Majandus- ja ärijuhtimine

Ärijuhtimise teaduskond
1. Õppekava nimetus Majandus ja ärijuhtimine
2. Õppekava nimetus inglise keeles Economy and Business Administration
3. Kõrgharidustaseme õpe Magistriõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe; osakoormusõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 120 EAP
7. Õppe nominaalkestus 2 aastat
8. Õppekavagrupp Ärindus ja haldus
9. Õppekava kood EHISes 111195
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015

14. Õppe alustamise tingimused Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.
15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Peaeriala: Ärijuhtimine (120 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht (EAP) Spetsialiseerumised:  Ettevõtte juhtimine (18 EAP).  Ettevõtlusrahandus (18 EAP). Keskkonnasäästlik ettevõtlus (18 EAP) Euroopa ettevõtlus (18 EAP).
17. Õppekava eesmärgid ·   Tagada süvendatud teadmised majanduse ja ärijuhtimise alal, spetsialiseerumise võimalusega ettevõtte juhtimisele, ettevõtlusrahandusele, keskkonnasäästlikule ettevõtlusele või Euroopa ettevõtlusele, mis on aluseks töötamiseks nimetatud valdkondades juhina või erialaspetsialistina.

·   Kujundada strateegilise mõtteviisiga majandusspetsialiste, kes on oma ametialases tegevuses kompetentsed langetama põhjendatud otsuseid, tuginedes kaasaegsetele arvestus- ja analüüsimeetoditele.

·   Õpetada iseseisva uurimistöö oskust, mis võimaldab programmi läbinul olla edukas erialaste probleemide lahendamisel, osaleda uurimistegevuses või jätkata õpinguid doktoriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Õppekava läbinu:

·   Omab süsteemseid majandusteoreetilisi ja ettevõtte juhtimis- ja ökonoomikaalaseid teadmisi, mis võimaldavad töötada juhina või erialaspetsialistina erinevatel ametikohtadel äri- ja muudes organisatsioonides.

·   Omab süvendatud teadmisi, vastavalt valikusuunale,  järgmistes valdkondades: ettevõtte juhtimine – oskab juhtida ettevõtet; ettevõtlusrahandus – oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust  ja finantsanalüüsi ning ettevõtte rahastamist; keskkonnasäästlik ettevõtlus – tunneb Eesti ja EL keskkonnastrateegiaid ja õiguslikku raamistikku ning oskab määratleda oma ettevõtte kohta ja tegevust selles; Euroopa ettevõtlus – oskab luua ja juhtida ettevõtet Euroopa Liidus.

·   Omab tervikpilti majanduse ja ärinduse mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest, tunneb eriala arengusuundi ja aktuaalseid probleeme, mis võimaldab kriitiliselt hinnata olukorda ettevõttes ja ettevõtlusmaastikul ning langetada põhjendatud juhtimisotsuseid.

·   Mõistab ärijuhtimise interdistsiplinaarset olemust ja oskab erialaste probleemide praktiliseks lahendamiseks sünteesida erinevaid teadmisi.

·   On võimeline osalema uurimis- ja arendustegevuses. Oskab teha iseseisvat uurimistööd: püstitada probleeme ja uurimisküsimusi ning leida lahendusi, kasutades sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid.

·    Oskab erialaselt juhendada ning oskab määratleda enda ja teiste vajadusi erialaseks arenguks.

·   Oskab argumenteeritult esineda erialastes aruteludes, ärikohtumistel ja läbirääkimistel oma õppekeeles ja inglise keeles.

·   On valmis osalema kodanikuühiskonnas, teadvustades ärijuhtimise ja ettevõtluse eetilisi aspekte, tagajärgi ja  sotsiaalset vastutust. 

·   Võib jätkata õpinguid doktoriõppes.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Sotsiaalteaduse magister

Master of Arts in Social Sciences, MA

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Magistridiplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement.
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava struktuur:

Kohustuslikud moodulid:

Üldmoodul (12,0 EAP)

Põhimoodulid:

   Uurimismetodoloogia ja meetodid (8,5 EAP)

   Majandus (19,5 EAP)

   Juhtimine  (15,0 EAP)

   Finantsarvestus ja -juhtimine (12,0 EAP)

Valikumoodulid:

Ettevõtte juhtimine (18,0 EAP)

Ettevõtlusrahandus (18,0 EAP)

Keskkonnasäästlik ettevõtlus (18,0 EAP)

Euroopa ettevõtlus (18,0 EAP)

Vabaaine (8,0 EAP)

Akadeemiline praktika (2,0 EAP)

Magistritöö (25,0 EAP)

