Sisearhitektuur

EUROAKADEEMIA
KUJUNDUSKUNSTI TEADUSKOND
1. Õppekava nimetus Sisearhitektuur
2. Õppekava nimetus inglise keeles Interior Architecture
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(-id) Täiskoormusõpe, osakoormusõpe
5. Õppeasutus(-ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 240 EAP
7. Õppe nominaalkestus 4 aastat
8. Õppekavagrupp Kunstid
9. Õppekava kood EHISes 111197
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel

 

12. Õppekava esmane registreerimine* 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev* Euroakadeemia Senat 25.08.2015

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 25.08.2015

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav väliriigi kvalifikatsioon;

kutsesobivusvestlus vastuvõtukomisjonis, loominguliste tööde portfoolio olemasolu.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase B2, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Sisearhitektuur (240 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht ( EAP) ———-
17. Õppekava eesmärgid  

Rakenduskõrgharidusõppe õppekava eesmärgiks on:

 

–            Anda teoreetilised teadmised ja erialased praktilised oskused ja eeldused kvalifitseeritud kutsetööks vastavalt kehtivale kutsestandardile Sisearhitekt IV olemaks võimeline koostama, konsulteerima, hindama ja tellima ehitiste osade projekte, ette nägema ja üheks tervikuks siduma viimaste põhjal realiseeruva tegelikkuse selle kõigis aspektides – keskkonnaalastes, majanduslikes, loomingulistes, konstruktiivsetes, tehnoloogilistes, sotsiaalsetes, kultuurilistes ja juriidilistes aspektides.

–            Erialaste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine toimub teoreetiliste ainete ja erinevate praktikate ja praktiliste kursuste läbimise kaudu

–            Kujundada vajalikud eetilised, esteetilised ja ökoloogilised väärtushinnangud, toetada

       üldkultuurilise maailmapildi kujunemist

–            Suunata väärtustama kunsti ja disaini rolli

       ühiskonnas ning arendada loovust ja innovaatilisust

–     Toetada üldkultuurilise maailmapildi kujunemist     

–            Anda teadmised ja oskused õpingute jätkamiseks magistriõppes

 

18. Õppekava õpiväljundid  

–            Oskab omandatud teadmisi rakendada erialases töös, on pädev töötama sisearhitektina kõigis sisearhitektuuriga seotud asutustes ja ettevõtetes, samuti iseseisvalt oma büroos. Vastavalt kehtivale kutsestandardile võib lõpetanu taotleda pärast 5. aastase tööstaaži Sisearhitekt IV kutset

–            On koostöövalmis ja algatusvõimeline projektide

       elluviimisel ning omab vastutustunnet oma töö

       suhtes

–            Orienteerub disaini- ja kunstialases kirjanduses ja terminoloogias

–            Oskab koguda, analüüsida ja kriitiliselt selekteerida

       ning valida erialast informatsiooni ning seda loovalt

       tõlgendada

–            Oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid erinevate erialade rakendusalades

–            Tunneb sisearhitektuuri eriala laiapõhjaliselt,

      omab süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest,

      oskab sõnastada erialaga seotud probleeme,

      analüüsida neid ja pakkuda välja lahendusi

–            Suudab välja töötada erialaseid projekte lähtudes

       esteetilisest ja funktsionaalsest tervikust

       ja koostama  erialast projektdokumentatsiooni

       ning oskab suhelda projekteerimismeeskonna

       liikmetega nii eriala siseselt kui ka väliselt

–      oskab leida ja kasutada Eestis toimivaid seadusi

       ehitus- ja projekteerimisstandardeid ning tehnilisi

       norme

–     Oskab interjööri projekteerimisel valida ja kasutada

       sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid

–            Valdab tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid

–            On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas

       ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste

       mitmekesisusse

–            Valdab korrektset keelt nii kõnes kui kirjas ning võõrkeelt suhtluse ja erialaterminoloogia tasemel

–            On võimeline erialaga seotud probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ja osalema erialastes aruteludes

–            Toimib eetiliselt keskkonna, ühiskonna, tellija ja oma eriala suhtes, oskab hinnata oma erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale

–            On võimeline töötama nii riiklikes kui erafirmades sisearhitekti, sisekujundaja või keskastmejuhina ruumikujunduse ja projekteerimisega seotud ettevõtetes

–            On suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama ning jätkama õpinguid omandatud erialal

 

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom
20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend ja ingliskeelne akadeemiline õiend Diploma Supplement
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Moodul I. Kunstiajalugu 19,0 EAP

Moodul II. Üldkunstiained  67,0 EAP

Moodul III. Erialaained 73,5 EAP

Moodul IV. Üldained 11,5 EAP

Moodul V. Keeled 6,0 EAP

Moodul VI. Valikained 8,0 EAP (vähemalt)

Moodul VII. Praktika 36,0 EAP  

Vabaained 6,0 EAP

Lõputöö 13,0 EAP

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Üliõpilasel on võimalik valida valikainete moodulist

8,0 EAP ja vabaaineid 6,0 EAP.

