Rahvusvaheliste projektide korraldamine

 

EUROAKADEEMIA

Ärijuhtimise teduskond

1. Õppekava nimetus Rahvusvaheliste projektide korraldamine
2. Õppekava nimetus inglise keeles Management of International Projects
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe; osakoormusõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Ärindus ja haldus
9. Õppekava kood EHISes 197577
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 22.03.2018
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senati otsus  05.02.2018

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse otsus 05.02.2018

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

vestlus vastuvõtukomisjonis.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Rahvusvaheliste projektide korraldamine (180 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) ———-
17. Õppekava eesmärgid
 • Ette valmistada spetsialiste, kes sobivad töötama  projektide korraldamisel ja läbiviimisel riigi- ja omavalitsusasutustes, rahvusvahelistes ja mittetulundus-organisatsioonides, äriettevõtetes.
 • Anda teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad  õppekava läbinul algatada või rakendada projekte, kas iseseisvalt või meeskonnas, rahvusvaheliselt  humanitaar-, majandus- ning keskkonnahoiu valdkonnas.
 • Õppekava täitmisel lähtutakse interdistsiplinaarsusest,   tasakaalustatud teadmusest ja oskustest.
18. Õppekava õpiväljundid Õppekava edukalt läbinud üliõpilane:

 • On omandanud  arusaama õiguslikest, kultuurilistest, kommunikatiivsetest, majanduslikest ja poliitilistest iseärasustest rahvusvahelise projekti läbiviimisel (KHS1)
 • mõistab valitud eriala interdistsiplinaarset iseloomu,  teab ja on võimeline rakendama praktilises tegevuses õigus-, majandus-, juhtimis- ja sotsiaalteaduste aluseid (KHS2)
 • On omandanud planeerimise, sisuarenduse, finantseerimise alused ja nõuded ning on võimeline koostama vastavaid aruandeid.
 • Mõistab projektialase tegevuse aktuaalseid probleeme, lahendusi ning võimalusi projektide teostamisel (KHS3)
 • Oskab töötada paljurahvuselises ja mitmekultuurilises keskkonnas.
 • Oskab sõnastada erialaga seonduvaid probleeme ja uurimisküsimusi, leida ja kasutada sobivaid meetodeid ning vahendeid rahvusvaheliste projektide juhtimisel, kommunikatsioonil ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas (KHS4)
 • Omab vajalikke oskusi suhtlemiseks ja erialaseks kommunikatsiooniks, sh erialase info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamiseks (KHS8).
 • On valmis panustama kodanikuühiskonna arendamisesse  teadvustades oma rolli ja vastutust (KHS10, 11) .
 • Mõistab vajadust  erialaseks  enesearendamiseks  ja -täiendamiseks ning  on omandanud  teadmised ja oskused  õpingute jätkamiseks magistriõppes (KHS13).
19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom
20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest

Rahvusvaheliste projektide korraldamine – 31,0 EAP

Kaasaegse poliitika ja majanduse aspektid30,0 EAP

Rahvusvaheline kommunikatsioon – 31,0 EAP

Keeleõpe  – 24,0 EAP

Üldained  – 21,0 EAP

Vabaained   – 6,0 EAP

Praktika     – 27,0 EAP

Lõputöö     – 10,0 EAP

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks Õppekava täitmiseks tuleb sooritada kohustuslikke õppeained (110 EAP), mida hiljem on vajalik rakendada praktikate, lõputöö ning üliõpilase teadustöö eesmärkide saavutamiseks.

Valikainete hulgast sooritada määratud mahus õppeained (12EAP).

Vabaaineid (6 EAP) on võimalik täita väljaspool õppekava sooritatud (teistes õppekavades olevate) õppeainetega, samuti õppeainetega teistest kõrgkoolidest.

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus, s.h. lõputöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Rahvusvaheliste suhete teaduskonna prodekaan,

professor Leonid Karabeškin; tel. 650 9178

E-mail: leonid@euroakadeemia.eewww.euroakadeemia.ee

 

 


ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

PEAAINETE MOODULID

 

 

Mooduli nimetus: Rahvusvaheliste projektide korraldamine Maht: 31,0 EAP 
Eesmärgid –          Anda ülevaade organisatsiooni  või ettevõtte majandusliku, finantsilise ja õigusliku tegevuse põhimõtetest.

–          Õppida projektide juhtimise ja korraldamise põhimõtteid, sh mittetulundus-sektoris.

–          Anda teadmisi ja oskusi eritasemeliste konverentside, foorumite, kohtumiste ja töökoosolekute korraldamiseks.

Õpiväljundid – Õppekava täitnu omab teadmisi ja oskusi rahvusvaheliste projektide algatamiseks  ning juhtimiseks (KHS12).

– Üliõpilane on omandatud pädevuse  iseseisvalt või meeskonnas osa võtta rahvusvahelise projekti teostamisest, sh ka olla töörühma juhiks (KHS12)

– Omab teadmisi ja oskusi rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks.

