Tõlkija

EUROAKADEEMIA

Tõlketeaduskond

1. Õppekava nimetus Tõlkija
2. Õppekava nimetus inglise keeles Translator
3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
4. Õppevorm(id) Täiskoormusõpe; osakoormusõpe
5. Õppeasutus(ed) Euroakadeemia
6. Õppekava maht (EAP) 180 EAP
7. Õppe nominaalkestus 3 aastat
8. Õppekavagrupp Keeled ja kultuurid
9. Õppekava kood EHISes 111074
10. Õppekeel(-ed) Eesti keel
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled Inglise keel
12. Õppekava esmane registreerimine 05.01.2012
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev Euroakadeemia Senat 10.11.2015

MTÜ Eesti Euroinfo Ühingu juhatus 12.11.2015

14. Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

inglise keele oskus Euroopa Keelemapi B2 tasemel (inglise keele riigieksami hinne vähemalt 65 punkti või inglise keele test Euroakadeemias); vestlus vastuvõtukomisjonis.

Õpetamise keeles on nõutav keeletase C1, kui eelnev haridus ei ole omandatud õpetamise keeles.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht (EAP ) Tõlkija (180 EAP)
16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht (EAP) ———
17. Õppekava eesmärgid Ette valmistada võimekaid, oma eriala valdkonnas arenemisvõimelisi tõlkijaid. Ühildada tõlketeaduse ja lingvistika alaseid teadmisi kirjaliku tõlke praktiliste vilumustega.

Lõpetajad on võimelised töötama tõlkijatena tõlketegevuse eri valdkondades: riiklikes ja era ettevõtetes, firmades, asutustes, tõlkebüroodes.

Lõpetajad omandavad oskused erialaste probleemide lahendamiseks.

Omandada teadmisi ja pädevusi õpingute jätkamiseks magistriõppes.

18. Õppekava õpiväljundid Omandab eriala süsteemsed teoreetilised alused, sh vastava terminoloogia. On pädev eriala teoreetilistes printsiipides ja teadustöö metodoloogilistes alustes.

 

Tunneb interdistsiplinaarseid seoseid tõlkevaldkonnas tänu õppeainete omavaheliste seoste kasutamisele õppeprotsessis. Oskab rakendada oma teadmisi ja oskusi ning tõlkealast loovust erinevatel tõlkealadel.

 

Identifitseerib ja oskab sõnastada erialaga seotud probleeme. On võimeline iseseisvalt analüüsima ja hinnata erinevaid lahendusi.

 

Oskab analüüsida ja kriitiliselt selekteerida erialast informatsiooni kohaste meetodite ja vahendite abil.

 

Omab juhtimis- ja meeskonnatöövilumusi, ka initsiatiivi ning vastutustunnet projektide algatamisel ja elluviimisel.

 

Tööalaselt oskab analüüsida oma tegevust, professionaalselt tegutseda igas olukorras olles teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest ja mõjust ühiskonnas.

 

On suuteline omandatud teadmisi ja oskusi rakendama tõlkealases töös spetsialisti või ettevõtjana.

 

On võimeline analüüsima oma kutsealast tegevust ja end pidevalt erialaselt ja tööalaselt täiendama. On võimeline jätkama õpinguid omandatud erialal.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Rakenduskõrgharidusõppe diplom

 

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend ja Diploma Supplement.
21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus Õppekava struktuur:

Peaained  154 EAP

         sh valikaineid  19 EAP

– Põhikeelte moodul 30 EAP

– Kirjaliku tõlke moodul 44 EAP

– Tõlke ja lingvistika aluste moodul 24 EAP

– Valikainete moodul 19 EAP

Praktika 27 EAP

Lõputöö 10 EAP

Kõrvalained 20 EAP

– Üldainete moodul 20 EAP

Vabaained 6 EAP

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks  Valikuvõimalused on seotud valikainete ja vabaainete läbimisega. Valikainete valimise põhimõtteks on see, et üliõpilane valiks summaarselt vähemalt 19 EAP.
 23. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava läbimine täies mahus, s.h. lõputöö kaitsmine
24. Täiendav informatsioon Tõlketeaduskonna koordinaator

Tatjana Mette

6115 808

E-post: tatjana.mette@gmail.comwww.euroakadeemia.ee


ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

PEAAINETE MOODULID

 