 

 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava läbimine täies mahus, sh lõputöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Kujunduskunsti teaduskonna dekaan

prof. Jevgeni Hristoforov, PhD

E-post: christ@euroakadeemia.ee

www.euroakadeemia.ee

 

 

ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

 

Mooduli nimetus:

Moodul I. Kunstiajalugu

Maht: 19,0 EAP

 

Eesmärgid

Üliõpilase igakülgne kunstialane areng. Teadmiste aluste saamine nii maailma kunstiajaloo perioodides kui ka eesti kunsti ajaloo arengus. Oskus hästi orienteeruda ajaloolistes ja kaasaegsetes kunstisuundades oma eriala valdkonnas.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab õigesti hinnata kunstiteose loomise aega ja stiili. Tunneb väljapaistvate meistrite nimesid, kes on jätnud oma jälje maailma kunstiajalukku. Omab laialdast sõnavara, mis lubab haritult väljendada oma arvamust kunstiajaloo teemaliste arutluste käigus ja ka oma erialases töös.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE1010 Üldkunstiajalugu I-VI 12,0
DPEE2010 Eesti kunsti ja disaini ajalugu 3,0
SPEE1018 Arhitektuuri ja interjööri ajalugu I, II 4,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul II. Üldkunstiained 

Maht: 67,0 EAP

Eesmärgid

Üldiste kunstilis-professionaalsete vilumuste õpetamine ja arendamine. Oskused õigesti edasi anda oma ideid ja mõtteid erinevate kujutavate vahenditega. Kunstikriitika terminoloogia valdamine.

Õpiväljundid

Üliõpilane valdab vajalikke erinevaid kujutavaid vahendeid ja kunstilisi võtteid, et joonistuste või jooniste abil anda edasi oma ideid. Oskab õigesti kujutada erinevate objektide proportsioone, värve ja faktuuri.
Mooduli hindamine  Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained                                                                       
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE1020 Joonistamine I-VI 24,0
DPEE1030 Maalimine I-VI 24,0
DPEE1060 Värvusõpetus I, II 5,0
SPEE1070 Kompositsiooni ja vormiõpetuse alused I-IV 8,0
SPEE1050 Kujutav geomeetria I, II 4,0
DPEE2020 Plastiline anatoomia 2,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul III. Erialaained

Maht: 73,5 EAP

Eesmärgid

Eramajade ja ühiskondlike hoonete interjööride projekteerimisalaste baasteadmiste saamine. Kaasaegsete projekteerimisalaste meetodite valdamine ja infotehnoloogia kasutamine. Oskus kasutada oma teadmisi praktikas. Kaasaegse teadusliku ja tehnilise erialase terminoloogia valdamine.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab iseseisvalt luua interjööriprojekti kas uuele ehitisele või renoveeritavatele ruumidele. Oskab vormistada vajalikku dokumentatsiooni ja jooniseid kasutades kaasaegseid infotehnoloogiaid ja arvutiprogramme. Tunneb põhilisi seadusi ja norme, mis on professionaalses sfääris vajalikud. Valdab professionaalset terminoloogiat.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
SPEE1090 Ehitusfüüsika I-IV 8,0
SPEE1150 Tugevusõpetus 2,0
SPEE1100 Projekteerimine I-VII 28,0
DPEE1040 Erialagraafika I-III 7,5
SPEE2070 Tüpoloogia 2,5
SPEE2050 Arvutigraafika I-III 6,0
SPEE2080 Ehitusmaterjalid 2,5
SPEE2090 Arhitektuursete konstruktsioonide alused I-III 6,0
SPEE2060 Mööbli projekteerimise alused ja ergonoomika 2,0
SPEE1080 Ehitusjoonestamine I, II 4,0
SPEE2040 Õiguse alused disaineri töös I, II 4,0
DPEE1140 Portfoolio 1,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul IV. Üldained

Maht: 11,5 EAP

 

Eesmärgid

Üliõpilase ettevalmistamine ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmiseks. Suhtlemis- ja käitumisreeglite tundmine kollektiivis. Riiklike organisatsioonide ja institutsioonide ning poliitiliste aluste tutvustamine.
Õpiväljundid Üliõpilane oskab õigesti hinnata ühiskondlikke protsesse ja oskab analüüsida oma tegevuse tagajärgi võttes aluseks esteetilised ja kunstilised printsiibid ja arvestades ka professionaalset eetikat.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
GPEE6010 Filosoofia 3,0
DPEE2030 Esteetika 2,5
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul V. Keeled

