Moedisain

EUROAKADEEMIA
KUJUNDUSKUNSTI TEADUSKOND
1. Õppekava nimetus Moedisain 
2. Õppekava nimetus inglise keeles

Fashion Design

3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(-id) Täiskoormusõpe, osakoormusõpe 
5. Õppeasutus(-ed) Euroakadeemia 
6. Õppekava maht (EAP) 240 EAP 
7. Õppe nominaalkestus 4 aastat 
8. Õppekavagrupp Kunstid 
9. Õppekava kood EHISes 111196
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel 
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine* 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev* Euroakadeemia Senat 25.08.2015MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015
14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;kutsesobivusvestlus vastuvõtukomisjonis, loominguliste

tööde portfoolio olemasolu.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Moedisain (240 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) ————
17. Õppekava eesmärgid Rakenduskõrgharidusõppe õppekava eesmärgiks on:–            Anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ja eeldused kvalifitseeritud kutsetööks vastavalt kehtivale kutsestandardile Moedisaineri assistent IV

–            Luua eeldused kvaliteetse, kõrgharidussüsteemi põhimõtete ja tööturu nõudlustega haakuva kunsti- ja moedisainialase baashariduse omandamiseks

–            Kujundada vajalikud eetilised, esteetilised ja ökoloogilised väärtushinnangud

–            Suunata väärtustama kunsti ja disaini rolli ühiskonnas

–            Arendada loovust ja innovaatilisust

–            Toetada üldkultuurilise maailmapildi kujunemist.

–            Anda vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate otstarvetega rõivamudelite loomiseks, konstrueerimiseks, samuti nende õmblemiseks ja tootmise organiseerimiseks

–            Anda teadmised ja oskused õpingute jätkamiseks magistriõppes

 

18. Õppekava õpiväljundid  Õppekava läbinud üliõpilane:

–            Oskab omandatud teadmisi rakendada erialases töös, on valmis töötama moedisainiga seotud ettevõtetes

–            On koostöövalmis ja algatusvõimeline projektide elluviimisel ning omab vastutustunnet oma töö suhtes

–            Orienteerub disaini- ja kunstialases kirjanduses ja terminoloogias

–            Oskab koguda, analüüsida ja kriitiliselt selekteerida ning valida erialast informatsiooni ning seda loovalt tõlgendada

–            Oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid erinevate erialade rakendusalades

–            Tunneb moedisaini eriala laiapõhjaliselt, omab süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest, oskab sõnastada erialaga seotud probleeme, analüüsida neid ning pakkuda välja lahendusi

–            Suudab kavandada, kujundada uusi rõivakollektsioone nii eratellijale kui õmblustööstusele, arvestades nii ajaloolist kui kultuurilist tausta

–            oskab rõivakollektsiooni kavandamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid ja CAD/CAM süsteeme

–            Valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info-ja kommunikatsioonitehnoloogiaid

–            On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse

–            On oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning osalema erialastes aruteludes

–            Oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale

–            Õppekava läbinud üliõpilane on pädev töötama moekunstnik-stilistina või disaineri assistendina rõivatööstuses (õmblusvabrikutes või individuaalateljees), teostama unikaalset autoriloomingut või töötama kostüümikunstnikuna

–            On suuteline ennast iseseisvalt pidevalt erialaselt ja tööalaselt täiendama ning jätkama õpinguid omandatud erialal

 

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom
20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend, ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Moodul I. Kunstiajalugu 19,0 EAPMoodul II. Üldkunstiained  59,0 EAP

Moodul III. Erialaained 81,5 EAP

Moodul IV. Üldained 11,5 EAP

Moodul V. Keeled 6,0 EAP

Moodul VI. Valikained 8,0 EAP (vähemalt)

Moodul VII. Praktika 36,0 EAP

Vabaained 6,0 EAP

Lõputöö 13,0 EAP

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Üliõpilasel on võimalik valida valikainete moodulist8,0 EAP ja vabaaineid 6,0 EAP.