Mooduli nimetus: Põhikeeled Maht: 30,0 EAP

 

Eesmärgid Inglise keele nelja osaoskuse (kuulamine, kirjutamine, lugemine ja kõnelemine) edasine arendamine. Korrektne inglise ja emakeele kirja- ja kõnekeele valdamine, grammatiliselt ja stilistiliselt õige inglise ja emakeele oskus. Sõnavara pidev rikastamine. Süntaktiliste konstruktsioonide mitmekesistamine ja aktiviseerimine. Tüüpiliste vigade vältimine ema- ja inglise keele kollokatsioonide tasandil.
Õpiväljundid Praktiline pädevus ja vilumus väljendada ennast kõrgtasemel inglise ja emakeeles nii kõnes kui ka kirjas erinevates suhtluskontekstides. Inglise keele oskus Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi C1 tasemel.

Valdab korrektset keelekasutust õppe- ja võõrkeeles nii kõnes kui kirjas selgitamaks ja arutamaks tõlkevaldkonnaga seonduvaid küsimusi. On suuteline erialastes aruteludes osalema.

Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
TPEE1010 Emakeel 4,0
TPEE1020 Inglise keel (C1) 24,0
TPEE1040 Perioodika lugemine 2,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

Mooduli nimetus: Kirjalik tõlge Maht: 44,0 EAP
Eesmärgid Arendada kutsealast kompetentsust. Arendada praktilise kirjaliku tõlke oskusi eri liiki tekstide tõlkimisel töötamiseks valitud erialal. Koolitada võimekaid, oma valdkonnas arenemisvõimelisi tõlkijaid.
Õpiväljundid Tunneb adekvaatse tõlke põhimõtteid, tõlketehnika võtteid, eri liiki tekstide tõlkimise omapära ning oskab neid rakendada oma töös praktilisel tasandil, kasutades sh tõlketarkvara. Kutse-eetika tähtsuse teadvustamine.

Orienteerub uuendustes ja oskab luua ja leida oma töös erinevaid variante ja tõlkelahendusi. Omab süsteemset ülevaadet tõlkija kompetentsidest ja rakendusvõimalustest ühiskonnas.

Orienteerub erialaseks tööks vajalikes interneti infoallikates ja andmebaasides ning oskab neid kasutada kutsetööks vajaliku teabe hankimiseks. Omandab erialatööks vajalikke suhtlusoskusi.

Mooduli hindamine  Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained                                                                        
Kood Õppeaine nimetus Maht
TPEE1110 Kirjalik tõlge inglise keelest emakeelde 20,0
TPEE1130 Arvutipõhine tõlge 7,0
TPEE1190 Tehniliste tekstide tõlkimine 5,0
TPEE1180 Õigus- ja majandusterminoloogia inglise keeles 3,0
TPEE1120 Perioodika tõlkimine 3,0
TPEE1160 Kirjalik tõlge inglise keelde 6,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

 

Mooduli nimetus: Tõlke ja lingvistika alused Maht: 24,0 EAP
Eesmärgid Anda kvaliteetseid teadmisi tõlketeadusest ja selle rakendusest  ning praktilise kallakuga teadmisi lingvistika valdkonnast. Tutvustada praktilisel tasandil inglise keele leksikoloogilist ja stilistist omapära. Õpetada seostama saadud teadmisi praktilise tõlketööga. Anda teadmisi kirjavahemärkide kasutamisest inglise keeles.
Õpiväljundid Tunneb eriala aktuaalseid probleeme. On tuttav kaasaegse erialase kirjandusega. On pädev tõlke-eelse ja –järgse analüüsi teostamises rakendades selleks sh lingvistika alaseid teadmisi. Oskab hinnata oma tegevuse võimalikke tagajärgi.

Tõlketeooria ja lingvistika alaste põhiterminite tundmine ning nende korrektne kasutamine tõlkealases tegevuses. Põhiteadmised inglise keele leksikoloogiast ja stilistikast, oskus seostada need tõlgitava teksti omapäraga adekvaatse tõlke saavutamiseks. Oskus arvestada emakeele stilistilist omapära tõlkeprotsessis.

Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
TPEE1100 Tõlketeooria 4,0
TPEE1150 Tõlke toimetamine ja korrektuur 3,0
TPEE1200 Sissejuhatus keeleteadusesse 3,0
TPEE1210 Eesti keele stilistika tõlkijale 3,0
TPEE1220 Inglise keele leksikoloogia tõlkijale 4,0
TPEE1230 Inglise keele stilistika tõlkijale 4,0
TPEE3060 Kirjavahemärgid inglise keeles 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Mooduli nimetus: Valikained Maht: 19,0 EAP

 

Eesmärgid Baasteadmiste omandamine valdkondadest, mis on ühel või teisel kujul seotud peaerialaga ja mis tulevad kasuks kutsealases tegevuses.
Õpiväljundid Omab laialdast ülevaadet humanitaar- ja sotsiaalteaduste alustest ja tunneb nende peamisi arengusuundi tänapäeval võimaldamaks aktiivset osalemist ühiskonna ja kultuurielus. Omab tolerantset suhtumist eri arvamuste, vaadete ja väärtuste osas.

Teadmised kutsealase tegevuse võimalustest tööturul, sh oma äri loomisest.

Oskus kasutada inglise keelt ärialases ja rahvusvahelises kontekstis.

Teadmised tähtsamatest kultuuriteooriatest ja inglise keelt kõnelevate maade kultuurist.

Oskus rakendada omandatud põhiteadmisi erialases töös.

Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Tõlkeained
TPEE1170 Ingliskeelse ilukirjanduse tõlkimine 3,0
Tõlkimine vene-eesti-vene suunal
TPEE3211 Tarbetekstide tõlkimine vene keelest eesti keelde 3,0
TPEE3221 Ametialase dokumentatsiooni tõlkimine vene keelest eesti keelde 3,0
TPEE3231 Äri- ja juriidiliste tekstide tõlkimine vene keelest eesti keelde 3,0
TPEE3241 Kirjalik tõlge eesti keelest vene keelde 3,0
TPEE3030 Eesti ja vene keele kõrvutav grammatika 3,0
TPEE3040 Eesti ja vene keele kõrvutav leksikoloogia 4,0
Praktiline lingvistika
TPEE3035 Teksti lingvistiline analüüs 2,0
TPEE3045 Tõlketeaduse lingvistilised alused 3,0
TPEE3055 Inglise keele variandid 2,0
Kirjandus- ja kultuurilugu
GPEE6130 Kulturoloogia 3,0
TPEE1240 Inglise 20. sajandi kirjandus 3,0
TPEE1250 USA kultuurilugu ja  20. sajandi kirjandus 4,5
TPEE3080 Eesti 20. sajandi kirjandus 3,0
TPEE3090 Antiikkirjandus tõlkijale 3,0
TPEE3100 Vene 20. sajandi kirjandus 3,0
TPEE3110 Maatundmine (Suurbritannia) 3,0
TPEE3120 Maatundmine (USA) 3,0
Ettevõtlus  
GPEE6220 Väikeettevõtlus 3,0
GPEE6210 Projektijuhtimine 3,0
GPEE6170 Intellektuaalse omandi kaitse 3,0
BPEE1210 Tööõigus 3,0
RPEE1170 Avalikud suhted ja massimeedia 3,0
BPEE3080 Tarbijakäitumine ja tarbijakaitse 3,0
BPEE3090 Tööohutus ja töötervishoid 3,0
Varia
TPEE3130 Ärikeel 3,0
TPEE3140 Asjaajamine ja dokumendid inglise keeles 3,0
RPEE1040 Rahvusvahelised organisatsioonid 3,0
GPEE6190 Protokoll ja etikett 3,0
GPEE6200 Kõnekunsti alused 4,0
GPEE6120 Psühholoogia 3,0
GPEE6140 Sotsioloogia 3,0
Võõrkeeleõpe
K003 Vene keel (A1) 6,0
K040 Vene ametikeel 6,0
K050 Prantsuse keel (A1) 6,0
K060 Itaalia keel (A1) 6,0
K070 Saksa keel (A1) 6,0
K080 Hispaania keel (A1) 6,0

Valiku põhimõtted: Valikainetest valida vähemalt 19,0 EAP

 

KÕRVALAINETE MOODUL

 