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Üliõpilasel on vajalik valida üks valikumoodulitest. Erineva valikumooduli läbimisega tekivad erinevad spetsialiseerumised: ettevõtte juhtimine, ettevõtlusrahandus, keskkonnasäästlik ettevõtlus või Euroopa ettevõtlus.
 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava läbimine täies mahus, s.h. magistritöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Ärijuhtimise teaduskonna dekaan

Maret Branten,  Tel 611 5807

E-post  maret@euroakadeemia.eewww.euroakadeemia.ee

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

 

ÜLDMOODUL:

Mooduli nimetus: Üldmoodul Maht: 12,0 EAP
Eesmärgid Anda teadmised kaasaegses ühiskonnas edukaks tegutsemiseks vajalikes õppeainetes: inglise ärikeeles ja infosüsteemides.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

Inglise ärikeel:

 • Oskab erialaprobleeme, seisukohti, teooriaid argumenteeritult esitada suuliselt ja kirjalikult.
 • Tunneb nõupidamiste terminoloogiat.

Infosüsteemid:

 • Omab ülevaadet kaasaegsetest juhtimise infosüsteemidest.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.

Õppeained

Kood Õppeaine nimetus Maht
BMEE1010 Inglise ärikeel 7,5
BMEE1020 Infosüsteemid 4,5

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

PÕHIMOODULID: kindlustavad süsteemsed teadmised majandusteooriast ja ettevõtte ökonoomikast ja juhtimisest ning metodoloogilise aluse uurimistööks (kokku 55,0 EAP).

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 1. Uurimismetodoloogia ja meetodid Maht: 8,5 EAP
Eesmärgid Anda teadmised sotsiaalteaduste paradigmadest ja äri- ning juhtimisuuringutes kasutatavatest meetoditest. Tutvustada majanduse modelleerimise võimalusi. Tutvustada magistritöö koostamise ja vormistamise küsimusi. Anda oskus esitleda uurimust.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb sotsiaalteaduste paradigmasid.
 • On kursis äri- ja juhtimisuuringutes kasutatavate uurimismeetoditega.
 • Tunneb modelleerimise võimalusi majandusprotsesside uurimisel.
 • Omab arusaamist mõõtmise probleemidest uuringu teostamisel ja representatiivsuse ning valiidsuse küsimustest.
 • Tunneb erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ning nende mõju andmete kogumisele ja analüüsile.
 • Oskab püstitada uurimisprobleemi ja vajadusel seda fokusseerida.
 • Oskab läbi viia uuringut ja analüüsida tulemusi.
 • Oskab töötada kirjandusega ja elektrooniliste andmebaasidega.
 • Oskab vormistada uurimistööd.
 • Oskab esitleda uurimust
Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6020 Teadustöö metodoloogia 3,0
BMEE1030 Äri- ning juhtimisuuringute spetsiifika 3,5
BMEE1040 Magistriseminar 2,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 2. Majandus

Maht: 19,5 EAP

Eesmärgid Õpetada majanduse funktsioneerimise üldisi põhimõtteid. Anda teadmised majandusteooria ja -poliitika enamlevinud seisukohtadest. Analüüsida mikro- ja makromajanduslike mudelite toimimist. Õpetada nüüdisühiskonna suundumusi, mis on aluseks strateegilise mõtteviisi kujundamisel: teadmusmajandus, säästev areng. Õpetada Euroopa Liidu majandust.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb kaasaja majandusteooria ja -poliitika enamlevinud seisukohti.
 • Oskab hinnata ühiskonna majanduslikke protsesse ja ettevõtte toimimist selles kontekstis.
 • Oskab näha ettevõtte äriprotsessi interdistsiplinaarsetes seostes ja ärijuhtimist kui interdistsiplinaarset tegevust.
 • Oskab analüüsida mikro- ja makromajanduslike mudelite toimimist.
 • Oskab analüüsida majandussektoriaalseid arenguid Euroopa Liidus.
 • Tunneb nüüdisühiskonna suundumusi: teadmusmajandus ja säästev areng.
 • Oskab näha ärinduse teadmussüsteeme interdistsiplinaarse info kogumitena.
 • On arendanud oma loovust e-teadmusbaasi loomisel osalemisega.
 • On kursis äriökonoomiliste probleemidega.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6010 Majandusteooria ja -poliitika 6,0
BMEE1050 Teadmusmajandus ja teadmussüsteemid 4,5
GMEE6040 Säästva arengu paradigma 4,5
GMEE6030 Euroopa Liidu majandus 4,5

