Rahvusvahelised suhted

EUROAKADEEMIARahvusvaheliste suhete teaduskond
1. Õppekava nimetus Rahvusvahelised suhted
2. Õppekava nimetus inglise keeles International relations
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe; osakoormusõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Sotsiaalteadused
9. Õppekava kood EHISes 111199
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 25.08.2015MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015
14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;vestlus vastuvõtukomisjonis.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Rahvusvahelised suhted (180 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) ———-
17. Õppekava eesmärgid ·         Anda algteadmisi, aitamaks  läheneda interdistsiplinaarselt rahvusvaheliste poliitiliste protsesside ja välispoliitika analüüsile, kasutades teadmisi ajaloost, poliitikateadusest, diplomaatiast,  majandusest ja rahvusvahelisest õigusest.·         Kujundada arusaam Eesti välis- ja julgeolekupoliitika alustest

·         Kujundada oskust koguda, töödelda, analüüsida ja tõlgendada erialast teavet

·         Omandada piisav keeleoskus erialaseks suhtlemiseks

·         Kujundada iseseisva töö  ja analüüsi oskusi töötamiseks riigi- ja omavalitsuste asutustes, samuti erasektoris referendina, rahvusvaheliste suhete spetsialistina, rahvusvaheliste projektide juhina.

·         Luua eeldusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Rahvusvaheliste suhete teaduskonna õppekava edukalt läbinud üliõpilane:·         Tunneb ja vajadusel kasutab praktikas üldteaduslikku ja eriainete teadmisi ja terminoloogiat ning on suuteline rakendama erialateadmisi oma igapäevatöös.

·         Teab ja on võimeline kasutama rakendusliku teadusliku uurimise peamisi meetodeid ja metoodikat

·         Orienteerub kaasaegses erialakirjanduses, internetiallikates ja erialatööks vajalikes andmebaasides, oskab kasutada neid erialategevuses vajaliku informatsiooni kogumiseks.

·         On omandanud oskusi uurida ja  analüüsida nii Eesti siseseid kui ka välismaiseid perioodilisi väljaandeid

·         Teab peamisi kaasaegseid Eesti sise- ja välispoliitika suundumusi ja ajalugu ning oskab analüüsida rahvusvahelisi poliitilisi protsesse süsteemselt

·         Teab peamisi protokolli-, etiketi- ja asjaajamisaluseid, samuti konsulaaresinduste tegevuse õiguslikke aluseid.

·         Valdab ametialaseks tegevuseks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid.

·         Omab kogemust töötada multikultuurses ja mitmekeelses ühiskonnas.

·         Valdab igapäevaseks erialasuhtlemiseks vajalikul tasemel võõrkeeli ja erialaterminoloogiat.

·         On valmis osalema kodanikuühiskonnas, teadvustades oma erialase tegevuse rolli ja tagajärgi

·         Oskab määratleda enesetäiendamisvajadusi ja omab eeldusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

 

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom 
20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Peaained   107 EAP, sh valikained 12,0 EAP– Moodul: Rahvusvahelised suhted ja poliitikateadus 26,0 EAP

– Moodul: Kaasaegsed rahvusvahelised suhted ja välispoliitiline praktika 28,,0 EAP

– Moodul: Kommunikatsioon ja asjaajamine 22,5 EAP

– Moodul: Õigus- ja majandusteadus  21,5 EAP

– Moodul: Uurimistöö metodoloogia ja meetodid 9,0 EAP

Kõrvalained   30,0 EAP

– Üldainete moodul (18 EAP)

– Keeleõppe moodul (12 EAP)

Vabaained    6,0 EAP

Praktika      27,0 EAP

Lõputöö       10,0 EAP

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks Õppekava täitmiseks tuleb sooritada kohustuslikud õppeained (107 EAP), mida hiljem rakendada praktikate, lõputöö ning üliõpilase teaduslikes huvides.Valikainete hulgast sooritada nõutud mahus õppeained (12 EAP).

Vabaaineid (6 EAP) on võimalik täita väljastpoolt õppekava sooritatud õppeainetega, samuti õppeainetega teistest kõrgkoolidest.

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus, s.h. lõputöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Rahvusvaheliste suhete teaduskonna prodekaan,professor Leonid Karabeškin; tel. 6115229

E-mail: leonid@euroakadeemia.ee;  www.euroakadeemia.ee

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

PEAAINETE MOODULID

 

 

Mooduli nimetus: Rahvusvahelised suhted ja poliitikateadus Maht: 26,0 EAP 
Eesmärgid Anda põhiteadmised  erialaainetes: rahvusvaheliste suhete teoorias ja ajaloos, politoloogias, poliitilises geograafias ja geopoliitikas, anda ülevaade  diplomaatiliste suhete ajaloost ja praktikast. 
Õpiväljundid Tunneb rahvusvaheliste suhete ajalugu, selle perioode ja rahvusvaheliste suhete süsteemsust.Tunneb rahvusvaheliste suhete teooriate peamisi süsteeme, paradigmasid ning uurimismeetodeid ja oskab kasutada neid teadusuuringute metodoloogiana.

