EMEE3110 Maavarad ja nende kaitse 4,5
Valiku põhimõtted: vastavalt magistritöö või uurimistemaatikale. Kõrvaleriala „Keskkonnapoliitika“ omandatakse Keskkonnapoliitika mooduli valikainete läbimisel vähemalt 26,5 EAP.
Vabaained Maht 5,0
Eesmärgid Võimaldada üliõpilastele teadmiste süvendamist valitud erialal või erialase silmaringi laiendamist  lähedastes valdkondades.
Õpiväljundid Kompetentsi süvendamine või täiendava kompetentsi saamine erialale lähedastes valdkondades  Euroakadeemia  sama taseme õppekavade või teiste ülikoolide, sealhulgas välismaa ülikoolide õppekavade alusel.
Hindamine õppeainepõhiselt üldise hindamissüsteemi alusel
Valiku põhimõtted: vabaainete valik kooskõlas õppekava eesmärkidega ning teaduskonna uurimistegevuse suundadega
Lõpetamise nõudeks olev töö:   EMEE7000 Magistritöö Maht 25,0 EAP
Eesmärgid Kinnitada stuudiumi jooksul saadud keskkonnaalast kompetentsi ja pädevusi, koostada uurimistöö, mis vastab teadustööle esitatavatele nõudmistele ning tavadele.
Õpiväljundid Magistritöö – iseseisev uurimus teaduskonna poolt kinnitatud teemal, mis materjali ulatuselt ja sisult vastab teadusajakirjas avaldatava artikli kvaliteedile.
Hindamine Hinne kaitsmisel: A, B, C, D, E vastavalt kehtestatud kriteeriumitele
Valiku põhimõtted: kohustuslik moodul. Magistritöö teema ning juhendaja kinnitatakse teaduskonna nõukogu poolt.
Euroakadeemia keskkonnakaitse teaduskonna
dekaan  Jüri Martin, DSc