Tagasiside kord

KINNITATUD
Euroakadeemia Senati
16. detsembri 2015 otsusega

EUROAKADEEMIA TAGASISIDEKÜSITLUSTE JA RAHULOLU-UURINGUTE LÄBIVIIMISE KORD

Euroakadeemia tagasiside- ja rahulolu-uuringute läbiviimise kord (edaspidi tagasiside kord) kehtestatakse Euroakadeemia põhikirja punkti 4.4.19 alusel ja kooskõlas kõrgharidusstandardi § 6 lg 7 punktiga 3

I. ÜLDSÄTTED
1. Tagasiside korra eesmärk on tagada Euroakadeemias õppetöö läbiviimisel kõrgharidusstandardi § 6 lg 7 punkti 3 nõuete täitmine, läbiviidavate tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute ühtne regulatsioon, sätestada erinevate tagasiside küsitluste ja rahulolu-uuringute ankeetide vorm, nende läbiviimise viis ja perioodilisus ning tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute analüüsi tulemuste rakendamine.
2. Korraga reguleeritakse järgmisi tagasisideküsitlusi ja rahulolu-uuringuid:
2.1. sisseastunud üliõpilase tagasisideküsitlus (lisa 1);
2.2. tagasisideküsitlus õppeaine kohta (lisa 2);
2.3. tagasisideküsitlus õppejõu kohta (lisa 3);
2.4. üliõpilaste rahulolu-uuring (lisa 4);
2.5. lõpetajate rahulolu-uuring (lisa 5);
2.6. töötajate, sh külalis- ja välisõppejõudude rahulolu-uuring (lisa 6);
2.7. vilistlaste rahulolu-uuring (lisa 7);
2.8. tööandjate tagasisideküsitlus Euroakadeemia vilistlaste, üliõpilaste või praktikantidega (lisa 8);
2.9. täienduskoolitusel osaleja tagasisideküsitlus (lisa 9).
3. Korras on kasutatud mõisteid järgmises tähenduses:
3.1. administratsioon – Euroakadeemia funktsionaalne üksus, mis täidab õppetöö korraldusega seotud administratiivseid ülesandeid, sh õppe-, haldus- ja majandustegevusega seotud andmebaaside haldamine;
3.2. akadeemiline personal – Euroakadeemia töötajaskond, kelle ametiülesanded on otseselt seotud Euroakadeemia õppetöö läbiviimisega. Akadeemiline personal hõlmab Euroakadeemia järgmisi positsioone: dekaan, professor, dotsent, õppejõud, lektor;
3.3. külalisõppejõud – õppejõud, kes töötab põhikohaga mõnes teises kõrgkoolis või ettevõttes või asutuses;
3.4. küsitlusperiood – periood, mille vältel saadetakse välja meeldetuletusi küsitlusankeedi täitmiseks ja/või mille vältel on veebikeskkonnas täidetav küsitlusankeet avatud;
3.5. sisseastunud üliõpilane – Euroakadeemiasse viimasel vastuvõtuperioodil või erakorraliselt immatrikuleeritud üliõpilane, sisseastunu;
3.6. subjekt – tagasisideküsitluses või rahulolu-uuringus küsitletav isik: sisseastunu, üliõpilane, täiendusõppur, õppejõud, muu personal, tööandja, vilistlane;
3.7. tugipersonal – haldus- ja majandusküsimustega tegelev funktsionaalne üksus;
3.8. täiendusõppur – täienduskoolitusel osaleja;
3.9. välisõppejõud – välisriigi õppejõud, kes lepingu või koostööprojekti alusel annab Euroakadeemias loengukursust või -kursusi.
3.10. Korras defineerimata mõistete kasutamisel lähtutakse legaaldefinitsioonist, selle puudumisel sõna üldlevinud tähendusest. Korras antud definitsiooni erinevuse korral mõiste mujal antud definitsioonidest lähtutakse korras antud definitsioonist.
4. Tagasisideküsitlused õppeaine ja õppejõu kohta, tudengi ning külalis- ja välisõppejõudude rahulolu-uuringud viiakse läbi õppekeeles. Töötajate, vilistlaste ja tööandjate rahulolu-uuringud viiakse läbi üldjuhul eesti keeles. Vajadusel ja subjekti nõudmisel võib rahulolu-uuringu läbi viia vene või inglise keeles.