Omab teadmisi politoloogiast, poliitilistest arengutest Euroopa Liidus ja Läänemere regioonis.

Omab ettekujutust  maailma poliitilise kaardi dünaamikast ja kaasaegsest olukorrast.  Tunneb diplomaatia reegleid ja tavasid, diplomaatiliste esinduste tegevust, on võimeline analüüsima diplomaatilise praktika ajaloolis-poliitilisi rakenduslikke aspekte.

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
RPEE1010 Rahvusvaheliste suhete ajalugu 6,0
RPEE1030 Rahvusvaheliste suhete teooriad 4,0
RPEE1230 Poliitiline geograafia 3,0
RPEE1020 Poliitikateaduse alused 4,0
RPEE3020 Võrdlev poliitikateadus 3,0
RPEE1060 Poliitiline filosoofia 3,0
Valikained Vähemalt 3,0 EAP
RPEE1310 Elektoraalne politoloogia 3,0
RPEE1320 Maailma religioonide võrdlevanalüüs 3,0
RPEE3010 Demokraatia teooriad 3,0
RPEE1120 Euroopa Liidu naabruspoliitika 3,0
RPEE1050 Diplomaatia ajalugu ja diplomaatilised suhted 3,0
RPEE1070 Geopoliitika 3,0

Valiku põhimõtted: Valikained võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul. Valikainetest valida vähemalt 3 EAP.

 

Mooduli nimetus: Kaasaegsed rahvusvahelised suhted ja välispoliitiline praktika Maht: 28,0 EAP
Eesmärgid Anda teadmisi kaasaegsetest rahvusvaheliste suhete regionaalsetest ja funktsionaalsetest aspektidest,  välis- ja julgeolekupoliitikast.Õpetada EL aluseid ja poliitika erinevaid aspekte, sh majanduslikud ja ökoloogilised probleemid.

Anda ettekujutus rahvusvaheliste organisatsioonide mõjust kaasaegses poliitikas. Tutvuda rahvusvaheliste konfliktide kujunemise aluste ja lahendamisviisidega.

Õpiväljundid Omab terviklikku pilti Euroopa Liidu, USA, Venemaa ja teiste regioonide huvidest ja välispoliitika alustest.Omab ettekujutust  Läänemere riikide, s.h. Eesti poliitilisest ajaloost.

Mõistab Eesti välispoliitikat, kaasaegset maailmapoliitikat, sh rahvusvaheline julgeolek, energeetika ohutus, terrorioht.

Tunneb rahvusvaheliste organisatsioonide liigitust ja nende mõju regionaal- ja maailmapoliitikas.

Teab Euroopa Liidu institutsioone ja mõistab eurointegratsiooni aluseid, EL peamisi suunitlusi majanduspoliitikast ja ökoloogilistest probleemidest.

Omab ettekujutust läbirääkimistest ja konfliktide lahendamisest.

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
RPEE1160 Julgeolekupoliitika alused 4,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
RPEE1140 Eesti välispoliitika 3,0
RPEE3050 Venemaa ja SRÜ poliitika 3,0
RPEE1110 Suurriikide välispoliitika XX- XXI sajandil 3,0
RPEE1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
RPEE1130 Rahvusvahelised läbirääkimised ja konfliktide lahendamine 3,0
RPEE1180 Aktuaalse sise- ja välispoliitika seminarid 3,0
Valikained Vähemalt 3,0 EAP
GPEE6180 Euroopa Liidu ökoloogiline julgeolek 3,0
RPEE1080 Balti riikide poliitiline ajalugu 3,0
RPEE1330 Venemaa politiitiline kultuur 3,0
RPEE1340 Rahvusvaheline migratsioon 3,0
RPEE1240 Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika 3,0
BPEE3030 Rahvusvaheline majandusstrategia 3,0

Valiku põhimõtted: Valikained võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul. Valikainetest valida vähemalt 3 EAP.

 

Mooduli nimetus: Kommunikatsioon ja asjaajamine Maht: 22,5 EAP
Eesmärgid Arendada rakenduslikud oskused ja vilumused praktiliste ülesannete lahendamiseks juhiabi rollis või välissuhete korraldamisel.Anda teadmised ja oskused asjaajamisest, infotöötlusest,  sh inglise keeles.

Anda alusteadmisi avalikest suhetest ja poliitilisest  kommunikatsioonist, ametlikust suhtlemisest,  diplomaatilisest protokollist ja etiketist, poliitilistest tehnoloogiatest ja nende rakendamise põhimõtetest.

