Lõputööde kaitsmise eeskiri

Kinnitatud
MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu
Euroakadeemia Senati otsusega
28.08.2013

EUROAKADEEMIA LÕPUTÖÖDE: DIPLOMI JA MAGISTRITÖÖDE KOOSTAMISE JA KAITSMISE EESKIRI
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eeskiri reguleerib Euroakadeemia diplomi- ja magistritööde koostamist ja kaitsmist ning täiendab Euroakadeemia õppekorralduse eeskirja.
1.2. Eeskiri lähtub diplomi- ja magistritöödele esitatavate üldnõuete osas kõrgharidust reguleerivatest õigusaktidest.
1.3. Üliõpilaste diplomi- ja magistritöö peaeesmärkideks on:
– arendada iseseisva loometöö oskusi;
– kinnistada ja laiendada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi;
– saada teadmisi ja oskusi teadustöö ja arenduastöö kavandamiseks, metoodikate valikuks ja kasutamiseks, andmetöötluseks, üldistuste tegemiseks ja uurimistöö vormistamiseks;
– kinnitada õppekava täitmisel (kõrgkooli lõpetamisel) taotletavat hariduse astet;

1.4. Diplomi- ja magistritööd peavad vastama teadus- ja arendustöö loogika üldkehtivatele nõuetele, olema aktuaalsed ning sisaldama uut teavet vastavas valdkonnas.
1.5. Diplomi- ja magistritööd võivad olla koostatud teemakohase kirjanduse analüüsi alusel teoreetilise üldistusena või eksperimendi tulemusena.

2. DIPLOMI- JA MAGISTRITÖÖ TEEMA VALIK

2.1. Töö teema peab reeglina olema seotud õppekavas fikseeritud erialaga ning võib olla valitud teaduskonna (õppetooli) soovitusel või üliõpilase enda algatusel või tuleneda uurimisprojektidest.
2.2. Diplomi- ja magistritöö teema ning juhendaja(d) kinnitab teaduskonna dekaani esildise alusel rektor.

3. DIPLOMITÖÖ (rakenduskõrghariduse õppekava lõputöö)

3.1. Diplomitöö on rakenduskõrghariduseõppe õppekava osa, mida hinnatakse töö kaitsmisel.
3.2. Diplomitöö on iseseisvalt tehtud teoreetiline või eksperimentaalne uurimus.
3.3. Diplomitöö maht (ilma lisadeta ja joonisteta) on vähemalt 50 arvutil trükitud lehekülge (1,5 reavahega „12“ tähesuurusega, 1800 täheruumi leheküljel).
3.4. Diplomitöö koosneb reeglina sissejuhatusest, milles esitatakse valitud teema põhjendus, selle uudsus, täitmise eesmärgid ja ülesanded ning probleemi üldiseloomustus kirjanduse põhjal; töös kasutatud materjalide ning metoodikate üksikasjalisest kirjeldusest; saadud tulemuste esitusest ning võrdlusest teiste samalaadsete uuringutega; tulemuste lühikokkuvõttest originaali keeles ning võõrkeeles (reeglina inglise keeles); viidatud kirjandusallikate loetelust ning vajaduse korral lisadest.
3.5. Diplomitöö kunstierialadel koosneb projektist/mudelitest, neid iseloomustavast graafilisest materjalist ning seletuskirjast mahuga kuni 25 arvutil trükitud lehekülge (1,5 intervalli „12“ tähesuurusega, 1800 täheruumi leheküljel).
3.6. Diplomitöö tõlkeerialal võib olla tõlge koos kommentaare sisaldava seletuskirjaga.
3.7. Diplomitöö esitatakse 3 eksemplaris köidetuna kõvas köites nigg digitaalselt. Üks eksemplaridest ning digiversioon säilitatakse Euroakadeemia raamatukogus.
4. MAGISTRITÖÖ

4.1. Magistritöö on magistriõppe õppekava osa, mida hinnatakse töö kaitsmisel.
4.2. Magistritöö on iseseisvalt läbi viidud teaduslik uurimis- või arendustöö, mis kinnitab magistrandi eruditsiooni valitud erialal ning loomevõimekust, oskust formuleerida probleeme ja leida nende lahendamiseks otstarbekaid võimalusi.
4.3. Magistritöö koosneb probleemi valikut iseloomustavast sissejuhatusest, milles esitatakse valitud teema põhjendus, probleemi lahendamise eesmärgid ja ülesanded, töö põhihüpotees; töös kasutatud materjalide ning metoodikate üksikasjalisest kirjeldusest; lähtematerjalide analüüsist, tulemuste argumenteeritud esitusest ning võrdlusest teiste samalaadsete uuringutega; tulemuste lühikokkuvõttest ja ettepanekutest (ka võõrkeeles); viidatud kirjandusallikate loetelust ning vajaduse korral lisadest.
4.4. Magistritöö maht (ilma lisadeta ja joonisteta) on mitte alla 80 ja mitte üle 100 arvutil trükitud lehekülje (1,5 reavahega „12“ tähesuurusega, 1800 täheruumi leheküljel).
4.5. Magistritöö esitatakse 3 eksemplaris köidetuna kõvas köites ning digitaalselt. Üks eksemplar ja digiversioon säilitatakse Euroakadeemia raamatukogus.