II. TAGASISIDEKÜSITLUSTE JA RAHULOLU-UURINGUTE LÄBIVIIMINE
5. Tagasiside ja rahulolu-uuringute viisid ja vormid
5.1. Tagasiside viisid
5.1.1. küsitlus ÕIS-is;
5.1.2. küsitlus Euroakadeemia kodulehel;
5.1.3. ankeetküsitlus paberkandjal;
5.1.4. intervjuu suuliselt või e-posti teel.
5.2. Tagasiside vormid
5.2.1. numbriline skaala – hindamine skaalal 1 kuni 5 punkti järgmiselt:
5.2.1.1. 5 – suurepärane, vastab täielikult, olen täiesti nõus, väga rahul olen;
5.2.1.2. 4 – hea, pigem vastab, pigem olen nõus, pigem olen rahul;
5.2.1.3. 3 – piisav, keskmine, ei oska vastata, enam-vähem olen rahul;
5.2.1.4. 2 – kasin, halb, üldjoontes ei vasta, üldiselt ei ole nõus, üldiselt ei ole rahul;
5.2.1.5. 1 – ebapiisav, ei vasta üldse, ei ole üldse nõus, üldse ei ole rahul;
5.2.2. valikvastused – hindamine etteantud valikvastuste piires, sh jah/ei vastused;
5.2.3. vabavastused – hindamine isikliku arvamuse vabas vormis esitamise kujul.
6. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute läbiviimise korraldus ning eesmärgid
6.1. Sisseastunud üliõpilase tagasisideküsitlus:
6.1.1. subjekt – Euroakadeemiasse sisseastunud esimese kursuse üliõpilane;
6.1.2. viis ja vorm – paberkandjal või ÕIS-i küsitlusankeet valik- ja vabavastuste vormis;
6.1.3. sagedus ja korraldus – ühekordne, küsitluse viib läbi õppeosakond esimesel koolipäeval sissejuhatavas infotunnis või erakorralise vastuvõtu puhul õppelepingu sõlmimisel, võimalusel viiakse läbi ÕIS-is;
6.1.4. eesmärgid – selgitada sisseastunud üliõpilase õpimotivatsiooni, Euroakadeemia mainet ühiskonnas ja informatsiooni kättesaadavust Euroakadeemias õppimise võimaluste kohta.
6.2. Tagasisideküsitlus õppeaine kohta:
6.2.1. subjekt – ainekursuse läbinud üliõpilane;
6.2.2. viis ja vorm – ÕIS-i küsitlusankeet numbrilise skaala vormis;
6.2.3. sagedus ja korraldus – ühekordne, küsitluse viib läbi õppeosakond vahetult pärast ainekursuse lõppu, subjektile kohustuslik;
6.2.4. eesmärgid – selgitada õppeaine sisulist kvaliteeti, raskusastet ja sobivust õppekava kontekstis.
6.3. Tagasisideküsitlus õppejõu kohta:
6.3.1. subjekt – õppejõu poolt loetud ainekursuse läbinud üliõpilane;
6.3.2. viis ja vorm – ÕIS-i küsitlusankeet numbrilise skaala vormis;
6.3.3. sagedus ja korraldus – ühekordne, küsitluse viib läbi õppeosakond vahetult pärast ainekursuse lõppu, subjektile kohustuslik;
6.3.4. eesmärgid – selgitada õppejõu kvalifikatsiooni ja õppetöö korralduse vastavust nõuetele ning hinnata õppejõu sobivust õppeaine õpetamiseks.
6.4. Üliõpilaste rahulolu-uuring
6.4.1. subjekt – esimese, teise ja kolmanda kursuse rakendusõppe ning esimese ja teise kursuse magistriõppe üliõpilased;
6.4.2. viis ja vorm – ÕIS-i küsitlusankeet numbrilise skaala, valik- ja vabavastuste vormis;
6.4.3. sagedus ja korraldus – üks kord aastas, küsitluse viib läbi õppeosakond kevadsemestri alguses märtsis, subjektile vabatahtlik;
6.4.4. eesmärgid – saada tagasisidet õppetöö, Euroakadeemia arengu, juhtimise, tugisüsteemide, hariduse kohta.
6.5. Lõpetajate rahulolu-uuring
6.5.1. subjekt – rakendusõppe ja magistriõppe viimase kursuse üliõpilane, kes kaitseb antud semestril oma lõputöö;
6.5.2. viis ja vorm – paberkandjal või ÕIS-i küsitlusankeet numbrilise skaala, valik- ja vabavastuste vormis;
6.5.3. sagedus ja korraldus – küsitluse viib läbi dekanaat vahetult pärast lõputöö kaitsmist, subjektile vabatahtlik, võimalusel viiakse läbi ÕIS-is;
