Õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord

KINNITATUD
MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse
3. juuni 2016 otsusega
muudetud 28.10.2016

EUROAKADEEMIA ÕPPEMAKSU JA ÕPPETEENUSTASUDE MAKSMISE KORD

Euroakadeemia õppemaksu ja õppeteenustasude maksmise kord (edaspidi kord) kehtestatakse Euroakadeemia põhikirja punkti 4.4.12 alusel ning kooskõlas erakooliseaduse § 6 lg 1 punktiga 13, § 17 lõigetega 1 ja 2 ning § 22 lõikega 6 ja teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.

I. ÜLDSÄTTED
1. Käesolev kord reguleerib õppemaksu ja teiste õppeteenustasude maksmist Euroakadeemias.
2. Euroakadeemia on eraõiguslik rakenduskõrgkool, kus õppetegevus rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel on tasuline. Üliõpilased maksavad õppemaksu, mis katab õppetöö korraldamiseks vajalikud kulutused: õppejõudude ja administratsiooni töötasu, eksamite, arvestuste ja kaitsmiskomisjonide tasu, kulutused ja teenused õppetöö tingimuste loomiseks ja õppebaasi arendamiseks.
3. Korra järgimine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia liikmeskonna liikmetele. Euroakadeemia liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor, õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad ning üliõpilased.
4. Õppemaksude määrad on kehtestatud käesoleva korra lisas 1 „Õppemaksude ja ainepunktide tasu“. Muude õppeteenustasude määrad on kehtestatud käesoleva korra lisas 2 „Muud õppeteenustasud“. Õppetööks vajalike lisateenuste hinnakirja (materjalide paljundamine, köitmine jm) kehtestab rektor käskkirjaga.

II. ÕPPEMAKSU SUURUS
5. Õppemaksu määrad võivad erineda sõltuvalt õppevormist (täiskoormusõpe, osakoormusõpe, eksternõpe jt) ja õppekeelest (eesti, vene, inglise).
6. Õppemaksu tasub üliõpilane Euroakadeemia pidaja ja üliõpilase vahel sõlmitud õppelepingu alusel vastavalt Euroakadeemia poolt esitatud arvetele.
7. Täiskoormusõppes moodustub õppemaks õppeaasta alustamise tasust, nominaalkoormuse ainepunktide alusel arvutatavast summast ning muudest õppeteenustasudest.
8. Osakoormusõppes moodustub õppemaks semestri alustamise tasust, deklareeritud ainepunktide alusel arvutatavast summast ning muudest õppeteenustasudest.
9. Välisüliõpilaste õppemaks koosneb õppeaasta alustamise tasust, nominaalkoormuse ainepunktide alusel arvutatavast summast ning muudest õppeteenustasudest. Välisüliõpilastel lisandub sisseastumisel dokumentide menetlemise tasu – registreerimistasu.
10. Õppeaasta alustamise tasu arvatakse õppemaksu hulka. Välismaalaste sisseastumisdokumentide menetlemise tasu ei arvata õppemaksu hulka ning see ei ole tagastatav.
11. Õppemaksu määrasid võib muuta seaduses ettenähtud ulatuses kahe õppeaasta vahel. Õppeteenustasude määrasid võib muuta majanduslikel kaalutlustel järgnevaks õppeaastaks.

III. ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
12. Õppemaksu määramise aluseks on õppekava, õppevorm ja õppekeel, mis on üliõpilase poolt kinnitatud õppelepingus ja avaldatud immatrikuleerimiskäskkirjas, käskkirjas õppekava, õppevormi või õppekeele muutmise kohta.
13. Õppekava, õppevormi või õppekeele muutmise korral rakendub õppemaksu muutus järgmise semestri algusest. Õppemaksu muudatus kinnitatakse õppelepingu lisana.
14. Täiskoormusõppe üliõpilastel määratakse õppelepingu sõlmimisel õppemaksu tasumise viis ja tähtajad. Õppemaksu tasumise viisi ja tähtaegu saab muuta üliõpilase avalduse alusel.
15. Osakoormusõppe üliõpilased koostavad (deklareerivad õppeained ja õppemahu) iga semestri algul individuaalse õpinguplaani, mille alusel arvutatakse õppemaksu suurus ning määratakse tasumise tähtajad.
16. Osakoormusõppe üliõpilastele, kes ei ole tähtajaks esitanud individuaalset õppeplaani, arvestatakse minimaalne vajalik õppemaht ning esitatakse sellekohane arve.
17. Üliõpilane on kohustatud tasuma õppemaksu (resp. osamakseid) õppelepingus ja käesolevas korras sätestatud ning selle alusel koostatud maksegraafiku tähtaegadel.
18. Õppetöös mitteosalemine ei vabasta üliõpilast õppemaksu tasumise kohustusest. Õppetöös mitteosalemine võrdsustatakse õppetöös osalemisega, kui üliõpilane ei ole oma kirjaliku avalduse alusel õppekohast loobunud.
19. Õppemaksu tasumise tähtaegadest mitte kinni pidamisel võib Euroakadeemia pidaja esitada lisaarveid, nõuda viivist ning lõpetada lepingu Euroakadeemia algatusel.
20. Õppekava mahu ületamisel tuleb üliõpilasel tasuda õppekava mahtu ületanud ainepunktide eest vastavalt kehtivale ainepunkti tasu määrale juhul, kui õppekava mahu ületamine ei ole seotud õppekorralduse või õppekava muudatustega.
21. Avatud ülikooli loengukursuste kuulamine ja seminaritööde kaitsmine toimub vastava õppekava ainepunkti maksumuse kohaselt.
22. Üliõpilased, kellel on avaliku konkursi alusel määratud Euroakadeemia stipendium, vabastatakse stipendiumi ulatuses õppemaksust. Konkursi tulemused kinnitab rektor käskkirjaga.

IV. ÕPPEMAKSU TASUMISE TÄHTAJAD JA VIISID
23. Euroakadeemias on kehtestatud erinevad õppemaksu tasumise viisid ning nendest sõltuvad tasumise tähtajad.
24. Õppeaasta alustamise tasu
24.1. Täiskoormusõppe ja osakoormusõppe üliõpilased ning välismaalasest üliõpilased tasuvad õppeaasta alustamise tasu 15. augustiks.
24.2. Sisseastujad, välja arvatud välismaalasest sisseastujad, tasuvad õppeaasta alustamise tasu hiljemalt kümme (10) päeva peale õppelepingu sõlmimist.
24.3. Õppeaasta alustamise tasu maksmisega kinnitab üliõpilane oma õppima asumist antud õppeaastal.
25. Täiskoormusõppes õppiv üliõpilane tasub õppemaksu Euroakadeemia poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt:
25.1. sisseastumisel õppeaasta alustamise tasu 300 eurot kümne (10) päeva jooksul pärast õppelepingu sõlmimist. Õppekohast loobumise korral enne õppetöö algust tagastatakse üliõpilasele kogu õppeaasta alustamise tasu tema kirjaliku avalduse alusel;
25.2. järgnevatel õppeaastatel tasutakse õppeaasta alustamise tasu 300 eurot 15. augustiks;
25.3. I osamaks (50 % aasta õppemaksust miinus õppeaasta alustamise tasu) tasutakse õppeaasta 15. oktoobriks. Kui õppetöö algas 1. veebruaril tasutakse esimesel õppeaastal I osamaks 15. aprilliks ja järgnevatel õppeaastatel 15. oktoobriks;