Mooduli nimetus: Üldained Maht: 20,0 EAP

 

Eesmärgid Anda alusteadmised eri valdkondadest, mis seonduvad nii üldkultuurilise taustaga kui ka peaerialaga. Laiendada taustteadmisi nendest valdkondadest tõlketegevuse tarbeks. Omandada vastavat erialaterminoloogiat.
Õpiväljundid Põhiteadmised eri valdkondadest. Oskus luua interdistsiplinaarseid seoseid oma eriala ning teiste õppeainete vahel. Oskus kasutada vastavat terminoloogiat tõlketegevuses. Oskus analüüsida ja üldistada, rakendada saadud teadmised konkreetsetes sfäärides. Piisav kompetentsus edaspidiseks iseseisvaks õppimiseks. Arvutioskuse taseme parandamine. Teadmised ja oskused lõputöö kirjutamiseks.
Mooduli hindamine   Õppeainete kaupa üldise hindamissüsteemi alusel
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
GPEE6010 Filosoofia 3,0
GPEE6020 Õiguse alused 3,0
GPEE6110 Euroopa Liidu alused ja institutsioonid 3,0
GPEE6060 Arvutiõpetus 3,0
GPEE6070 Majanduse alused 3,0
GPEE6080 Asjaajamise korraldus 2,0
GPEE6090 Uurimistöö alused 3,0

Valiku põhimõtted: Kohustuslik moodul

 

 

Vabaained Maht: 6,0 EAP
Eesmärgid Rahuldada üliõpilase õppekavaväliseid individuaalseid vajadusi ja huvisid.
Õpiväljundid Õpiväljundid sõltuvad üliõpilase valikust ja valitud aine(te) aineprogrammist.
Hindamine Üldistel alustel

Valiku põhimõtted: Vabaainete osas soovitab teaduskonna juhtkond  valida niisuguseid ainekursusi Euroakadeemia teaduskondades või teistes ülikoolides, mis tulevad kasuks valitud eriala omandamisele.

 

 

Praktika TPEE4000 Maht: 27,0 EAP
Eesmärgid Kirjaliku tõlke praktika eesmärgiks on arendada täiendavalt tõlkealaseid teadmisi ja oskusi praktilises tõlketegevuses töökeskkonnas. Omandada teadmisi ja vahetut kogemust tõlketuru toimimise kohta. Täiustada eneseanalüüsi oskusi. Teadvustada oma tugevaid ja täiendamist vajavaid külgi. Sõlmida suhteid võimalike tulevaste tööandjate ja tellijatega.

Praktika jaguneb vaatluspraktikaks (2 EAP) ja menetluspraktikaks (25 EAP).

Õpiväljundid Süvendatud praktilised oskused tõlkevaldkonnas. Erialaterminoloogia lihvimine eri valdkondades. Meeskonnatöö kogemused. Suhtlusoskuste ning  tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdamine pädevus kultuuridevahelistes kommunikatsioonides. Erialase tegevuse rolli ja tagajärgede teadvustamine. Valmidus iseseisvaks enesetäiendamiseks erialaselt ja tööalaselt.
Hindamine Hindamisvorm: arvestus. Arvestuseks esitab üliõpilane täidetud praktikapäeviku ja tõlketööde näidised.

 

Lõpetamise nõudeks olev töö või eksam: Lõputöö TPEE7000 Maht: 10,0 EAP
Eesmärgid Süvendada iseseisva uurimistöö oskusi ja vilumusi. Põhjalikult tunda valitud teemaga seotud teoreetilist kirjandust. Edasi arendada akadeemilise kirjastiili korrektset kasutamist.

Lõputöö:  kommenteeritud kirjalik tõlge mahuga ~ 40 lk.

Õpiväljundid Oskus teostada adekvaatset tõlget lähtudes valitud teksti keelelisest omapärast. Oskus koguda, analüüsida ja süstematiseerida teemaga seonduvat teoreetilist ja praktilist materjali. Oskus argumenteerida ning kaitsta oma tõlkevalikuid ja -lahendusi. Oskus esineda lõputöö kaitsmisel.
Hindamine Hindamine toimub lõputöö avalikul kaitsmisel ning on hindeline.

Tõlketeaduskonna koordinaator                     Tatjana Mette (tatjana.mette@gmail.com)