6.5.4. eesmärgid – saada tagasisidet teema valiku keerukuse, lõputöö koostamise juhendmaterjalide ja juhendaja töö kvaliteedi ning lõputöö kaitsmise protseduuri kohta.
6.6. Töötajate, sh külalis- ja välisõppejõudude rahulolu-uuring:
6.6.1. subjektid – administratsiooni töötajad ja tugipersonal, akadeemiline põhipersonal, akadeemiline külalispersonal;
6.6.2. viis ja vorm – paberkandjal või ÕIS-i küsitlusankeet numbrilise skaala, valik- ja vabavastuste vormis;
6.6.3. sagedus ja korraldus:
6.6.3.1. administratsiooni töötajate ja tugipersonali rahulolu-uuring – üks kord aastas kevadsemestri alguses märtsis, rahulolu-uuringu viib läbi personaliosakond;
6.6.3.2. akadeemilise põhipersonali rahulolu-uuring – üks kord aastas kevadsemestri alguses märtsis, rahulolu-uuringu viib läbi personaliosakond;
6.6.3.3. külalis- ja välisõppejõud – vahetult pärast ainekursuse lõppu, rahulolu-uuringu viib läbi personaliosakond;
6.6.4. eesmärgid – selgitada Euroakadeemia töötajate rahulolu tööga, juhtimisega ja töötingimustega, saada ettepanekuid parendusteks ning hinnanguid õppetöö sisule ja korraldusele (ainult akadeemiline personal).
6.7. Vilistlaste rahulolu-uuring
6.7.1. subjekt – Euroakadeemia vilistlane;
6.7.2. viis ja vorm – Euroakadeemia kodulehel avatud ankeetküsitlus valik- ja vabavastuste vormis, suuline intervjuu vilistlaste kokkutulekutel, Euroakadeemia tähtpäevadel või muudel vilistlaste koosviibimistel, intervjuu või ankeetküsitlus e-posti teel;
6.7.3. sagedus ja korraldus – e-posti teel meeldetuletus Euroakadeemia kodulehel oleva küsitlusankeedi täitmiseks iga kolme aasta järel, intervjuud vastavalt koosviibimiste toimumisele, rahulolu-uuringu viib läbi Euroakadeemia raamatukogu;
6.7.4. eesmärgid – selgitada vilistlaste toimetulekut valitud erialal pärast Euroakadeemia lõpetamist, hoida ja uuendada kontakti vilistlastega, täpsustada vilistlaste andmebaasi, leida vilistlasi, kes on huvitatud koostööst Euroakadeemiaga, saada hinnang haridusele ja õpetuse sisu rakendatavusele ning saada ettepanekuid, milliseid antud valdkonna olulisi teemasid tuleks õppetöös käsitleda, ettepanekuid ja soove täiendõppe kohta.
6.8. Tööandjate tagasisideküsitlus
6.8.1. subjekt – Euroakadeemia üliõpilase või vilistlase tööandja või praktika juhendaja;
6.8.2. viis ja vorm – suunatud küsitlus e-posti teel, subjektile vabatahtlik;
6.8.3. sagedus ja korraldus – e-posti teel meeldetuletus Euroakadeemia kodulehel oleva küsitlusankeeti täitmiseks dekanaat
6.8.4. eesmärgid – selgitada Euroakadeemias antava kõrghariduse vastavust ja sobivust tööjõuturu vajadustele, üliõpilaste praktilise ja teoreetilise ettevalmistuse piisavust ja kvaliteeti ning hinnata Euroakadeemia üliõpilaste ja vilistlaste üldist sotsiaalset ja erialast võimekust.
6.9. Täienduskoolitusel osaleja tagasisideküsitlus
6.9.1. subjekt – täienduskoolituse läbinud täiendusõppur;
6.9.2. viis ja vorm – Euroakadeemia kodulehel avatud või paberkandjal küsitlusankeet numbrilise skaala, valik- ja vabavastuste vormis;
6.9.3. sagedus ja korraldus – ühekordne, küsitluse viib läbi dekanaat vahetult pärast täienduskoolituse lõppu, subjektile vabatahtlik;
6.9.4. eesmärgid – selgitada täienduskoolituse sisulist kvaliteeti, rakenduslikkust ja vajadust ühiskonnas.

