Valimised 2017

Euroakadeemia kuulutab välja üliõpilasesinduse valimised 2017/2018 õppeaastaks!

Euroakadeemia üliõpilasesinduse valimiste eesmärk on luua toimiv ja multikultuurne üliõpilasesindus, mille põhilisteks ülesanneteks on:

 • Euroakadeemia üliõpilaste huvide esindamine ja kaitsmine nii Euroakadeemia juhtkonnas kui ka väljaspool Euroakadeemiat,
 • osalemine Euroakadeemia rektoraadi ja senati töös,
 • Euroakadeemia üliõpilaskonna esindamine Eesti Üliõpilaskondade Liidus, koostöö ja suhtlemine teiste kõrgkoolide üliõpilasesindustega,
 • üliõpilasürituste (Rebaste pidu, jõulupidu, kevadpidu, suvepäevad) korraldamine Euroakadeemias, üliõpilaste vabaaja veetmise ja sportimisvõimaluste edendamine,
 • osalemine ja teiste üliõpilaste kaasamine osalemiseks üliõpilasüritustel Euroakadeemia ja väljaspool Euroakadeemiat.

Kandidaadid saavad end üles seada kuni 24. aprillini 2017.

Hääletamine toimub ÕIS-is 25. aprillist kuni 4. maini 2017. Hääletamine on kohustuslik kõigile Euroakadeemia üliõpilastele.

Kandidaadina võivad end üles seada kõik Euroakadeemia üliõpilased, kellel kandidatuuri ülesseadmise hetkel on täidetud õppekava nõutavas mahus, kellel ei ole õppemaksuvõlga ega ühiselamu võlga. Kandidaadil ei tohi olla kehtivat karistust karistusseadustiku tähenduses. Kandidaat ei saa olla viimase kursuse üliõpilane.

Kandidatuuri ülesseadmiseks tuleb saata täidetud elektrooniline ANKEET ja dokumendifoto fail (jpg) pealkirjaga KANDIDAAT aadressil euro@euroakadeemia.ee hiljemalt 24. aprillil 2017. Hilisemaid esitamisi ei arvestata.

Alates 25. aprillist saavad kõik Euroakadeemia üliõpilased hääletada oma lemmikkandidaadi poolt ÕIS‑is, kuhu on üles seatud iga kandidaadi foto, põhiandmed, kandideerimise eesmärk ja valimisplatvorm.

Kandidaatidel on lubatud teha suulist ja kirjalikku valimiskampaaniat üksnes loengutevälisel ajal – ei ole lubatud minna oma valimisplatvormi tutvustama loengu ajal.

Üliõpilasesinduses täidetakse järgmised kohad:

 • 3 kohta eestikeelsetest õppegruppidest
 • 3 kohta venekeelsetest õppegruppidest
 • 3 kohta ingliskeelsetest õppegruppidest
 • Iga õppekeele puhul saavad valituks:
  • enim hääli saanud kandidaat
  • järgmisest teaduskonnast enim hääli saanud kandidaat
  • järgmisest teaduskonnast enim hääli saanud kandidaat
  • juhul, kui kaks kandidaati samast teaduskonnast saavad võrdse arvu hääli, eelistatakse kandidaati, kelle keskmine hinne eelmisel semestril oli kõrgem.

Üliõpilasesinduse esimees ja aseesimehed valitakse üliõpilasesinduse kinnisel koosolekul lihthäälte­enamusega. Valitud üliõpilasesinduse liikmetel on kohustus osaleda üliõpilasesinduse töös ja tagada üliõpilasesinduse kättesaadavus kõigile Euroakadeemia üliõpilastele. Kandidaatidel, kes ei osutunud valituks, ja teistel üliõpilastel on õigus osaleda üliõpilasesinduse tegevustes vabaliikmana.