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht: EAP
GPEE6160 Juhtimise alused 4,0
IPEE1010 Projektijuhtimine 6,0
IPEE1020 Rahvusvaheline projektide turundus ja  rahastamine 3,0
IPEE1030 Sündmuse korraldus 4,0
IPEE1040 Organisatsioonikäitumine 4,0
IPEE1050 Finantsarvestuse ja raamatupidamise alused 4,0
  Valikained Vähemalt 6,0 EAP
BPEE1210 Lepingõigus 3,0
IPEE1500

Sotsiaalpsühholoogia

3,0
IPEE1510 Brändi juhtimine 3,0
IPEE1520 Public Advocacy 3,0

Valiku põhimõtted: Valikained võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul. Valikainetest valida vähemalt 6,0 EAP.

 

Mooduli nimetus: Kaasaegse poliitika ja majanduse aspektid Maht: 30,0 EAP
Eesmärgid –          Omandada teadmisi poliitilise kultuuri ajaloost ning kaasaegsest sise- ja välispoliitikast.

–          Omandada teadmisi Euroopa  ja  rahvusvahelise õiguse alustest.

–          Saada ülevaade kaasaegsetest rahvusvaheliste probleemide võtmevaldkondadest ning väljakutsetest.

Õpiväljundid  – Omab teadmisi rahvusvaheliste suhete ajaloo süsteemsest periodiseerimisest, tunneb rahvusvaheliste suhete teooria peamisi aspekte, tunneb kaasaegseid globaalseid ja regionaalseid põhiprobleeme.

– Tunneb Eesti riiklikku ning munitsipaalkorraldust, samuti Euroopa Liidu institutsioone ning otsustamisprotsessi.

– Omab pädevust rakendada praktilises projektialases tegevuses rahvusvahelise ning Euroopa Liidu õiguse vahendeid.

– Tunnetab oma osalemise tähtsust riigi- ja kodanikuühiskonna elus (KHS10).

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht : EAP
IPEE2010 Rahvusvaheliste suhete teooria ja ajalugu 6,0
IPEE2020 Politoloogia 3,0
IPEE2030 Avalik haldus ja Eesti riik 4,0
IPEE2040 Rahvusvaheline õigus 4,0
IPEE2050 Euroopa Liidu õigus ja instituudid 4,0
  Valikained Vähemalt 9,0 EAP
IPEE2510 Rahvusvaheline migratsioon 3,0
IPEE2520 Euroopa Liidu säästva arengu programmid 3,0
IPEE2530 Balti riikide ajalugu 3,0
IPEE2540 Energia julgeolek 3,0
IPEE2560 Fundamentals of Public Diplomacy 3,0
IPEE2570 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0

Valiku põhimõtted: Valikained võimaldavad süvendada  erialaseid teadmisi üliõpilase valikul.

 

Mooduli nimetus: Rahvusvaheline kommunikatsioon Maht: 31 EAP
Eesmärgid  – Arendada oskusi ja anda alusteadmisi avalikest suhetest ning rahvusvahelisest kommunikatsioonist.

– Tutvuda kaasaegsete meetodite ja vahenditega suhtluses avalikkusega, sh sotsiaalsetes võrgustikes ning projektide arendamisel.

– Anda alusteadmisi asjaajamisest, ärisuhtlusest ning rahvusvahelisest protokollist.

Õpiväljundid –          Omab erialaseks tegevuseks piisavaid teadmisi ja oskusi kommunikatsiooni ja avalike suhete valdkonnas (KHS12).

–          On võimeline rakendama teadmisi ja oskusi ametialaseks asjaajamiseks  rahvusvahelises keskkonnas.

–          Oskab arvestada ametialases tegevuses protokolli ja etiketi nõudeid.

Kood Õppeaine nimetus Maht: EAP
IPEE3010 Avalikud suhted ja kommunikatsioon 6,0
IPEE3020 Sotsiaalsed võrgustikud ja kaasaegsed meedia 6,0
IPEE3030 Rahvusvaheline kultuuride vahelise kommunikatsioon 6,0
GPEE6190 Protokoll ja etikett 3,0
IPEE3050 Retoorika 3,0
TPEE3140 Asjaajamine ja dokumendid inglise keeles 3,0
IPEE3070 Kaasaegsed IT vahendid 4,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Keeleõpe Maht: 24,0 EAP
Eesmärgid –          Õpetada võõrkeeli (prioriteetne on inglise keel), et kindlustada oskust suhelda, lugeda võõrkeelseid erialaartikleid ja -raamatuid, võtta osa ingliskeelsetest üritustest, selgitada oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult.

–          Saavutada  teise võõrkeele piisav erialavaldkonnas valdamine.

Õpiväljundid  – Valdab erialast inglise keelt tasemel, mis võimaldab formuleerida erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialastes aruteludes;

– Valdab teist võõrkeelt erialaseks suhtlemiseks vajalikul tasemel (KHS9).