Süvendada keeleoskusi ning kujundada erialatekstide kirjaliku ja suulise tõlke vilumusi.

 

Õpiväljundid Oskab korrektselt vormistada dokumente ja pidada ametliku kirjavahetust, sh inglise keeles.Omab algteadmisi  Public Relation-ist ja suhtlustehnikas, omab ettekujutust avalike suhete spetsialisti tööst Eestis.

Oskab tõlkida suuliselt ja kirjalikult oma tegevusvaldkonnas.

Oskab korraldada ametialaseid üritusi protokolli ja etiketi nõuete kohaselt.

 

Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6080 Asjaajamise korraldus 2,0
GPEE6190 Protokoll ja etikett 3,0
TPEE3140 Asjaajamine ja dokumentatsioon inglise keeles 3,0
RPEE1260 Erialaste tekstide tõlkimine 2,5
RPEE1170 Avalikud suhted ja massimeedia 3,0
RPEE1250 Poliitilised tehnoloogiad ja kommunikatsioon 3,0
GPEE6210 Projektijuhtmine 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus: Õigus- ja majandusteadus Maht: 21,5 EAP  
Eesmärgid Anda üliõpilastele teadmised õigus- ja majandusteaduses ning interdistsiplinaarsetest seostest toetamaks õpinguid rahvusvaheliste suhete alal.
Õpiväljundid Mõistab majanduse ning õiguse terminoloogiat ja metodoloogiat.Oskab iseseisvalt läbi viia uuringuid rahvusvaheliste suhete alal lähtudes seejuures rahvusvahelise- ja riigiõiguse meetoditest ja järeldustest.

Tunneb algtasemel majandusanalüüsi ning rahvusvahelisi majandussuhteid. Valikainete omandamine suurendab üliõpilase oskusi töötamiseks kaasaegses ühiskonnas.

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
RPEE1190 Rahvusvaheline õigus 4,0
RPEE1200 Euroopa Liidu õigus 3,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
RPEE1210 Rahvusvahelised majandussuhted 2,5
Valikained Vähemalt 6,0EAP
GPEE6160 Juhtimise alused 3,0
RPEE3060 Turunduse alused 3,0
GPEE6200 Võlaõigus 3,0
GPEE6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
BPEE1210 Tööõigus 3,0

Valiku põhimõtted: Valikained võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul. Valikainetest valida vähemalt 6 EAP.

 

Mooduli nimetus: Uurimistöö alused Maht: 9,0 EAP 
Eesmärgid Anda alusteadmised üldistest ja erialastest uurimismeetoditest ja -metoodikatest. Arendada rakendusliku uurimis- ja diplomitöö vormistamise oskusi.Kujundada arusaam kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest meetoditest.
Õpiväljundid Tunneb ja oskab praktikas iseseisvalt kasutada sotsiaalteaduslike uurimistööde metoodikat, sh kontentanalüüs ja event-analüüs, statistilisi meetodeid, oskab vormistada uurimistöid vastavuses akadeemilise tava ja loogika nõuetega.
Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0
RPEE1090 Sotsiaalteaduste uurimismeetodid 3,0
GPEE6050 Statistilised meetodid 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

KÕRVALAINETE MOODULID

Mooduli nimetus: Üldained Maht: 18,0 EAP 
Eesmärgid Kindlustada vajalik  üldine kaasaegne silmaring ja oskused. Kujundada vajalik sotsiaalne kompetentsus, andes üldiseid teadmisi ühiskonnast ja põhilisi oskusi tegutsemiseks kaasaegse ühiskonna liikmena. Anda teadmisi humanitaar- ja sotsiaalteadustest.
Õpiväljundid Tunneb filosoofia põhialuseid ning mõistab filosoofia ja teaduse omavahelist seost. Mõistab maailma kultuuri ja selle kaasaegseid trende. Arvestab praktilises töös ökoloogia, psühholoogia ja sotsiaalteaduse aspekte.
Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6030 Innovaatika 3,0
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse  alused 3,0
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