25.4. II osamaks (25 % õppemaksust) tasutakse õppeaasta 15. jaanuariks;
25.5. III osamaks (25 % õppemaksust) tasutakse õppeaasta 15. aprilliks.
26. Osakoormusõppes õppiv üliõpilane tasub õppemaksu Euroakadeemia poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt:
26.1. sisseastumisel õppeaasta alustamise tasu 300 eurot kümne (10) päeva jooksul pärast õppelepingu sõlmimist;
26.2. järgnevatel õppeaastatel tasutakse õppeaasta alustamise tasu 300 eurot 15. augustiks;
26.3. edasi tasutakse õppemaksu deklareeritud ainepunktide eest vastavalt esitatud arvele. Õppeaasta alustamise tasu tasaarvestatakse ainepunktide eest tasumisel.
27. Välismaalasest sisseastuja, kellel on vajalik tähtajaline elamisluba Eestis õppimiseks
27.1. tasub peale sisseastumisdokumentide esitamist sisseastumisdokumentide menetlustasu 100 eurot (lisa 2 p. 1) hiljemalt kümme (10) päeva peale asjakohase arve väljastamist Euroakadeemia poolt;
27.2. tasub ettemaksuna peale motivatsioonivestluse läbimist esimese õppeaasta alustamise tasu 300 eurot hiljemalt kümme (10) päeva peale asjakohase arve väljastamist Euroakadeemia poolt. Pärast õppeaasta alustamise tasu ettemaksuna tasumist väljastab Euroakadeemia välismaalasest sisseastujale Politsei- ja Piirivalveameti vormil õppeasutuse kinnituse välismaalase õppima asumise ja õppekeeleoskuse piisavuse kohta. Õppeaasta alustamise tasu ettemaksuna tasumisega kohustub välismaalasest sisseastuja Euroakadeemias õppima asuma.
28. Välismaalasest üliõpilane tasub õppemaksu Euroakadeemia poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt:
28.1. tasub esimesel õppeaastal I osamakse (50 % aasta õppemaksust miinus õppeaasta alustamise tasu) kümne (10) päeva jooksul pärast õppelepingu sõlmimist;
28.2. järgnevatel õppeaastatel tasutakse õppeaasta alustamise tasu 300 eurot 15. augustiks;
28.3. I osamaks (50 % aasta õppemaksust miinus õppeaasta alustamise tasu) tasutakse õppeaasta 15. oktoobriks. Kui õppetöö algas 1. veebruaril tasutakse esimesel õppeaastal I osamaks 15. aprilliks ja järgnevatel õppeaastatel 15. oktoobriks;
28.4. II osamaks (50 % aastasest õppemaksust) tasutakse õppeaasta 15. jaanuariks.
29. Täiskoormusõppe üliõpilase, sealhulgas välismaalasest üliõpilase õppemaksu suurust vähendatakse 5 % kui üliõpilane tasub õppeaasta õppemaksu ettemaksuna täies ulatuses (60 EAP) vastavalt väljastatud arvele hiljemalt 31. oktoobriks kui tema õppetöö algas 1. septembril või 31. märtsiks kui tema õppetöö algas 1. veebruaril.
30. Õppemaksu on võimalik tasuda osadena erigraafiku alusel. Selleks peab üliõpilane esitama kirjaliku avalduse koos maksegraafikuga Euroakadeemia raamatupidamisele.
30.1. Raamatupidamine vormistab õppemaksu tasumise erigraafiku õppelepingu lisana, mis allkirjastatakse kolmepoolselt Euroakadeemia rektori, üliõpilase ja pearaamatupidaja poolt. Erigraafik jõustub selle allkirjastamisel kõigi kolme osapoole poolt.
30.2. Õppemaksu tasumisel erigraafiku alusel kahes või enamas osas, lisandub õppemaksule teenustasu, mis lisatakse esimese osamakse arvele. Teenustasu suurus on määratud korra lisa 2 punktis 7.
30.3. Erigraafiku alusel tasumisel on õppeaasta viimase osamakse tasumise kõige hilisemaks kuupäevaks 15. mai.
31. Õppemaks tasutakse MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu arveldusarvele:
31.1. Swedbank IBAN: EE892200001120290197;
31.2. SEB IBAN: EE201010002039317008;
31.3. Danske Bank IBAN: EE433300333476080004.

