Sisekorraeeskiri

KINNITATUD
Euroakadeemia rektori
19.detsembri 2018 käskkirjaga nr 48

EUROAKADEEMIA SISEKORRAEESKIRI
Euroakadeemia sisekorraeeskiri kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 6 lg 2 punkti 3 ja Euroakadeemia põhikirja punkti 6.3.3 alusel ning kooskõlas erakooliseaduse, töölepinguseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
I. ÜLDSÄTTED
1. Euroakadeemia sisekorraeeskiri määrab kindlaks Euroakadeemia liikmete käitumisnormid, õigused ja kohustused Euroakadeemias viibides ja õppetöö läbiviimisel. Lisaks sisekorraeeskirjale on Euroakadeemia liikmetel kohustus järgida Euroakadeemia põhikirja, õppekorralduse eeskirja, eetikakoodeksit ja teisi Euroakadeemia õigusakte.
2. Sisekorraeeskirja eesmärgiks on tagada Euroakadeemia sisene üldine kord ja heaolu, vara heaperemehelik kasutamine ning Euroakadeemia liikmete vahelised head suhted, viisakus ja koostöö.
3. Euroakadeemia õppehoone teatud ruumide ja teiste üksuste haldajatel (raamatukogu, arvuti-klass, laboratoorium, köök, nõupidamiste ruum, ühiselamu jm) on õigus kehtestada oma sise-korraeeskiri või täpsustavad kasutusnõuded kooskõlas Euroakadeemia teiste õigusaktidega, milles vajadusel täpsustatakse üksuses viibimise käitumisreegleid või ohutusnõudeid. Üksuse sisekorraeeskirja kehtestatakse rektori käskkirjaga.
4. Küsimustes, mis ei ole sisekorraeeskirjaga kindlaks määratud, juhinduvad Euroakadeemia liikmed Euroakadeemia ja liikme vahel sõlmitud lepingust (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, õppeleping), kehtivatest seadustest ja Euroakadeemia õigusaktidest.
5. Mõisted
5.1. auditoorne töö – loeng, praktikum, seminar, õpituba või muu Euroakadeemia õpperuumides toimuv õppetöö;
5.2. O-ketas – Euroakadeemia töötajate ühiskasutuses olev võrguketas, milles juurdepääs kaustadele ja dokumentidele on määratud iga töötaja juurdepääsuõigusega;
5.3. tööaeg – töölepingu või poolte kokkuleppega määratud ajavahemik, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile;
5.4. õppejõud – auditoorset või muud liiki (välitööd, praktikum, väljasõit jm) õppetööd läbiviiv töötaja, sealhulgas Euroakadeemia akadeemiline töötaja ja külalislektor;
5.5. õppetöö – loeng, seminar, õpituba, praktikum, väljasõit, iseseisev töö, teadmiste kontroll või muus vormis kõrghariduse omandamisega seotud tegevus;
5.6. õppevaheaeg – periood, mil ei toimu regulaarset õppetegevust.
5.7. Punktis 5 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse legaaldefinitsioonist või Euro-akadeemia muudes õigusaktides sätestatud definitsioonist või nende puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.
6. Euroakadeemia asjaajamiskeel on eesti keel. Asjaajamisel üliõpilaste ja õppejõududega, kelle õppe- ja õpetamiskeel ei ole eesti keel, võib sisemise asjaajamise keelena kasutada eesti keele kõrval õppekeelt või mõnda muud võõrkeelt. Euroakadeemia õppekeeled on eesti, vene ja inglise keel. Õppeleping sõlmitakse ning õppekavade ja õppeinfo, sh õppetegevust korraldavate dokumentide kättesaadavus tagatakse õppekeeles. Õppeinfosüsteemi ÕIS keeled on eesti ja inglise keel.
7. Euroakadeemia liikmed käituvad viisakalt, lugupidavalt, abivalmilt ja üldisi käitumisnorme arvestades, hoiavad puhtust ja korda, enda, teiste Euroakadeemia liikmete ja Euroakadeemia vara ning Euroakadeemia head mainet nii Euroakadeemias kui ka väljaspool. Euroakadeemia liikmete riietus peab olema korrektne.
8. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
9. Euroakadeemia üliõpilaste põhiülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida. Üliõpilastel on õigus saada heal tasemel kõrgharidust oma valitud erialal, kasutada raamatukogu, arvutiklassi, õpperuume ja üldkasutatavaid ruume selleks ette nähtud ajal ja otstarbel. Üliõpilase õigused ja kohustused seoses Euroakadeemias õppimisega on määratud õppelepingus ja Euroakadeemia õigusaktides.
10. Euroakadeemia töötajate põhiülesanne on tagada üliõpilastele heal tasemel kõrghariduse andmine ja selleks vajalike tugiteenuste osutamine. Euroakadeemia töötajate õigused ja kohustused on määratud töölepingus, töövõtulepingus või käsunduslepingus ja Euroakadeemia õigusaktides.
11. Arusaamatused ja konfliktid lahendatakse läbirääkimiste ja leppimise teel, vajadusel vahetu juhi kaasamisel. Õppejõu ja üliõpilase vahelise konflikti või arusaamatuse korral on õppejõul või üliõpilasel õigus konflikti või arusaamatuse lahendamiseks pöörduda teaduskonna juhi poole. Lubamatu ja taunitav on ebasündsate väljendite kasutamine ja teise Euroakadeemia liikme solvamine.