 

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava läbimine täies mahus, s.h. lõputöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Kujunduskunsti teaduskonna dekaanprof. Jevgeni Hristoforov, PhD

E-post: christ@euroakadeemia.ee;  www.euroakadeemia.ee

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

 

Mooduli nimetus:Moodul I. Kunstiajalugu Maht: 19,0 EAP 
Eesmärgid Üliõpilase igakülgne kunstialane areng. Teadmiste aluste saamine nii maailma kunstiajaloo perioodides kui ka eesti kunsti ajaloo arengus. Oskus hästi orienteeruda ajaloolistes ja kaasaegsetes kunstisuundades oma eriala valdkonnas.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab õigesti hinnata kunstiteose loomise aega ja stiili. Tunneb väljapaistvate meistrite nimesid, kes on jätnud oma jälje maailma kunstiajalukku. Omab laialdast sõnavara, mis lubab haritult väljendada oma arvamust kunstiajaloo teemaliste arutluste käigus ja ka oma erialases töös.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE1010 Üldkunstiajalugu (I-VI) 12,0
DPEE2010 Eesti kunsti ja disaini ajalugu 3,0
MPEE2080 Kostüümi ajalugu (I, II) 4,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:Moodul II. Üldkunstiained  Maht: 59,0 EAP

Eesmärgid

Üldiste kunstilis-professionaalsete vilumuste õpetamine ja arendamine. Oskused õigesti edasi anda oma ideid ja mõtteid erinevate kujutavate vahenditega. Kunstikriitika terminoloogia valdamine.

Õpiväljundid

Üliõpilane valdab vajalikke erinevaid kujutavaid vahendeid ja kunstilisi võtteid, et joonistuste või jooniste abil anda edasi oma ideid. Oskab õigesti kujutada erinevate objektide proportsioone, värve ja faktuuri.
Mooduli hindamine  Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained                                                                       
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE1020 Joonistamine (I-VI) 24,0
DPEE1030 Maalimine (I-VI) 24,0
DPEE1060 Värvusõpetus (I, II) 5,0
SPEE1070 Kompositsiooni ja vormiõpetuse alused I 2,0
SPEE1050 Kujutav geomeetria I 2,0
DPEE2020 Plastiline anatoomia 2,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:Moodul III. Erialaained Maht: 81,5 EAP

Eesmärgid

Baasteadmiste saamine rõivatööstuse ja modelleerimise alal. Kaasaegsete info ja arvutitehnika valdamine. Oskus kasutada oma teadmisi praktikas. Spetsiaalse sõnavara valdamine.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab iseseisvalt välja töötada erineva otstarbega rõivamudeleid. Üliõpilane valdab tehnoloogilisi ja õmblusvõtteid rõivaste õmblemisel. Oskab kasutada kaasaegseid arvuti süsteeme rõivaste modelleerimisel. Tunneb rõivastööstuse tehnilist ja materiaalset baasi. Oskab mitte ainult välja töötada kaasaegsete rõivaste näidiseid, vaid ka organiseerida nende avalikku esitlust.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
MPEE1080 Õmblemise tehnoloogia (I-IV) 8,0
MPEE1100 Rõivaste modelleerimine (I-VI) 21,0
MPEE1110 Erialajoonistamine (I-III) 12,0
DPEE1040 Erialagraafika 2,5
MPEE1120 Stiiliõpetus (I, II) 5,0
MPEE1090 Erialakompositsioon (kavandamine ehk disainimine) (I-V) 14,5
MPEE2090 Materjaliõpetus 2,5
SPEE2040 Õiguse alused disaineri töös I 2,0
MPEE2050 Rõivaste konstrueerimine ja juurdelõikus arvuti abil (I, II) 4,0
SPEE2053 Arvutigraafika III 2,0
MPEE2070 Õmblustööstuse seadmed 2,5
MPEE2100 Kollektsiooni esitamine (I, II) 2,0
MPEE2110 Ülerõivaste valmistamine 2,5
DPEE1140 Portfoolio 1,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:Moodul IV. Üldained Maht: 11,5 EAP 

Eesmärgid

Üliõpilase ettevalmistamine ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmiseks. Suhtlemis- ja käitumisreeglite tundmine kollektiivis. Riiklike organisatsioonide ja institutsioonide ning poliitiliste aluste tutvustamine.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab õigesti hinnata ühiskondlikke protsesse ja oskab analüüsida oma tegevuse tagajärgi võttes aluseks esteetilised ja kunstilised printsiibid ja arvestades ka professionaalset eetikat.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
GPEE6010 Filosoofia 3,0
DPEE2030 Esteetika 2,5
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:Moodul V. Keeled Maht: 6,0 EAP 

