Välisõpingute ja –praktika tunnustamine

Välisõpingute ja –praktika tunnustamine

Erasmuse üliõpilase õpinguid ja praktikat välisriigis peab kodukõrgkool tunnustama kohalike õpingutega võrdväärselt. Praktika peab olema üliõpilase õppekava osa ja kajastuma üliõpilase akadeemilisel õiendil.
Olulised sammud tagamaks välismaal sooritatud õpingute ja praktika tunnustamist 

  • Enne õppima minekut koostab üliõpilane  partnerkõrgkooli õppeainete kataloogi põhjal koos oma juhendaja või õppenõustajaga individuaalse õppeplaani, mis kinnitatakse kirjalikult õppelepingu näol. Praktikale minev üliõpilane koostab individuaalse praktikaplaani koostöös Euroakadeemia poolse juhendaja ja vastuvõtva praktikabaasiga. Õppelepingu või praktikaplaani kinnitamisega võtab Euroakadeemia kohustuse täielikult tunnustada dokumendis fikseeritud tegevusi.
  • Õppeainete valikul lähtuda põhimõttest, et valdava osa õppemahust moodustaksid ained, mida on võimalik üle kanda osana põhi- või valikainetest. Vabaainete valikul arvestada  konkreetses õppekavas lubatud mahuga. Selliselt koostatud õppeplaani täitmine võimaldab valitud õppeaineid tunnustada kodukõrgkooli õppekava võrdväärse osana ning tagab välisvahetuses osalenud üliõpilase edasiliikumise õpingute lõpetamise suunas.
  • Kui õppeplaanis tekivad muudatused, tuleb need kirjalikult kokku leppida õppelepingu lisas, soovitavalt ühe kuu jooksul väliskõrgkooli saabumisest alates.
  • Õpingute lõppedes annab vastuvõttev kõrgkool üliõpilasele väljavõtte õpingute tulemustest, mille üliõpilane esitab naasmisel oma teaduskonda. Praktikabaas väljastab üliõpilasele praktika sooritamist kinnitava tõendi koos praktika tulemustega. Kui õpingute ja praktika tulemused on kooskõlas sõlmitud õppe- ja praktikalepinguga, toimub tulemuste automaatne ülekandmine. Kui üliõpilane on sooritanud kokkuleppe väliseid aineid ja lisapraktikat, mille osas lepingulist kokkulepet ei olnud, otsustab teaduskond iga aine ja praktika  tunnustamise eraldi.
  • Väliskõrgkoolis sooritatud ained kantakse Euroakadeemia õppeinfosüsteemi võimalikult täpselt – fikseeritakse õppeaine ametlik nimetus originaalkeeles. Euroakadeemia lõpetamisel kajastuvad nii väliskõrgkoolis sooritatud ained kui välispraktika  diplomiga koos väljastataval akadeemilisel õiendil.