II. TÖÖ- JA ÕPPETÖÖAEG
12. Õppetöö toimub akadeemilises kalendris määratud tähtaegu järgides. Akadeemilise kalendri järgimine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia liikmetele. Akadeemiline kalender avalikustatakse Euroakadeemia veebilehel, ÕIS-is ja teadetetahvlitel ning säilitatakse O-kettal õppetegevuse kausta alamkaustas.
13. Euroakadeemia õppehoone on avatud esmaspäevast reedeni kella 8:30-st kuni 21:30-ni. Euroakadeemia õppehoone on suletud laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel, välja arvatud eraldi kavandatud ürituste korral.
14. Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni vastavalt graafikule, mis on avalikustatud raamatukogu uksel ja kodulehel. Raamatukogu on suletud laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel. Raamatukogu kasutamisel tuleb järgida raamatukogu kasutamise eeskirja.
15. Arvutiklass on avatud esmaspäevast reedeni kella 9:00-st kuni 21:00-ni. Arvutiklass on suletud laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel. Euroakadeemia arvutiklassi võivad kasutada kõik Euroakadeemia liikmed ajal, kui selles ei toimu tunniplaanijärgset auditoorset tööd. Väljaspool arvutiklassi asuvaid üldkasutatavaid arvuteid võib kasutada igal ajal kui õppehoone on avatud ja arvuti on vaba.
16. Tööaeg
16.1. Administratsiooni tööpäev Euroakadeemias kestab üldjuhul kella 10:00-st kuni 18:30-ni.
16.2. Kokkuleppel tööandjaga ja erigraafiku alusel võivad Euroakadeemia administratsiooni töötajad alustada tööpäeva varem, kuid mitte enne kella 8:00. Sel juhul korraldab õppehoone valvesignalisatsiooni maha võtmise varem tööle saabunud töötaja.
16.3. Tööaja kestus päevas on kaheksa (8) tundi ja nädalas nelikümmend (40) tundi, kui töölepingus pole määratletud tööaega teisiti.
16.4. Akadeemiline personal võib töötada summeeritud tööajaga vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan tehakse akadeemilisele töötajale ja külalislektoritele teatavaks vähemalt üks (1) nädal enne tema loengukursuse algust.
16.5. Töötajale on lõunatamiseks ette nähtud 30 minutit, mida ei arvestata tööaja hulka. Lõuna-vaheaja kasutamine lepitakse kokku vahetu juhiga. Lühikesi puhkepause on lubatud pidada vahetu juhi loal ning need arvatakse tööaja sisse.
16.6. Tööajal töökohalt lahkumine nii isiklikes kui tööasjades lepitakse kokku vahetu juhiga.
16.7. Töölt puudumisest ootamatu haigestumise, lapse hooldamise või muu mõjuva põhjuse tõttu peab töötaja oma vahetut juhti viivitamatult teavitama. Tööandjal on õigus töötajalt nõuda töölt puudumise põhjuste tõendamist.
16.8. Mõjuva põhjuseta töölt eemal viibitud aja eest üldjuhul töötasu ei maksta.
16.9. Õppetöö läbiviimise eest tasu maksmisel õppejõule on aluseks kalendrikuu viimasel kuupäeval esitatud õppetöö läbiviimise aruanne, milles tuleb märkida õppetöö läbiviimise aeg, vorm ja maht ning õppetöös osalenud üliõpilaste tegelik arv.
17. Õppetööaeg
17.1. Õppetöö Euroakadeemia õppehoones toimub tunniplaani alusel esmaspäevast reedeni kella 9:00-st kuni 21:00-ni.
17.2. Erandkorras võib õppehoone väline õppetöö (väljasõidud, väliseminarid, tutvumispraktikad, külastused teistesse linnadesse ja välisriikidesse jms) toimuda ka väljaspool punktis 17.1 nimetatud ajal ja nädalavahetustel.
18. Õppetöös osalemine
18.1. Auditoorses töös osalemine on lahutamatu osa õppetööst ja kõrghariduse omandamisest. Õppejõu nõudmisel on auditoorses töös osalemine kohustuslik. Välismaalasest üliõpilastel on auditoorses töös osalemine kohustuslik tulenevalt välismaalaste seaduse §-st 162. Auditoorses töös osalemise kohustust võib erakorraliselt ja mõjuval põhjusel jätta täitmata. Õppejõud kontrollib vajadusel üliõpilase kohalolekut loengu alguses ja täidab registreerimislehe või laseb registreerimislehel igal üliõpilasel kinnitada allkirjaga oma kohalolekut. Keelatud on kinnitada teise üliõpilase kohalolekut.
18.2. Euroakadeemia välismaalasest üliõpilased on kohustatud enda auditoorses õppetöös osalemise registreerima ID-kaardiga igal tunniplaanijärgsel Euroakadeemia külastusel. Euroakadeemia välisüliõpilaste üksus koostöös õppeosakonnaga teostab ID-kaardiga registreerimise kontrolli iga kahe (2) nädala tagant.
18.3. Üliõpilasel on kohustus täita kõik loengukursuse raames nõutavad õppeülesanded (kirjaliku tööd, kontrolltööd, testid, aruanded, ettekanded jm). Õppejõul on õigus mitte lubada eksamile või arvestusele üliõpilast, kes pole sooritanud eksami või arvestuse eelduseks olevaid õppeülesandeid.