V. ÕPPEMAKSU TASUMISE JA ARVESTAMISE ERISUSED AKADEEMILISE PUHKUSE KORRAL
32. Akadeemilisele puhkusele lubatakse üliõpilased, kel puuduvad õppemaksu võlgnevused varasematest semestritest.
33. Jooksva semestri õppemaksu võlgnevuse maksetähtaeg pikeneb akadeemilise puhkuse lõpuni või eksmatrikuleerimise päevani üliõpilase isikliku avalduse alusel.
34. Kui akadeemilise puhkuse avaldus on esitatud õppeaasta alguses, tuleb akadeemilisele puhkusele minekuks tasuda õppeaasta alustamise tasu.

VI. VÕTA TAOTLUSTE MENETLEMINE JA ÕPPEMAKSU ARVESTAMINE
35. VÕTA protseduurid on kirjeldatud Euroakadeemia varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korras. Kuna ainepunktide maksumusi võidakse muuta nii õppekavade kui õppeaastate lõikes, siis esitatakse VÕTA taotluse menetlemistasu käesoleva korra lisas 2.

VII. ÕPPEMAKSU VÕLGNEVUS
36. Õppemaksu võlgnevuseks loetakse Euroakadeemia pidaja ja üliõpilase vahel sõlmitud õppelepingus sätestatud tähtaegadeks õppemaksu mittetasumist.
37. Õppemaksu võlgnevuse korral:
37.1. ei lubata üliõpilast eksamitele, arvestustele, järelsooritustele või lõputöö kaitsmisele;
37.2. ei vormistata teadmiste kontrolli tulemusi ÕIS-is;
37.3. ei väljastata akadeemilist õiendit ega muid üliõpilasele vajalikke tõendeid;
37.4. ei võeta menetlusse VÕTA taotlust;
37.5. ei viida üle järgmisele kursusele;
37.6. üldjuhul ei vormistata akadeemilist puhkust.
38. Eksmatrikuleerimine ei vabasta üliõpilast õppemaksu võlgnevuse likvideerimise kohustusest.
39. Üliõpilast ei reimmatrikuleerita enne õppemaksu võlgnevuse likvideerimist.
40. Arve tähtaegse mittetasumise korral saadab raamatupidamine hiljemalt viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates maksetähtajast üliõpilasele:
40.1. meeldetuletuse arve tasumiseks koos uue kümne (10) päevase maksetähtajaga;
40.2. teate, et õppemaksu võlgnevuse korral puudub üliõpilasel õigus sooritada arvestusi, eksameid ja muid õppekavas ettenähtud hindamisele kuuluvaid tegevusi (kursusetöö, praktika);
40.3. teate, et õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel lisandub viivis 0,1 % iga viivitatud päeva eest;
40.4. hoiatuse, et meeldetuletuse järel arve mittetasumisel on Euroakadeemial õigus õppeleping ühepoolselt lõpetada ja üliõpilane eksmatrikuleerida;
40.5. hoiatuse, et eksmatrikuleerimine ei vabasta üliõpilast võlgnevuse likvideerimise kohustusest;
40.6. hoiatuse, et meeldetuletuse järel arve mittetasumisel algatab Euroakadeemia võlgnevuse sissenõudmise seadusega ettenähtud korras ja registreerib võlgnevuse täitetoimiku riigiportaalis.
41. Õppemaksu võlgnevuse sissenõudmiseks algatatakse üliõpilase suhtes maksekäsu kiirmenetlus. Üliõpilase suhtes algatatud maksekäsu kiirmenetluse täitetoimik registreeritakse riigiportaalis.
42. Üliõpilasele ei väljastata Euroakadeemias sooritatud õppeainete õpitulemuste väljavõtet enne õppemaksu võlgnevuse likvideerimist.

VIII. ÕPPEMAKSU TAGASTAMINE
43. Õppemaksu tagastamine
43.1. Ettemakstud õppemaks tagastatakse 100 % ulatuses kui üliõpilane loobus õppekohast enne õppetöö algust.
43.2. Õppekohast loobumise korral enne 1. septembrit tagastatakse kogu õppeaasta alustamise tasu ja ettemakstud õppemaks üliõpilase kirjaliku avalduse alusel.
43.3. Juhul, kui üliõpilane tasus õppeaasta õppemaksu täies ulatuses 60 EAP eest, tagastatakse üliõpilase kirjaliku avalduse registreerimise kuupäeva seisuga ettemakstud õppemaksust 75 %.
43.4. Juhul kui, osakoormuses õppiv üliõpilane tasus õppeaasta õppemaksu täies ulatuses 60 EAP eest, tagastatakse 75 % õppemaksust ainult selle semestri eest, mille õppetöö ei ole veel alanud.

IX. VAIDLUSTAMINE
44. Üliõpilasel on õigus õppemaksu ja õppeteenuste määra ning tasumise vaidlustamisel pöörduda kirjaliku avaldusega Euroakadeemia rektori ja MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse poole.

X. KORRA RAKENDAMINE
45. Korra täitmine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia liikmetele.
46. Järelevalvet korra täitmise üle teostab rektor.
47. Arvete tähtaegset tasumist kontrollib ning meeldetuletused ja kordusarved väljastab Euroakadeemia raamatupidamine.
48. Kord on vastu võetud MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse 3. juuni 2016 otsusega ja jõustub 1. juulist 2016.
49. Korda on muudetud MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse 28. oktoobri 2016 otsusega. Muudetud kord kehtib alates 1. novembrist 2016.