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 3.  Juhtimine Maht: 15,0 EAP
Eesmärgid Anda teadmised kaasaegsetest seisukohtadest juhtimise valdkonnas. Õpetada ettevõtte strateegia kavandamist ja strateegilise potentsiaali analüüsi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Omab teadmisi kaasaegsetest organisatsiooni- ja juhtimisteooriatest.
 • Oskab analüüsida juhtimisprobleemide arengutrende.
 • Oskab juhtida kaasaegset arenevat organisatsiooni ja muudatusi.
 • Oskab kavandada ettevõtte strateegiat, analüüsida selle strateegilist potentsiaali ja seostada ettevõtte strateegiat riiklikuga.
 • Tunneb strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel kasutatavaid mõõtmistehnikaid ja mudeleid.
 • Oskab juhtida meeskonda.
 • Oskab omistada tähtsust väärtuste ja inimsuhete kujunemisele organisatsioonis.
 • Tunneb turunduse kontseptsioone ja turunduse teoreetiliste seisukohtade arengutrende.
 • Oskab rakendada teoreetilisi teadmisi, tehnikaid ja mudeleid turgude analüüsimisel ja ettevõtte turunduspoliitika kujundamisel.
 • Tunneb juhtimise eetilisi probleeme ja juhi vastutust ettevõtte ja ühiskonna suhtes.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6070 Kaasaegsed organisatsiooni- ja juhtimisteooriad 6,0
GMEE6080 Strateegiline juhtimine 4,5
BMEE1080 Ettevõtte turunduspoliitika 4,5

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Põhimoodul 4. Finantsarvestus ja finantsjuhtimine Maht: 12,0 EAP
Eesmärgid Tutvustada finantsarvestuse seadusandlikku ja kontseptuaalset raamistikku. Õpetada finantsarvestuse protsessi ja metoodikat. Õpetada finantsaruannete koostamist ja analüüsimist. Õpetada eelarvestamist. Anda oskused ettevõtte finantsseisundi analüüsimiseks ja  juhtimiseks. Anda teadmisi finantsturgude ja finantsinstitutsioonide kohta.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Tunneb finantsarvestuse kontseptuaalset ja seadusandlikku raamistikku.
 • On kursis finantsarvestuse praktika arengutendentsidega.
 • Tunneb finantsarvestuse protsessi ja metoodikat.
 • Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja aruandlust.
 • Tunneb finantsaruandluse analüüsi tehnikaid.
 • Oskab eelarvestada ja koostada ettevõtte koondplaani.
 • Oskab teadlikult valida erinevate arvestusteooriate ja -meetodite vahel.
 • Tunneb ettevõtte finantsseisundi mõjureid, finantsseisundi analüüsi teoreetilisi aluseid ja oskab finantsseisundit juhtida.
 • Orienteerub finantsturgude võimalustes ja funktsioneerimise seaduspärasustes.
 • On kursis finantsvaldkonna eetiliste probleemidega.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
BMEE1060 Finantsarvestuse keskkursus 7,5
BMEE1070 Finantsturud ja institutsioonid 4,5

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

VALIKUMOODULID: Tagavad süvendatud erialased teadmised üliõpilase poolt valitud suunal. 

Mooduli nimetus :  Valikumoodul 1.  Ettevõtte juhtimine

Maht: 18,0 EAP Valida 4 ainet
Eesmärgid Anda teadmised sellistes ettevõtte juhtimise valdkondades, nagu inimressursside juhtimine, teaduse ja innovatsiooni juhtimine ning rahvusvahelise äri korraldamine.
Õpiväljundid
Mooduli läbinu:

 • Oskab juhtida inimressursse.
 • Oskab juhtida ettevõtte innovatsiooni.
 • Tunneb rahvusvahelise äri põhimõtteid.
 • Orienteerub ettevõtte rahastamise võimalustes ja Eesti maksusüsteemis.
Mooduli hindamine Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
BMEE3010 Ettevõtte rahandus 4,5
BMEE3080 Investeeringud ja väärtpaberid 4,5
BMEE3020 Maksuarvestus 4,5
GMEE6050 Rahvusvaheline äri ja kaubandus 4,5
GMEE6090 Inimressursside juhtimine 4,5
GMEE6140 Innovatsiooni ja muudatuste juhtimine 4,5

Valiku põhimõtted: Moodul valida soovi korral omandada  ettevõtte juhtimise suund. Moodulist valida 4 ainet.

Mooduli nimetus: Valikumoodul 2. Ettevõtlusrahandus Maht: 18,0 EAP
Eesmärgid Õpetada ettevõtte finantsanalüüsi ja -juhtimise aluseks olevaid arvestus- ja analüüsimeetodeid. Anda ettekujutus ettevõtte finantseerimisvõimalustest. Õpetada maksustamise küsimusi. Õpetada majandustarkvara valikupõhimõtteid ja praktilisi rakendusi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab koostada juhtimis- ja kuluarvestuse mudeleid ettevõttele.
 • Oskab juhtida ettevõtte finantsseisundit ja riske
 • Tunneb ettevõtte rahastamise võimalusi.
 • Omab ülevaadet Eesti maksusüsteemist.
 • Omab ülevaadet majandustarkvarast.
Mooduli hindamine Ainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
BMEE3030 Juhtimis- ja kuluarvestus 4,5
BMEE3010 Ettevõtte rahandus 4,5
BMEE3020 Maksuarvestus 4,5
BMEE3080 Investeeringud ja väärtpaberid 4,5
BMEE3040 Majandustarkvara 4,5

Valiku põhimõtted: Moodul valida soovi korral omandada ettevõtlusrahanduse suund. Moodulist valida 4 ainet. 