18.4. Loengukursuse või –kursuste enam kui kahel järjestikusel loengupaaril mitteosalemisest peab üliõpilane teavitama õppejõudu. Välismaalasest üliõpilane peab auditoorses töös mitte-osalemisest teavitama kirjalikult või e-posti teel õppeosakonda ja teaduskonda (dekaani).
19. Auditoorse õppetöö (loeng, seminar) ja teadmiste kontrolli ajal ning koosolekul ja aktusel ei vasta töötajad ega üliõpilased mobiiltelefoni kõnedele, ei tee väljuvaid kõnesid, ei saada sõnumeid ja ei külasta sotsiaalmeediakanaleid. Mobiiltelefon tuleb lülitada hääletule, koosoleku- või lennu-režiimile või välja lülitada.
III. ÕPPEVAHEAEG JA PUHKUS
20. Õppevaheaeg
20.1. Õppevaheaja kogukestus igal õppeaastal on kaheksa (8) nädalat, millest
20.1.1. kaks (2) nädalat jõulude ja uusaastaperioodil (üldjuhul kalendriaasta viimane ja esimene nädal, nn jõuluvaheaeg),
20.1.2. üks (1) nädal pärast talvist eksami- ja järeleksamisessiooni enne kevadsemestri algust (üldjuhul jaanuari viimane nädal),
20.1.3. viis (5) nädalat juulis ja augustis vastavalt õppe- ja tööpraktika graafikutele.
20.2. Õppevaheajal ei toimu auditoorset õppetööd ja ei ole võimalik sooritada teadmiste kontrolli.
21. Puhkus
21.1. Töötajatele antakse iga-aastast põhipuhkust seaduses ettenähtud ulatuses ja lisapuhkust (lapsepuhkus, õppepuhkus jm) seadusega ettenähtud juhtudel.
21.2. Põhipuhkuse, õppepuhkuse või lapsepuhkuse soovist tuleb tööandjat teavitada ette vähemalt kaks (2) nädalat.
21.3. Iga-aastased põhipuhkused kavandatakse ajakavaga ja tehakse teatavaks hiljemalt märtsikuu jooksul. Töötaja peab oma puhkusekavas kindlaks määrama vähemalt 75 % saadaolevatest puhkusepäevadest. Sealjuures peab vähemalt üks puhkuseosa olema vähemalt kahe (2) nädala pikkune. Hilisemad muudatused puhkusekavas peab töötaja kooskõlastama vahetu juhiga vähemalt kaks (2) nädalat ette.
21.4. Puhkuste katkestamise, edasi lükkamise või enneaegselt lõpetamise olulistest põhjustest (ajutine töövõimetus vm) on töötaja kohustatud teatama koheselt takistava asjaolu ilmnemisel ja taotlema puhkuse katkestamist, edasi lükkamist või ennetähtaegset lõpetamist. Avalduse mitteesitamisel kaotab töötaja nimetatud põhjuselt puhkuse katkestamise, edasi lükkamise või ennetähtaegse lõpetamise õiguse.
21.5. Puhkuse-, sealhulgas õppepuhkusekava koostamisel tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
21.5.1. rektor, õppeprorektor, teaduskondade juhid ja õppeosakonna töötajad peavad suve-puhkuselt naasma hiljemalt 16. augustiks ja talviselt puhkuselt hiljemalt 16. jaanuariks;
21.5.2. õppeosakonnas peab akadeemilises kalendris ettenähtud õppeaasta vältel ja uute üliõpilaste vastuvõtu päevadel korraga tööl olema vähemalt kaks (2) töötajat;
21.5.3. välisüliõpilaste üksuses peab aastaringselt korraga tööl olema vähemalt üks (1) töötajat;
21.5.4. erandkorras ja mõjuvatel põhjustel võimalik on põhipuhkust võtta 16. augustist kuni 22. septembrini, 16. jaanuarist kuni 22. veebruarini ja 25. maist 22. juunini.
21.5.5. Personaliosakond teavitab töötajaid enne puhkusekava koostamist punktides 21.5.1 kuni 21.5.4 nimetatud kuupäevadest kirjalikult allkirja vastu.
21.6. Rektoril on õigus lükata tagasi puhkuseavaldus, mis on vastuolus punktis 21.5 sätestatud tingimustega.
21.7. Rektoril on erandkorras mõjuval põhjusel ja vähemalt ühe (1) nädalase etteteatamisega õigus kutsuda töötaja puhkuselt tagasi, hädaolukorras või akuutset lahendamist vajavateprobleemide korral lühema etteteatamisega. Puhkuselt tagasikutsumine võrdsustatakse puhkuse katkestamise või ennetähtaegse lõpetamisega töötaja tööle naasmise päevast alatest. Puhkuse katkestamisel lepitakse saamata jäänud puhkuse kasutamine kirjalikult kokku vahetu juhiga tööle asumise päeval.
21.8. Üliõpilaste vastuvõtuperioodil motivatsioonivestluste läbiviimise päevad, kui need ühtivad puhkusepäevadega, kompenseeritakse tööle asumisel vabade päevadega ja lepitakse kirjalikult kokku vahetu juhiga.