5. DIPLOMI JA MAGISTRI KRAADI TAOTLEJA ÜLESANDED

5.1. Kraadi taotlejal on uurimistöö tegemisel järgmised ülesanded:
– otsib teemakohast kirjandust,
– kogub töö kirjutamiseks vajalikke andmeid,
– valib uurimis- ja arendustööks vajaliku metoodika või vajadusel töötab selle välja,
– analüüsib kogutud andmeid,
– teeb andmete analüüsi põhjal järeldusi ja ettepanekuid,
– annab töö käigust juhendajale aru,
– vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest,
– kasutab viitamisel teaduslikku kirjandust ja muid infoallikaid vastavuses autoriõigusele ja headele tavadele,
– vormistab töö vastavalt lõputööde vormistamise nõuetele,
– kaitseb töös saadud tulemusi ja esitatud seisukohti kaitsmiskomisjoni ees reeglina eesti keeles, kuid kokkuleppel kaitsmiskomisjoniga ka mõnes muus keeles.

6. DIPLOMI JA MAGISTRITÖÖDE HINDAMINE

6.1. Diplomi- ja magistritööde hindamisel arvestatakse:
– töö vastavust teemale ja eesmärkidele;
– lähtematerjali sobivust, läbitöötatust, analüüsi põhjalikkust (meetodite valikut ja nende kasutamist);
– töö ülesehituse loogilisust ja otstarbekust;
– teema uudsust ja arendustöö vajalikkust;
– järelduste ja ettepanekute põhjendatust.
6.2. Diplomi- ja magistritöid hinnatakse vastavalt kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtsele hindamissüsteemile:
– hinne „5“ („A“) – suurepärane,
– hinne „4“ („B“) – väga hea,
– hinne „3“ („C“) – hea,
– hinne „2“ („D“) – rahuldav,
– hinne „1“ („E“) – kasin,
– hinne „0“ („F“) – puudulik.
6.3.Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja, et seda toetaksid rohkem kui pooled kaitsmiskomisjoni liikmed.
6.4. Diplomi- või magistritöö hindele „suurepärane“ kaitsnud üliõpilase akadeemilisele õiendile kantakse hinne ning õppekava läbimise keskmise hinde 4,6 puhul tähis „cum laude“. Kasitsmishindee „puudulik“ korral kõrghariduse vastavat astet kinnitavat diplomit välja ei anta.
6.5. Hinnetele „kasin“ ja „puudulik“ saanud tööd võib pärast ümbertöötamist uuesti esitada kaitsmiseks, kuid mitte enne kaitsmiskomisjoni järgmist tööperioodi. Lõputölöde kaitsmiskomisjonide tööperiood määratakse igal õppeaastal akadeemilises kalendris.
6.6. Kaitsmiskomisjon võidakse kokku kutsuda erandkorras. Sellisel juhul kannab taotleja komisjoni tööga seotud kulud.
6.7. Kaitsmiskomisjon võidakse erandkorras kokku kutsuda ka juhul, kui taotleja ei ole lõputööd kaitsmisele esitanud nominaalse õppeaja kestel. Komisjoni tööga seotud kulud kannab taotleja.
7. JUHENDAMINE

7.4. Euroakadeemia rektori käskkirjaga kinnitatakse igale lõputööle juhendaja(d). Vähemalt üks juhendajatest peab omama vähemalt magistrikraadi. Juhendamise eest arvestatakse tasu 10 tunni ulatuses diplomitöö ning 15 tunni mahus magistritöö korral vastavalt Euroakasdeemia tunnitasumääradele.
7.5. Juhendaja ülesanneteks on:
– aidata formuleerida töö teema, struktuur ja eesmärk,
– aidata koostada töö programm ja ajakava,
– suunata teemakohase kirjanduse otsimisel,
– konsulteerida üliõpilast uurimistöö ja töö kirjutamise käigus,
– anda sisulisi soovitusi töö valminud osade või terviku kohta,
– kontrollida töö vormistamist,
– vajaduse korral leida konsultante,
– hinnata juhendatava üliõpilase töössesuhtumist, ettevõtlikkust ja töö tulemuslikkust,
– enne kaitsmist esitada kaitsmiskomisjonile kirjalik seisukoht töö vastavuse kohta esitatavatele nõuetele, teha ettepanek hinde suhtes.