Mooduli nimetus: Keeleõpe Maht: 12,0 EAP
Eesmärgid Õpetada võõrkeeli (inglise keel), et kindlustada oskust suhelda, lugeda võõrkeelseid erialaartikleid ja -raamatuid,  võtta osa ingliskeelsetest üritustest, selgitada oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult.Luua eeldusi eesti- ja venekeele süvaõppeks,  teise võõrkeele õppimiseks.
Õpiväljundid Valdab inglise keelt piisaval tasemel, sh erialaterminoloogiat ühiskondlikust ja poliitilistest temaatikast.  Omab piisavat keeleoskust erialaseks suhtlemiseks ja kirjavahetuseks. On võimeline kuulama ingliskeelsed loenguid ja esinema  konverentsidel jm.Oskab väljendada ennast teises võõrkeeles tasemel A1.
Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht
Kohustuslikud ained 12,0 EAP
K023-024 Rahvusvaheliste suhete inglise keel 6,0
II võõrkeel (üliõpilase valikul) 6,0
K011-012 Inglise keel (A1-A2) 6,0
K013-014 Inglise keel (A2-B1) 6,0
K015-016 Inglise keel (B1-B2) 6,0
K040 Vene ametikeel 6,0
K050 Prantsuse keel (A1) 6,0
K060 Itaalia keel  (A1) 6,0
K070 Saksa keel  (A1) 6,0
K080 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: II võõrkeelest valitakse üks, vähemalt 6 EAP.

 

Vabaained Mahtvähemalt 6,0 EAP
Eesmärgid Tõsta üldhariduslikku, maailma ringvaate, loomingulist taset ja kommunikatsioonioskusi. 
Õpiväljundid Omab lisaoskusi valitud ainete raames.
Hindamine Üldistel alustel ainepunktide ülekandmine

Valiku põhimõtted: vabaainete osas soovitab teaduskonna juhtkond üliõpilastel valida niisuguseid ainekursusi teistes ülikoolides või teaduskondades, mis tulevad kasuks valitud eriala omandamisele.

Praktika  RPEE4000 Maht  27,0 EAP
Eesmärgid Infoanalüüsipraktika (9 EAP) on suunatud perioodika süsteemsele jälgimisele ja ajakirjandusväljaannete analüüsi oskuste väljakujunemisele ning infoanalüüsiaruande koostamisele. Selle praktika aluseks on juhtiva ühiskondlik-poliitilise perioodika jälgimine (monitooring) valitud teemal.Vaatluspraktika  (9 EAP) on suunatud riiklike institutsioonide, juhtivate analüüsikeskuste, kõrgkoolide ja teiste asutuste tegevuse jälgimisele.  Praktika koosneb üldjuhul mitmest väljasõidust. Praktika käigus on üliõpilastel võimalus rakendada ja arendada erialast suhtlus- ja keeleoskust. Samuti tutvuda külastatava riigi ajaloo,  kultuuri, ja tavadega ning kaasaegse arenguetapiga.

Diplomieelne praktika (9 EAP) on suunatud sellele, et kinnistada ja süvendada olemasolevaid ja õppimise käigus omandatud teadmisi-oskusi töötades asutustest  ja ettevõtetes. Üldjuhul toimub praktika riigiasutustes, ministeeriumides, kohalikes omavalitsustes, rahvusvahelistes organisatsioonides, sihtasutustes ja eraettevõtetes.

Õpiväljundid Rakendab töökeskkonnas õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi.Kasutab omandatud teadmisi asjaajamise korralduses ja dokumenditöötluses.

Omandab harjumust regulaarselt vaadelda ja töödelda avalik-poliitilisi perioodilisi väljaandeid.

Tunneb professionaalse kommunikatsiooni oskusi multikultuurses keskkonnas, s.h. võõrkeeles.

Hindamine: Iga praktika osa kohta esitatakse aruanne, hindamisvorm – mittediferentseeritud arvestus. Diplomieelse praktika hindamine toimub üliõpilase poolt koostatud ja diplomieelse praktika juhendaja poolt kinnitatud praktikaaruande avalikul kaitsmisel teaduskonna õppeplaanis ettenähtud ajal.
Kood Praktika nimetus Maht 27,0 EAP
RPEE4010 Vaatluspraktika 9,0
RPEE4030 Infoanalüüsipraktika 9,0
RPEE4040 Diplomieelne praktika 9,0

 

Lõpetamise nõudeks olev töö või eksam: Lõputöö RPEE7000 Maht 10,0 EAP
Eesmärgid Anda võimalust demonstreerida praktilist oskust kasutada teoreetilisel tasemel omandatud teadmisi (informatsiooni kogumine, interpretatsioon, analüüs ja prognoos). On võimeline koostama ja kaitsma lõputööd, mis vastab akadeemilistele tavadele, kasutades iseseisva analüütilise- ja uurimustöö oskusi ning  avaliku esinemise kogemusi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

  • Oskab kasutada õpitut probleemi püstitamisel, fokusseerimisel ja lahendamisel.
  • Oskab töötada teoreetiliste allikatega.
  • Oskab viia läbi empiirilist uuringut ja töödelda ning analüüsida andmeid.
  • Oskab vormistada  uurimust.
  • Oskab esitleda tööd.
Hindamine Hindamine toimub lõputöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline.

 

 

 

 

  1. Karabeškin

Rahvusvaheliste suhete teaduskonna prodekaan, dekaani kohusetäitja