21.9. Töötajate puhkusekavasid haldab ja puhkusepäevade üle peab arvestust personaliosakonna juhataja.
IV. INFORMATSIOONI LIIKUMINE
22. Tööalased korraldused
22.1. Tööalaseid korraldusi annab töötajale tema vahetu juht või muu töölepingus märgitud isik või rektor või rektori volitusel õppeprorektor.
22.2. Tööalased korraldused, mis puudutavad igapäevast tööd, antakse suuliselt, kirjalikult või e-posti teel, välja arvatud need, mille vormistamiseks on nõutav kirjalik vorm vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
22.3. Tööalaste korralduste andmisel tuleb arusaadavalt määrata korralduse sisu, korralduse täitja ja täitmise tähtaeg, vajadusel ka täitmise viis ja täitmiseks vajalikud vahendid.
22.4. Lubamatu on anda korraldusi, mis ületavad korralduse andja pädevust või korraldusi selliste ülesannete kohta, mis ei seostu töölepingus fikseeritud töötaja kompetentsiga või mille täitmiseks ei ole töötaja saanud väljaõpet või mille täitmine seaks ohtu töötaja või tööandja elu, tervise või vara.
22.5. Ülesande täitmist takistavatest asjaoludest, mida ei ole võimalik lahendada töötaja enda poolt, teavitab töötaja korralduse andnud isikut viivitamatult.
23. Õppeinfo
23.1. Euroakadeemia õppeinfosüsteemis ÕIS käideldakse kogu Euroakadeemia õppealast informatsiooni: andmeid õppekavade ja õppeainete kohta, õppejõudude, töötajate ja üliõpilaste isikuandmeid, õppesooritusi, õppegruppe, tunniplaani, ainemonitooringuid ja teisi tagasisideküsitlusi.
23.2. ÕIS-i peaadministraator on õppeosakonna juhataja, kes määrab ülejäänud töötajate kasutus-õigused ja annab juurdepääsu süsteemile. ÕIS-i administraator õppeosakonna peaspetsialist, kes sisestab ÕIS-i üliõpilaste andmed ja annab üliõpilastele juurdepääsu süsteemile.
23.3. Õppeinfoalased teated nagu kursuse algus, muudatused tunniplaanis, teadmiste kontrolli, väljasõidu või praktika toimumine või muudatused toimumisajas, meeldetuletused õppe-ülesande täitmiseks, deklaratsiooni või VÕTA taotluse esitamiseks jm õppetööalane informatsioon saadetakse üliõpilastele ÕIS-IS. ÕIS-i kaudu ei saadeta teateid tööpakkumiste, konverentside, teiste haridusasutuste koolituste, pidude, kadunud asjade jm Euroakadeemia õppetööga mitte seotud sündmuste või asjaolude kohta.
23.4. Muudatused tunniplaanis, teavitamine teadmiste kontrollist
23.4.1. Õppejõudu tuleb Euroakadeemia poolsest muudatusest tunniplaanis tema poolt läbiviidava õppetöö osas teavitada vähemalt kolm (3) tööpäeva ette telefoni teel.
23.4.2. Õppejõud teavitab muudatustest tunniplaanis tema poolt läbiviidava õppetöö osas õppe-osakonda ja teaduskonna juhti vähemalt kolm (3) tööpäeva ette telefoni teel. Ootamatu haigestumise või muu erakorralise sündmuse korral on aktsepteeritav lühem etteteatamise aeg.
23.4.3. Õppeosakond teavitab üliõpilasi muudatustes tunniplaanis vähemalt kaks (2) tööpäeva ette ÕIS-i kaudu ja elektroonilistel teadetetahvlitel.
23.4.4. Õppeosakond sisestab muudatuse tunniplaani ÕIS-is hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul arvates muudatusest teadasaamisest.
23.4.5. Ära jäänud õppetöö viiakse läbi edaspidi, reeglina samal kellaajal ja nädalapäeval kui oleks pidanud toimuma ära jäänud õppetöö.
23.4.6. Info teadmiste kontrolli (eksam, arvestus, kaitsmine) toimumisaja kohta tuleb üliõpilastele anda vähemalt kaks (2) nädalat enne teadmiste kontrolli toimumist ÕIS-is. Õppejõud teavitab teadmiste kontrolli toimumise ajast vähemalt kaks (2) ette õppeosakonda kirjalikult ja üliõpilasi suuliselt auditoorse töö toimumise ajal.
23.5. Õppeülesanded
23.5.1. Õppejõud teavitab üliõpilasi õppeaine läbimiseks vajalikest õppeülesannetest esimesel auditoorsel tunnil tutvustades ühtlasi ka ainekaarti ja hindamiskriteeriume.
23.5.2. Õppeaine läbimiseks vajalikud õppeülesanded ja hindamiskriteeriumid peavad arusaadavalt olema kirjeldatud õppeaine ainekaardil ÕIS-is.
24. Lähetus ja eemalviibimine õppetööst
24.1. Tööandjal on õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta kuni kolmekümneks (30) järjestikuseks kalendripäevaks. Poolte kokkuleppel võib lähetus kesta kauem.
24.2. Töölähetusse saatmine ning lähetuse kulude hüvitamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
24.3. Lähetustaotluse täidab lähetusse minna sooviv töötaja ja kooskõlastab selle oma vahetu juhiga. ERASMUS+, DORA ja muude programmide raames toimuva lähetuse korral tuleb lisaks lähetustaotlusele täita ka programmi poolt nõutavad dokumendivormid.
