Õppemaksu info

Õppemaksu tasub üliõpilane Euroakadeemia pidaja ja üliõpilase vahel sõlmitud õppelepingu alusel vastavalt Euroakadeemia poolt esitatud arvetele.

Õppemaksude suurused kehtestatakse igale õppekavale Euroakadeemia pidaja MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse otsusega. Õppemaksu määrad võivad erineda sõltuvalt õppevormist (täiskoormusõpe, osakoormusõpe, eksternõpe jt) ja õppekeelest (eesti, vene, inglise). Õppemaksud 2016/2017 õppeaastaks on SIIN.

Täiskoormusõppes moodustub õppemaks õppeaasta alustamise tasust, nominaalkoormuse ainepunktide alusel arvutatavast summast ning muudest õppeteenustasudest. Osakoormusõppes moodustub õppemaks semestri alustamise tasust, deklareeritud ainepunktide alusel arvutatavast summast ning muudest õppeteenustasudest.

Täiskoormusõppes õppiv üliõpilane tasub õppemaksu Euroakadeemia poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt:

 • sisseastumisel õppeaasta alustamise tasu 300 eurot kümne (10) päeva jooksul peale lepingu sõlmimist;
 • järgnevatel kursustel tasutakse õppeaasta alustamise tasu 300 eurot 15. augustiks;
 • I osamaks (50 % aasta õppemaksust miinus õppeaasta alustamise tasu) tasutakse õppeaasta 15. oktoobriks;
 • II osamaks (25 % õppemaksust) tasutakse õppeaasta 15. jaanuariks;
 • III osamaks (25 % õppemaksust) tasutakse õppeaasta 15. aprilliks.
 • Õppemaksu suurust vähendatakse 5 % kui üliõpilane tasub õppeaasta õppemaksu ette-maksuna täies ulatuses (60 EAP) vastavalt väljastatud arvele.

Osakoormusõppes õppiv üliõpilane tasub õppemaksu Euroakadeemia poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt:

 • sisseastumisel õppeaasta alustamise tasu 300 eurot kümne (10) päeva jooksul peale lepingu sõlmimist;
 • järgnevatel kursustel tasutakse õppeaasta alustamise tasu 300 eurot 15. augustiks;
 • edasi tasutakse õppemaksu deklareeritud ainepunktide eest vastavalt esitatud arvele. Õppemaksu alustamise tasu tasaarvestatakse ainepunktide eest tasumisel.

Õppemaksu võlgnevuse korral:

 • ei lubata üliõpilast eksamitele, arvestustele, järelsooritustele või lõputöö kaitsmisele;
 • ei vormistata teadmiste kontrolli tulemusi ÕIS-is;
 • ei väljastata akadeemilist õiendit ega muid üliõpilasele vajalikke tõendeid;
 • ei võeta menetlusse VÕTA taotlust;
 • ei viida üle järgmisele kursusele;
 • üldjuhul ei vormistata akadeemilist puhkust.

Eksmatrikuleerimine ei vabasta üliõpilast õppemaksu võlgnevuse likvideerimise kohustusest. Üliõpilast ei reimmatrikuleerita enne õppemaksu võlgnevuse likvideerimist.

Õppemaksu võlgnevuse sissenõudmiseks algatatakse üliõpilase suhtes maksekäsu kiirmenetlus. Üliõpilase suhtes algatatud maksekäsu kiirmenetluse täitetoimik registreeritakse riigiportaalis.

Üliõpilasele ei väljastata Euroakadeemias sooritatud õppeainete õpitulemuste väljavõtet enne õppemaksu võlgnevuse likvideerimist.