Euroakadeemia

Ülevaade Euroakadeemiast

Euroakadeemia on 1997. aastal asutatud rakenduslik erakõrgkool, mille pidaja on MTÜ Eesti Euroinfo Ühing. Euroakadeemia oli kuni 2011. aastani ülikooli staatuses ja kandis Euroülikooli nime kuni 2010. aastani.

Euroakadeemias saab omandada nii rakenduskõrgharidust kui ka õppida magistritaseme õppes. Õppetöö toimub viies teaduskonnas: rahvusvaheliste suhete, tõlke-, ärijuhtimise, keskkonnakaitse ja kujunduskunsti teaduskondades. Euroakadeemia on Eestis ainuke erakõrgkool, kes annab haridust mitmes erinevas valdkonnas. Meie eripära on, et erinevate valdkondade erialad on omavahel seotud. Kõiki erialasid on võimalik õppida kolmes keeles: eesti, vene või inglise keeles (välja arvatud tõlkija erialal), vene keeles pakume Eestis suurimat erialade valikut.

Euroakadeemia on rajamisest peale olnud tulevikuteadlik erakõrgkool, koolitades üliõpilasi, kes saavad hakkama uues muutuvas maailmas, olgu tegu tõlgi, rahvusvaheliste suhete spetsialisti, keskkonnaspetsialisti, moekunstniku, sisearhitekti või ettevõtjaga.

 

Euroakadeemia visioon 

Akadeemiline kompetents ja rahvusvahelisus

Euroakadeemia on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud eraülikool, mis annab üliõpilastele kvaliteetset, praktilist ja interdistsiplinaarset kõrgharidust kõrghariduse kolmel astmel. Euroakadeemia teeb rahvusvahelist kõrgharidusalast ja teaduskoostööd välis-ülikoolidega. Euroakadeemia õppejõud on oodatud külalised välisülikoolides ja Euroakadeemia on atraktiivne sihtpunkt külalisõppejõudele välisülikoolidest.

Võrgustatus ja koostöövõimelisus

Euroakadeemia üliõpilased ja õppejõud teevad rahvusvahelisel tasemel uurimis- ja teadustööd, esinevad rahvusvahelistel konverentsidel ning avaldavad oma teadustöö tulemusi rahvusvaheliselt tunnustatud väljaannetes.
Euroakadeemia on lülitunud rahvusvahelistesse teadusvõrgustikesse ja Euroakadeemia õppejõud ning üliõpilased osalevad erialastes koostööprojektides.

Akadeemiline integreeritus ja innovaatilisus

Nii akadeemilise kui ka rakendusliku teadustegevuse baasil on Euroakadeemias väljakujunenud kompetentsikeskused keskkonnakaitse, tõlketeaduse ja rahvusvaheliste suhete teaduskondades ning Euroakadeemia on nendes valdkondades tunnustatud innovatsiooni eestvedaja.
Euroakadeemia õppekavad moodustavad integreeritud kõrvalerialadega tervikliku ja sidusa teadmusbaasi.
Euroakadeemia hoiab oma kohta kahekümne parima Euroopa väikekõrgkooli seas (EBA the Best Universities Ranking 2014 – Best Regional Universities, Europe; Western, Eastern and Central).

 

Euroakadeemia missioon

Euroakadeemia missioon on anda kvaliteetset kõrgharidust ja arendada kaasaegset teadmust, et meie üliõpilastel oleks rahvusvaheliselt konkurentsi¬võimeline haridus ja ettevalmistus tööks Eestis või mujal maailmas.

Sotsiaalne sidusus

Euroakadeemia pakub sobiva eriala leidmiseks ja meelepärase hariduse omandamiseks laia valiku¬võimalust ning mitmekülgset ja põhjalikku ettevalmistust. Selle hulka kuulub rakenduskõrghariduses erialane praktika, mis valmistab üliõpilasi ette tööturu nõudmisteks. Väärtustame tööandjate ja praktika juhendajate tagasisidet, rakendades seda õppekavade arenduses. Pakume täienduskoolitusi, mis toetavad elukestva õppe põhimõtet.

Teadmuspõhine ühiskonnakäsitlus

Euroakadeemia panustab ühiskonda kvaliteetse kõrghariduse andmise, teadustöö tegemise ja kultuuri edendamisega. Euroakadeemia kompetentsikeskustel on missioon olla oma valdkondades innovatsiooni loojateks ja rakendajateks. Euroakadeemia integreeritud kõrvalerialade eesmärk on luua uusi võimalusi keskkonnahoidlikuks toimetulekuks tulevikumajanduses.

Ühiskonnatundlikkus (hariduspoliitiline)

Euroakadeemia lähtub oma õppekavade arenduses nii ühiskonna kui ka tööturu vajadustest ja arengutest ning aidata kaasa Euroopa 2020 ja sellega seotud asjakohaste programmide eesmärkide täitmisele. Euroakadeemia väärtustab kõrghariduse kvaliteedikontrolli ja tagab oma õppekavade alusel antava hariduse kvaliteedikindluse.

 

Euroakadeemia põhiväärtused, milles oma tegevuses ja kommunikatsioonis alati lähtutakse:

 • Üliõpilastekesksus, paindlikkus ja tolerantsus – Euroakadeemia väärtustab oma üliõpilasi ja soosib igati kokkuhoidva koolikogukonna ning meeldiva õhkkonna teket. Euroakadeemia on avatud erineva kultuuritaustaga üliõpilastele.
 • Akadeemiline vabadus, loovus ja autonoomsus – Euroakadeemia toetab akadeemilist vabadust ja loovust, lähtudes seejuures teaduspõhisusest. Erakõrgkoolina on Euroakadeemia oma arengusuuna valimisel sõltumatu.
 • Teaduspõhisus – Euroakadeemia õppetöö on teaduspõhine.
 • Ühiskonda panustamine – Euroakadeemia panustab ühiskonda kvaliteetse kõrg-hariduse ja teadustööga ning edendab kultuuri, jätkates juba olemasolevaid traditsioone ja luues uusi tavasid, millest saavad osa nii Euroakadeemia kui ka ühiskond laiemalt.
 • Eetilisus – Euroakadeemia ei pea õigeks plagiaati ja lähtub oma tegevuses Euroakadeemia eetikakoodeksist.

 

Euroakadeemia eesmärgid

 • Luua õppekavadele ainekavasid integreerivad kõrvalerialad.
 • Euroakadeemia teadusajakirja The Baltic Horizons regulaarne väljaandmine ja rahvusvaheline levitamine.
 • Kõikide teaduskondade vilistlasseltsingute asutamine ja regulaarse kooskäimise traditsiooni juurutamine, eesmärgiga leida võimalusi praktikakohtadeks, tööpakkumisi üliõpilastele ja teisi võimalusi koostööks, mis toetavad Euroakadeemia eesmärke ja tegevust.
 • Taastada õpilaskonkursid, nt foto-, tõlke-, esseekonkursid jms.
 • Edendada rahvusvahelist koostööd Põhjamaade ja Venemaa ülikoolidega.
 • Luua kõikidel erialadel magistriõpe.
 • Koostada ja rakendada vähemalt kaks doktoriõppe õppekava. Selle eelduseks on evalveeritud teadustegevus, tulemuslik rahvusvaheline koostöö ning Euroakadeemia ajakirja The Baltic Horizons regulaarne väljaandmine.
 • Taastada ülikooli staatus ja Euroülikooli nimetus.
 • Hoida Euroakadeemia kohta Euroopa 20 parima väikekõrgkooli seas.