24.4. Lähetuskäskkirja koostab personaliosakonna juhataja.
24.5. Üliõpilane kooskõlastab oma lähetussoovi teaduskonna juhiga ning täidab lähetuseks vajalikud dokumendivormid.
24.6. Üliõpilane on õppetööst eemalviibimise korral olenemata põhjusest kohustatud teavitama oma teaduskonna juhti e-posti teel. Välismaalasest üliõpilane on õppetööst eemalviibimise korral tervislikel põhjustel kohustatud esitama teaduskonna juhile arstitõendi. Teaduskonna juht viseerib arstitõendi koopia ning edastab selle õppeosakonda, kus see säilitatakse üliõpilase toimikus. Vajadusel informeerib Euroakadeemia välisüliõpilaste üksus välismaalasest üliõpilase haigestumisest ka Politsei- ja Piirivalveametit.
24.7. Välismaalasest üliõpilane on kohustatud Eestis väljapoole reisimiseks, sealhulgas õppelähetuse eesmärgil välismaale reisimiseks täitma vormikohase reisideklaratsiooni, mille viseerib teaduskonna juht ning mis registreeritakse sekretär-referendi poolt ja säilitatakse üliõpilase toimikus ja ÕIS-is. Euroakadeemia välisüliõpilaste üksus peab arvet Eestist lahkunud välismaalasest üliõpilaste üle ja kontrollib reisideklaratsioonis märgitud Eestisse naasmise kuupäevadest kinnipidamist.
24.8. Juhul kui sisekorraeeskirja punktis 18.2 nimetatud õppetöös osalemise kontrolli tulemusena tuvastab välismaalaste üksus välismaalasest üliõpilase auditoorses õppetöös mitteosalemine ja välismaalane ei ole õppetöös mitteosalemisest eelnevalt teavitanud sisekorraeeskirja punktis 24.7 esitatud korras ning ettenähtud aja jooksul enda eemalviibimise või ID-kaardiga mitteregistreerimise kohta selgitusi andnud, teavitab Euroakadeemia välisüliõpilaste üksus vastavalt välismaalaste seaduse § 295 alusel kehtestatud siseministri 4. detsembri 2015 määruse nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord“ §-le 3 kirjalikult Politsei- ja Piirivalveametit välismaalase õppetööst eemalviibimisest.
25. Õigusaktid ja juhendid
25.1. Euroakadeemia õigusaktid ja juhendid on kohustuslikud täitmiseks kõigile Euroakadeemia liikmetele. Õigusaktide ja juhendite loetelu koos vastuvõtmismärke ja keeleversiooniga on avalikustatud Euroakadeemia kodulehel.
25.2. Õigusaktide ja juhendite terviktekstid on avalikustatud olenevalt juurdepääsupiirangust Euro-akadeemia kodulehel, ÕIS-is üldmaterjalina või piiratud kasutajagruppidele ning O-kettal vastavalt juurdepääsupiirangule. Paberkandjal õigusakte ja juhendeid säilitab sekretär-referent.
25.3. Õigusakte ja juhendeid olenevalt nende sisust tutvustab Euroakadeemia töötajatele personali-osakonna juhataja töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu sõlmimisel või teadus-konna juht tööläbirääkimiste käigus.
25.4. Üliõpilasi teavitatakse õigusaktidest ja juhenditest õppelepingu sõlmimisel, esmakursuslastele läbiviidavatel infotundidel, vastavasisulistes infolehtedes, kodulehel, ÕIS-is ning vastava õppeülesande täitmisel.
26. Tagasisideküsitlused ja rahulolu-uuringud viiakse läbi ning küsitlustes ja uuringutes saadud informatsiooni käideldakse vastavalt kehtestatud korrale.
V. RUUMIDE JA VAHENDITE KASUTAMINE
27. Euroakadeemia õppehoone, ajalooline Tondi kasarm on kultuuriministri 18. augusti 1997. aasta määrusega nr 50 tunnistatud arhitektuurimälestiseks, mille kasutamisele laienevad muinsus-kaitseseadusega sätestatud piirangud.
28. Euroakadeemia avab ja sulgeb valvur-administraator, kes Euroakadeemia õppehoone avamisel võtab maha ja sulgemisel paneb peale valvesignalisatsiooni.
29. Valvur-administraator hoiab õppehoone üldkasutatavate ruumide võtmeid ja vastutab nende kasutusse andmise eest. Õpperuumi võtme saab töötaja või külalislektor valvur-administraatori käest allkirja vastu. Võtme kasutusse andmisel märgitakse registreerimisraamatusse ruumi number, kasutaja nimi, kasutuse kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg ning kasutaja allkiri.
30. Euroakadeemia õppehoonet tuleb kasutada heaperemehelikult. Kõigil Euroakadeemia liikmetel on kohustus hoida õppehoone üldkasutatavates ruumides, õpperuumides, tualettides ja personaalses kasutuses olevates tööruumides ning õppehoone territooriumil puhtust ja korda. Keelatud on viitade, plakatite ja muu reklaami paigutamine selleks mitte kohandatud pindadele, prügi maha viskamine, põrandate, seinte ja ruumide sisustuse määrimine, kahjustamine või lõhkumine ükskõik millisel viisil.
31. Euroakadeemia liikmetel on kohustus kasutada töö- ja õppevahendeid heaperemehelikult, otstarbekohaselt ja eesmärgipäraselt. Keelatud on töö- või õppevahendi rikkumine, määrimine, lõhkumine või muul viisil kahjustamine.