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
  Kohustuslikud ained 24,0
K400 Eriala inglise keel 12,0
  II võõrkeel (üliõpilase valikul) 12,0
K410 Prantsuse keel (B2) 12,0
K420 Itaalia keel (B2) 12,0
K430 Saksa keel (B2) 12,0
K440 Hispaania keel (B2) 12,0
K450 Eesti keel (B2) 12,0
K460 Vene keel (B2) 12,0

Valiku põhimõtted: II võõrkeelest valitakse üks, vähemalt 12,0 EAP.

 

Mooduli nimetus: Üldained Maht: 21,0 EAP 
Eesmärgid –          Kujundada  kaasaegne maailmavaade, kultuuritaust, silmaring ja teaduslikud arusaamad.

–          Kujundada- vajalik sotsiaalne kompetentsus, andes üldiseid teadmisi ühiskonnast ja põhilisi oskusi tegutsemiseks kaasaegse ühiskonna liikmena.

–          Anda teadmisi humanitaar- ja sotsiaalteadustest.

Õpiväljundid –          Omab ettekujutust maailma kultuuri arenguetappidest, selle kaasaegsetest trendidest, austab erinevaid vaateid ja väärtusi.

–          Tunneb teaduslikke meetodeid ja vahendeid informatsiooni kogumisel ning tõlgendamisel (KHS5).

–          Kasutab  praktilises tegevuses filosoofia, psühholoogia, sotsioloogia ja teiste teaduste lähenemisviise ja seisukohti (KHS5).

–          On erudeeritud ja omab laia silmaringi.

Mooduli hindamine: Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel.
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht EAP
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul.

 

Vabaained Maht vähemalt 6,0 EAP
Eesmärgid Tõsta üldhariduslikku, teadusliku maailmavaate, loomingulise võimekuse taset ja kommunikatsioonioskusi.
Õpiväljundid Omab lisaoskusi valitud ainete raames.
Hindamine Üldise hindamissüsteemi alusel. Sooritused väljaspool Euroakadeemiat – rakendada  ainepunktide ülekandmist VÕTA-ga.

Valiku põhimõtted: vabaainete osas on soovitav üliõpilastel valida niisuguseid ainekursusi teistes ülikoolides või teaduskondades, mis toetavad valitud eriala omandamist.

Praktika  IPEE4000 Maht  27,0 EAP
Eesmärgid:

 

Erialapraktika (18 EAP) on suunatud sellele, et kinnistada ja süvendada  õppimise käigus omandatud teadmisi ja oskusi töötades projektide teostamisel riigiasutustes ja rahvusvahelistes või mittetulundusorganisatsioonides.

Välispraktika (9 EAP) on suunatud sellele, et kinnistada ja süvendada olemasolevaid ja õppimise käigus omandatud teadmisi-oskusi töötades eelistatult välismaal või välisprojektide  teostamisel valitsusorganites, riigiasutustes  ja rahvusvahelistes ning mittetulundusorganisatsioonides.

Õpiväljundid:

 

–          Omab ettekujutust projektipõhisest tegevusest ning rahvusvahelisest koostööst

Rakendab töökeskkonnas õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi (KHS12).

–          Oskab hinnata  ja arvestada erialase tegevuse sotsiaalseid ja eetilisi aspekte.

–          On valmis iseseisvaks ja meeskonnatööks mitmekeelses ja multikultuurses keskkonnas (KHS7).

Hindamine: Iga praktika osa kohta esitatakse aruanne, hindamisvorm – mitteeristav arvestus. Praktika hindamine toimub üliõpilase poolt koostatud ja praktika juhendaja poolt kinnitatud praktikaaruande avalikul kaitsmisel.
Kood Praktika nimetus Maht 27,0 EAP
IPEE4010 Erialapraktika 18,0
IPEE4020 Välispraktika 9,0

 

 

Lõpetamise nõudeks olev töö või eksam: Lõputöö IPEE7000 Maht 10,0 EAP
Eesmärgid Anda võimalust demonstreerida praktilist oskust kasutada omandatud teadmisi (informatsiooni/andmete  kogumine, andmetöötluse meetodite rakendamine ja tulemuste analüüs, tõlgendamine, ja prognoos). On võimeline koostama ja kaitsma lõputööd, mis vastab akadeemilistele tavadele, kasutades iseseisva analüütilise- ja uurimustöö oskusi ning  avaliku esinemise kogemusi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:

 • Oskab kasutada õpitut probleemi püstitamisel, fokusseerimisel ja lahendamisel.
 • Oskab töötada teoreetiliste allikatega.
 • Oskab läbi viia empiirilist uuringut ja töödelda ning analüüsida andmeid, kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad (KHS6).
 • Oskab vormistada  uurimistöö tulemusi.
 • Oskab esitleda uurimistöö tulemusi.
Hindamine

Hindamine toimub lõputöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline (hindamine vastavalt kehtestatud hindamiskaale „Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel…“ 27.10.2009 järgi)

 

 

 

 

 

Leonid Karabeškin,  PhD

Õppekava  juht