8. RETSENSEERIMINE

8.4. Igat diplomi- ja magistritööd retsenseerib üks retsensent (teadus- või magistrikraadi omav või kompetentne spetsialist-praktik). Retsensendile arvestatakse tasu kuni 3 tunni eest vastavalt tunnitasumääradele.
8.5. Retsensent esitab kaitsmiskomisjonile kirjaliku argumenteeritud arvamuse diplomi- või magistritöö kohta. Retsensendi arvamus töö kohta peab sisaldama hinnangut:
– töö vastavuse kohta valitud teemale,
– valitud teema uudsuse kohta,
– lähteandmete vastavuse kohta püstitatud ülesandele,
– valitud analüüsi- ja andmetöötlusmeetodite otstarbekuse kohta,
– töö ülesehituse loogilisuse kohta,
– tulemuste vastavuse kohta lähteandmetele,
– järelduste vastavuse kohta analüüsile,
– viidatud kirjanduse otstarbekuse kohta,
– töö vormistuse kohta,
– töö terviklikkuse kohta.
Retsensent teeb ettepaneku hinde suhtes.

9. KAITSMINE

9.4. Diplomi- ja magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees (soovitavalt väljastpoolt Euroakadeemiat) ja koosseis määratakse teaduskonna dekaani esildise alusel rektori käskkirjaga. Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kaitstava töö juhendaja ja retsensent kaitsmiskomisjoni koosseisu ei kuulu. Väljastpoolt Euroakadeemiat kutsutud kaitsmiskomisjoni liikmetele arvestatakse tasu vastavalt tunnitasumääradele 1 tunni eest iga esitatud töö kohta.
9.5. Kaitsmisel tutvustab komisjoni esimees (või sekretär) taotleja poolt esitatud dokumente (väljavõte akadeemilisest õiendist, teaduskonna seisukoht kaitsmisele lubamise kohta, arendustööde korral õiend töö tulemuste rakendamisvõimaluste kohta) ja kaitstavat tööd, juhendajat ning retsensenti. Taotleja esitab kaitstava töö põhiseisukohad 10-15 minuti jooksul. Retsensent esitab arvamuse töö kohta. Kui retsensent kohal ei viibi, loetakse ette kirjalik retsensioon. Taotleja annab selgitusi retsensendi poolt esitatud küsimustele. Erandjuhul, enne kaitsmist, võidakse määrata täiendav retsensent, kui retsensendi mõjuval põhjusel puudumisest on eelnevalt teatatud. Magistritöö kaitsmisel võib töö sisuline arutelu toimuda diskussiooni vormis retsensendi ja taotleja vahel. Peale retsensendi hinnangu teatavakstegemist võivad kaitstava töö kohta küsimusi esitada kaitsmiskomisjoni liikmed ja seejärel ka kaitsmisel viibivad teised kuulajad. Kaitsmine lõpeb taotleja lõppsõnaga. Kaitsmiskomisjoni seisukoht (hinne) tehakse teatavaks peale kaitsmissessiooni lõppu.
9.6. Taotleja võib protestida kaitsmise tulemuse viie päeva jooksul arvates kaitsmise kuupäevast, kui ilmneb, et on rikutud käesoleva eeskirja nõudeid. Protesti vaatab läbi ja annab seisukoha rektori poolt määratud komisjon seitsme päeva jooksul arvates protesti esitamise kuupäevast.
9.7. Diplomi- ja magistritööde kaitsmine on avalik.
10. LÕPUDOKUMENDID

10.1 . Rakenduskõrgharidusõppe õppekava täies mahus täitnud isikule annab kõrgkool seda tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi (diploma supplement)
10.2 . Rakendusklõrgharidusõppe lõpetanud isikul on õigus jätkata õpinguid magistriõppes kõrgkooli või ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.
10.3 . Magistriõppe lõpetanud isikule annab kõrgkool magistrikraadi tõendava diplomi ja inglisekeelse akadeemilise õiendi (diploma supplement).
10.4 . Magistriõppe lõpetanud isikul on õigus jätkata õpinguid doktoriõppes seaduses kehtestatud tingimustel ja korras.