32. Euroakadeemia õppehoones on keelatud suitsetamine, e-sigarettide kasutamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine, samuti viibimine joobeseisundis (alkoholi- või narkojoobes) õppetööl või praktikal. Eeskirja rikkumise korral eemaldatakse üliõpilane õppetöölt, õppejõuga lõpetatakse tööleping.
32.1. Suitsetamine on keelatud õppehoone sissekäikude ees sissekäigu poolsel majaküljel vähemalt 15 meetri raadiuses. Suitsetamisala tähistab üldjuhul asjakohase prügikasti olemasolu. Keelatud on põleva või mittepõleva sigareti või suitsukoni viskamine maha või õppehoone sees asuvasse prügikasti. Suitsetaja on kohustatud järgima tuleohutusnõudeid.
32.2. Alkoholi võib tarvitada üksnes rektori nõusolekul ja vähemalt ühe (1) nädalase etteteatamisega selleks konkreetselt kokkulepitud ruumides tähtpäevadel ja erisündmustel nagu töötajate sünnipäevad, pühad, väliskülalised, üliõpilasesinduse poolt korraldatavad peod nagu rebaste pidu, jõulupidu, kevadpidu vm. Sellisel juhul kannab sündmusega seotud ruumides vastutust, kaasa arvatud varalist vastutust sündmuse korraldaja.
33. Euroakadeemia õppehoonesse on keelatud tuua loomi, linde, putukaid või tervist ohustavaid taimi. Keelatud on kaasas kanda külm- ja tulirelvi, plahvatusohtlikke, kergestisüttivaid, toksilisi või muid ohtlikke aineid või muid teiste inimeste tervist või vara ohustavaid aineid või esemeid.
34. Välisriided ja peakatted tuleb jätta garderoobi, personaalsesse tööruumi või mujale välisriiete hoidmiseks ettenähtud kohta. Lumistelt või poristelt jalanõudelt tuleb enne õppehoonesse sisenemist eemaldada lahtine lumi või pori.
35. Töötaja peab personaalsest tööruumist (kabinetist) lahkumisel tagama, et tööruumi ei pääseks kolmandad isikud, üldjuhul lukustama ukse. Kui tööruumi jagavad rohkem kui üks töötaja ja töökohalt lahkumisel jääb tööruumi vähemalt üks töötaja, võib jätta ukse lukustamata. Töötaja peab töökohalt lahkudes tagama, et töötajate või üliõpilaste isikuandmeid, õppetulemusi või Euroakadeemia ärisaladust või finantsandmeid sisaldavaid dokumente, sealhulgas arvutiekraanil olevaid samasisulisi elektroonilisi dokumente ei jäeta valveta ja kolmandatele isikutele ligipääsetavana.
36. Keelatud on jätta üldkasutatavasse ruumi valveta ja kolmandatele isikutele ligipääsetavana õppehoone ruumide võtmeid või töötajate või üliõpilaste isikuandmeid, õppetulemusi või Euro-akadeemia ärisaladust või finantsandmeid sisaldavaid dokumente.
37. Õpperuumi avab enne õppetöö algust ja sulgeb pärast õppetöö lõppu õppetööd läbi viiv õppejõud. Õpperuumi avamiseks saab õppejõud ruumi võtme allkirja vastu valvur-administraatori käest, sealjuures registreeritakse võtme kasutamine registreerimisraamatusse. Õppejõud vastutab õpperuumi eesmärgipärase kasutamise eest õppetöö ajal.
38. Õppetööks vajaliku tehnika seab töövalmis õppejõud ise või sekretär-referent. Kaasaskantava Euroakadeemiale kuuluva tehnika ja õppevahendid annab õppejõud pärast õppetöö lõppu üle sekretär-referendile või jätab vastavalt kokkuleppele õpperuumi. Õppejõud vastutab tehnika ja õppevahendite eesmärgipärase kasutamise eest õppetöö ajal.
39. Õpperuumides võivad auditoorse töö ajal viibida üksnes õppetöö läbiviijad, üliõpilased ja kutsutud külalised. Külalised liiguvad õppehoones koos neid kutsunud Euroakadeemia liikmega.
40. Einestamine toimub selleks ettenähtud üldkasutatavates ruumides. Õpperuumides lahtise toiduga viibimine on keelatud. Eriotstarbelistes õpperuumides (õmblusklass, maalistuudio, laboratoorium, herbaarium) võib õppejõud vajadusel keelata ka joogiga viibimise. Pärast söömist on töötaja või üliõpilane kohustatud koristama laua ja tööpinna, pesema nõud ja tagama toidujääkide nõuetekohase käitlemise.
41. Üldkasutatavates ruumides võib aknaid avada õhuvahetuse parandamise eesmärgil üksnes koristaja või koristusteenust pakkuva ettevõtte töötaja, kes vastutab ka avatud akna turvalisuse ja õigeaegse sulgemise eest.
42. Keelatud on omavoliliselt kleepida seintele plakateid, reklaame või muud infot väljaspool selleks ettenähtud teadetetahvleid või selleks kohandatud pindasid. Teadetetahvlil või uue teate jaoks ruumi teha aegunud teadete eemaldamisega. Kehtivaid teateid ei ole lubatud uue teatega katta. Teatetetahvleid haldab haldusjuht või antud teadetetahvli määratud haldaja.