Mooduli nimetus: Valikumoodul 3. Keskkonnasäästlik ettevõtlus Maht: 18,0 EAP
Eesmärgid Õpetada Eesti ja Euroopa Liidu keskkonnastrateegiaid ja õiguslikku raamistikku eesmärgiga anda  juhile oskused määratleda oma ettevõtte kohta ja tegevusi selles.
Õpiväljundid Mooduli läbinu: tunneb Eesti ja EL keskkonnastrateegiaid ja õiguslikku raamistikku ning oskab määratleda oma ettevõtte kohta ja tegevust selles

 

Mooduli hindamine  Ainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6170 Keskkonnaökonoomika 3,0
GMEE6110 Eesti keskkonnastrateegia ja loodusvarade kasutamine 4,5
GMEE6100 EL keskkonnapoliitika ja keskkonnaseisund 4,5
GMEE6160 Keskkonnaõiguse ruum ja õigussuhted 3,0
GMEE6130 Inimarengu regionaalsed aspektid 3,0

Valiku põhimõtted: Moodul valida soovi korral omandada keskkonnasäästliku ettevõtluse suund.

Mooduli nimetus: Valikumoodul 4. Euroopa ettevõtlus Maht: 18,0 EAP
Eesmärgid  Õpetada ettevõtte rajamist ja juhtimist Euroopa Liidu majandusruumis.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab hinnata ettevõtluskeskkonda.
 • Oskab analüüsida turgusid ja ettevõtte teostatavuse võimalusi.
 • Oskab koostada euroettevõtte äriplaani.
 • Oskab orienteeruda Euroopa Liidu majandusinfos ja tõlgendada Euroopa Liidu ettevõtluse arendamise regulatsioone.
 • Oskab kasutada Euroopa arenguressursse.
 • Oskab luua ja arendada ettevõtlust Euroopa Liidu liikmesriikides.
Mooduli hindamine Ainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GMEE6050 Rahvusvaheline äri ja kaubandus 4,5
BMEE3050 Ettevõtlus Euroopa Liidus 4,5
BMEE3090 Euroopa Liidu rahandus 4,5
BMEE3070 Digitaalne Euroopa ärikeskkond 4,5

Valiku põhimõtted: Moodul valida soovi korral omandada Euroopa ettevõtluse suund. 

Vabaained
Maht: vähemalt 8,0 EAP
Eesmärgid Võimaldada üliõpilasel valida õppeaineid vastavalt oma eelistustele ja huvidele teistest Euroakadeemia õppekavadest, teistest Eesti või välisriikide ülikoolidest.
Õpiväljundid Sõltuvad valitud õppeainest.

Lisaks  mobiilsusest tulenev kogemus ja silmaringi avardumine.

Hindamine Üldistel alustel ainepunktide ülekandmine

Valiku põhimõtted: 8 EAP osas kohustuslik

 

Akadeemiline praktika BMEE4000
Maht: 2,0 EAP
Eesmärgid Anda üliõpilasele praktiline kogemus akadeemilises tegevuses: esinemine konverentsidel, loengute pidamine, osavõtt seminaridest, publitseerimine erialaajakirjades jms.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab ette valmistada ettekannet ja esineda konverentsidel, seminaridel.
 • Oskab pidada erialateemalist loengut.
 • Tunneb akadeemilise kirjutamise reegleid.
Hindamine Üldise hindamissüsteemi alusel.

Valiku põhimõtted: kohustuslik

Lõpetamise nõudeks olev töö või eksam:  Magistritöö BMEE7000 Maht: 25,0 EAP
Eesmärgid Anda iseseisva teadusliku uurimistöö teostamise kogemus ja kontrollida õpinguaja jooksul omandatud teadmiste kasutamise oskust.

 

Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab kasutada interdistsiplinaarseid teadmisi probleemi lahendamisel.
 • Oskab töötada teoreetiliste allikatega – analüüsimise ja süstematiseerimise oskus.
 • Oskab viia läbi empiirilist uuringut ja töödelda andmeid.
 • Oskab vormistada teaduslikku uurimust.
 • Oskab esitleda tööd.
Hindamine Hindamine toimub magistritöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline.

Valiku põhimõtted: Kohustuslik

Ärijuhtimise teaduskonna dekaan  M.Branten