Eesmärgid

Anda vajalikud teadmised vähemalt ühes võõrkeeles, mis võimaldab edukat enesetäiendust teadusliku ja tehnilise kirjanduse abil. Õpetada elementaarset suhtlusoskust professionaalsel tasandil, oskust formuleerida oma ideid, aru saada võõrkeelsetest küsimustest ja vastustest.
Õpiväljundid Üliõpilane on võimeline omandama erialast informatsiooni võõrkeeles. On võimeline suhtlema, koostama dokumente ja andma korraldusi. Võib osa võtta rahvusvahelistest üritustest ja esitlustest, praktikast või jätkata õpinguid välismaal.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
K020 Inglise erialakeel 6,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus:Moodul VI. Valikained Maht: 8,0 EAP 

Eesmärgid

Anda üliõpilasele võimalus lisaarenguks nii kunstilises kui ka professionaalses tegevuses.
Õpiväljundid Üliõpilane saab baasteadmised nendes valdkondades, mis on seotud tema erialaga, teadmisi ja võimalusi professionaalseks tegevuseks tööturul, oma isikliku firma loomiseks. Teadmised, mis annavad võimaluse kasutada oma haridust avaramalt.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE3010 Skulptuur 2,0
DPEE3030 Fotograafia 2,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
MPEE3070 Workshop 2,0
MPEE3073 Drapeerimine 2,0
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
K010-080 Muu võõrkeel 6,0

Valiku põhimõtted: Valikainetest valida vähemalt 8,0 EAP

 

 

Mooduli nimetus:Moodul VII. Praktika Maht: 36,0 EAP 

Eesmärgid

Teoreetiliste teadmiste kinnistumine ja praktiliste võtete kasutamine iseseisvas tegevuses. Tutvumine organisatsiooni tööga toodanguprotsessis. Töö kaasaegse tehnika ja tehnoloogiaga, mida kasutatakse rõivatööstuses. Töövõtted, mida kasutatakse töökollektiivis ja tellijatega.
Õpiväljundid Ettevõtte struktuuri ja tootmisprotsessi tundma õppimine. Oskus rõivamudeleid iseseisvalt välja töötada ja tootmiseks ette valmistada. Oskus valmistada ette dokumentatsiooni ja materjale oma rõivanäidiste esitlemiseks. Oskus töötada kollektiivis, arvesse võtta kriitikat, olla tolerantne teiste arvamuste suhtes. Iseseisvus ja oskus lahendada stiililisi ja kunstilisi ülesandeid. Oskus kasutada kaasaegseid infomaterjale ja arvutiprogramme.
Mooduli hindamine   Hindamisvorm: arvestus. Arvestuseks esitab üliõpilane täidetud praktikapäeviku, praktikakoha tõendi ja portfoolio tehtud töödest
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE4000 Praktika (I, II). Suvepraktika 12,0
MPEE4003 Praktika III. Õmbluspraktika 10,0
DPEE4004 Praktika IV. Erialapraktika 14,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Vabaained Maht: 6,0 EAP
Eesmärgid Rahuldada üliõpilase õppekavaväliseid individuaalseid vajadusi ja huvisid.
Õpiväljundid Õpiväljundid sõltuvad üliõpilase valikust ja valitud aine(te) aineprogrammist.

Hindamine

Ainepunktide ülekandmine üldistel alustel

Valiku põhimõtted: Vabaainete osas soovitab teaduskonna juhtkond valida niisuguseid ainekursusi Euroakadeemia teaduskondades või teistes ülikoolides, mis tulevad kasuks valitud eriala omandamisele.

 

 

Lõputöö  MPEE7000 Maht: 13,0 EAP
Eesmärgid Üliõpilase õpingute protsessis saadud teadmiste kontroll. Iseseisvuse kasvatamine lõputööteema valiku ja realisatsiooni küsimustes.
Õpiväljundid Oma lõputöö jaoks iseseisev teema ja objektivalik. Oskus näha ja analüüsida oma lõputöö mudelite aktuaalsust ja perspektiivikust. Oskus väljendada oma ideid nii kunstiliselt kui tehniliselt ja neid võimekalt esitleda. Oskus planeerida oma tööalast tegevust. Oskus õigesti hinnata ja arvesse võtta juhendaja kriitilisi märkusi. Oskus töötada koos tellijaga.

Hindamine

Hindamine toimub lõputöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline.

 

 

 

Jevgeni Hristoforov

Kujunduskunsti teaduskonna dekaan