Täiendusõppe korralduse eeskiri

KINNITATUD
Euroakadeemia Senati 12.12.2014
otsusega prot 5

EUROAKADEEMIA TÄIENDUSÕPPE KORRALDUSE EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse täiendusõppe korraldamise põhimõtted Euroakadeemias (edaspidi EA).

1.2. Täiendusõpe on osa elukestvast õppest. EA-s määratletakse täiendusõpe järgmiselt:

1) tööalane täiendusõpe on EA õppevaldkondades kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet võimaldav täiendusõpe;

2) avatud õpe on tasemeõppega seotud täiendusõpe ehk tasemeõppe õppekavadest valitud õppeainete alusel toimuv täiendusõpe;

3) ettevalmistuskursused  on täiendusõpe kõrgkooli astumiseks;

4) vabahariduslik täiendusõpe on isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste oskuste ja võimete lisandumist võimaldav täiendusõpe.

1.3. EA viib läbi täiendusõpet  järgmistes õppevaldkondades: ärindus ja haldus, keeled ja kultuurid, kunstid, loodusteadused ja sotsiaalteadused.

2. Täiendusõppe planeerimine ja korraldamine

2.1. Täiendusõppe tegevusvaldkonda juhib rektori poolt määratud kuraator ja koordineerib õppeosakond. Valdkonna alaline nõuandev kogu on Euroakadeemia Senat.

2.2. Täiendusõpet planeerivad ja korraldavad teaduskonnad oma valdkonna piires ning omavahelises koostöös;

2.3. Tööalast ja vabahariduslikku täiendusõpet ning täiendusõpet EA-sse  astumiseks

korraldatakse täiendusõppe õppekavade alusel.

2.4. Avatud õpet korraldatakse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe õppekavadest valitud

õppeainetest koostatud õpingukava alusel.

2.5. Täiendusõpet korraldatakse lähtudes EA õppekorralduse üldistest nõuetest.

2.6. Õppemahtu arvestatakse Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP). 1 ainepunkt

vastab 26 tunnile tööle.

2.7. Täiendusõppe sisulise ja korraldusliku kvaliteedi eest vastutab täiendusõpet korraldav teaduskond.

2.8. Täiendusõpet korraldatakse õppepäevana, kursusena või kursuste tsüklina.

2.9. Täiendusõpe võib toimuda kontaktõppe (sealhulgas e-õppe), praktika ja iseseisva tööna

või muul viisil korraldatud õppetegevusena:

1) tööalane ja vabahariduslik täiendusõpe ning täiendusõpe EA-sse sisseastumiseks toimub

programmi /ajakava alusel;

2) avatud õppe kontaktõpe toimub vastavalt tasemeõppe tunniplaanile.

2.10. Õppeteenuse osutamine toimub avalduse ja lepingu alusel.

2.11. Õpetööd puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine ning õppeinfo

vahetus toimub õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS). Teated ja korraldused õppetöö kohta

edastatakse ÕIS-i kaudu. ÕIS-i kaudu edastatud teated loetakse ametlikult edastatuks.

3. Täiendusõppur

3.1. Täiendusõppur on isik, kes õpib täiendusõppe õppekava alusel toimuvas täiendusõppes või avatud õppes.

3.2. Täiendusõppuri õigused:

1) saada informatsiooni täiendusõppe sisu ja korralduse kohta;

2) osaleda õppes ettenähtud õppetegevuses;

3) omada ligipääsu ÕIS-ile ja e-õppekeskkondadele (kui õpe seda eeldab);

4) kasutada EA raamatukogu;

5) saada täiendusõppes osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendav dokument;

6) taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist vastavalt kehtestatud korrale (VÕTA).

3.3. Täiendusõppuri kohustused:

1) täita täiendusõppe läbimiseks õppes ettenähtud nõudeid ja järgida õppetegevust reguleerivaid õigusakte.

2) tasuda õppeteenuse eest vastavalt esitatud arvele;

3) teavitada täiendusõppest loobumisel täiendusõpet korraldavat struktuuriüksust hiljemalt seitse tööpäeva enne täiendusõppe algust.

3.4. Täiendusõppuri õigused ja kohustused lepitakse kokku EA ja õppuri vahelises  kirjalikus lepingus.

4. Täiendusõppele registreerumine

4.1. Täiendusõppes osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine.

4.2. Avatud õppes tasemeõppe õppeainele registreerimine on õppeaine valimine õpingukavasse (õppeaine deklareerimine), mis toimub vastavalt EA õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustele ja korrale ning akadeemilises kalendris sätestatud kuupäevani.