43. Üldkasutatavates, õppe- ja tööruumides seintesse või lakke aukude puurimine, mööbli või muu sisustuse paigaldamine tuleb kooskõlastada haldusjuhiga. Aukude puurimise ja sisustuse paigaldamise korraldab haldusjuht.
44. Õpperuumidesse ei võeta kaasa rinna- ja väikelapsi ega teisi pereliikmeid või tuttavaid, kes ei ole Euroakadeemia liikmed. Üldkasutatavates ruumides peavad külalised käituma viisakalt ja ei tohi häirida õppetööd. Rinna- või väikelast võib imetada või toita üksnes varjatud kohas, kus see ei häiri teisi Euroakadeemia liikmeid või külalisi.
45. Nõupidamisruumide, köökide või muude üldkasutatavates ruumide kasutamiseks külaliste vastu-võtmiseks, koosoleku, muu koosviibimise või plaanivälise õppetöö läbiviimiseks tuleb ruum vähemalt üks (1) nädal ette broneerida sekretär-referendi juures.
46. Töö- või õppevahendi või muu üldkasutatava vahendi, tööpinna või tehnika kasutamisel tuleb see pärast kasutamise lõpetamist panna tagasi oma kohale, vajadusel kokku panna, seada järgmisele kasutajale töökorda, välja lülitada või puhastada. Ruumist lahkumisel kustutatakse üldjuhul tuled ja suletakse aknad.
VI. ARVUTITE KASUTAMINE
47. Arvutiklassi arvutite kasutamine toimub järgmisi prioriteete arvestades:
47.1. tunniplaanijärgne õppetöö;
47.2. eelnevalt registreeritud arvutiklassi kasutamine;
47.3. vabakasutus.
48. Arvutiklassi kasutamisel tuleb järgida arvutiklassi kasutamise eeskirja. Väljaspool arvutiklassi asuvaid üldkasutatavaid arvuteid võib kasutada igal ajal kui õppehoone on avatud.
49. Arvutiklassis söömine on keelatud.
50. Arvutiklassi kasutajatel on keelatud segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist.
51. Keelatud on arvutiklassi inventari määrimine ja lõhkumine ning arvutite ja lisaseadmete ümber-paigutamine arvutiklassis või üldkasutatavas ruumis.
52. Euroakadeemia arvutite kasutamisel peavad töötajad ja üliõpilased vältima pahavaraga nakatatud failide allalaadimist ja avamist. Failide avamisel isiklikult andmekandjalt peab arvutiklassi või üldkasutatava arvuti kasutaja tagama, et andmekandja ja sellelt avatavad failid ei oleks nakatunud pahavaraga.
53. Arvutiklassi ja üldkasutatavate arvutite kasutajatel on keelatud omavoliliselt arvutisse programme installeerida ja kustutada.
54. Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine, kaasa arvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine.
VII. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID
55. Töötajatel ja üliõpilastel on kohustus täita tööohutuse, tuleohutuse ja tervisekaitse üldnõudeid. Tööohutuse, tuleohutuse ja tervisekaitse eest vastutab Euroakadeemia haldusjuht, kes täidab töökeskkonnavoliniku ülesandeid.
56. Euroakadeemia on kohustatud:
56.1. tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, sealhulgas tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud tingimused vastavalt kehtivatele normidele ja seadustele;
56.2. tagama töövahendite ja töökohtade kasutamise ohutusnõuete kättesaadavuse töövahendite kasutajatele ja töötajatele;
56.3. viima läbi töökeskkonna riskianalüüsi ja rakendama abinõusid töökeskkonna parendamisel;
56.4. teavitama töötajaid ja üliõpilasi ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest;
56.5. hoidma esmaabivahendeid nõuetekohaselt märgistatud ja kergesti juurdepääsetavas kohas ning tagama kõigile töötajatele ja üliõpilastele esmaabivahendite kättesaadavuse.
57. Euroakadeemia liikmed on kohustatud:
57.1. täitma temale või tema käsutuses olevatele töövahenditele ja töökohtadele ettenähtud ohutusõudeid;
57.2. teatama õnnetusjuhtumist, avariist või selle tekkimise ohust viivitamatult haldusjuhti või oma vahetut juhti.
58. Laboratooriumis ja teistes eriotstarbelistes õpperuumides või tavapärasest kõrgema riskiga õppe-töö ajal, sealhulgas välitöödel võib ruumi valdaja või õppejõud vajadusel kehtestada täiendavad töö- ja terviseohutuse nõuded. Enne õppetöö algust viib õppejõud läbi instrueerimise, mis kinnitatakse protokolli ja osavõtjate allkirjadega.
59. Igaüks vastutab oma tervisliku seisundi sobivuse eest eriotstarbelises õpperuumis läbiviidava või tavapärasest kõrgema terviseriskiga õppetöö, sealhulgas välitingimustes läbiviidava õppetöö jaoks. Sellist õppetööd läbiviival õppejõul on kohustus teavitada üliõpilasi võimalike tervise-ohtude eest. Välitingimustes, sh veekogul läbiviidava õppetöö korral peab õppejõud tagama ohutuse, esmaabi vahendite ja piisaval arvul töökorras päästevahendite olemasolu ning kontrollima, et õppetöös osalejad kasutavad päästevahendeid õigesti ja asjakohaselt.