III. TAGASISIDEKÜSITLUSTE JA RAHULOLU-UURINGUTE TULEMUSTE ANALÜÜS JA RAKENDAMINE
7. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemuste analüüs
7.1. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemustest tehakse kokkuvõte hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast küsitlusperioodi lõppu. Jooksvalt avatud tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemusi analüüsitakse üks kord aastas vahetult pärast õppeaasta lõppu.
7.2. Paberkandjal küsitlusankeetide vastused sisestatakse Excelisse, tulemuste kokkuvõte ja analüüs tehakse Excelis. Veebikeskkonnas läbiviidava tagasisideküsitluse või rahulolu-uuringu kokkuvõte tehakse vastavas veebikeskkonnas oleva rakenduse abil, selle puudumisel Excelis.
7.3. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute kokkuvõte peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
7.3.1. vastanute arv ja protsent kõigist antud küsitluse võimalikest vastanutest (nt kursusel osales 15 üliõpilast, neist 9 vastas küsitlusele);
7.3.2. numbrilisel skaalal antud tagasiside puhul keskmine koondhinne kui küsitlus koosneb ainult numbrilisel skaalal vastatavatest küsimustest, iga küsimuse keskmine hinne ning iga küsimuse juures iga hindepalli andnud subjektide arv ja osakaal kõigist vastusevariantidest;
7.3.3. valikvastustena antud tagasiside puhul iga valikvastuse andnud subjektide arv ja osakaal kõigist vastusevariantidest;
7.3.4. vabavastused võimalusel üldistada ja grupeerida ning esitada gruppide osakaalud.
7.4. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemuste analüüsis peab võimaldama hinnata tagasisideküsitluse või rahulolu-uuringu eesmärgi täitmist.
7.5. Tulemuste normaaljaotusest märgatava kõrvalekaldumise puhul peab tulemusi täiendavalt analüüsima laiendatud taustsüsteemis, näiteks arvestama teatud õppeaine kõrgemat keerukusastet, subjekti kallutatust või õpitingimuste erisusi jne.
8. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemuste rakendamine
8.1. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõttest teavitatakse Euroakadeemia juhtkonda ja tagasisideküsitluse või rahulolu-uuringu subjekti e-posti teel hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast kokkuvõtte tegemist e-posti teel, ÕIS-is või Euroakadeemia kodulehel. Tulemuste rakendamisest teavitatakse subjekte hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast muudatuste jõustumist.
8.2. Õppeaine ja õppejõu ning täienduskoolitusel osaleja tagasisideküsitluste tulemuste kokkuvõttest teavitatakse lisaks punktis 8.1 nimetatule ka antud õppeaine või koolituse eest vastutavat dekanaati ning vastavaid õppeaineid õpetavaid õppejõude.
8.3. Lõpetajate rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõttest teavitatakse lisaks punktis 8.1 nimetatule ka vastutavat dekanaati ja juhendajat.
8.4. Vilistlaste rahulolu-uuringute kokkuvõtted avaldatakse perioodiliselt Euroakadeemia kodulehel.
8.5. Juhul kui numbrilisel skaalal antava tagasiside väärtus on alla 3 palli, peab dekanaat tulemusi täiendavalt analüüsima laiendatud kontekstis. Õppejõule antud madala hinnangu puhul peab õppejõud esitama omapoolse selgituse, vajadusel täiendama ainekaarti ja loenguprogrammi, muutma suhtumist üliõpilastesse, ajakohastama õppematerjalid või kaasajastama õpetamismeetodid jne.
8.6. Dekanaat peab analüüsima üliõpilaste, vilistlaste või täienduskoolitusel osalenute seas läbiviidud tagasisideküsitlustest ja rahulolu-uuringutest tulenevate ettepanekute põhjendatust ning esitama õppeprorektorile tegevuskava asjakohaste ettepanekute rakendamiseks hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates rahulolu-uuringu tulemuste kokkuvõtte saamisest. Arvestatavate ettepanekute rakendamine peab toimuma antud õppekavagrupi sama hindamisperioodi vältel või hiljemalt järgmise hindamisperioodi vältel kui hindamiseni on jäänud vähem kui kuus (6) kuud.
8.7. Juhtkond peab analüüsima töötajate ja tööandjate rahulolu-uuringute kokkuvõtet ja rahulolu-uuringust ilmnevate ettepanekute põhjendatust ning esitama Euroakadeemia pidaja MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatusele tegevuskava asjakohaste ettepanekute rakendamiseks hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates rahulolu-uuringu tulemuste kokkuvõtte saamisest. Arvestatavate ettepanekute rakendamine peab toimuma antud institutsionaalse hindamise perioodi vältel või hiljemalt järgmise hindamisperioodi vältel kui hindamiseni on jäänud vähem kui kuus (6) kuud.