5. Täiendusõppe õppekava

5.1.  Täiendusõppe õppekava on tööalase ja vabaharidusliku täiendusõppe ning kõrgkooli astumiseks korraldatava täiendusõppe alusdokument.

5.2. Täiendusõppe õppekava koosneb ühest õppekavast või mitmest õppekavast võetud moodulist.

5.3. Täiendusõppe õppekava tunnused:

1) õppekava kood;

2) õppekava nimetus;

3) mooduli(te) nimetus (olemasolul);

4) kogumaht ainepunktides ja/või tundides ning õppeviis (kontaktõpe, sh e-õpe, praktika,

iseseisev töö, juhendatud õppimine);

5) õppetöö keel(ed);

6) õppetöö kontrollivorm;

7) hindamiskriteeriumid;

8) eesmärgid;

9) õpiväljundid;

10) sisu kirjeldus;

11) osalemise eeldused;

12) läbimise tingimused;

13) koolitusvaldkond;

14) rahvusvaheline ühtne hariduse liigituse kood (ISCED);

15) õppekava sisuline vastutaja;

16) korraldav struktuuriüksus;

17) lõpetamisel väljastatavad dokumendid.

5.4. Täiendusõppe õppekava kinnitatakse Euroakadeemia Senati esildisel MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatuse poolt.

6. Hindamistulemuste vormistamine ja dokumendid

6.1. Täiendusõppe hindamistulemused vormistatakse ÕIS-is.

6.2. Hindamisel ning eksamite ja arvestuste sooritamisel lähtutakse EA õppekorralduse

eeskirjast.

6.3. Avatud õppe hindamistulemused sisestab ÕIS-i töötaja. Õppejõu allkirjastatud hindamislehed esitatakse õppeosakonda vastavalt EA õppekorralduse eeskirjas kehtestatud tingimustele.

6.4. EA väljastab täiendusõppurile täiendusõppes osalemist ja/või täiendusõppe läbimist

tõendava dokumendi vastavalt EA rektori kehtestatud korrale.

7. Täiendusõppe finantskorraldus

7.1. Täiendusõpe on EA poolt osutatav tasuline teenus. Täiendusõppeteenuse hind kujuneb vastavalt EA-s kehtestatud tasumääradele.

7.2. Tööalase ja vabaharidusliku täiendusõppe eest tasumise tingimused:

1) täiendusõppest loobumisel rohkem kui 7 tööpäeva enne täiendusõppe algust õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse), kui ei ole kehtestatud või kokkulepitud teisiti;

2) täiendusõppest loobumisel 1 kuni 7 tööpäeva enne täiendusõppe algust tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 30% ulatuses kogu õppeteenustasust. Kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 70% ettemakstud õppeteenustasust, kui ei ole kehtestatud või kokkulepitud teisiti;

3) õppeteenustasu ei kuulu tagastamisele, kui täiendusõppest loobumisest ei ole ette teatatud ja täiendusõppe alguspäeval täiendusõppele ei ole ilmutud;

4) õppeteenustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppur ei teata loobumisest ette vähemalt 1 tööpäev enne täiendusõppe algust, võib täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist;

5) täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse õppeteenustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies ulatuses.

8. Täiendusõppe kvaliteedikindlustus

8.1. Täiendusõppe kvaliteet tagatakse õppekorralduse, õppekeskkonna, täiendusõppe õppekavade, personali ning tugiteenuste süsteemse ja pideva arendamise kaudu.

8.2. Hinnangut täiendusõppe kvaliteedi kohta kajastab tagasiside täiendusõppuritelt ja teistelt isikutelt.

8.3. Tagasiside küsitluste analüüsi alusel teeb Euroakadeemia Senat  rektorile ettepanekud täiendusõppe valdkonna kvaliteedi parendamiseks.

9. Aruandlus

9.1. EA täiendusõppealane aruandlus on ÕIS-i põhine, sisaldades andmeid täiendusõppe valdkonna tegevus- ja tulemusnäitajate, sh. rahalise mahu kohta.

9.2. Täiendusõppe kuraator esitab EA Senatile EA täiendusõppe aruande finantsaasta põhiselt.

10. Rakendussätted

10.1. Käesolev eeskiri jõustub selle kinnitamisest Euroakadeemia Senati poolt.