60. Haigestumisel nakkushaigusesse peab töötaja võtma töövõimetuslehe või võimalusel töötama kodus, üliõpilane peab loobuma auditoorses töös osalemisest.
VIII. JÄÄTMEKÄITLUS
61. Euroakadeemias toimub jäätmete liigiti kogumine. Liigiti tuleb koguda vähemalt järgmised jäätmed:
61.1. vanapaber – puhas ja kuiv kontoripaber, välja arvatud töötajate ja üliõpilaste isikuandmeid, õppetulemusi, Euroakadeemia ärisaladust või finantsandmeid sisaldavad dokumendid, ajalehed, ajakirjad, papp ja kartong;
61.2. delikaatne vanapaber – töötajate ja üliõpilaste isikuandmeid, õppetulemusi, Euroakadeemia ärisaladust või finantsandmeid või muid delikaatseid andmeid sisaldavad dokumendid;
61.3. ohtlikud jäätmed ja probleemtooted – päevavalguslambid, koristus- ja muud kemikaalid, printerikassetid jm;
61.4. segaolmejäätmed – liigiti kogumisest ülejäänud jäätmed, mida ei saa või pole otstarbekas nende olemuse, omaduste või kvaliteedi tõttu materjalina ringlusse võtta.
62. Igas korrusel peab olema vähemalt üks kogumismahuti vanapaberi liigiti kogumiseks ning üks segaolmejäätmete prügikast.
63. Väljaspool õppehoonet asuvad segaolmejäätmete kogumismahutid suitsetamisaladel.
64. Segaolmejäätmete kogumismahutid tuleb siseruumidest õues olevatesse kogumiskonteineritesse tühjendada ükskord ööpäevas. Vanapaberi kogumismahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele.
65. Delikaatse vanapaberi konteiner asub kolmanda korruse fuajees ja on lukustatud. Delikaatne vanapaber tuleb vastavalt vajadusele anda nõuetekohaseks käitlemiseks (hävitamiseks) üle asjaomase litsentsiga ettevõttele.
66. Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted tuleb koheselt pärast nende tekkimist töökohal üle anda haldusjuhile, kes korraldab ohtlike jäätmete ja probleemtoodete nõuetekohase hoiustamise kuni nende üleandmiseni asjaomase litsentsiga ettevõttele.
IX. TUNNUSTAMINE
67. Euroakadeemia juhtkond tunnustab kord aastas oma parimaid õppejõude, üliõpilasi, vilistlasi ja töötajaid.
68. Parimate selgitamiseks viiakse kord aastas kevadsemestril läbi Euroakadeemia liikmete seas läbi küsitlus ning iga teaduskond teeb rektorile ettepaneku oma parima õppejõu, üliõpilase ja vilistlase tunnustamiseks.
69. Parimaid õppejõude, üliõpilasi ja vilistlasi tänatakse Euroopa Päeva tähistamisel 9. mail.
X. LÕPPSÄTTED JA VASTUTUS
70. Sisekorraeeskirja järgimine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia liikmetele.
71. Sisekorraeeskiri on avalikustatud ÕIS-is ja O-kettal. Uue töötaja töölevõtmisel tutvustab sise-korraeeskirja allkirja vastu personaliosakonna juhataja. Üliõpilast teavitab sisekorraeeskirjast õppelepingu sõlmimisel õppeosakonna- või välisüliõpilaste üksuse töötaja.
72. Järelevalvet sisekorraeeskirja täitmise üle teostab Euroakadeemia rektor.
73. Töötaja ja üliõpilane vastutavad nende kasutusse usaldatud tööandja vara, töö- ja õppevahendite eest. Varaliste väärtuste töötajale või üliõpilasele üleandmise ning tööandjale tagastamise kohta vormistatakse vajadusel kirjalik varade üleandmise-vastuvõtmise akt.
74. Euroakadeemia vara, töö- või õppevahendi kahjustamisel on kahju tekitajal kohustus hüvitada Euroakadeemiale tekitatud varaline kahju. Varalise kahju suurus võrdsustatakse kahjustuse likvideerimise kuluga. Vaidluse korral lähtutakse võlaõigusseaduse sätetest.
75. Hädaohtliku olukorra tekitamisel vastutab hädaohtliku olukorra tekitaja karistusseadustiku tähenduses. Tekkinud hädaolukorrad lahendatakse vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
76. Kaebused, märkused, pretensioonid ja ettepanekud õppehoone ruumides olevate parandamist, täiendamist, puhastamist, väljavahetamist või muutmist vajavate esemete, pindade, vahendite või tehnika kohta registreeritakse kirjalikult sekretär-referendi juures, kes edastab registreeritud avalduse täitmiseks vastavale töötajale. Informatsiooni registreeritud avalduse täitmise kohta annab sekretär-referent.
77. Sisekorraeeskiri on heaks kiidetud Euroakadeemia Senati 14. novembri 2016 koosolekul ning kinnitatud Euroakadeemia rektori 10. aprilli 2017 käskkirjaga nr 17.
78. Sisekorraeeskiri jõustub 11. aprillil 2017.
79. Täiendused Sisekorraeeskirjas on heaks kiidetud Euroakadeemia Senati 19. detsembri 2018 ning kinnitatud EA rektori 19.12.2018 käskkirjaga nr 48.
80. Täiendused Sisekorraeeskirjas jõustuvad 20. detsembril 2018.