IV. LÕPPSÄTTED JA VASTUTUS
9. Tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute säilitamine
9.1. Paberkandjal tagasisideküsitlused ja rahulolu-uuringud ning nende kokkuvõtted säilitatakse Euroakadeemia kantseleis viis (5) aastat arvates nende läbiviimisest, seejärel alaliselt Euroakadeemia arhiivis. Elektroonilised kokkuvõtted säilitatakse O-kettal.
9.2. ÕIS-is läbiviidud tagasisideküsitlused säilitatakse alaliselt ÕIS-i serveris. Iga tagasisideküsitluse ja rahulolu-uuringu kokkuvõte säilitatakse paberkandjal Euroakadeemia kantseleis viis (5) aastat arvates selle läbiviimisest, seejärel alaliselt Euroakadeemia arhiivis. Elektrooniline kokkuvõte säilitatakse O-kettal.
9.3. Euroakadeemia kodulehel läbiviidud tagasisideküsitlused säilitatakse alaliselt Euroakadeemia serveris. Iga tagasisideküsitluse ja rahulolu-uuringu kokkuvõte säilitatakse paberkandjal Euroakadeemia kantseleis viis (5) aastat arvates selle läbiviimisest, seejärel alaliselt Euroakadeemia arhiivis. Elektrooniline kokkuvõte säilitatakse O-kettal.
10. Vastutus
10.1. Punktides 6.1 kuni 6.4 nimetatud tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuste analüüsi eest vastutab õppeosakond. Tulemuste rakendamine toimub dekanaadi ja juhtkonnaga.
10.2. Punktides 6.5, 6.7 ja 6.8 nimetatud tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuste analüüsi eest vastutab dekanaat. Tulemuste rakendamine toimub koostöös juhtkonnaga.
10.3. Punktis 6.6 nimetatud tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuste analüüsi eest vastutab personaliosakond. Tulemuste rakendamine toimub koostöös juhtkonnaga.
10.4. Punktis 6.9 nimetatud tagasisideküsitluste ja rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuste analüüsi eest vastutab raamatukogu. Tulemuste rakendamine toimub koostöös dekanaadi ja juhtkonnaga.
11. Rakendamine
11.1. Tagasiside kord on kinnitatud Euroakadeemia Senati 16. detsembri 2015 otsusega ja jõustub 1. jaanuarist 2016.
11.2. Tagasiside korra lisades tehtavad muudatused kinnitab Euroakadeemia rektor.