Maht: 6,0 EAP

 

Eesmärgid

Anda vajalikud teadmised vähemalt ühes võõrkeeles, mis võimaldab edukat enesetäiendust teadusliku ja tehnilise kirjanduse abil. Õpetada elementaarset suhtlusoskust professionaalsel tasandil, oskust formuleerida oma ideid, aru saada võõrkeelsetest küsimustest ja vastustest.
Õpiväljundid Üliõpilane on võimeline omandama erialast informatsiooni võõrkeeles. On võimeline suhtlema, koostama dokumente ja andma korraldusi. Võib osa võtta rahvusvahelistest üritustest ja esitlustest, praktikast või jätkata õpinguid välismaal.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
K020 Inglise erialakeel 6,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul VI. Valikained

Maht: 8,0 EAP

 

Eesmärgid

Anda üliõpilasele võimalus lisaarenguks nii kunstilises kui ka professionaalses tegevuses.
Õpiväljundid Üliõpilane saab baasteadmised nendes valdkondades, mis on seotud tema erialaga, teadmisi ja võimalusi professionaalseks tegevuseks tööturul, oma isikliku firma loomiseks. Teadmised, mis annavad võimaluse kasutada oma haridust avaramalt.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE3010 Skulptuur 2,0
DPEE3030 Fotograafia 2,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
MPEE3070 Workshop 2,0
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused 3,0
K010-080 Muu võõrkeel 6,0

Valiku põhimõtted: Valikainetest valida vähemalt 8,0 EAP

 

 

Mooduli nimetus:

Moodul VII. Praktika

Maht: 36,0 EAP

 

Eesmärgid

Teoreetiliste teadmiste kinnistumine ja praktiliste võtete kasutamine iseseisvas tegevuses. Tutvumine organisatsiooniga reaalses tööprotsessis. Töö kaasaegsete arvutiprogrammidega, mida kasutatakse projekteerimises.

Töövõtted mida kasutatakse töökollektiivis ja tellijatega.

Õpiväljundid

Tunneb projekteerimise etappe, oskab püstitada ülesandeid ja arvestada tellija või tööandja huvisid. Oskab iseseisvalt lahendada projekteerimise kunstilisi ja tehnilisi probleeme. Oskus vormistada tehnilist dokumentatsiooni. Oskus töötada kollektiivis, arvesse võtta kriitikat, olla tolerantne teiste arvamuste suhtes. Oskus kasutada kaasaegseid infomaterjale ja arvutiprogramme.
Mooduli hindamine   Hindamisvorm: arvestus. Arvestuseks esitab üliõpilane täidetud praktikapäeviku, praktikakoha tõendi ja portfoolio tehtud töödest
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht, EAP
DPEE4000 Praktika I, II. Suvepraktika 12,0
SPEE4003 Praktika III. Mõõtmispraktika 10,0
DPEE4004 Praktika IV. Erialapraktika 14,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Vabaained Maht: 6,0 EAP
Eesmärgid Rahuldada üliõpilase õppekavaväliseid individuaalseid vajadusi ja huvisid.
Õpiväljundid Õpiväljundid sõltuvad üliõpilase valikust ja valitud aine(te) aineprogrammist.

Hindamine

Ainepunktide ülekandmine üldistel alustel

Valiku põhimõtted: Vabaainete osas soovitab teaduskonna juhtkond  valida niisuguseid ainekursusi Euroakadeemia teaduskondades või teistes ülikoolides, mis tulevad kasuks valitud eriala omandamisele.

 

 

 

Lõputöö  SPEE7000 Maht: 13,0 EAP
Eesmärgid Üliõpilase õpingute protsessis saadud teadmiste kontroll. Iseseisvuse kasvatamine lõputööteema valiku ja realisatsiooni küsimustes.

Õpiväljundid

Oma lõputöö jaoks iseseisev teema ja objektivalik. Oskus analüüsida loodavate interjööride aktuaalsust ja perspektiivikust. Oskus väljendada oma ideid nii kunstiliselt kui tehniliselt ja oskus neid võimekalt esitleda. Oskus kasutada kaasaegseid projekteerimismeetodeid, st. vajalikke arvutiprogramme ja infotehnoloogiat. Teadmised kaasaegsetest viimistlus- ja ehitusmaterjalidest ja ehitusfüüsika alustest. Oskus planeerida oma tööalast tegevust. Oskus õigesti hinnata ja arvesse võtta juhendaja kriitilisi märkusi. Oskus töötada koos tellijaga.

Hindamine

Hindamine toimub lõputöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline.

 

 

 

Jevgeni Hristoforov

Kujunduskunsti teaduskonna dekaan