Praktikale

Praktikale

Alates 1.06.2013 on Erasmus programmi raames võimalik osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Lichtenstein, Norra, Türgi, Šveits). Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond ja konsulaat).

Iga üliõpilane peab leidma endale praktikabaasi ise. Otsimisel on abiks tudengite praktikaplatvorm. Kindlasti tuleb konsulteerida oma õppetooli juhiga praktikabaasi sobivuse osas.

Välispraktika kestuseks on lubatud 2 – 12 kuud.

Uus Erasmus+ programm võimaldab välispraktikale minna ka pärast õpingute lõppu arvestusega, et praktikaperioodi algus ja lõpp jääks lõpetamisele järgneva 12 kuu sisse. Kandideerida tuleb viimase õppeaasta kevadsemestril. Äsjalõpetanute praktikale on võimalik minna alates 1.06.2014.

Tähelepanu! Tudengid, kes on juba Erasmus programmiga õppimas või praktikal käinud, võivad uue programmi kohaselt seda veel teha, juhul kui varasem mobiilsusperiood / -perioodide summa antud õppetasemel ei ületa 10 kuud.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilasel esitada Erasmus programmi koordinaatorile:

Kui osutud valituks, tuleb koostada koos praktika juhendajaga praktikaplaan ning kooskõlastada see õppetooli juhiga. Praktikaplaani alusel vormistatakse praktikaleping [LA_traineeships], mis allkirjastatakse tudengi, praktikabaasi esindaja ja kõrgkooli esindaja poolt.

Tutvu vajalike toimingutega siin.

Praktikabaas võib aga ei pruugi praktikandile palka maksta.

Välispraktikaga seonduvate kulutuste katmiseks on üliõpilasel võimalik taotleda toetust. Erasmuse toetuse suurus oleneb sihtriigist. Euroopa Komisjon on jaganud riigid vastavalt elukallidusele kolme gruppi.

Euroopa Komisjoni õpirände toetuse kuumäärad koos praktikantide lisatoetusega nii üliõpilastele kui äsja lõpetanutele 2016/2017 õppeaastal:

Grupp 1 (kõrge elukallidusega riigid)

AT, DK, FI, FR, IE, IT, LI, NO,  SE, CH, UK

700

Grupp 2 (keskmise elukallidusega riigid)

BE, HR ,CZ, CY, DE, EL, IS, LU, NL, PT, SI, ES, TR

700

Grupp 3 (madala elukallidusega riigid)

BG, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, FYRM

650

Praktikalt naasnuna tuleb üliõpilasel kuu aja jooksul esitada Erasmus koordinaatorile järgmised dokumendid:

Ainepunktide ülekandmiseks esitab üliõpilane oma teaduskonda praktikaaruande, mis tuleb koostada lähtuvalt praktikakorralduse eeskirjast, ning läbib praktika kaitsmise teaduskonna poolt määratud tähtajaks.

Vajalike dokumentide mitteesitamise korral on ülikoolil õigus stipendium kas osaliselt või täies mahus üliõpilaselt tagasi küsida.