LISA 1
Sisseastunud üliõpilase tagasiside ankeet

Lugupeetud Euroakadeemia üliõpilane!
Euroakadeemia palub vastata allolevatele küsimustele meie kõrgkooli ühiskonna- ja PR-tegevuse parendamise eesmärgil

1) Millistest infoallikatest said Sa teada meie kõrgkoolist?
 Sõpradelt / Nendelt, kes õppisid siin varem / Oma vanematelt
 Lahtiste uste päeval / Haridusmessidel,-näitustel / Minu koolis räägiti
 Reklaam internetis / Facebook
 Studyinestonia.ee / SAIS / Masterstudies.com / Muu õpiportaal
 Raadio / Kino / Kauplus / TV
 Ajaleht / Ajakiri / Brošüür / Muu printreklaam
 Ühistransport / Reklaam tänaval, ühistranspordi peatustes
Muu ________________________________________________________

2) Kas Sinu eelmises õppeasutuses räägiti meie kõrgkoolist?
Jah  Ei 

3) Miks otsustasid tulla õppima Euroakadeemiasse?
 Euroakadeemia maine ja tuntus, Euroakadeemiat puudutava info kättesaadavus
 Õpetamise tase ja erialade valik Euroakadeemias
 Huvi konkreetse eriala vastu
 Võimalus õppida töö kõrvalt
 Aktiivne üliõpilaselu
 Sisseastumiskonkurss, sisseastumistingimused
 Õppemaks
 Õppekeel
 Asukoha mugavus
 Vanemate arvamus, sõprade ja tuttavate soovitused

4 ) Mida oled kuulnud õpingutest Euroakadeemias nõus ei ole nõus ei oska vastata
Õpetamise tase on kõrge   
Õppejõud on kõrgetasemelised   
Õppemaks on vastuvõetav   
Info õppetöö kohta on piisav   
Üliõpilasi nõustatakse   
Ma ei tea midagi õppetööst Euroakadeemias   

5) Miks valisid oma eriala
 Isiklik huvi
 Erialaspetsialistid on nõutud tööturul
 Prestiižne eriala
 Populaarne eriala
 Vanemate soovitus
 Sõprade, tuttavate soovitused
Muu ____________________________________________________________________

6) Vastuvõtutingimused oli arusaadavad ja asjakohased
Jah  Ei  Ei oska vastata 

7) Kas töötad praegu?
Jah, antud erialal  Jah, muus valdkonnas  Ei tööta 

8) Vanus __________________

9) Naine  Mees 

10) Varem oled lõpetanud
Gümnaasiumi  Kutsekooli  Kõrgkooli 

TÄNAME VASTAMISE EEST!
Soovime edukat õppimist Euroakadeemias!