LISA 1
ÕPPEMAKSUDE JA AINEPUNKTIDE TASU MÄÄRAD

1. Täiskoormusõppe üliõpilastele kehtivad 2017/2018 õppeaastal allolevas tabelis toodud õppemaksud:

immatrikuleeritud enne 01.09.16 immatrikuleeritud alates 01.09.2016 immatrikuleeritud alates 01.09.2018
Rakenduskõrgharidusõpe inglise keeles Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa
Ärihjuhtimine 300 48.3 2900 300 49 2940 300 50 3000
Rahvusvahelised suhted 300 48.3 2900 300 49 2940 300 53 3180
Tõlkija 300 48.3 2900 300 49 2940 300 50 3000
Keskkonnakaitse 300 48.3 2900 300 49 2940 300 50 3000
Sisearhitekruur, Moedisain 300 48.3 2900 300 49 2940 300 50 3000
immatrikuleeritud enne 01.09.16 immatrikuleeritud alates 01.09.2016 immatrikuleeritud alates 01.09.2018
Magistriõpe inglise keels Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Aasta summa
Keskkonnakaitse 300 51.7 3100 300 52 3120 300 55 3300
Ärijuhtimine 300 51.7 3100 300 52 3120

2. Osakoormusõppe üliõpilastele kehtivad 2017/2018 õppeaastal allolevas tabelis näidatud õppemaksud arvestades deklareeritud ainepunkte (seaduses kehtestatud min järgi):

immatrikuleeritud

enne 01.09.2016

immatrikuleeritud

alates 01.09.2016

Rakenduskõrgharidusõpe

eesti ja vene keeles

Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Õppeaasta alustamise tasu EAP hind
Ärijuhtimine ( 3 a) 300 36,67 300 40
Rahvusvahelised suhted (3 a) 300 38,34 300 40
Tõlkija (3 a) 300 40,00 300 40
Keskkonnakaitse (3 a) 300 38,34 300 40
Sisearhitektuur, Moedisain (4 a) 300 35,00 300 35
immatrikuleeritud

enne 01.09.2016

immatrikuleeritud

alates 01.09.2016

Magistriõpe

eesti ja vene keeles

Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Õppeaasta alustamise tasu EAP hind
Ärijuhtimine (2 a) 300 31,67 300 35
Keskkonnakaitse (2 a) 300 31,67 300 35
immatrikuleeritud enne 01.09.2016 immatrikuleeritud

alates 01.09.2016

Rakenduskõrgharidusõpe

inglise keeles

Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Õppeaasta

alustamise tasu

EAP hind
Ärijuhtimine 300 48,34 300 49
Ärijuhtimine ( 3 a) 300 48,34 300 49
Rahvusvahelised suhted (3 a) 300 48,34 300 49
Tõlkija (3 a) 300 48,34 300 49
Keskkonnakaitse (3 a) 300 48,34 300 49
immatrikuleeritud enne 01.09.2016 immatrikuleeritud

alates 01.09.2016

Magistriõpe

inglise keeles

Õppeaasta alustamise tasu EAP hind Õppeaasta alustamise tasu EAP hind
Ärijuhtimine (2 a) 300 51,67 300 52
Keskkonnakaitse (2 a) 300 51,67 300 52

LISA 2
MUUD ÕPPETEENUSTASUD

1. Välismaalasest sisseastuja dokumentide menetlustasu – 100 eurot
2. Järel- ja kordussoorituste tasud
2.1. Järeleksam, järelarvestus – 20 eurot
2.2. Eksamihinde parandamine – 20 eurot (ei ole lubatud viimasel semestril)
2.3. Kursusetöö ja praktika aruande järelkaitsmine – 20 eurot
2.4. Lõputöö erakorraline kaitsmine – 200 eurot
3. Ennistamise tasu – 200 eurot
4. Eksternina immatrikuleerimine – 200 eurot
4.1. Eksterneksamite ja arvestuste tasu on võrdne vastavate järeleksamite tasudega
5. Lisa aasta osakoormusõppes – 200 eurot
6. VÕTA menetlustasud
6.1. rakenduskõrghariduse õppekavad: 1 (ühe) ainepunkti ülekandmine – 5 eurot, kuid mitte rohkem kui 100 euro iga taotluse kohta
6.2. magistriõppe õppekavad: 1 (ühe) ainepunkti ülekandmine – 10 eurot, kuid mitte rohkem kui 100 euro iga taotluse eest
6.3. VÕTA menetlustasu ei rakenda juhul, kui ülekandmiseks taotletakse Euroakadeemias (Euroülikoolis) varem saadud õppetulemusi.
7. Lisatasu: õppemaksu tasumisel erigraafiku alusel lisandub osamakse arvele proportsionaalselt
7.1. täiskoormusõppe üliõpilastele – 50 eurot õppeaastas;
7.2. osakoormusõppe üliõpilastele – 25 eurot õppeaastas.